I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA İZMİR’DE EĞLENCE...

Click here to load reader

 • date post

  22-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA İZMİR’DE EĞLENCE...

 • T.C

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

  YÜKSEK LİSANS TEZİ

  I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA İZMİR’DE EĞLENCE

  KÜLTÜRÜ VE TOPLUMSAL YAŞAMA ETKİLERİ

  Fatma BULUT

  Danışman

  Yrd. Doç. Dr. Türkan BAŞYİĞİT

  İZMİR- 2010

 • Yemin Metni

  Yüksek Lisans tezi olarak sunduğum “I. Dünya Savaşı Yıllarında İzmir’de

  Eğlence Kültürü ve Toplumsal Yaşama Etkileri” adlı çalışmanın, tarafımdan,

  bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını

  ve yararlandığım eserlerin bibliyografyada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf

  yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

  Tarih

  16 / 09/ 2010

  Adı Soyadı

  Fatma Bulut

  İmza

  I

 • TUTANAK

  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün

  ......./....../2010 tarih ve ...................................... sayılı toplantısında oluşturulan jüri,

  Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği’nin .......... maddesine göre Atatürk İlkeleri ve

  İnkılap

  Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisan öğrencisi Fatma Bulut’un I.Dünya Savaşı

  Yıllarında İzmir’de Eğlence Kültürü ve Toplumsal Yaşama Etkileri konulu tezini

  incelemiş ve adayın ......./......./2010 tarihinde, saat ..........da jüri önünde tez

  savunması alınmıştır.

  Adayın kişisel çalışmaya dayanan tezini savunmasından sonra ......... dakikalık

  süre içerisinde gerek tez konusu, gerekse tezin dayanağı olan anabilim dallarından

  jüri üyelerince sorulara verdiği cevaplar değerlendirilerek tezin

  .............................................. olduğuna oy .......................................... ile karar

  verildi.

  BAŞKAN

  ÜYE ÜYE

  II

 • ÖNSÖZ

  Savaş yıllarında eğlence ilk etapta insanın aklına gelmeyen bir durumdur.

  “Savaş yıllarında eğlence olur mu?” sorusuna genelde verilecek cevap “olmayacağı”

  yönündedir. Ancak tarihsel süreç incelendiğinde savaş yıllarında da insanların

  eğlence hayatlarının devam ettiği görülmektedir. Eğlence insanlık tarihi kadar eski

  olup insanın var olduğu andan itibaren süregelmiştir.

  Bu tez konumu belirlemede çıkış noktam, I. Dünya Savaşı’na ilişkin hemen

  hemen her alanda çalışmaların yapılması, ancak savaş yıllarında insanların gündelik

  hayatlarına ve eğlencelerine ilişkin incelemelerin yeterli olmamasıdır. Aslında bu

  durum çalışmam süresince yaşadığım zorlukları doğurmuştu. Çünkü Osmanlı’nın

  savaş öncesi ve sonrası eğlence hayatına ilişkin pek çok kaynağa rastlamak

  mümkünken, savaş yıllarında eğlenceye ilişkin kaynak bulmak oldukça zordu.

  Ayrıca çalışmış olduğum dönem Osmanlıca belgelerin incelenmesini gerektiriyordu.

  Pek çok kişinin almak istemediği Osmanlıcanın kullanıldığı dönemden tezimi

  almam beni zorlasa da sonuç Osmanlıcada yol kat etmemi sağladığı için mutluluk

  vericiydi.

  İzmir’de eğlence hayatını I.Dünya Savaşı yılları arasında sınırlamamın nedeni,

  savaşın getirdiği buhranın toplumun gündelik yaşantısını nasıl etkilediğini net olarak

  ortaya koyabilmekti. Dünya savaşı sadece kan, acı, ıstırap değil aynı zamanda farklı

  eğlence anlayışlarının da doğmasına neden olan önemli bir olaydı.

  İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu pek çok yapıt bu çalışmamda

  bana büyük destek sağladı. İncelemiş olduğum yapıtlarda büyük bir titizlikle, adeta

  deyim yerindeyse, iğne ile kuyu kazarcasına savaş yıllarında eğlence kültürüne

  ilişkin bilgileri bulmaya çalıştım. Daha çok dönemin anılarından, gazete

  arşivlerinden ipuçlarını takip ederek, kimi zaman yaptığım röportajlarla o dönemin

  eğlence kültürünü satırlara yansıtmaya çalıştım. Aslında bu çalışmamda her ne kadar

  zorluklar yaşamış olsam da savaş yıllarında eğlenceyi yazmak, her anı merak

  duygusuyla kaplanmış bir süreçten oluşması nedeniyle çok keyifliydi.

  Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitütü Müdürümüz Sayın Doç. Dr.

  Kemal Arı’ya değerli yardımlarından dolayı teşekkür ederim.

  III

 • Yüksek Lisans eğitimim ve tezimin hazırlanması sırasında, danışmanlığı

  boyunca, bana göstermiş olduğu ilgi, iyi niyet ve desteklerinden dolayı değerli

  Hocam Yrd. Doç. Dr. Türkan Başyiğit’e Teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca,

  tezimin hazırlanmasında değerli bilgilerini paylaşan ve bu konuda yardımlarını

  esirgemeyen değerli Hocam Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu’na, Lisans

  eğitimim süresince aynı sıraları paylaştığım çok değerli arkadaşım, Araştırma

  görevlisi Cihan Özgün’e, yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Şenocak

  Yayınevi sahibi olan Sayın Bülent Şenocak’a da Kütüphanesinden çalışmama ilişkin

  kaynaklardan yararlanmamı sağladığı için ve bu konuda değerli vaktini harcadığı

  için çok teşekkür ederim. Ayrıca Henri Benazus’a, İzmir’in sosyal yaşantısına

  yönelik değerli fotoğraf koleksiyonunu benimle paylaştığı için teşekkür ederim.

  Tabii ki her zaman yanımda olan ve benim bugünlere gelmemde büyük katkıları

  olan aileme bana karşı gösterdikleri sabır, vermiş oldukları sonsuz sevgi ve bitmeyen

  destekleri için sonsuz teşekkür ederim. Bu nedenle bu çalışmamı izninizle sevgili

  aileme ithaf ediyorum.

  Fatma Bulut İzmir 2010.

  IV

 • İÇİNDEKİLER

  YEMİN METNİ……………….……………….……………….………………..I

  TUTANAK………………….………………………………….………………..II

  ÖNSÖZ………………………………….………………………………………III

  İÇİNDEKİLER……………….……………………………….………………...V

  ÖZET………………………………………….…………………………………X

  ABSTRACT…………………………………………………………………….XI

  KISALTMALAR………………………………………………………………XII

  GİRİŞ………………………………………………….………………………….1

  I. BÖLÜM

  1.İZMİR’DE SOSYO EKONOMİK YAŞAM……………….... 4

  1.1.İzmir Adının Anlamı………………………………………… 4

  1.2.Osmanlı İmparatorluğu İçinde İzmir Sancağı………………………… 5

  1.3.İzmir’de Nüfus Ve Yerleşme…………………………………………. 7

  1.4.İzmir’de Yaşayan Toplulukların Özellikleri…………………………… 20

  1.4.1.Türkler……………………………………………………………… 21

  1.4.2. Rumlar……………………………………………………………… 22

  1.4.3.Ermeniler……………………………………………………………. 24

  V

 • 1.4.4.Yahudiler(Museviler)……………………………………….. 25

  1.4.5. Levantenler………………………………………………… 26

  1.4.6. Zenciler…………………………………………………….. 30

  1.5.İzmir’de Ekonomik Yaşam………………………………………. 30

  II. BÖLÜM

  1. OSMANLI’DA EĞLENCE KÜLTÜRÜ………………………. 41

  1.1. Klasik Dönemde Eğlence…………………………………….. 41

  1.2. Tanzimat Dönemi Osmanlı’da Değişen Eğlence Kültürü……………… 44

  1.3.Tanzimat Dönemi İzmir’de Eğlence ………………................. 46

  1.3.1.Dini Bayramlar……………………………………………… 57

  1.3.1.1.Türkler……………………………………………………… 57

  1.3.1.1.1.Ramazan Eğlenceleri……………………………... 57

  1.3.1.2.Rumlar…………………………………………………….. 59

  1.3.1.2.1.Paskalya Yortusu…………………………………. 59

  1.3.1.2.2. Vaftiz…………………………………………….. 63

  1.3.1.2.3.Hıdrellez………………………………………… 63

  1.3.1.3.Yahudiler…………………………………………………… 64

  1.3.1.4.Ze