GRUPA KAPITAŁOWA MAXCOM

Click here to load reader

 • date post

  05-Dec-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GRUPA KAPITAŁOWA MAXCOM

W OKRESIE 01.01.2019 – 30.06.2019 Tychy, 27 wrzenia 2019 roku
1
Spis treci 1. WPROWADZENIE ...................................................................................................................... 3
1.1 Wstp ............................................................................................................................................ 3
2. OGÓLNE INFORMACJE O GRUPIE ............................................................................................... 4
2.1 Podstawowe informacje o Spóce ................................................................................................. 4
2.2 Przedmiot dziaalnoci ................................................................................................................... 4
2.4 Spóki powizane ........................................................................................................................... 5
2.5 Zmiany w organizacji oraz zasadach zarzdzania Spók i Grup Kapitaow Maxcom ............... 7
3. Dziaalno Spóki Maxcom SA .................................................................................................. 9
3.1 Informacje o podstawowych produktach i towarach.................................................................... 9
3.2 Rynki zbytu .................................................................................................................................. 11
3.3 Dziaalno badawczo-rozwojowa ............................................................................................... 13
4. Analiza podstawowych wielkoci ekonomiczno-finansowych Grupy Kapitaowej Maxcom SA ... 14
4.1 Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa ............................................................................. 14
4.2 Wielko i struktura aktywów ..................................................................................................... 14
4.3 Wielko i struktura pasywów ..................................................................................................... 15
4.4 Wskaniki finansowe ................................................................................................................... 15
4.6 Dywidenda ................................................................................................................................... 17
5.1 Sytuacja ekonomiczna ................................................................................................................. 17
5.3 Strategia Zarzdu ......................................................................................................................... 18
5.5 Opis podstawowych zagroe i ryzyka zwizane z dziaalnoci Grupy zwizanych z pozostaymi miesicami roku obrotowego ..................................................................................................... 20
2
Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci Grupy Kapitaowej Maxcom w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019
5.6 Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta bd miay wpyw na osignite przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartau ............................................................ 24
5.7 Zwizy opis istotnych dokona lub niepowodze Emitenta w okresie, którego dotyczy Sprawozdanie, wraz z wykazem najwaniejszych zdarze dotyczcych Emitenta ..................... 25
5.8 Wskazanie czynników i zdarze, w tym o nietypowym charakterze, majcych istotny wpyw na skrócone sprawozdanie finansowe ............................................................................................. 26
5.9 Informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majtkowej, finansowej, wyniku Grupy i ich zmian oraz informacje, które s istotne dla oceny moliwoci realizacji zobowiza przez Jednostk dominujc................................................................................................................. 26
6. Wadze Spóki ......................................................................................................................... 26
6.1 Skad osobowy ............................................................................................................................. 26
6.1.2 Rada Nadzorcza .................................................................................................................... 27
6.2 Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnie do nich przez osoby zarzdzajce i nadzorujce ................................................................................................................................. 27
6.3 Akcjonariusze posiadajcy co najmniej 5% ogólnej liczby gosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta ...................................................................................................................................... 28
7. Struktura kapitau zakadowego oraz akcjonariatu Maxcom SA ................................................ 28
7.1 czna liczba i warto nominalna wszystkich akcji Spóki ......................................................... 28
7.2 Struktura akcjonariatu ................................................................................................................. 28
8. Pozostae informacje .............................................................................................................. 29
8.1 Podmiot dokonujcy przegldu sprawozda finansowych ......................................................... 29
8.2 Inne informacje, które s istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majtkowej, finansowej, wyniku finansowego ................................................................................................................................ 29
8.3 Dane adresowe Maxcom SA ........................................................................................................ 29
3
1. WPROWADZENIE
1.1 Wstp
Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy Maxcom SA za pierwsze pórocze 2019 r. zosta sporzdzony zgodnie z wymogami § 69 Rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 29 wrzenia 2018 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych oraz warunków uznawania za równowane informacji wymaganych przepisami prawa pastwa niebdcego pastwem czonkowskim (Dz.U.2018. 757) (dalej: Rozporzdzenie).
Niniejszy dokument zawiera wybrane dane finansowe, o których mowa w § 69 ust. 1 pkt 1 Rozporzdzenia oraz pozostae informacje okrelone w art 69 ust. 1 pkt 3 w zw. z par. 66 ust. 8 pkt 2-13 Rozporzdzenia.
Skonsolidowane oraz jednostkowe póroczne sprawozdanie finansowe zawarte w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym (QSr) sporzdzone zostay zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej (MSSF) w wersji skróconej.
Dane finansowe, jeeli nie wskazano inaczej, s wyraone w tysicach PLN.
Sprawozdania finansowe zostay sporzdzone w oparciu o zaoenie kontynuacji dziaalnoci przez Spóki wchodzce w skad Grupy w dajcej si przewidzie przyszoci. Na dzie sporzdzenia niniejszego raportu pórocznego nie stwierdzono istnienia przesanek wskazujcych na zagroenie kontynuowania dziaalnoci przez Maxcom SA.
1.2 Definicje i skróty
Maxcom SA, Spóka, Emitent, Jednostka Dominujca
Maxcom SA z siedzib w Tychach
Grupa Kapitaowa, Grupa, Grupa Kapitaowa Maxcom
GPW Gieda Papierów Wartociowych w Warszawie SA z siedzib w Warszawie
Sprawozdanie Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci Grupy Kapitaowej Maxcom w okresie 1 stycznia -30 czerwca 2019 roku
KSH Ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spóek Handlowych
4
2. OGÓLNE INFORMACJE O GRUPIE 2.1 Podstawowe informacje o Spóce
Maxcom SA jest jednostk dominujc w Grupie Kapitaowej Maxcom. Spóka Maxcom SA powstaa z przeksztacenia Maxcom spóka z ograniczon odpowiedzialnoci na mocy uchway Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Maxcom Sp. z o.o. z dnia 19 grudnia 2011 r. W dniu 3 lutego 2012 r. Spóka zostaa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sdowym prowadzonym przez Sd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydzia VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000410197.
Spóka zostaa utworzona na czas nieoznaczony.
Spóka Maxcom SA dziaa na podstawie i zgodnie z przepisami Kodeksu Spóek Handlowych, jak równie innymi przepisami dotyczcymi spóek handlowych oraz postanowieniami Statutu i innych regulacji wewntrznych. Po dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji Spóki do obrotu na rynku regulowanym Spóka Maxcom podlega przepisom regulujcym funkcjonowanie spóek publicznych, w szczególnoci Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i aktom wykonawczym do tych ustaw.
2.2 Przedmiot dziaalnoci
Spóka prowadzi dziaalno w zakresie dystrybucji i produkcji pod wasn mark telefonów komórkowych, stacjonarnych oraz elektroniki uytkowej, jak równie dystrybucji telefonów komórkowych marki MEIZU.
Produkty Maxcom s projektowane i tworzone przez pracowników Emitenta w Polsce, w szczególnoci przez wewntrzny dzia R&D oraz dzia marketingu. Pracownicy Emitenta odpowiedzialni s za zaprojektowanie oraz okrelenie specyfikacji i funkcjonalnoci danego urzdzenia, które sprawiaj, e jest ono unikatowe. Po stronie Emitenta ley ponadto praca nad oprogramowaniem oraz jego dostosowywanie do potrzeb dedykowanych rynków, na które finalnie trafiaj urzdzenia, a take kontrola kadego z etapów produkcji.
Zleceniu zewntrznym podmiotom podlega jedynie zmontowanie urzdzenia. Spóka poda za ogólnym trendem panujcym wród wiodcych firm telekomunikacyjnych na wiecie zlecajc montowanie urzdze wyspecjalizowanym fabrykom w Chinach, które nie s wasnoci Emitenta. Model produkcyjno-biznesowy Emitenta jest zatem podobny do realizowanego przez takie firmy jak Apple, Nokia, Alcatel czy Doro, które równie nie posiadaj majtku produkcyjnego (wasnych fabryk).
2.3 Grupa Kapitaowa Maxcom
Na dzie sporzdzenia Sprawozdania Grup tworzy jednostka dominujca Maxcom SA oraz jej spóki zalene i stowarzyszone.
5
Rys. 1 Struktura Grupy Kapitaowej Maxcom.
2.4 Spóki powizane
Poniej przedstawiono podstawowe informacje na temat spóek wchodzcych w skad Grupy Maxcom
Teledoktor24 spóka z ograniczon odpowiedzialnoci
Spóka posiada 82 udziay w kapitale zakadowym spóki Teledoktor24 spóka z ograniczon odpowiedzialnoci, co uprawnia do wykonywania 82 % gosów na zgromadzeniu wspólników spóki.
Nazwa i forma prawna: Teledoktor24 spóka z ograniczon odpowiedzialnoci Siedziba i adres: ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy Kapita zakadowy: 5 tys. PLN Gówny przedmiot dziaalnoci: Pozostaa dziaalno w zakresie opieki zdrowotnej
Spóka Teledoktor24 Sp. z o.o. nie prowadzi obecnie aktywnej dziaalnoci. Celem spóki s dziaania na pograniczu usug medycznych i telekomunikacyjnych.
Comtel GROUP spóka z ograniczon odpowiedzialnoci
Spóka posiada 32 udziay w kapitale zakadowym spóki Comtel GROUP spóka z ograniczon odpowiedzialnoci, co uprawnia do wykonywania 32 % gosów na zgromadzeniu wspólników spóki.
Nazwa i forma prawna: Comtel GROUP spóka z ograniczon odpowiedzialnoci Siedziba i adres: Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko Kapita zakadowy: 5 tys. PLN Gówny przedmiot dziaalnoci: Dziaalno w brany RTV i AGD
Maxcom SA w dniu 14 maja 2018 r. zawar ze wspólnikami COMTEL GROUP spóka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Brzesku umow, w której zostay okrelone warunki sprzeday na rzecz Maxcom SA udziaów w Comtel GROUP Sp. z o.o.
Strony uzgodniy zasady prowadzenia dziaalnoci gospodarczej oraz zasady wspópracy wspólników po przystpieniu Maxcom SA do wyej wymienionego podmiotu. W umowie znalazy si take regulacje prawne, zgodnie z którymi Maxcom SA po przystpieniu do Comtel GROUP Sp. z o.o. bdzie sprawowa nad ni kontrol.
6
Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci Grupy Kapitaowej Maxcom w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019
Spóka Comtel GROUP Sp. z o.o. dziaa w brany RTV i AGD, skutecznie budujc swoj pozycj na rynku od 1997 r. Od roku 2012 Comtel GROUP Sp. z o.o. jest jedynym dystrybutorem na Polsk hiszpaskiej marki LAUSON, a take marek TREVI, G3Ferrari i Girmi. Od 2011 roku Comtel GROUP Sp. z o.o. wprowadza na rynek produkty we wasnej marce N’oveen.
W wietle uzgodnionych warunków, o których mowa wyej, Spóka w dniu 14 maja 2018 r. nabya od dotychczasowych udziaowców cznie 16 udziaów w Comtel GROUP Sp. z o.o. o wartoci nominalnej 1 600,00 PLN stanowicej 32% wszelkich udziaów, dajcej prawo do dysponowania 32% gosami na Zgromadzeniu Wspólników Comtel GROUP Sp. z o.o. za cen 1 600,00 PLN. Wspólnicy dokonali jednoczenie zmian w umowie Comtel GROUP Sp. z o.o.
Zarzd Spóki poda do publicznej wiadomoci powysze informacje w formie raportu biecego nr 6/2019 z dnia 14 maja 2018 roku.
Comtel GROUP Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci Spóka komandytowa
Maxcom SA w dniu 14 maja 2018 r. zawar ze wspólnikami COMTEL GROUP Sp. z o.o. z siedzib w Brzesku umow, w której zostay okrelone warunki sprzeday na rzecz Maxcom SA udziaów w Comtel GROUP Sp. z o.o. oraz przystpienia Maxcom SA w charakterze komandytariusza do Comtel GROUP Sp. z o.o Sp. k. z siedzib w Brzesku.
Jednoczenie w dniu 14 maja 2018 r. dokonano zmiany umowy Comtel GROUP spóka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp.k. zgodnie z któr Emitent przystpi do spóki w charakterze komandytariusza wnoszc wkad pieniny w wysokoci 2 400 tys. PLN. Zgodnie z zapisami umowy Emitent ma prawo do udziau w zyskach i stratach teje spóki komandytowej na poziomie 30%.
Zarzd Spóki poda do publicznej wiadomoci powysze informacje w formie raportu biecego nr 6/2018 z dnia 14 maja 2018 roku.
Maxcom International Co., Ltd. z siedzib w Hong Kongu
Spóka posiada 100 udziaów w kapitale zakadowym spóki Maxcom International Co., Ltd., co uprawnia do wykonywania 100 % gosów na zgromadzeniu wspólników spóki.
Nazwa i forma prawna: Maxcom International Co., Ltd.
Siedziba i adres: Room 901, Centre Point, 181-185 Gloucester Rd, Wan Chai, Hong Kong
Kapita zakadowy: 4 652,12 PLN Gówny przedmiot dziaalnoci: dystrybucja produktów Maxcom SA na rynki pozaeuropejskie
W dniu 22 maja 2018 r. nastpio zakoczenie procesu objcia przez Spók 10 000 udziaów w spóce Maxcom International Co., Ltd. z siedzib w Hongkongu, co stanowi 100 % wszystkich udziaów teje spóki oraz tyle samo gosów na jej zgromadzeniu wspólników.
Objcie udziaów zostao pokryte wkadem pieninym i nastpio po cenie nominalnej udziaów równej 10 000 HKD, bdcych równowartoci 4 652,12 PLN.
W zwizku z powyszym Maxcom International Co., Ltd. sta si podmiotem zalenym od Maxcom SA.
Funkcj Prezesa Zarzdu Maxcom International Co., Ltd. obj Pan Arkadiusz Wilusz, natomiast funkcj Wicepre- zesa Zarzdu obj Pan Andrzej Wilusz.
7
Spóka Maxcom International Co., Ltd. zostaa zaoona jako spóka celowa dystrybuujca produkty Maxcom SA przede wszystkim na rynki pozaeuropejskie. Objcie udziaów w Maxcom International Co., Ltd przez Emitenta stanowi wyraz realizowanej przez Spók strategii intensywnego rozwoju swojej pozycji na rynkach zagranicznych.
Zarzd Spóki poda do publicznej wiadomoci powysze informacje w formie raportu biecego nr 11/2018 z dnia 22 maja 2018 r.
Spóka UAB Rubbee
Spóka posiada 80 udziaów, co stanowi 20,15% kapitau zakadowego spóki UAB Rubbee.
Nazwa i forma prawna: UAB Rubbee
Siedziba i adres: Kuano r. sav. Biruliški k. Terminalo g. 3; Kodas 304113856
Kapita zakadowy: 3 170,00 EUR
Gówny przedmiot dziaalnoci:
Rubbee zostaa zaoona w dniu 16 padziernika 2015 r. wycznie w celu bada, rozwoju, montau i produkcji elektrycznego napdu do rowerów.
Dnia 24 wrzenia 2019 r. Emitent otrzyma od Gediminas Nemanis, strony umowy inwestycyjnej zawartej dnia 23 maja 2019 r., dokumenty potwierdzajce rejestracj przez Pastwowe Przedsibiorstwo Centrum Rejestru w Wilnie objcia przez Emitenta 80 nowo utworzonych udziaów w spóce UAB „Rubbee” z siedzib w Kownie, zarejestrowanej w litewskim rejestrze osób prawnych pod nr 304113856, o wartoci nominalnej 10,00 EUR kady, tj. o cznej wartoci nominalnej 800,00 EUR.
O zawarciu umowy inwestycyjnej dnia 23 maja 2019 r. oraz jej przedmiocie Spóka informowaa raportem biecym nr 9/2019 z dnia 24 maja 2019 r.
Objte przez Spók udziay stanowi 20,15% kapitau zakadowego Rubbee. Udziay zostay pokryte wkadem pieninym w wysokoci 280 000,00 EUR.
2.5 Zmiany w organizacji oraz zasadach zarzdzania Spók i Grup Kapitaow Maxcom
2.5.1 Zmiany w Zarzdzie Spóki Maxcom SA
W dniu 7 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Spóki odwoaa z dniem 7 czerwca 2019 r. wszystkich czonków Za- rzdu Spóki wspólnej kadencji, tj.:
1. Pana Arkadiusza Wilusza – Prezesa Zarzdu, 2. Pana Andrzeja Wilusza – Wiceprezesa Zarzdu.
Jednoczenie Rada Nadzorcza Spóki w dniu 7 czerwca 2019 r. ustalia, e Zarzd Spóki nowej trzyletniej kadencji skada si bdzie z 2 (dwóch) osób oraz powoaa z dniem 7 czerwca 2019 r. nastpujce osoby do skadu Zarzdu Maxcom SA kolejnej kadencji:
1. Pana Arkadiusza Wilusza – Prezesa Zarzdu, 2. Pana Andrzeja Wilusza – Wiceprezesa Zarzdu.
2.5.2 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spóki Maxcom SA
W dniu 10 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spóki odwoao z dniem 10 czerwca 2019 r. wszystkich czonków Rady Nadzorczej Spóki wspólnej kadencji, tj.:
8
Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci Grupy Kapitaowej Maxcom w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019
1. Pana dr Mariusza Ciela, 2. Pani Edyt Wilusz, 3. Pana Adama Grzy, 4. Pana Aleksandra Wilusza 5. Pani dr n. med. Agnieszk Jabeka
Walne Zgromadzenie Spóki w dniu 10 czerwca 2019 r. ustalio, e Rada Nadzorcza Spóki nowej trzyletniej ka- dencji skada si bdzie z 5 osób oraz powoaa z dniem 10 czerwca 2019 r. nastpujce osoby do skadu Rady Nadzorczej Maxcom SA kolejnej kadencji:
1. Pana dr Mariusza Ciela 2. Pana Michaa Kosteleckiego 3. Pana Adama Grzy 4. Pana Aleksandra Wilusz 5. Pana Jarosawa ubik
Kadencja wspólna Rady Nadzorczej Spóki trwa 3 lata.
W dniu 12 wrzenia 2019 r. ukonstytuowaa si Rada Nadzorcza Emitenta. Funkcj Przewodniczcego Rady Nadzorczej powierzono Panu dr Mariuszowi Cieli, funkcj Wiceprzewodniczcego Rady Nadzorczej obj Pan Micha Kostelecki.
W dniu 12 wrzenia 2019 r. Rada Nadzorcza powoaa w skad Komitetu Audytu nastpujce osoby: Pana dr Mariusza Ciel, Pana Aleksandra Wilusza oraz Pana Michaa Kosteleckiego.
2.5.3 Zmiany w Grupie Kapitaowej Maxcom
W pierwszym póroczu 2019 r. nastpiy nastpujce zmiany w skadzie Grupy Kapitaowej Maxcom:
W dniu 23 maja 2019 r. Spóka zawara umow dotyczc procesu inwestycyjnego polegajcego na nabyciu przez Emitenta udziaów w spóce UAB „Rubbee” z siedzib w Kownie zarejestrowanej w litewskim rejestrze osób prawnych pod nr 304113856.
W Umowie Inwestycyjnej, której stronami byy Emitent oraz Laurynas Jokuis, Gediminas Nemanis, UAB „Elinta”, Aktywator Innowacji spók z o. o., ustalono warunki na jakich Emitent naby 80 nowoutworzonych udziaów w kapitale zakadowym Rubbee, o wartoci nominalnej 10 EUR kady, tj. o cznej wartoci nominalnej 800 EUR, w zamian za wkad pieniny w wysokoci 280 tys. EUR, co stanowi 20,15% kapitau zakadowego Rubbee. Na podstawie Umowy Inwestycyjnej wspólnicy dokonali zmian w umowie spóki Rubbee oraz wprowadzono mody- fikacje w zakresie jej adu korporacyjnego, a take ustalono zasady wspópracy wspólników. Zgodnie z ustale- niami Umowy Inwestycyjnej wkad pieniny wniesiony przez Emitenta zostanie przeznaczony na badania, roz- wój, monta i produkcj elektrycznego napdu do rowerów. Umowa obowizuje od dnia jej podpisania przez Strony, ale wejcie w ycie wszystkich jej postanowie jest uzalenione od spenienia szeregu warunków.
Dnia 24 wrzenia 2019 r. Emitent otrzyma od Gediminas Nemanis, strony umowy inwestycyjnej zawartej dnia 23 maja 2019 r., dokumenty potwierdzajce rejestracj przez Pastwowe Przedsibiorstwo Centrum Rejestru w Wilnie objcia przez Emitenta 80 nowoutworzonych udziaów w spóce UAB „Rubbee” z siedzib w Kownie, zarejestrowanej w litewskim rejestrze osób prawnych pod nr 304113856, o wartoci nominalnej 10 EUR kady, tj. o cznej wartoci nominalnej 800 EUR.
O zawarciu umowy inwestycyjnej dnia 23 maja 2019 r. oraz jej przedmiocie Spóka informowaa raportem biecym nr 9/2019 z dnia 24 maja 2019 r.
Objte przez Spók udziay stanowi 20,15% kapitau zakadowego Rubbee. Udziay zostay pokryte wkadem pieninym w wysokoci 280 tys. EUR.
9
Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci Grupy Kapitaowej Maxcom w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019
W dniu 16 wrzenia 2019 r. Spóka Maxcom SA oraz osoba fizyczna zawizali spók pod firm WISKO spóka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Tychach.
Kapita zakadowy spóki WISKO spóka z ograniczon odpowiedzialnoci wynosi 400 tys. PLN i dzieli si na 4 000 równych i niepodzielnych udziaów o wartoci nominalnej 100 PLN kady.
Emitent obj 3 000 udziaów o wartoci 100 PLN kady. Nabyte udziay zostay pokryte wkadem pieninym z majtku Spóki Maxcom SA i stanowi 75% wszystkich udziaów spóki WISKO spóka z ograniczon odpowiedzialnoci.
Osoba fizyczna obja 1 000 udziaów o wartoci 100 PLN kady. Nabyte udziay zostay pokryte w caoci wkadem pieninym i stanowi 25% wszystkich udziaów spóki WISKO spóka z ograniczon odpowiedzialnoci.
Przedmiotem dziaalnoci zawizanej spóki bdzie produkcja i sprzeda akcesoriów do telefonów komórkowych.
3. Dziaalno Spóki Maxcom SA
3.1 Informacje o podstawowych produktach i towarach
Spóka od ponad 15 lat zajmuje si produkcj oraz dystrybucj produktów telekomunikacyjnych: telefonów komórkowych (GSM) oraz smartfonów, telefonów stacjonarnych (przewodowych i bezprzewodowych) oraz pozostaej elektroniki uytkowej (w tym krótkofalówek, akcesoriów do smartfonów oraz nawigacji satelitarnych).
Marka Maxcom – to przede wszystkim telefony komórkowe, zarówno klasyczne jak i smartfony. Marka kierowana jest do szerokiego grona uytkowników i jest sprzedawana za porednictwem wszystkich kanaów dystrybucyjnych, tj.: operatorów telefonii komórkowej, sieci handlowych, dealerów, agentów sprzeday itp.
W skad marki Maxcom wchodz nastpujce linie produktowe telefonów: Classic, Comfort, Strong, Smart.
10
Tab. 1 Oferta telefonów komórkowych Spóki obejmuje cztery linie produktowe
Linia Produkt Charakterystyka Grupa docelowa
Classic Telefony klasyczne z fizyczn klawiatur
Klasyczne telefony komórkowe wyposaone w fizyczn klawia- tur, charakteryzujce si wysok niezawodnoci, atwoci w ob- sudze i dugim czasem pracy bate- rii. Przeznaczone zarówno do zas- tosowa biznesowych, jak i uytku domowego.
Telefony przeznaczone dla sze- rokiego krgu uytkowników, niezalenie od wieku, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu czy grupy spoecznej.
Comfort Telefony seniorskie Ergonomiczne telefony komór- kowe z fizyczn klawiatur, z du- ymi przyciskami oraz powikszo- nymi znakami na wywietlaczu. Telefony te posiadaj funkcj SOS, dziki której uytkownik moe w kadej sytuacji szybko wezwa po- moc poprzez nacinicie dedyko- wanego przycisku.
Telefony przeznaczone dla se- niorów, osób wymagajcych opieki i osób, dla których korzy- stanie z klasycznego telefonu ko- mórkowego lub smartfona jest utrudnione.
Strong Telefony wzmocnione (heavy duty)
Wytrzymae telefony komórkowe z fizyczn klawiatur, niezawodne z uwagi na moliwo funkcjono- wania w ekstremalnych warun- kach atmosferycznych i geograficz- nych, odporne na uszkodzenia, py, wilgo, wod, a w wybranych wypadkach równie niezatapialne (unoszce si na powierzchni wody).
Telefony przeznaczone dla osób aktywnych, uprawiajcych sporty ekstremalne i pracuj- cych w uciliwych warunkach, w których istnieje ryzyko uszko- dzenia, zalania lub zatonicia te- lefonu.
Smart& Strong
Smartfony wzmocnione (smart&strong)
Interesujca alternatywa dla in- nych popularnych na rynku urz- dze dotykowych czcych cechy telefonu i komputera osobistego. Smartfony Maxcom wyrónia no- woczesny design, funkcjonalno i dobra jako w przystpnej cenie. W portfolio Grupy Kapitaowej Maxcom znajduj si równie wzmocnione smartfony czce charakterystyki linii smart i strong.
Urzdzenia przeznaczone dla uytkowników w kadym wieku, cenicych funkcjonalno ofero- wan przez smartfony przy zachowaniu korzystnej relacji jakoci do ceny. Wersje wzmoc- nione kierowane do osób wyko- rzystujcych smartfony w eks- tremalnych warunkach.
Smart Smartfony dla seniorów
Idealne rozwizanie dla wszyst- kich, którzy szukaj telefonu atwego w obsudze i jednoczenie zaawansowanego technologicznie.
Urzdzenia przeznaczone dla uytkowników w kadym wieku, cenicych funkcjonalno ofero- wan przez smartfony przy nie- zwykle prostej obsudze.
11
Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci Grupy Kapitaowej Maxcom w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019
W portfolio Spóki na dat 30 czerwca 2019 r oraz na dzie publikacji Sprawozdania znajduj si równie nastpujce linie produktowe Maxcom:
Sound –- goniki przenone korzystajce z bezprzewodowej technologii BT. Linia ta jest dedykowana dla kanau sprzeday jakim s sieci handlowe, w szczególnoci supermarkety.
Fit - linia skadajca si z nastpujcych produktów: zegarki multimedialne (smartwatche), opaski fitness (smartbandy) oraz pojazdy elektryczne.
Zegarki i opaski poszerzaj funkcjonalno smartfonu dziki aplikacjom sportowym jako rejestratory aktywnoci fizycznej oraz oferuj wiele funkcji monitorujcych ogólny stan zdrowia – jak pomiar ttna czy saturacji krwi.
Produkty Fit skierowane zarówno do osób aktywnych fizycznie, jak i do osób starszych, które powinny monitorowa stan swojego zdrowia.
Pojazdy elektryczne s alternatyw dla osób poszukujcych transportu do i z pracy. Idealnie wpasowuj si w trend „oczyszczania” powietrza w miastach.
Accessories - akcesoria do smartfonów marki Maxcom oraz innych.
Light – linia zaprojektowana specjalnie dla osób cenicych funkcjonalno produktu.
Urzdzenia linii Light zostay wyposaone w nastpujce funkcje:
• adowanie do telefonu standardowe jak równie indukcyjne,
• owietlenie RGB (funkcja zmiennego kolorowego wiata),
• stacja pogody z dat alarmem i aktualnym czasem.
Maxcom jest równie gównym dystrybutorem w Polsce marek:
• Motorola – krótkofalówki PMR,
• Meizu – nowoczesne smartfony jednego z najwikszych Chiskich producentów.
Produkty Maxcom s projektowane i tworzone przez pracowników Spóki w Polsce, w szczególnoci przez dzia R&D oraz dzia marketingu, a take przez zewntrznych ekspertów w Europie i w Azji (w Chinach) wykonujcych…