Hr Initiatives Towards Team Work

download Hr Initiatives Towards Team Work

of 93

 • date post

  05-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hr Initiatives Towards Team Work

 • 8/2/2019 Hr Initiatives Towards Team Work

  1/93

  [email protected]^]OT I

  IL]TKM_J]IKL

  0

 • 8/2/2019 Hr Initiatives Towards Team Work

  2/93

  0,0 IL]TKM_J]IKL

  ]bo zudhoj} ^otzklloc e`l`foeol} v`z jkljotlom vi}b e`l`filf ~ok~co

  vi}bil `l ktf`lix`}ikl doj`uzo ~otzklloc eo`lz ` dkmy kg ~ok~co oe~ckyom il `l

  ktf`lix`}ikl, ]bol zkeodkmy goc} }b } e`l`filf kg ~ok~co iz miggotol} gtke

  e`l`filf kg ekloy kt e`}oti`cz kt e`jbiloz, ]biz zkulmom fkkm `z ulciao }bo

  il`lie`}o ekloy# e`l v`z doilf uzom il ` folotij zolzo "ciao vbol vo z`y

  e`lailm kt togot }k ` }t`i} vbol vo z`y i} v`z ` e`lcy `j}), @czk# doj`uzo ekz}

  ~ok~co vktailf ku}zimo }boit bkeoz voto eol `lyv`y, ]biz z}`im# toc`rom

  zi}u`}ikl bocm gkt ` }ieo, ]bol `cc bocc dtkao ckkzo,

  Bkv j`l yku co`wo ku} vkeol; `zaom }bo vkeol vbk vol} }k vkta, I} iz `

  vtklf `}}i}umo# }boit `j}iwiz}z z`im, Zk }bo l`eo# e`l e`l`foeol}# b`m }k

  ^otzklloc E`l`foeol} oi}bot, Bue`l e`l`foeol} zkulmom timijuckuz, ]bol }bo

  zojklm z`cwk j`eo }k }bo boc~ kg }bkzo vbk voto bkcmilf }bo d`dy vi}bku} ` l`eo

  ` zudhoj} vi}bku} ` l`eo,

  @ bue`l doilf iz lk} huz} duljbom u~ gcozb `lm dklo jkwotom il zail `lm jck}b,

  Klo mkoz lk} jbkkzo ` bue`l doilf d`zom kl }b`} `cklo, Vb`} vo jbkkzo `to

  pu`ci}ioz kt `}}i}umoz il }bo bue`l doilfz, ]biz iz vb`} `l oe~ckyot mkoz `lm }biz

  iz vb`} klo mkoz ig klo fo}z }k jbkkzo kloz cigo ~`t}lot, @lm }bo `}}tidu}oz `to

  alkvl }k `cc kg uz fkkm `~~o`t`ljo# fkkm alkvcomfo# fkkm zaiccz# fkkm b`di}z

  `lm ` fkkm }}i}umo, ]biz iz }bo vo c}b kt }bo tozkutjoz }b } ` ~otzkl iz or~oj}om }k

  ~kzzozz kt mowock~, @lm }bo l`eo b`z z}tuja, E`l`filf ~ok~co "`lm }bo tozkutjoz

  }b`} }boy `to e`mo u~ kg) j`eo }k do j`ccom Bue`l Tozkutjoz E`l`foeol},

  4

 • 8/2/2019 Hr Initiatives Towards Team Work

  3/93

  Gkt Gut}bot Mo}`icz Jkl}`j}8

  !90%9974069792

  >==%472400:2

  vvv,c`jtkzz}ojblkckfioz,ktf

  [email protected] TOZK_TJO [email protected]@FOEOL]

  E`l`filf bue`l tozkutjoz iz klo kg }bo aoy ocoeol}z il }bo jkktmil`}ikl `lm

  e`l`foeol} kg vkta ktf`lix`}ikl, Vb`}owot eo`lz `to uzom }k olzuto }bo jto`}ikl

  `lm mociwoty kg zotwijoz `lm fkkmz il ekmotl ojklkeijz# }bo tkco kg ilmiwimu`cz

  `lm ftku~z `z oe~ckyooz `lm }bo `dici}y kg e`l`foeol} }k oggoj}iwocy mo~cky zujb

  ` tozkutjo iz wi}`c }k }bo il}otoz}z kg dk}b oe~ckyoo `lm ktf`lix`}ikl `ciao, ]k `

  c`tfo or}ol} }biz gulm`eol}`c izzuo b`z dool `} }bo bo`t} kg ` fto`} mo`c kg }bo`l`cyziz kg bkv ktf`lix`}iklz `to tul `lm i} iz `z ie~kt}`l} `l izzuo g`jilf

  ktf`lix`}iklz `z }bkzo kg e`tao}z# gil`ljo `lm z}t`}ofy, Gkt }bozo to`zklz# }bo

  puoz}iklz kg bkv }k e`l`fo b`z toe`ilom `z ` jklz}`l} ocoeol} il ktf`lix`}ikl`c

  `lm e`l`foti`c }bkufb} `lm ~tozjti~}ikl }bkufb} }biz jol}uty, @z o`jb zujjozziwo

  `l`cyziz kg bkv }k E`l`fo b`z ulgkcmom# }bo oe~ckyeol} toc }iklzbi~ b`z

  ~tkwimom klo kg }bo jol}t`c ~`t}z kg }bo mod`}o, Il ` jkl}oe~kt`ty jkl}or} }biz

  mod`}o j`l do zool il }bo oeotfoljo kg bue`l tozkutjo e`l`foeol} `z dk}b }bo

  mozjti~}iklz `lm }bo ~t`j}ijo kg oe~ckyoo e`l`foeol}, @z }bo 099>z ulgkcm# BTE

  j`l do wiovom lk} klcy `z ` lov `lm gut}bot zo} kg k~ot`}ilf ~tilji~coz du} `z

  tojkflix`dco ig ulzo}}cilf ~`t} kg }bo cklfot mod`}o kwot vb`} }y~o kg

  :

  http://www.lacrosstechnologies.org/http://www.lacrosstechnologies.org/
 • 8/2/2019 Hr Initiatives Towards Team Work

  4/93

  toc`}iklzbi~ mkoz kt zbkucm oriz} do}vool# kl }bo klo b`lm# }bkzo vbk e`l`fo `lm#

  kl }bo k}bot# }bkzo vbk `to e`l`fom,

  E`l`foeol} kg bue`l tozkutjo iz ` zotikuz e`}}ot, Bkv kg}ol vo b`wo

  bo`tm }bozo jklgcij}ilf wiovz8 I} iz }bo bue`l g`j}kt vbijb iz }bo diffoz} bo`m

  `jbo gkt e`ly ~ok~co `lm }kk ci}}co }`col}# `lm I} iz }bo zbkt}`fo kg z}`gg }b`}

  b`e~otz }bo ~tkmuj}iwi}y, Bkv j`l zujb jklgcij}ilf wiovz jkoriz}; J`l ` ~otzkl

  do `l `zzo} `z vocc `z ` ci`dici}y# ` dutmol `lm ` tozkutjo `z vocc; I} iz ~kzzidco# ig

  vo miz}ilfuizb do}vool bue`l doilfz `lm bue`l tozkutjoz, ]boto `to ekto

  bue`l doilfz }b`l bue`l tozkutjoz il Ilmi`, ]biz or~c`ilz vby oe~ckyotz fo}

  miz}tuz}om `lm }ty }k to~c`jo ~ok~co vi}b e`jbiloz, E`jbiloz vkta do}}ot# g`z}ot#

  zyz}oe`}ij`ccy# vi}bku} jke~c`ililf kt z`dk}`filf1 e`jbiloz mk lk} di}o }bo b`lm

  }b`} goomz, E`ly bue`l doilfz `to zckvot# mizktmotcy# ftku~iz} kdz}il`}o# wolfoguc

  `lm iloggijiol}, ]boy mk lk} zooe }k ~tkwimo w`cuo gkt ekloy,

  E`ly ~ok~co bkcm }biz wiov, Il g`j} owol e`ly ~kkt pu`ci}y bue`l doilf zbkcm }biz wiov `dku} k}bot bue`l doilfz! ]ieo `lm `f`il# }biz wiov zooez }k do

  ~tkwilf i}zocg }k do }tuo, ]k `mm }k }biz uloe~cky`dcoz vo zoo k}bot ~tkdcoez8

  ekto ~k~uc`}ikl# cozz j`~`dici}y# cozz ~tkmuj}iwi}y# tozuc}ilf cozz hkdz,

  @lm vb`} iz doilf mklo `dku} i}; Oe~ckyotz bito `lm gkto# `lm kwotvkta }bo

  ziljoto ~otzklz1 }t`mo uliklz zooaz ekto gkt cozz# }bto`}olilf }k moz}tky }boit kvldkmioz il `mmi}ikl }k }bo uzu`c ~udcij ~tk~ot}y1 ~kci}ij`c ~`t}ioz `fi}`}o gkt hkdz `lm

  lk} gkt vkta1 e`l`fotz uzo `m bkj# g`jo%z`wilf zkcu}iklz1 `lm `j`moeiji`lz }ku}

  duxx vktmz `lm j`}jb ~bt`zoz `z }bo ~`l`jo`, I} iz fo}}ilf }k do eutaiot `lm ufciot,

  ]boy `cc zooe }k dk}bot klcy }k go`}bot }boit loz}z `lm }k ~tk}oj} }boit zailz, Yo} }bo

  =

 • 8/2/2019 Hr Initiatives Towards Team Work

  5/93

  zkcu}iklz iz zk zie~co, ]k jklwot} bue`l doilfz il }k bue`l tozkutjoz `lm }k uzo

  }bo tozkutjoz oggoj}iwocy# klcy }bozo }bilfz loom }k do mklo8

  Jkl}tkc }bo ~k~uc`}ikl or~ckzikl,

  Z~k} }bo ~k}ol}i`c il ~ok~co `lm `~~o`c }k bue`l zocg%toz~oj} `lm ~timo,

  Mk lk} mk vb`} yku mk lk} v`l} k}botz }k mk,

  Dtilf ku}# bklo `lm ~kcizb }bo c`}ol} }`col}z `lm pu`ci}ioz il ~ok~co,

  _zo }bo tifb} tozkutjoz il }bo ~otzkl,

  ^udcijixo `ly `jbiowoeol}z `lm tov`tm i},

  Do z}tij} vi}b }bo zbitaotz

  OGGOJ]IWO _ZO KG [email protected] TOZK_TJO IZ [email protected] KL ]BOZO GK_T

  @ZZ_E^]IKLZ

  ]b`} lkdkmy iz `dzkcu}ocy fkkm kt }k}`ccy d`m1

  ]b`} fkkm j`l do zuz}`ilom `lm d`m j`l do c`tfocy ozjbovom `lm#

  ocieil`}om1

  ]b`} tozkutjoz }buz jto`}om j`l do j`l`cixom gkt }bo dologi} gkt `cc1

  ]b`} mkilf }bilfz iz }bo toz~klzidici}y kg owotyklo1 ~`tol}z zbkucm ~t`j}ijo

  vb`} }boy ~to`jb# }o`jbotz zbkucm lk} goum# `meiliz}t`}ktz zbkucm lk}

  ?

 • 8/2/2019 Hr Initiatives Towards Team Work

  6/93

  e`li~uc`}o# oe~ckyooz zbkucm lk} jtuzb }boit jklzjioljo# `lm ~ok~co zbkucm

  do fuccidco kt oek}ikl`c,

  BT ^[email protected]]IJOZ

  BT ^t`j}ijoz bifbcifb}z }bo miggotol} tkcoz kg BT i,o, co`motzbi~# e`l`foti`c

  `lm k~ot`}ikl`c, BT ~tkjozz mo`cz bkv `cc }bo k}bot BT `j}iwi}ioz `to imol}igiom#

  gkteuc }om `lm ie~coeol}om, Toe`ta`dcy# vo gilm }b`} `cekz} `cc kg }bo BT

  ~t`j}ijoz gkt illkw`}ikl b`wo `czk dool imol}igiom `z folotij Doz} BT ~t`j}ijoz #

  ` gilmilf vbijb ~tozol}z ` gut}bot jb`ccolfoz }k }bo }bokto}ij`c ulmot~illilfz kg

  BT zyz}oe gkt illkw`}ikl,

  ]bo d`zij ocoeol}z kg bue`l tozkutjoz ~t`j}ijoz `to8

  ^c`llilf `lm @~~t`iz`c 8 Bkv `l ktf`lix`}ikl zo}z fk`cz# ~c`lz

  ~otgkte`ljo# ~tkwimoz klfkilf jk`jbilf `lm ow`cu`}oz ~otgkte`ljo kg

  ~otgkte`ljo,

  Ilmiwimu`c lm }o`e mowock~eol} 8Imol}igy }bo loomz gkt oe~ckyoo zaicc

  mowock~eol}# omuj`}ikl `lm ftkv}b `lm bkv }boy `to eo},

  J`toot ^c`llilf 8 ]k boc~ oe~ckyooz }k co`tl }boit z}tolf}bz `lm }k e`}jb

  }bozo z}tolf}bz# `~}i}umoz# ~togotoljo `lm `dici}ioz }k gu}uto vkta,

  Zujjozzikl c`llilf 8 Imol}igy aoy Tkcoz `lm ~kzi}iklz# mo}oteilo

  ~otgkte`ljo topuitoeol}z `lm }`tfo}z,

  7

 • 8/2/2019 Hr Initiatives Towards Team Work

  7/93

  Hkd Mozifl 8 ]bo doz} Eo}bkm gkt `jjke~cizbilf ` vkta ~tkmuj} kt tozuc},

  Jke~olz`}ikl + Tojkfli}ikl + K}bot Tov`tmz 8 Bkv `l Ktf`lix`}ikl

  ~`yz gkt `lm tov`tmz oe~ckyooz }btkufb z`c`ty# dkluz# dologi}z `lm lkl%

  gil`lji`c tov`tmz,

  BT ^[email protected]]IJOZ JKLZIMOTOM

  Gcori% }ieo ~tkft`eeoz ~t`j}ijoz }k ~tkwimo gcoridco vktailf bkutz gkt }bo

  vktaotz,

  ]ocojkeeu}ilf ~t`j}ijom dy bifb%cowoc e`l`fotz vbk uzo ocoj}tklij

  eomi` }k ~otgkte }boit vkta,

  Klzi}o gi}lozz jol}otz ilzimo }bo j`e~uz }k jto`}o ` bo`c}by olwitkleol}

  `eklf }bo vktagktjo,

  Z~oji`c ck`l ~tkft`eeoz uzom `z ` ek}iw`}ikl`c }kkc }k z`}izgy }bo

  ozzol}i`c loomz kg }bo vktaotz,

  Kl ~toeizoz jbicmtol ~t`j}ijom vboto ekto }b`l :> vkeol `to vktailf,

  Hkd zb`tilf oe~ckyeol} k~ilikl uzom vboto jke~cor vkta iz j`ttiom ku},

  Vocclozz ~tkft`eeo }k ~tkwimo vktaotz vi}b bkz~i}`cz# gitz} `im g`jici}ioz#

  bo`c}by vktailf jklmi}iklz,

  6

 • 8/2/2019 Hr Initiatives Towards Team Work

  8/93

  Zkeo jke~`lioz `cckv }boit vktaotz }k dtilf jbicmtol + gtiolmz + g`eicy }k

  vkta z~k} kljo ` ekl}b kt yo`t }k iljto`zo }boit hkd z`}izg`j}ikl,

  [email protected] TOZK_TJO @J]IWI]IOZ 8

  Miz}tidu}ilf ~til}om ocoj}tklij e`}oti`cz moziflom }k ~tozol} ` ~kzi}iwo ie`fo

  }k `cc ~k}ol}i`c tojtui}z# Tov`tmilf `lm tojkflixilf oe~ckyooz owoty zir ekl}bz#

  duicmilf jckzo tojtui}ilf ~`t}lotzbi~ vi}b jkccofoz kt uliwotzi}ioz# iljto`zilf }bo

  wizidici}y kg }bo ktf`lix }ikl }k ~k}ol}i c tojtui}z# kggotilf j`toot mowock~eol}

  k~~kt}uli}ioz `z ` dologi} }k oe~ckyooz# jkl}tidu}ilf }k jiwij ie~tkwoeol}z `lm

  jkeeuli}y ilwkcwoeol},

  Ow`cu`}ilf `lm jkttoj}ilf }bo to`zklz vby oggijiol} oe~ckyooz co`wo# ~tkek}ilf

  oe~ckyoo jocodt`}iklz `lm tov`tm ~tkft`eeoz# tov`tmilf e`l`fotz gkt iljto`zilf

  }bo w cuo kg }boit oe~ckyooz }k }bo ktf`lix`}ikl# jkedililf oe~ckyeol}

  ilgkte`}ikl vi}b `ly + `cc e tao}ilf e }oti`cz# _zilf oe~ckyoo }t lzgot

  ~tkft`eeoz