.IOEN TIFFANY &.'ACK COPILUL BLESTEA4AT Potter si copilul blestemat - J.K... Harry Potter si...

Click here to load reader

 • date post

  23-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of .IOEN TIFFANY &.'ACK COPILUL BLESTEA4AT Potter si copilul blestemat - J.K... Harry Potter si...

 • oupA o NouA PovEsrEroRrGINALA DE

  J.K. BOWLING .IOEN TIFFANY &.'ACK THORIYE

  o prnsA nn atAcr TIroRt{E

  pusA iN scnNA PENTRU PRIMA oenA on SONIA TRIEDMAN PNODUCTIONS, COLIN CALLENDER

  & rlAnnr PoTTrn rmetnrcer, PRODUCTIONS

  SCENARIIJL OFICIAL AL PRODUCTIEI ORIGINALE. cuPREMrERAiuwnsronn SCENARITJLDEFINITW

  $I COPILUL BLESTEA4AT

  SCEl*ARIUL PTESEI 11{ DOUA PARTI

  Traducene din englezd

  de Tatiana Dragomir

  Ed$ia a [I-4" revizuit6 gi ad,flugitd

  AFiilIR

  https://www.libris.ro/harry-potter-si-copilul-blestemat-j-k-rowling-ART978-606-7887-73-0--p13325892.html

 • cu PRlt{s

  o C0NVERSATIE DESPRD CrrM sE OITESC SCENARIILE

  lntre regizorul Jobn Tiffany 9i ilramaturgul Jack Thorne

  Partea intli

  ACTUL I ACTUL II

  Partea a doua

  ACTULIII .... ""209 ACTULIV..... ""300

  Distribulie. " " " " '381 Echipa de crealie 9i de produclie Q0L7) " " " " "384 Biografiile autorilor poveqtii originale''''''''''''387

  Mullumiri """""'391 Arborele genealogic al lui Harry Potter' ' " " " " '392 Harry Potter: Cronologia " ' " '394

  l7 L20

 • ACTUL I

  ACIUL I, SCEl{A I GARA lilllG'S cRoss

  O gard, aglnmeratd., forfotd. O mulfime de oameni; to{i incearcd sd qjungd' undeua. In mijlocul uestei agitafii zingd'ne d'oud' coliuii mar| agezate tn u&rful bagqjelnr cldd.ite pe d'oud' cdrucioare tmpinse de dni bd,iefi, JAMES PjTTER Fi ttnus PotrER. Mama lor, GINNY, uine in uim.d.. Un bd'rbat in ud'rstd' de treireci gi gapte de ani, HAR Y, o duce pe fiica lui, t'LY, pe urneri.

  ALBUS

  Tati, James tot zice aga!

  HARRY' James, astdmpdrd-te !

  JAMES

  N-am zis dec6t cd s-ar putea sd pice ln casa Slj'therin, ceea ce este posibil, aga cd. . . (Obsend. priuirea tdioasd a tatd,lui.) Binel

  N,Bvs (ridindrul priuirw sprc mnna lui)

  $i o sd-mi scriefi, da?

  lbe t7 .6

 • pierlA il'llil

  GINNY in fiecare zi dacd vrei.

  ALBUS

  Nu. Nu chiar in frecate zi' James zice ch majoritatea copiilor primesc scrisori de acasi doar cam o datd pe

  lun6. N-ag l'rea s5...

  HARRY

  Anul trecut ii scriam fratelui tdu de trei ori pe sip- tdmAnS.

  ALBUS

  Cum? James!

  ALBUS se uitd ercuzator la JAMES, care rd'njegte'

  GINNY Da. Poate cd ar fi bine sd nu mai crezi chiar tot ce-!i povesteqte fratele tiu despre Hogwarts' $tii cd ii pla- ce sd glumeascd.

  JAMES

  Putem sd mergem acum?

  ALBUS se uitd' la tatd'I lui, apoi la mama lui'

  GINNY Tot ce trebuie sd face{i este sd mergeli drept inainte,

  prin zidul dintre peronul noud 9i peronul zece'

  Am aga nigte emolii!

  HARRY

  Nu vd oprili qi nu vd temeli c-o sd vb strivili de zid, asta este foarte important. Cel mai bine, dacd !i-e frici, este s6 treci in fug6.

  AertJL 1,scil{A I

  ALBUS Eu sunt gata.

  HARRY 9i LILY igi pun md.inile pe cd'ruciorul lui ALBUS. GINNY se apropie d.e cd'ruciorul lui JAMES gi toatd. familia pornegte spre zid' in fugd'.

  a" 18 q6

 • Unchiul Ron! Unchiul Ron!!!

  ze.^20"6

  ACTUL I, SCENA 2 PtR0r{uL ll0uA ll TREI sttRIURl

  Peronul este tnud.luit tn aburul alb, gros ce se reuarsd' d,in DXPRESUL DE HOGWARTS. De asemenea, peronul este foarte aglomerat, dar in loc de oamcni tmbr:orati tn costume elegante, ficcare udzkndu-1i de treburile lui cotidien'e, acum se udd doar urd.jitori gi urdjitnare tn mnntii, irrcercd'nd. sd' gdseascd o modnlitate de a-pi hn rd'mns-bun d'e la iubitele lor progenituri.

  ALBUS Aici este.

  LILY Uaul

  ALBUS Peronul noud qi trei sferturi.

  Unde sunt? Sunt aici? Poate cd n-au sosit?

  HARLY ti aratd, cu mA,na pe BON, HERMIONE 9i fiica Ior, ROSE. LILY aleargd, spre ei cd't o lin picioarele.

  ACTi]L I, ICINA ?

  RON se intoarce spre ei tocmai tn clipa in care LILY d'd' peste el. BoN o ridicd. in brale.

  RON

  Uite-o pe preferata mea din familia Potter.

  LILY Mi-ai adus trucul?

  RON

  il qtii pe ah cu suflatul care-li furd nasul? E certificat de Farmecofarsele Fra{ilor Weasley.

  ROSE

  Mami! Tati wea sd facd din nou trucul 6la aiurea!

  HERMIONE

  Tu zici cd este aiurea, eI zice ci e grozav. Eu cred ci este undeva pe la mijloc.

  RON

  Stai un pic. Numai si molfri acest... aerul Esta. $i nu e pur qi simplu o chestiune de... Nu biga de seamd dacd miros pulin a usturoi... RON ii sufld.lui LILY tn fald. LILY chicotegte.

  LILY Ba miroqi a terci de ovdz.

  RON

  Bing... bang... bu! Acum, domniqoard, pregdtegte-te sd nu mai pofi mirosi absolut deloc...

  RON ii ridicd. nasul tn aer

  LILY Unde mi-e nasul?

  GF._,-'-'='-

  ar> zl €r

 • Acum te prosteqti.

  ALBUS Iar se uit6 toatd lumea la noi.

  I-auzi!

  a22"6 tu23"6

  IA&TTA INiAI

  Ta-daaa!

  Nu are nimic tn mi'nd'. Este un truc fdrd tnimd'. Toatd' lurneo. se distreazd' fiindcd' este aiurea,

  Asta este din cauza meal Sunt celebru de nu se mai

  poate, Experimentele mele cu nasuri sunt legendare!

  HERMIONE Chiar cd sunt deosebite.

  HARRY Ei, gi ai parcat cum trebuie?

  Sigur. Hermione n-a crezut cd voi fi in stare sd-mi iau carnetul d.e conducere mageamesc' nu-i aqa? Zicea cd va trebui sdl Confuzez pe examinator ca s6-l trec.

  HERMIONE Eu n-am crezut niciodatd aqa ceva; am incredere deplind in tine.

  $i eu am incredere deptne cd intr-adevdr l-a Confu-

  zat pe examinator.

  Airut !, it|l*A ?

  ALBUS iI trage pe HARRY de mantie. HARRY se uitd' tn jos.

  ALBUS

  Ct:ezi cd.... $i dacd sunt..' $i dacd sunt repartizat la Sly'therin?

  HARRY

  $i ce ar fi rdu in asta?

  ALBUS

  Slytherin este casa Sarpelui, a magiei negre... Nu este casa vrdjitorilor viteji.

  HARRY

  Pe tine te cheamd Albus Severus. Ai primit numele acestea dupi doi dintre directorii qcolii Hogwarts. Unul dintre ei a fEcut parte din casa Slytherin ti a fost probabil cel mai curajos om pe care l-am cunos- cut vreodatS.

  ALBUS

  Dar sd zicem...

  IIARRY

  Dacd asta conteazd pentru tine ... pentru tine... sd qtii cd Pdl5ria de Seleclie va line cont de dorinlele tale.

  ALBUS

  Zdu?

  IIARBY Cu mine ata a fdcut.

  Acesta este un lucru pe urre nu l-a mai md'rturisit niciodatd,, gi pentru o clipd' ii rdsund' in m.inte.

 • Eu am si alerg duPi tren'

  GINNY Lily, treci repede inaPoil

  HERMIONE

  pARTIA ii'l]il

  HARRY [brzsc) Hogwarts te va ajuta sd devii tu insufi, Albus. Ili pro- mit cd nu are de ce sd-!i fie fricd acolo.

  .IAMES

  Cu exceplia Thestralilor. Pdzeqte-te de Thestrali'

  ALBUS

  Dar nu sunt invizibili?

  HARRY

  Ascultd de profesorii LLi, nu de Jarnes, 9i line minte

  sd te distrezi. Acum ar fi bine sd urcali dacd nu weli se plece trenul f[ri voi...

  LILY

  Rose, nu uita s5-l imbrdligezi pe Neville din partea noastrd.

  Mami, nu pot sd imbr[fi9ez un profesor!

  ROSE pornegte spre tren. Atunci ALBUS se intoarce gi ii tmbraligeazd. incd' o datd' pe GINNY Fi pe HABRY, dupd, care porne1te duqd ROSE.

  ALBUS

  Bine atunci. Pa!

  ALBUS urcd in tren. HERMIONE, GINNY, RON s'i HABRY rd.m.An uitdndu-se la tren, i'n timp ce fluie- rd.turile rd'sund. d'e-a lungul peronului-

  AtllJt t.5l!l{A

  GINNY O sd fie in reguli amAndoi, da?

  HERMIONE

  Hogwarts este o qeoald mare.

  RON

  Da, mare... Minunat5.'. Au 9i o grimadi de mAncare' Aq da orice sd mi pot intoarce la Hogwarts.

  HARRY

  Ciudat... Al igi face griji cd va fi repartizat in casa Slytherin.

  HERMIONE

  Asta nu-i nimic. Rose iqi face griji dacd va reuqi si bati recordul de puncte la Quidditch in primul sau in al doilea an. Sj se gdndeqte de pe-acum cAnd i9i va putea da examenele pentru Calificativele de Vrdjitorie Genera-ld.

  RON

  Zdu dacd pricep de la cine a moqtenit athta ambifie!

  GINNY Harry, gi tu cum te-ai sim,ti dacd Al ar fi... dacd va fi repartizat la SlYtherin?

  RON

  $tii, Gin, gi despre tine am crezut tot timpul ci ai putea fi rePartizatd la SlYtherin.

  GINNY Cum?!

  RON

  Pe cuvAntl Fred gi cu George chiar au ftcut un pariu'

  a' 24 "6'

  G=''--

  a', 25 "6

 • PARTiA INTAi

  HERMIONE Putem sd plecim acum? $titi, se uitd lumea la noi.

  GINNY intotdeauna se uitd lumea la voi trei cAnd sunteli impreun5. $i separat. Lumea se uiti mereu la voi.

  Cei patru ie*. GINNY tl opre7te pe HAB&Y.

  GINNY Hatry... Ce ctezi... Albus o si fie in reguld, nu?

  HARRY Sigur ci o sd fie.

  ACTUL I, SCE}lA 3 t)(PRt!IIT DT HOGWARTS

  ALBUS gi ROSE nerg printr-un uagon al trenului- Unul ingrozit, celdlalt tncd,ntat. Din direclia opusd, VRAJIT)ABEA cu cAnucIoRUL se apropie d,e ei, impingd'nd'u-9i cd'tuciorul.

  VRAJITOAREA CU CARUCIORUL

  Dorili ceva de pe cdrucior, drfuu!ilor? Delicatese cu Dovleac? Broscule de Ciocolatd? Collunagi de Cazan?

  ROSF- (MgAnd de sean'd' cd. ALBIIS priueSte cu jind' la Bros- culele d.e Ciocolatd.) Al! Trebuie sA ne concentrem.

  ALBUS La ce sd ne concentrem?

  ROSE

  La cei pe care ni-i alegem ca prieteni. $tii' mama qi tata l-au intdlnit pe tatdl t5u in prima zi in Expresul de Hogwarts.

  ALBUS Adicd acum trebuie sd alegem cine vor fi prietenii nog-

  tri pentru tot restul vietii? Pe mine chestia asta md cam sperie.

  ap 27 "6r