Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

download Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

of 34

 • date post

  09-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

 • 8/7/2019 Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

  1/34

  Instituti i StudimeveEuropiane

  Europa Sociale

  www.erletshaqe.com

  Tirane, 2010

 • 8/7/2019 Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

  2/34

  Varferia - cila eshte pervoja ?

  Pervoja nderkombetare

  Perkufizimet e varferise sipas studimeve

  Matja e varferise dhe linjat e saj

  Menyra te tjera te llogaritjes se saj

  Standarti shqiptar i varferise

  Evolucioni i varferise dhe faktoret e uljes se saj

  ne Shqiperi Indikatoret e varferise ne Shqiperi dhe evolucioni

  i tyre

 • 8/7/2019 Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

  3/34

  Vendet e Zhvilluara dhe ne Zhvillim

  Percaktimi i varferise ne vendet e zhvilluara,nenkupton nje koncept i cili ndryshon sipas vendeve, dhepercaktohet ne perqindje te treguesit te te ardhurave, dmthne perqindje te te ardhurave mesatare, psh ne Angli linja evarferise eshte percaktuar si niveli i 60% e te ardhuravemesatare.

  Percaktimi i varferise ne vendet ne zhvillim,nenkupton nivelin e varferise si vlere e shportes bazeushqimore dhe artikujt esencial jo ushqimor. Ne disa raste

  percaktohet e ndare ndermjet zones urbane apo zonesrurale duke konsideruar qe kostot jane me te larta ne zonenurbane

  Ndersa kufiri i varfersise ushqimore, e redukton

  ate ne vetem dhe vetem ne artikujt ushqimor.

 • 8/7/2019 Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

  4/34

  Studimet nderkombetare

  Sipas percaktimit niveli i varferise ekstreme ekorespondon niveli te atyre personave te ciletnuk mbulojne minimumin e kostos se

  konsumit per ushqim.

  Sipas nje studimi te Bankes Boterore ne 15vende me te varfera ne 2005 se linja e varferisenderkombetare eshte 1.25$ ne dite perperson, ndrersa shifra per 1$ i perket vitit1985

 • 8/7/2019 Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

  5/34

  Studimet nderkombetare

  Shifra prej 1.25$ ne dite eshte pranuar si nivelime i ulet apo varferi ekstreme por ne fakt vendetsi India dhe Kina e kane percaktuar nivelin e tyre

  te varferise me te ulet, psh India e ka 1.02$ nedite

  Parashikohet se rreth 1 miliard persona do tejetojne nen 1.25$ ne dite ne vitin 2015

  Ndersa treguesi i dyte prej 2$ ne dite eshterezultat i nje studimi i indeksit mesatar te varferiseper te gjitha vendet me nivel te ulet apo mesatarte te ardhurave.

 • 8/7/2019 Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

  6/34

  Menyra te tjera te llogaritjes sevarferise absolute

  Percaktimi mbi bazen e PPP termi i ekuivalencesne kuptimin e Fuqine e Pariteti te Konsumit me nivel teardhurash ne 2 ose 4 dollar ne dite

  Percaktimi sipas PPP eshte tregues i dobet sepsevlerat e PPP pasqyrojn fuqi blerse t ndryshme nvende te ndryshme pr shkak t ndryshimeve tmetodikave t prdorura n prllogaritjen e vlerave t

  mirqniesPercaktimin mbi termin e mesatares ose mediumitte te ardhurave te popullates nje menyre erekomanduar nga Eurostat dhe gjeresisht e perdorur

  ne vendet antare te EU

 • 8/7/2019 Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

  7/34

  Standarti shqiptar i varferise

  Varferia ekstreme, ne konceptin e standartit tonevarferi ekstreme i perket linjes e cilsuar si linjaushqimore e varfris, personat shpenzimet e te

  cileve jane nen 3565 leke ne muaj - e percaktuarne baze te llogjikes kalori volum fizikushqimesh mime volum shpenzimesh

  Ne vitin 2008, sipas statistikave 1.2% epopullsise ose 35 131 persona jetojne ne varferiekstreme

 • 8/7/2019 Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

  8/34

  Standarti shqiptar i varferise

  Varferia absolute, i perket linjes ne te cilenprfshihen shpenzimet ushqimore dhe jo-ushqimore, personat shpenzimet e te cileve jane

  nen 5 722 leke ne muaj N shpenzimet jo-ushqimore prshihen

  shpenzimet pr arsim, shrbime infrstruktures sidhe shpenzime pr artikuj jo-ushqimor

  Ne vitin 2008, sipas statistikave jane 12.4% epopullsise ose 373 137 persona qe jetojne nevarferi absolute,

 • 8/7/2019 Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

  9/34

  Evolucioni i nivelit te varferiseabsolute dhe ekstreme 2002-2005-2008

  Vleresimi i linjes

  FAO - 2288 kalori ne dite

  Varferia absolute

  813 196 ne vitin 2002

  568 667 ne vitin 2005

  373 137 ne vitin 2008

  Varferia ekstreme

  147 545 ne vitin 2002

  107 496 ne vitin 2005

  35131 ne vitin 2008

 • 8/7/2019 Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

  10/34

  Evolucioni i varferise absolute sipaszonave

  Nje pasqyre me tedetajuar te evolucionit tevarferise absolute sipaszonave eshte erendesishme

  Varferia absolute eshtereduktuar me shuem dheme shpejt ne zonat ruralese ne zonat urbane

  Varferia absolute nezonta rurale eshtereduktuar me 60% ndersane zonat urbane me 40%

 • 8/7/2019 Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

  11/34

  Faktore dhe fakte te uljes se varferise

  Ulja e saj si rezultat i rritjes se Prodhimit tePergjithshem Bruto

  Ulja e saj si rezultat i rritjes se pagave dhepensioneve

  Ulja e varferise eshte shoqeruar me nje uljete ndjeshme te varferise ne zonat rurale

  Mbetet shqetesues niveli i varferise ne zonatmalore

 • 8/7/2019 Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

  12/34

  Indikatoret e varferise

  Incidenca e varferise reflekton raportin enumrit te te varferve, e matur si perqindje epopullsise konsumi per fryme i se ciles bie

  nen kufirin e varferise Thellesia e varferise, reflekton hendekun e

  varferise, e matur me indeksin e hendekut tevarferise te percaktuar si diference e teardhurave mesatare te te varferve ne lidhjeme kufirin e varferise

  Ashpersia e varferise, e matur si tregues ihendekut te varferise e ngritur ne katror

 • 8/7/2019 Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

  13/34

  Indikatoret e varferise ekstreme

  2002 -2005 - 2008

  Zonat Matesit 2002 2005 2008

  Tirana Perqindja 2.3 1.0 0.2

  Hendeku 0.6 0.1 0.0

  Ashpersia 0.2 0.0 0.0

  Urbane tjera Perqindja 4.8 2.7 1.6Hendeku 0.9 0.5 0.4

  Ashpersia 0.2 0.1 0.1

  Rurale Perqindja 5.2 4.5 1.2

  Hendeku 0.7 0.7 0.2

  Ashpersia 0.2 0.1 0.0

  Gjithsej Perqindja 4.7 3.5 1.2

  Hendeku 0.8 0.5 0.2

  Ashpersia 0.2 0.1 0.0

 • 8/7/2019 Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

  14/34

  Indikatoret e varferise absolute

  2002 -2005 - 2008

  Zonat Matesit 2002 2005 2008

  Tirana Perqindja 17.8 8.1 8.7

  Hendeku 3.8 1.6 1.2

  Ashpersia 1.3 0.5 0.2

  Urbane Perqindja 19.5 11.2 10.1Hendeku 4.5 2.3 1.9

  Ashpersia 1.6 0.8 0.6

  Rurale Perqindja 29.6 24.2 14.6

  Hendeku 6.6 5.3 2.6

  Ashpersia 2.1 1.8 0.7

  Gjithsej Perqindja 25.4 24.2 12.4

  Hendeku 5.7 4.0 2.3

  Ashpersia 1.9 1.3 0.7

 • 8/7/2019 Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

  15/34

  Evolucioni I indikatorit te varferise ekstreme

  Varfeia ekstreme eshteulur nga 4.7% ne vitin2002 ne 3.5% ne vitin2005 dhe 1.2% ne vitin2008

  Varferia ekstreme kanje ulje te ndjeshme nezonat rurale nag 5.2%ne vitin 2002 ne 1.2 %ne vitin 2008

  Nje progres ne drejtimte uljes se varferiseekstreme ka Tirana dheZonat Rurale

 • 8/7/2019 Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

  16/34

  Evolucioni I indikatorit te varferise ekstreme

  Varfeia absolute nga25% ne vitin 2002 eshteulur ne 18.5% ne vitin2005 dhe 12.4% ne vitin2008

  Varferia absolute kanjeulje te ndejshme nezonat ruale nga 29.6%ne vitin 2002 ne 14.6%ne vitin 2008

  Varferia absoulte neTirane eshte ulur nga17.8 % ne vitin 2002 ne8.7% ne vitin 2008, pornuk ka ulje nag 2005 ne

  2008

 • 8/7/2019 Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

  17/34

  Varferia ne Shqiperi

  Dimensioni i varferise nga te ardhurat

  Dimensioni i varferise jo nga te ardhurat

  Varferia subjektive

  Profili i varferise

 • 8/7/2019 Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

  18/34

  Matja e varferise

  Dy menyraPercaktimi i varferise nga te ardhurat ?

  Percaktimi i varferise nga konsumi ?

  Shqiperia prezanton nje vend dhe nje ekonomi :gjeresisht rurale dhe informale

  te ardhurat nuk perbejne nje mates real te varferise

  Varferia mbi bazen e konsumit nenkuptonNje individ konsiderohet i varfer nqs niveli i tij i shpenzimeve bie nenminimumin e nivelit te nevojshme per te perballuar kerkesat e tijbazike per mallra ushqim dhe jo ushqimore

  Minimumi i nivelit te konsumit - linje e varferise

  Duke sherbyer per ndarjen ne te varfer dhe jo te varfer, ndersa linja evarferise mund te percaktohet ne disa menyra, varferine absolute,relative dhe subjektive

 • 8/7/2019 Instituti i Studimeve Europiane - Varferia - cila eshte pervoja ?

  19/34

  Linjat e varferise

  Linja e varferise ekstreme, e percaktuar si linjeme nje konsum me pak se 1.25 $ ne dite

  Linja e varferise absolute, e percaktuar nerelacion me nje nivel te paracaktuar ose e lidhur menje shporte ushqimore ose nivel specifik temireqenies

  Linja e varferise relative, reflekton shkallen e e

  mungesave nga e cila vuan nje familje ose njeindivid ne lidhje me me te ardhuren e pjeses tjeterte pupullsise

  Varferia subj