BIljna putovnica - informativna broura

download BIljna putovnica - informativna broura

of 28

 • date post

  30-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  198
 • download

  11

Embed Size (px)

description

Plant Passport - information sheet

Transcript of BIljna putovnica - informativna broura

 • FITO-UPISNIK I BILJNA PUTOVNICA

  republika hrvatskaministarstvo poljoprivrede,

  umarstva i vodnoga gospodarstva

  Foto: D. Kunac

 • Izdaje: Ministarstvo poljoprivrede, umarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava poljoprivrede,

  Fitosanitarni sektor, Odjel zdravstvene zatite bilja, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

  telefon: 01 610 95 14, 01 610 96 34; telefaks: 01 610 97 18; e-mail: ozzb@mps.hr Autorice:

  Renata Brlek i Bernardica Bonjak Fotogra je: Dubravka Kunac, Ivana Bulaji, Bernardica

  Bonjak i Vjekoslav Markoti Oblikovanje, priprema za tisak: Reprograph d.o.o. Naklada:

  7000 komada Zagreb, studeni 2007.

 • 1Fitosanitarni upisnik i biljne putovnice

  Proizvodite ili prodajete sjemenski krumpir, poljoprivredni sadni materijal voa, vinove loze ili ukrasnog bilja?

  Profesionalni ste proizvoa poljoprivrednog sadnog materijala povra, cvijea ili sadnog materijala umskog bilja?

  Vaa je djelatnost distribucija plodova citrusa ili konzumnog krumpira?

  Uvozite razne vrste sadnog materijala, supstrat za uzgoj ili rezano cvijee?

  Uvozite odreene vrste drva ili ga preraujete?

  Ako obavljate jednu ili vie od navedenih djelatnosti, posjednik ste bilja za koje pri premjetanju unutar teritorija Republike Hrvatske kao i pri uvozu vrijede novi propisi iz po-druja biljnog zdravstva.

  Uvod

  Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju Republika Hrvatska je preuzela obv-ezu usklaivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom steevinom Europske unije. Tako je iz podruja biljnog zdravstva kao rezultat usklaivanja u lipnju 2005. godine stupio na snagu Zakon o biljnom zdravstvu (Narodne novine, br. 75/05), koji postaje osnova za donoenje niza novih podzakonskih propisa koji e omoguiti primjenu europskih standarda u podruju biljnog zdravstva.

  Jedna od opsenijih promjena koje se uvode primjenom novih propisa je uspostava FITO-Up-isnika i izdavanje biljnih putovnica koje je propisano Pravilnikom o tosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama (Narodne novine, br. 54/07).

  Intenziviranjem trgovine bilja i biljnih proizvoda izmeu Republike Hrvatske i treih zemalja, poveava se rizik od unoenja i irenja razliitih karantenskih tetnih organizama koji mogu ozbiljno ugroziti domau poljoprivrednu proizvodnju.

  Uspostava FITO-Upisnika i sustava biljne putovnice jedna je od mjera koja se uvodi u cilju poboljanja tosanitarnog nadzora nad onim kategorijama bilja koje su prepoznate kao rizine, a to su bilje i biljni proizvodi koji su navedeni u Popisu V. dijelu A i B Pravilnika o mjerama za sprjeavanje unoenja i irenja organizama tetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (Narodne novine, br. 74/06). Tako e upis u FITO-Upisnik biti obvezan za uvoznike sadnog materijala, tla i sup-strata za uzgoj, rezanog cvijea, konzumnog krumpira, plodova odreenih vrsta bilja, drva i kore. Osim toga, upis u FITO-Upisnik bit e obvezan i za proizvoae, distributere i uvoznike odreenog bilja i biljnih proizvoda koji za premjetanje odnosno za stavljanje na trite un-utar teritorija Republike Hrvatske moraju imati biljnu putovnicu.

  Biljna putovnica je naime slubena etiketa, isprava ili druga slubena oznaka kojom se potvruje da bilje i biljni proizvodi koji se premjetaju odnosno stavljaju na trite unutar teritorija Republike Hrvatske udovoljavaju propisanim tosanitarnim zahtjevima, a izdaje se nakon obavljenog zdravstvenog pregleda na mjestu proizvodnje.

  Ovakav se sustav u uvjetima jedinstvenog trita Europske unije primjenjuje od 1993. go-dine. Naime, u uvjetima jedinstvenog trita, budui da su ukinute kontrole na granicama te

 • 2stoga i zdravstveni pregledi bilja i biljnih proizvoda, poveao se rizik od irenja karantenskih tetnih organizama. Biljna putovnica tako postaje dokaz da su bilje i biljni proizvodi koji naputaju mjesto proizvodnje zdravstveno ispravni, a u sluaju izbijanja zaraze osigurava sljedivost do izvora zaraze.

  Postupni upis obveznika u FITO-Upisnik zapoet e u 2008. godini, a nakon toga uslijedit e izdavanje biljnih putovnica koje e vrijediti samo za teritorij Republike Hrvatske. Do dana pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji trajat e prijelazno razdoblje tijekom kojeg e se razviti sustav i time stvoriti uvjeti za uspjeno ukljuivanje na jedinstveno trite Europske unije.

  FITO-Upisnik

  FITO-Upisnik uspostavlja i vodi Odjel zdravstvene zatite bilja u Fitosanitarnom sektoru unutar nadlene Uprave poljoprivrede, Ministarstva poljoprivrede, umarstva i vodnoga gos-podarstva.

  Obvezni ste upisati se u FITO-Upisnik ako:

  uvozite, proizvodite, distribuirate ili prodajete bilje i biljne proizvode navedene u Skupini I.*, bez obzira jesu li namijenjeni komercijalnim proizvoaima radi daljnjeg uzgoja ili premjetanju odnosno prodaji sve do krajnjih korisnika,

  uvozite, proizvodite, distribuirate ili prodajete bilje i biljne proizvode navedene u Skupini II.*, koji su namijenjeni komercijalnim proizvoaima radi daljnjeg uzgoja,

  uvozite, proizvodite, distribuirate ili prodajete lukovice i podanke navedene u Skupini III.*, koji su namijenjeni komercijalnim proizvoaima radi daljnjeg uzgoja,

  uvozite pored bilja i biljnih proizvoda iz Skupine I.-III. i ono bilje i biljne proizvode iz Sku-pine V.*,

  Tijekom proizvodnje prati se zdravstveno stanje sadnog materijala i samo zdravi materijal za kojeg je izdana biljna putovnica moe napustiti mjesto proizvodnje.

  Foto: V. Markoti

 • 3 uvozite, proizvodite ili prodajete bilje i biljne proizvode namijenjene zatienim podruji-ma iz Skupine IV.*,

  distribuirate ili prodajete bilje i biljne proizvode koje ve prati biljna putovnica i za koje je potrebno izdati novu biljnu putovnicu kad se poiljka razdjeljuje u vie pojedinanih poiljaka ili zdruuje s drugim poiljkama u jednu,

  proizvodite, otkupljujete ili prikupljate u skladita s namjerom distribucije gomolje kon-zumnog krumpira ili plodove citrusa.

  Niste obvezni upisati se u FITO-Upisnik ako:

  pripadate kategoriji malih proizvoaa koji proizvode bilje i biljne proizvode iz Skupine I.-IV.* na zemljitu ija povrina ne prelazi 500 m2 ako se radi o zatienom prostoru, odnosno 1 500 m2 na otvorenom prostoru, pod uvjetom da je cjelokupna proizvodnja namijenjena vlastitim potrebama ili prodaji na lokalnom tritu zikim osobama koje nisu komercijalni proizvoai,

  skladitite, distribuirate ili prodajete na malo bilje i biljne proizvode koje ve prati biljna putovnica i spremni su za prodaju krajnjem korisniku.

  Napomena:

  Iznimno, zbog poveane opasnosti od irenja tetnih organizama, upis u FITO-Upisnik obve-zan je i za male proizvoae sjemenskog krumpira i sadnog materijala citrusa, vinove loze, kotiavog voa i biljaka domaina bakterijske palei.

  * Skupine I., II., III., IV. i V. nalaze se u nastavku teksta.

  Skladita krumpira moraju takoer biti upisana u FITO-Upisnik.

  Foto: V. Markoti

 • 4Upis u FITO-UpisnikUvjeti za upis u FITO-Upisnik

  Za upis u FITO-Upisnik potrebno je ispunjavati odreene uvjete. Posjednik bilja mora imati osobu odgovornu za zdravstvenu zatitu bilja, bilo da je to sam posjednik bilja, osoba u radnom odnosu kod posjednika bilja ili osoba ugovorom vezana s posjednikom bilja.

  Osoba odgovorna za zdravstvenu zatitu bilja mora osigurati provedbu propisanih zahtjeva i udovoljavati propisanim uvjetima u pogledu strune spreme. Kad posjednik bilja proizvodi, prerauje, distribuira ili uvozi bilje i biljne proizvode za koje je potrebno izdati biljnu put-ovnicu, osoba odgovorna za zdravstvenu zatitu bilja obvezna je zavriti obuku o temeljnim znanjima iz podruja biljnog zdravstva.

  Osoba odgovorna za zdravstvenu zatitu bilja obvezna je:

  suraivati s nadlenom upravom i izvjetavati o svim promjenama podataka koji se vode u FITO-Upisniku,

  voditi aurirani plan posjeda na kojem se obavlja djelatnost,

  voditi evidenciju o vrsti bilja i biljnim proizvodima, te uvati odgovarajuu dokumentaciju najmanje godinu dana,

  provoditi redovne vizualne zdravstvene preglede bilja i biljnih proizvoda, te o njima voditi evidenciju,

  suraivati s nadlenim inspektorom i drugim ovlatenim pravnim osobama koje obavljaju tosanitarni pregled, izvijestiti ih o svakoj novoj pojavi tetnog organizma, te im redovito slati podatke o predvienoj godinjoj proizvodnji.

  Postupak upisa u FITO-Upisnik

  Za upis u FITO-Upisnik morate podnijeti nadlenoj upravi zahtjev za upis na propisanim obrascima. Ako je utvreno da su ispunjeni svi uvjeti, nadlena uprava e donijeti rjeenje o upisu u FITO-Upisnik i dodijeliti vam jedinstveni upisni broj koji e sluiti za identi kaciju posjednika bilja na svakoj izdanoj biljnoj putovnici. Ako se tijekom postupka upisa u FITO-Upisnik utvrdi da se niste obvezni upisati, nadlena uprava e vas zadrati u evidenciji radi moguih tosanitarnih pregleda.

  Fitosanitarni pregledi

  Kod posjednika bilja upisanih u FITO-Upisnik redovite tosanitarne preglede obavljat e nadleni inspektori ( tosanitarni ili umarski), Zavod za zatitu bilja ili druge ovlatene pravne osobe.

 • 5Biljna putovnica moe se privrstiti na ambalau.

  Biljne putovnice

  Biljne putovnice moraju sadravati tono propisane podatke, a mogu se sastojati samo od slubene etikete koja se privruje na bilje, biljne proizvode, njihovu ambalau ili prijevoz-na sredstva, ili od slubene etikete i pratee isprave. Biljne se putovnice izdaju za odreeno bilje i biljne proizvode, navedene u Skupinama I.-IV., kojima se moe prenositi zaraza karan-tenskim tetnim organizmima. Svi proizvoai, distributeri i uvoznici takvog bilja i biljnih proizvoda obvezni su upisati se u FITO-Upisnik. Osim toga, upis u FITO-Upisnik obvezan je za sve uvoznike bilja i biljnih proizvoda navedenih u Skupini V. koje pri uvozu u Republ