Informativna broura o  CRM Kamnik za 2011

download Informativna broura o  CRM Kamnik za 2011

of 46

 • date post

  02-Apr-2015
 • Category

  Documents

 • view

  944
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Informativna broura o  CRM Kamnik za 2011

VSEBINAPozdrav .....................................................................................1 Predstavljamo se ...............................................................................2 Programi .........................................................................................6 Gimnazija ....................................................................................6 Ekonomski tehnik ...........................................................................8 Predolska vzgoja .....................................................................10 Zakljuek olanja ..............................................................................12 Matura ......................................................................................12 Poklicna matura ...........................................................................13 Maturitetni teaj ..........................................................................13 Informacijski centri...........................................................................14 Jeziki ........................................................................................16 port ............................................................................................21 Naravoslovje ...................................................................................22 Humanistika ...................................................................................25 Druboslovje ....................................................................................26 Ekonomski moduli ..........................................................................28 Ekskurzije in potovanja .......................................................................30 Umetnost in kultura ...........................................................................31 Raziskovalna dejavnost ......................................................................32 Interesne dejavnosti ..........................................................................33 Mednarodna izmenjava ........................................................................40 Projektni dnevi ................................................................................41 e nekaj informacij ...........................................................................43 Izobraevanje odraslih ........................................................................44

Bistvo izobraevanja ni polnjenje z dejstvi, ampak pomo pri odkrivanju lastne edinstvenosti, uenje, kako jo razvijati in kako jo razdajati. Leo Buscaglia

Drage uenke, dragi uenci, spotovani stari!Na olskem centru Rudolfa Maistra Kamnik se lahko pohvalimo z dolgoletno tradicijo in nadpovprenimi doseki, ki so rezultat prizadevnega dela uiteljev in dijakov. Tradicijo odmevnih dosekov na irokem spektru olskih in obolskih dejavnosti tako doma kot v tujini elimo nadaljevati in tudi vi lahko prispevate svoj delek k temu. Ker je izbira prave ole, zelo zahtevna in prelomna odloitev v ivljenju, vam jo elimo olajati. V publikaciji, ki je pred vami, predstavljamo bistvene informacije v zvezi z delom in ivljenjem na CRM Kamnik in vas prijazno vabimo v nao sredino. V olskem letu 2011/12 v okviru Gimnazije ponujamo 5 oddelkov splone gimnazije (z razlinimi obogatitvami in usmeritvami). Na Srednji ekonomski oli nartujemo vpis v prvi letnik v programu predolske vzgoje 32 dijakov v enem oddelku ter v programu ekonomski tehnik vpis v dveh oddelkih, to je 56 dijakov. Veselimo se sreanja z vami in ustvarjanja skupne uspene zgodbe. mag. emso Mujanovi,ravnatelj Gimnazije in direktor zavoda

mag. Tatjana Novakravnateljica Srednje ekonomske ole

3

OLSKI CENTER RUDOLFA MAISTRA KAMNIK

PREDSTAVLJAMO SEKJE NAS NAJDETE?

olski center je z razgibano arhitekturo, razlinimi prireditvami in aktivnostmi vpet v kulturno in umetniko dogajanje v okolici. ola z ustvarjalno klimo nudi dijakom prijetno delovno okolje, v katerem lahko vsestransko razvijejo svoje sposobnosti. Nahajamo se ob glavni prometni povezavi med Gorenjsko in tajersko. Dijaki z obeh strani prinaajo svoje zanimivosti ter bogatijo odnose. V bliini ole sta avtobusna in eleznika postaja. Prometne povezave so ugodne. Pouk poteka za veino oddelkov v dopoldanskem asu od 7.50 do 14.25. ola ni ostala le v lokalnih mejah, saj se povezujemo z razlinimi ustanovami in olami v evropskih dravah.

2011/201

IZ

OB VZ RA GO E JA VA , NJ E.

..

Zaradi svoje posebnosti, saj je olska stavba zgrajena tako, da se v izobraevalni proces lahko vkljuujejo tudi gojenci Zavoda za invalidno mladino, bolj poudarjamo nekatere temeljne humanistine vrednote: spotovanje, tolerantnost in solidarnost.2011/2012 3

Cilj vzgoje je dati telesu in dui vso lepoto in popolnost, ki ju moreta imeti. (Platon)

reko 800 dijakov in okoli 100 zaposlenih v centru sodeluje pri olskem in obolskem posredovanju znanja, sprejemanju in uenju za ivljenje. Skupaj si prizadevamo postavljati obutljive in nevidne meje med pravicami in dolnostmi, med svobodo in disciplino, med strokovnim uenjem in intuitivnim ustvarjanjem, med preernim prijateljevanjem ter odgovornim spotovanjem. Vselej smo si prizadevali ne samo izobraevati, temve tudi vzgajati v duhu temeljnih vrednot. Vzgoja se zaenja v druini, zato si elimo in priakujemo odprtega in skrbnega sodelovanja s stari. Vzgoja naj mladostniku da pravo podobo o njem samem, o bistvu njegovega dostojanstva. Tako se bo v ivljenju lahko odloal za resnine vrednote in bo v sebi gojil veselje do ivljenja in s tem odkrival ivljenjski smisel.

P

Na oli skuamo z dodatnimi dejavnostmi usmeriti nemirno energijo odraajoih v znanost in kulturo. Preko 50 razlinih krokov pokriva vsa podroja od naravoslovja, druboslovja, humanistike, porta do kulture in umetnosti. V oli nartno izvajamo sprostitvene dejavnosti in omogoamo kulturno zabavo. Preko olskega radia dijaki v odmorih vrtijo glasbo ali predvajajo lastne tematske oddaje. olska avla je prizorie in stiie mnogih dejavnosti, ki povezujejo dijake in profesorje, razkrivajo nadarjenost in sposobnosti, razvijajo duha in bogatijo ivljenje.

4

CRM Kamnik

2011/201

ZGODBA OSNOVNOOLCA

Prehod iz osnovne v srednjo olo

Vasih je povezan s prehodnimi teavami, ki pa jih dijaki ob pomoi profesorjev premagajo e v nekaj mesecih. Temu namenjamo tudi uvodni teaj angleine pred zaetkom 1. letnika. Eden izmed udeleencev ga je opisal:

S

i lahko predstavljate e vejo nono moro, kot je ta, da bodoa ola ponudi brezplaen teaj angleine v asu tvojih poitnic in da stari izvejo za to monost kljub temu, da si vso svojo energijo vloil v to, da bi to ostalo skrito pred njimi. Meni se je zgodilo prav to. Kljub pregovarjanju, pronjam, moledovanju, raznim obljubam, kako priden sin bom v bodoe, mi ni uspelo prepriati starev, da teaj pravzaprav ni ni drugega kot izguba mojega asa. Tako sem se nek avgustovski ponedeljek s tekim srcem pojavil v mnoici mojih vrstnikov in ugotovil, da je podobna usoda kot mene doletela e okrog 100 ostalih uencev. Hitro sem izraunal, da to pomeni okrog 200 zateenih starev in si oddahnil, da nisem edini nesrene, ki so mu odkrtnili poitnice. Kmalu sem zaslial svoje ime in slepo sledil glasu uiteljice in skupini mojih sotrpinov v uilnico, ki ni mogla skriti svojega anglekega porekla. Kamorkoli je seglo oko, sami angleki pregovori, pa angleki slovarji, pa angleka poezija, pa fotografije iz Londona, pa e kaj anglekega bi se nalo. Le

za roe nisem bil isto preprian, e rastejo po angleko ali znajo tudi slovensko. Potem se je zaelo. Uiteljica je seveda takoj opazila mojo navduenost, zato me je e prvi dan vpraala, e imam kakno eljo oziroma predlog za popestritev teaja. Opogumil sem se in rekel, da si elim daljih odmorov. Ne boste verjeli, naslednji dan smo res podaljali odmor za pet minut. Ne morem podrobno opisovati vseh stvari, ki smo jih poeli, priznati pa moram, da je teaj potekal nad mojimi priakovanji. Zelo sem se zabaval in nauil tudi kaj novega. e povzamem, vse skupaj sploh ni bilo tako slabo. Pravzaprav je bilo kar v redu. No, e sem iskren, zelo v redu. Da pa ne bom preve hvalil, bom zakljuil tole razmiljanje.

M Kamnik

2011/2012

5

PROGRAMIGIMNAZIJAKamnika gimnazija s svojo 60-letno zgodovino omogoa pridobitev iroke palete znanj in s svojo vsestranskostjo odlino pripravlja vse, ki si elijo uspeno nadaljevati olanje na univerzi. Sploni gimnazijski program obogatimo z dodatki, ki tvorijo oddelke s poudarkom na naravoslovju, druboslovju ali jezikoslovju. V olskem letu 2011/2012 bomo prvi v Kamniku ponudili tudi gimnazijski oddelek s poudarkom na portu, kar bo svojevrstna pridobitev za olo in lokalno skupnost. Dijaki portniki bodo tako laje usklajevali svoje olske in obolske obveznosti in bodo uspeni tako na olskem kot portnem podroju.

VPIS NA GIMNAZIJOGimnazijski program omogoa pridobitev iroke splone izobrazbe in je namenjen dijakom, ki nameravajo nadaljevati tudij na univerzi. Praviloma se vanj vpisujejo dijaki, ki zmorejo brez posebnih teav razumeti uno snov na abstraktni ravni, imajo razvite une navade in so motivirani za obseno uenje. Dijak pred vpisom v prvi letnik izbira med oddelki, po katerih se izobrauje tiri leta: naravoslovni oddelki namenjajo ve pozornosti fiziki, kemiji in biologiji; jezikovni oddelki namenjajo veji poudarek slovenini in tujim jezikom; druboslovni oddelki imajo poudarek na psihologiji, sociologiji in filozofiji; portni oddelek, kjer dodamo splonemu predmetniku dve uri portne vzgoje. Vpis v oddelke ne pomeni usmeritve, ampak omogoa bolj poglobljeno poznavanje izbrane snovi. Vsi oddelki pa zagotavljajo splono izobrazbo za vpis na katerokoli tudijsko smer. V prvem letniku v naravoslovnem, jezikovnem in druboslovnem oddelku poteka program po enotnem predmetniku, v vijih letnikih se razlikuje po tevilu dodanih ur pri izbranih predmetih. (Oddelki se