Grupa Kapitałowa Polenergia S.A. · PDF fileGrupa Kapitałowa Polenergia S.A. 3...

Click here to load reader

 • date post

  05-Jun-2019
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Grupa Kapitałowa Polenergia S.A. · PDF fileGrupa Kapitałowa Polenergia S.A. 3...

Grupa Kapitaowa Polenergia S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA III KWARTA 2018 ROKU

Warszawa, 14 listopada 2018 roku

Jacek Gowacki Prezes Zarzdu Micha Michalski Czonek Zarzdu

Robert Nowak Czonek Zarzdu Jacek Suchenek Czonek Zarzdu

Grupa Kapitaowa Polenergia S.A.

Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwarta 2018 roku zakoczony 30 wrzenia 2018 roku

2

Spis treci

A. INFORMACJE WPROWADZAJCE DO SKONSOLIDOWANGO RAPORTU KWARTALNEGO 4

1. Skonsolidowany rachunek zyskw i strat za okres 9 miesicy zakoczony 30 wrzenia 2018 roku .............................................................................................................................................................. 5

2. Struktura organizacyjna Grupy ........................................................................................................... 10

B. RDROCZNE SKRCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESICY ZAKOCZONY 30 WRZENIA 2018 ROKU ......................................................... 11

1. Informacje o zasadach przyjtych przy sporzdzaniu rdrocznego skrconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ...................................................................................... 17

1.1 Czas trwania Spki i jednostek Grupy Kapitaowej .................................................................. 17

1.2 Wskazanie okresw, za ktre prezentowane jest rdroczne skrcone skonsolidowane sprawozdanie finansowe ................................................................................................................................ 17

1.3 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego .................................................................................. 17

1.4 Przyjte zasady przy sporzdzaniu sprawozdania ..................................................................... 17

2. Skorygowana EBITDA i Skorygowany zysk netto .......................................................................... 19

3. Segmenty operacyjne ............................................................................................................................ 20

4. Pozostae noty ......................................................................................................................................... 23

4.1 Przychody ze sprzeday .................................................................................................................... 23

4.2 Koszty wg rodzaju .............................................................................................................................. 23

4.3 Pozostae przychody operacyjne .................................................................................................... 24

4.4 Pozostae koszty operacyjne ........................................................................................................... 24

4.5 Przychody finansowe ......................................................................................................................... 24

4.6 Koszty finansowe ................................................................................................................................ 24

4.7 Przepywy rodkw pieninych ..................................................................................................... 25

4.8 Warto firmy ....................................................................................................................................... 25

4.9 Krtkoterminowe aktywa finansowe .............................................................................................. 26

4.10 Krtkoterminowe zobowizania ...................................................................................................... 27

5. Objanienia dotyczce sezonowoci lub cyklicznoci dziaalnoci emitenta w prezentowanym okresie ................................................................................................................................. 27

6. Oprocentowane kredyty bankowe i poyczki .................................................................................. 27

7. Zmiany wielkoci szacunkowych ....................................................................................................... 28

8. Informacje dotyczce emisji, wykupu i spaty dunych i kapitaowych papierw wartociowych .................................................................................................................................................. 29

9. Informacje dotyczce wypaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, cznie i w przeliczeniu na jedn akcj, z podziaem na akcje zwyke i uprzywilejowane ......................................................... 29

10. Informacje dotyczce zmian zobowiza warunkowych lub aktyww warunkowych, ktre nastpiy od czasu zakoczenia ostatniego roku obrotowego ................................................. 29

11. Wskazanie postpowa toczcych si przed sdem, organem waciwym dla postpowania arbitraowego lub organem administracji publicznej, dotyczcych zobowiza oraz wierzytelnoci emitenta lub jednostki jego jednostki zalenej od niego ................................. 30

12. Informacje dotyczce znaczcych transakcji z podmiotami powizanymi .......................... 31

13. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostk od niego zalen porcze kredytu lub poyczki lub udzieleniu gwarancji cznie jednemu podmiotowi lub jednostce

Grupa Kapitaowa Polenergia S.A.

Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwarta 2018 roku zakoczony 30 wrzenia 2018 roku

3

zalenej od tego podmiotu, jeeli czna warto istniejcych porcze i gwaranci jest znaczca ............................................................................................................................................................. 32

14. Inne informacje, ktre zdaniem emitenta s istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majtkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, ktre s istotne dla oceny moliwoci realizacji zobowiza przez emitenta ....................................................................... 32

15. Wskazanie czynnikw, ktre w ocenie emitenta bd miay wpyw na osignite przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartau ............................................................ 32

16. Cele i zasady zarzdzania ryzykiem finansowym ....................................................................... 32

16.1 Ryzyko stopy procentowej ............................................................................................................... 33

16.2 Ryzyko walutowe ................................................................................................................................ 33

16.3 Ryzyko kredytowe ............................................................................................................................... 34

16.4 Ryzyko zwizane z pynnoci ........................................................................................................ 34

17. Zarzdzanie kapitaem ....................................................................................................................... 35

18. Wskazanie zdarze, ktre wystpiy po dniu, na ktry sporzdzono skrcone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujtych w tym sprawozdaniu, a mogcych w znaczcy sposb wpyn na przysze wyniki finansowe emitenta ..................................................................................... 36

C. POZOSTAE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANGO RAPORTU KWARTALNEGO ......... 37

1. Omwienie podstawowych wielkoci ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rdrocznym sprawozdaniu finansowym, w szczeglnoci opis czynnikw i zdarze, w tym o nietypowym charakterze, majcych znaczcy wpyw na dziaalno emitenta i osignite przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a take omwienie perspektyw rozwoju dziaalnoci emitenta przynajmniej w najbliszym roku obrotowym ................................................. 38

2. Zwizy opis istotnych dokona lub niepowodze emitenta w okresie, ktrego dotyczy raport, wraz z wykazem najwaniejszych zdarze ich dotyczcych ................................................... 39

3. Stanowisko zarzdu odnonie moliwoci zrealizowania wczeniej publikowanych prognoz wynikw na dany rok, w wietle wynikw zaprezentowanych w raporcie kwartalnym 42

4. Opis czynnikw i zdarze, w szczeglnoci o nietypowym charakterze, majcych znaczcy wpyw na osignite wyniki finansowe .................................................................................... 42

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadajcych bezporednio lub porednio przez podmioty zalene co najmniej 5% oglnej liczby gosw na walnym zgromadzeniu emitenta na dzie przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziau w kapitale zakadowym, liczby gosw z nich wynikajcych i ich procentowego udziau w oglnej liczbie gosw na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze wasnoci znacznych pakietw akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego ............................................................................................................. 42

6. Wskazanie skutkw zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku poczenia jednostek gospodarczych, przejcia lub sprzeday jednostek grupy kapitaowej, inwestycji dugoterminowych, podziau, restrukturyzacji i zaniechania dziaalnoci .................... 42

7. Informacje oglne ...................................