Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija

Click here to load reader

 • date post

  22-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  1.094
 • download

  15

Embed Size (px)

description

Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija

Transcript of Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija

 • 1. Republika Hrvatska Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta JEDINSTVENI POPIS ZDR AVSTVENIH KONTRAINDIKACIJA SRE DNJOKOLSKIH OBRAZOVNIH PROGRAMA U SVRHU UPISA U I. RAZRED SREDNJE KOLE Povjerenstvo za izradu Jedinstvenoga popisa zdravstvenih kontraindikacija srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole 29. svibnja 2014.

2. 2 Sadraj Sadraj .................................................................................................................................................................... 2 Uvod ....................................................................................................................................................................... 3 Povjerenstvo za izradu Jedinstvenoga popisa zdravstvenih kontraindikacija ................................................ 4 Zdravstveni zahtjevi i zdravstvene kontraindikacije ............................................................................................... 5 Pojmovnik ............................................................................................................................................................... 6 Srednje kole u Republici Hrvatskoj................................................................................................................. 10 Gimnazije.............................................................................................................................................................. 10 Zdravstveni zahtjevi i zdravstvene kontraindikacije vezani uz gimnazijske programe......................................... 12 Strukovne kole .................................................................................................................................................... 13 1. Elektrotehnika i raunalstvo..................................................................................................................... 15 2. Ekonomija, trgovina i poslovna administracija........................................................................................ 26 3. Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija .................................................................................. 32 4. Graditeljstvo i geodezija .......................................................................................................................... 42 5. Grafika tehnologija i audio-vizualna tehnologija................................................................................... 60 6. Osobne usluge, usluge zatite i druge usluge........................................................................................... 72 7. Poljoprivreda, prehrana i veterina............................................................................................................ 84 8. Promet i logistika ................................................................................................................................... 105 9. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija.................................................................................................. 121 10. umarstvo, prerada i obrada drva ...................................................................................................... 167 11. Tekstil i koa ..................................................................................................................................... 185 12. Turizam i ugostiteljstvo..................................................................................................................... 202 13. Zdravstvo i socijalna skrb.................................................................................................................. 210 Umjetnike kole ................................................................................................................................................ 217 14. Umjetnost .......................................................................................................................................... 218 3. 3 Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole Uvod U svrhu unapreenja kvalitete upisnoga procesa i lakeg postupka upisa kandidata u srednje kole, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u kolskoj godini 2013./2014. uspostavilo je informacijski sustav prijava i upisa kandidata u srednje kole uz pomo sustava Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje kole (NISpuS). Provedba tog projekta uslijedila je nakon viegodinjih priprema koje su ukljuivale niz konzultacija s dionicima upisnoga procesa. Ideja stvaranja i uspostave navedenoga sustava bila je ta da se svim sudionicima upisnoga procesa znatno olaka provedba prijava i upisa uenika u I. razred srednje kole te da se navedeni sustav unaprijedi kako bi se, u konanici, postigla sveobuhvatna povezanost osnovnoga i srednjega obrazovanja, odnosno zavretak prvog te pristup drugome. Jedan od glavnih ciljeva uvoenja informacijskoga sustava prijava i upisa kandidata u srednje kole preko sustava Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje kole (NISpuS) bio je pruanje jednakih ansi svim kandidatima za upis u neki od srednjokolskih obrazovnih programa. S tim u svezi, bilo je, meu ostalim, nuno utvrditi i jedinstven popis zdravstvenih preduvjeta (popis zdravstvenih kontraindikacija) za odreeni srednjokolski obrazovni program, ime bi se osigurale jasnije i jedinstvene informacije o zdravstvenim preduvjetima te uskladio popis zdravstvenih kontraindikacija koji bi imale sve srednje kole u Republici Hrvatskoj. Naime, dosadanjim nainom utvrivanja popisa zdravstvenih preduvjeta (popisa zdravstvenih kontraindikacija) dolazilo je do znaajnih neusklaenosti izmeu srednjih kola koje su samoinicijativno utvrivale popis zdravstvenih preduvjeta za upis u obrazovne programe, to je stvaralo velike probleme za kandidate i njihove roditelje/skrbnike te dovelo do toga da su za upis u isti obrazovni program/zanimanje odreene kole utvrivale razliite zdravstvene kontraindikacije. Slijedom navedenog, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pokrenulo je inicijativu, a koju je podralo Ministarstvo zdravlja, o osnivanju zajednike radne skupine strunjaka ija bi zadaa bila donoenje, na nacionalnoj razini, jedinstvenoga popisa zdravstvenih kontraindikacija za upis u srednjokolske programe, sukladno pravilima struke i vaeim propisima iz podruja zatite zdravlja na radu, zatim, sukladno Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole u kolsku godinu 2014./2015. (Narodne novine, 54/2014) na temelju koje je nadlenost utvrivanja zdravstvenih kontraindikacija podijeljena izmeu djelatnosti kolske medicine i djelatnosti medicine rada, ovisno o tome to je propisano za odreeni obrazovni program1 . 1 Prema odredbama toke XXII. Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole za k. god. 2014./2015. (Narodne novine, 54/2014), za obrazovne programe za koje je posebnim propisima i mjerilima odreeno utvrivanje zdravstvene sposobnosti kandidata kao obveza pri upisu u kolu, uvjet moe biti potvrda nadlenoga kolskog lijenika o zdravstvenoj sposobnosti za propisani program ili lijenika svjedodba medicine rada, ovisno o tome to je propisano za odreeni obrazovni program. 4. 4 Povjerenstvo za izradu Jedinstvenoga popisa zdravstvenih kontraindikacija Odlukom od 4. prosinca 2013. g. (KLASA: 620-03/13-06/01307, URBROJ: 533-25-13-0001), odnosno Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke (KLASA: 620-03/13-06/01307, URBROJ: 533-25-13- 0002) od 14. sijenja 2014. g., ministar znanosti, obrazovanja i sporta imenovao je Povjerenstvo za izradu Jedinstvenoga popisa zdravstvenih kontraindikacija srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole kao multidisciplinarno radno tijelo, sastavljeno od relevantnih predstavnika struke i nadlenih obrazovnih institucija. lanovi Povjerenstva: 1. Ivan Milanovi-Litre, dipl. teol., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 2. Kristina Begonja, prof., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 3. Vlatka Klanja, dipl. ing. agr., Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 4. mr. sc. Majda Fajdeti, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje 5. prof. dr. sc. Vesna Jurea, dr. med., kola narodnog zdravlja Andrija tampar 6. prim. dr. sc. Nada Turi, dr. med., Hrvatski zavod za zatitu zdravlja i sigurnost na radu 7. dr. sc. Ivana Pavi imetin, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo 8. prim. dr. sc. Vlasta Dekovi-Vukres, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo 9. prim. dr. sc. Azra Huridi Radulovi, dr. med., Ordinacija medicine rada dr. Azre Huridi Radulovi 10. Jadranka etek, dr. med., Ordinacija medicine rada dr. Jadranke etek 11. dr. sc. Jelena Macan, dr. med., Institut za medicinska istraivanja i medicinu rada 12. eljka Karin, dr. med., univ. mag. med., Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko- dalmatinske upanije 13. Marijana Senjak, dipl. psiholog., Hrvatski zavod za zapoljavanje. Zadaa Povjerenstva bila je izrada Jedinstvenoga popisa zdravstvenih kontraindikacija srednjokolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole koji bi vrijedio za upis u sve kole. Navedeno je Povjerenstvo za svaki od sektora izradilo tablini prikaz sa sljedeim elementima: (1) podatak o obrazovnome sektoru, (2) podatak o obrazovnom podruju, (3) podatak o obrazovnome programu/zanimanju, (4) podatak o trajanju obrazovnoga programa/zanimanja, (5) ifra obrazovnoga programa/zanimanja, (6) podatak o opisu programa/zanimanja, (7) podatak o zdravstvenim zahtjevima obrazovanja/zanimanja, (8) podatak o odgovarajuoj dokumentaciji te (9) podatak o zdravstvenim kontraindikacijama. U sklopu svakog sektora izraen je kratak uvodni tekst koji su priredili djelatnici Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Kao uvod u navedeni dokument, Povjerenstvo je priredilo uvodne napomene te kratak pojmovnik s obrazloenjem. D