História školy - 50. výročie

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  7

Embed Size (px)

description

historická publikácia

Transcript of História školy - 50. výročie

 • 50ROKOV

  1 9 6 1 / 1 9 6 2 2 0 1 1 / 2 01 2

  Zkladn kola Valentna Beniakas materskou kolou Chynorany

 • radn nzvy koly:ZZZZZZZZZZZ e 1111191111911919119111 61616166161111/1/1// 969669622 19191919191911919978787878888787878777 /1/11/1/1/1/1/1/ 9799979 9 9

  ZZ 199919999999997777977797979797777979797797979799799/1/1//1//1/1/1/1//1/1/1/1/19999909090900909900009909 8888 20202 010101011/2/2/2/2//// 0000000000222222

  Z VVV eeett BBBBBBBeeeeeiiii 1. 1111....... 22220202222 0202 333333331.11.1.1. 88888.. 222022 04044

  ZZZZ VVVVV eeeeetttt BBeeis s ss mmtet suuuu u uuuu u uu u CChChChCh odododod 111 999 22222220000000000444444odododod 11. 9.99.9.9.9 222222200000000444444

  AuAuuuuuuAAAAAAA tttt ggg :MgMgMMgMgMMMgMgMMgMgMMMMMMMMMMMMMMM rrr.r.r.rr.rrrrr.rr.. MMMMMMMMrrrrrrriiaiaia BBBBezeeeze kkkkoovovvov

  AuAAuAuAAAuAuAuAuuAAAuAuuAuAAAAuAAAuAAAAuuttttttttttt bbbbbbbbbbbuuuuuuusussssususstttttt VVVVVVVVVVVVVVVVVVV eeeeeeeeeeeetttttttttttt BBBBBBBeeiiii mmmmicicicickkkk ssso-o-:: AkAkkAkAAA adaddddememmmchchchchchchchchchchchhcchrrrrrrrr MMMMMMMMMMMMMMMMMMilililililillllilii aaaaannnnannnnn MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMararararrarararrarararciiciciciciicicicicicicicciciiiccccccciccc oooodldldlddd iaiaiaiatototok k a kkkkolololololoolskskkkkkkkkk bubbububub ststssss a a a a jejejejeorororororoorooorooroooooorrorrigiggigiggigigigigiggigiggggginininininininininninnlllllllluuuuuuuuuu rrrrlllleeeeitititososostiti zhzzhzhhzhzhhhzhzhhhhhhzhoooooototoototototooooooto ovovovovvo enenennnhhho v v r. 11111111111111111119999999994 4444 prprrri iii prpprpr1010101010101010110010111 0.0.0.0.000.0000000. vvvvvvvrrrrrrr oooooooooiaiaiaiaiaiaaaaaiaaiaaaaaaaaaaaaa nnnnnnnarararra odododoodddeneneeee iaia VVVV. BeBeeBeeeeBeeeeB nnininiiiniiniiniinniniiinnniniaaakakakakaaakakakaa aaaaaaaa

 • 50 rokov (1961/1962 2011/2012) Zkladn kola Valentna Beniaka s materskou kolou Chynorany

  +as nikto nezastav. Maj sa roky, dni a kad z nich m osobit aro, svoju jedinenosa neopakovatenos. S vak chvle a okamihy, na ktorch vnimonos sa nezabda, a ktor sa patr zvl pripomen. V tomto kolskom roku uply-nulo 50 rokov, odkedy prv iaci zasadli do lavcnaej koly. Za 50 rokov prelo triedami mnoho pedaggov a jej brny opustili tiscky mladch ud- takmer es generci. Stali sa z nich lekri, prvnici, ininieri, kazi, uitelia i skvel odbornci v rznych profesich. Niektor zastvaj popredn miesta v kolstve, vede, na seku spoloenskho, kultrneho a ho-spodrskeho ivota. Zaiste kad z nich si hlbokov srdci uchovva spomienky na svoju prv paniuiteku, na spoluiakov, na chvle strven v kole.Ve niekokoron kontakty zanechvaj v kadom nezmazaten stopy.

  Poas obdobia 50 rokov kola prela mnoh-mi zmenami. Jej histria je naplnen uachtilou a zodpovednou prcou mnohch zanietench peda-gogickch i nepedagogickch zamestnancov, ktorsvedomito vykonvali svoju prcu, stali sa sasou koly, tvorili jej dejiny a spolone vytvorili prekrsne dielo modern kolu s vysokm kreditom,cieavedomm vchovno-vzdelvacm procesom a bohatm kultrno-spoloenskm ivotom. Od prvopoiatkov dosahovala a dosahuje cel rad vynikajcich vsledkov nielen v portovch, ale aj vedomostnch a zujmovo-umeleckch saiach. Spomienky mnohch z ns zabldia do alekej minulosti a priblia nm nielen men iakov,ktor vrchovatou mierou prispeli k reniu dobrho mena koly, ale aj vrazn osobnosti pedaggov,ktor pevne stli za katedrou s hlbokm zmyslom pre estnos, udskos a spravodlivos. Uiteov,ktor cel svoj ivot zasvtili a podriadili prci

  s demi, svojej celoivotnej lskea konku. Ich men s ctou dodnes vyslovuj deti i rodiia. Te ma, e aj dnes v kole p-sobia asn udia, ktor zodpovedne prer vzallitafetu od bvalch kolegov a s vekm zaz nniee-tenm odovzdvaj posolstvo alm genercimm. V nespoetnch innostiach, asto na kor vlastt-nho vonho asu i svojich rodn, vtepuj iiakkomm zklady vied a vychovvaj z nich dobrb chh, estnch a mravnch ud. Formuj ich ossobb-nosti a charaktery, rozvjaj a objavuj ich tala eentyy a uia ich vytvra dobr vzah k svojim blzzkyymm, spoluiakom, ku kole, obci i svojej vlasti. VVetcci vykonali a vykonvaj vea zslunej prce. Preto pri prleitosti tohto krsneho vr ooia chcem vyjadri poakovanie vetkm bvvallmm i terajm pedagogickm i nepedagogiickkmm zamestnancom za ich silie, nmahu a obetat vvossvynaloen pri vzdelvan naich iakov, zza vyy-tvranie kvalitnch podmienok pri vyuovvaccomm procese a za nespoetn hodiny venovan sppeneej reprezentcii koly. Poakovanie patr aj rodid oomm,iakom, predstaviteom obce i nadriaded nnmm orgnom verejnej sprvy, ktor sa akmkovek k ssp-sobom zaslili o rozvoj a dobr meno naej kooly. Jubilantke elm do nasledujcich rokovv al rozkvet. Prajem jej vea dobrch a usilovvnchh iakov, zanietench uiteov, obetavch roodiiovv a dosahovanie alch skvelch spechovo voovchove a vzdelvan.

  PaedDr. Jana Somogm yyiovvriaditeka kolly

  Prho

  vor r

  iadite

  ky

  kol

  yMo o: Pohad na diea vo mne vzbudzuje dva pocity: nehu k tej bytosti, ktorou je dnesa ctu k tomu, km sa raz me sta.

  Louis Pasteur

  3

 • Zkladn kola Valentna Beniaka s materskou kolou Chynorany 50 rokov (1961/1962 2011/2012)Frank ifnkmi rd spomnam

  na obdobie, ktor som preval i so svojou manelkou, tie uitekou a svojimi dvomi dcrami v Chynoranoch. Bol som mlad, pln

  elnnu a dobrch npadov pri dobudovvan ceelhoo objektu novopostavenej koly v roku 19622. Cel to obdobie patrilo k najkrajm,nnajpploodnejm a najzodpovednejm se-kkomm mm jho ivota. Vrazne mi pri plnen tchhtoo loh pomhal vemi dobr uiteskkkoleekttv, ktor bol na patrinej odbornej rovvnin , rodiovsk zdruenie pod vedenm pp. NNeuubauera, Ballu, Kovalka a inch vemi snnaivvch a zodpovednch lenov.

  koole tie vemone pomhalo vedenie p

  mmieestnneho nrodnho vboru a takmer cel oobyyvata estvo Chynorian.

  PPoas asi 12-ronho psobenia podari-loo ssa nnm vychova vea dobrch iakov, z kttorc h s dnes znme osobnosti.

  TTohhto roku budem ma u 89 rokov nnebuded m ma teda monos spolu s Vami ooslvi vznamn jubilejn vroie, a pre-too VVmm vetkm elm schopnos tei saz vllastnej prce, z dosahovania patrinch ddobbrc h vsledkov a poteenia z nich, vea zdraaviia, sl a spokojnosti.

  NNovo m iakom odkazujem: Nie je han-bbouu nii nevedie, hanbou je nechcie sa ninnauui. /Seneca/

  SS ppozdravom

  V Bratislave da 11. 02. 2012

  Zo spomienok bvalch riaditeov koly

  Mr. Jn JakaKe som v auguste roku 1979 dostalmenovac dekrt na tto kolu, vstupoval som do neznmej rieky. Bol som rd, e vtedaj kolektv uiteov mi podal po-mocn ruku a z plnch sl sa usiloval uahi mi moju riadiacu innos. Ad-ministratvnu prcu hravo zvldla pani

  Kovalkov aj pn zstupca Scho er. S pocitom v aky si spomnam na pani uiteku Lenku Kokov, ktor okrem prrodovednch sa vdy vedela operatvne zariadi za-stupovanie za neprtomnch uiteov. Ak bolo treba urobivzdobu koly, zladi kultrne vystpenia iakov, boli tu pani uiteky Hana Chrenkov a Mria Bezkov mladia, ktor to spolu s pani uitekou Mriou Chrenovou dokzalina profesionlnej rovni. Najprenikavejie spechy kola zoala v oblasti portu. Nekonene vea vonho asu trvili na ihriskch pn zstupca Scho er, pn u ite ao, pn uite Koctr a pani uiteka Katarna Kalousov Sno-hov. Ich silie sa pretavilo do niekokch titulov majstrovatletickch sa o Pohr s. rozhlasu. Na tejto kole boli alie osobnosti, ktor so svojimi iakmi dosahovali pekn spechy v prednese pozie a przy, v spevckych saiach a rznych olympidach. Na prvom stupni odviedli zslun prcu vetky elementaristky. Ve bez kvalitnch zkladov u iakov by uitelia na druhom stupni nemali na om budova. K prehlbovaniu vchovno-vyuovacej prce vo vekej miere prispievali aj pani vychovvateky kolskej druiny. Boli sme ako rodina s pracovnkami kolskejjedlne, upratovakami a so kolnkom. Poas mjho viac ako desaronho psobenia na tejto zkladnej kole sa chtiac nechtiac vytvorilo urit puto spolupatrinosti so kolou a obcou. Toto puto bude vo mne psobi urite neustle, pretoe aj po viac ako dvadsiatich rokoch a psobenia na inej kole, ke poviem moja kola, mm na mysli Z V. Beniaka Chynorany.

  p j p

  Do alej pdesiatky prajem vetkm pedagogickm, vchovnm aj sprvnym zamestnancom vea zdravia, tvorivch sl a ocenenia pri vchove slunch ud.

  V Partiznskom da 2. februra 2012

  4

 • 50 rokov (1961/1962 2011/2012) Zkladn kola Valentna Beniaka s materskou kolou Chynorany

  Zaia

  tky

  kol

  stva

  v C

  hyno

  rano

  chBoj nraonoo prv krky k vzdlanokolsk pomery boli v minulosti na slovenskch

  dedinch vemi neuteen. Vina obyvateov bola negramotn a vzdelanie bolo vsadou len ducho-venstva a achty. Habsbursk monarchia nepo-trebovala vzdelancov. Deti namiesto koly praco-vali, stvali sa z nich ponohospodrski ndennci. Jedinmi vzdelancami na slovenskom vidieku boli mnsi a kazi, ktor uili ta a psa ikovnejchobyvateov a tto svoje skromn vedomosti odovzdvali alej. A v obdob nstupu osvietenstva a poas vldy rakskej cisrovnej Mie Teie (1740 1780), ktor chcela renm vzdelanosti obmedzi vplyv protestantizmu, sa situcia zaala meni. Jej kolskreforma priniesla so sebou nariadenie, e pri kadej fare mus by zriaden kola. Povinn kolsk dochdzka bola od 6. roku dieaa a do 12 rokov.

  ikola v Cynoranoc v 18. a 19. oroPrv chynorianska kola existovala u pred kolskou reformou Mrie Terzie. Stla na zpad-nej strane obce, v tesnej blzkosti kostola (dnes pribline zdravotn stredisko). Bol to dreven do-

  mec s komorou a matakou, pokryt slamomou...jednotriedka, kam chodili len chlapci zmonnejchh ronkov. V roku 1729 tu boli uitemi a organisi taammi Mti Hti Oe VVV .

  V roku 1767 bola tto kola u murovan,, mmala uebn miestnos, izbu pre organistu, komomoruu, kuchynku... Uiteom bol Vee Mtii.

  Druh kola - pod farou /dnen pota/ V roku 1791 primacilne panstvo kpilo o ssedd-liacky dom, ku ktormu pristavilo kolu (pod ffaroou)). Prstavba pozostvala z jednej vej miestnossti pre 40 det s lavicami a kozubom (slila i ako byyt pre

  kola