Genade voor een dode hond

download Genade voor een dode hond

of 70

 • date post

  25-Jan-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  126
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Voorganger dhr Harry Kamphuisorganist Johannes de Vriesluister mee via www.kerknoordwolde.nl

Transcript of Genade voor een dode hond

 • 1. WelkomVoorganger dhr KamphuisOrganist Joh de VriesThema: Genade voor een dode hond

2. VDD ELB 161Komt, laat ons vrolijk zingen 3. allen:Komt laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer; m. traditional 4. Komt laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer; m. traditional 5. Komt laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer; m. traditional 6. Komt laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer; m. traditional 7. Komt laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer; m. traditional 8. Komt laat ons vrolijk zingen (EL 161) t. H. Romer; m. traditional 9. WelkomVoorganger dhr KamphuisOrganist Joh de VriesThema: Genade voor een dode hond 10. JdH 153Lof zij de Heer 11. 1Lof zij de Heer, de almachtige Koning derere!Dat aard en hemel de lof zijner glorievermere!Meng in t geklank,ziel, uw aanbiddende dank:zing al wat ademt de Here! 12. 2Lof zij de Heer, die de werelden dacht, enzij waren,die al de dropplen geteld heeft dergolvende baren,die met zijn stafheerst van de wieg tot het graf:psalmzing uw hart met de snaren! 13. 3Lof zij de Heer, die u bootst uitverganklijke aarde,maar al zijn volheid uw eeuwige geestopenbaarde!Hij had u lief,die tot zijn kind u verhief,hoger dan d englen in waarde. 14. 4Lof zij de Heer, van wiens leiding desterren gewagen,die ook uw leven op adelaarswiek heeftgedragen:breed en geduchtwas zijn aanbiddlijke vlucht,ruisend met machtige slagen! 15. 5Lof zij de Heer, die uw bevende vrees zalbeschamen!Noem Hem uw Vader, de kroon van zijnheerlijke namen!Dwars door de doodneemt Hij u op in zijn schoot;loof Hem in eeuwigheid? Amen. 16. Votum en Groet 17. JdH 94Heer ik kom tot U 18. Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton 19. Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton 20. Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton 21. Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton 22. Gebed 23. JdH 150Welk een Vriend is onze Jezus 24. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer 25. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer 26. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer 27. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer 28. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer 29. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer 30. Lezen Sam. 1 Samuel 4 HSV 31. 1 Het woord van Samuel kwam tot heel Isral. En Isral trok ten strijde, de Filistijnen tegemoet. Zij sloegen hunkamp op bij Eben-Hazer, terwijl deFilistijnen hun kamp opsloegen bij Afek.2 De Filistijnen stelden zich op tegenover Isral. Toen de strijd zich uitbreidde,werd Isral door de Filistijnen verslagen; 32. want zij doodden in de gelederen in het openveld ongeveer vierduizend man.3 Toen het volk in het kamp teruggekomenwas, zeiden de oudsten van Isral: Waaromheeft de HEERE ons vandaag vr de Filistijnenverslagen? Laten wij vanuit Silo de ark van hetverbond van de HEERE bij ons nemen, en laatdie in ons midden komen, opdat die ons zalverlossen uit de hand van onze vijanden. 33. 4 Toen zond het volk boden naar Silo, en menbracht vandaar de verbondsark van de HEEREvan de legermachten, Die tussen de cherubstroont; en de twee zonen van Eli, Hofni enPinehas, waren daar met de ark van hetverbond van God.5 En het gebeurde, toen de ark van hetverbond van de HEERE in het kamp kwam, datheel Isral zon uitbundig gejuich aanhief datde aarde dreunde. 34. 6 Toen de Filistijnen het geluid van het gejuichhoorden, zeiden zij: Wat betekent het geluidvan dit uitbundige gejuich in het kamp van deHebreen? Toen zij vernamen dat de ark vande HEERE in het kamp gekomen was,7 werden de Filistijnen bevreesd, want zijzeiden: God is in het leger gekomen. En zijzeiden: Wee ons, want iets dergelijks is ersinds jaar en dag niet gebeurd. 35. 8 Wee ons, wie zal ons redden uit dehand van deze machtige goden? Dit zijndezelfde goden die de Egyptenaren metalle plagen getroffen hebben, bij dewoestijn.9 Filistijnen, vat moed en wees mannen,anders zult u de Hebreen moetendienen zoals zij u gediend hebben. Weesmannen, en strijd! 36. 10 Toen streden de Filistijnen, en Isralwerd verslagen, en zij vluchtten, iedernaar zijn tent. De nederlaag was zeergroot, er viel van Isral dertigduizendman voetvolk.11 En de ark van God werdmeegenomen, en de twee zonen van Eli,Hofni en Pinehas, stierven. 37. De dood van Eli12 Toen snelde er een Benjaminiet uit degevechtslinie, en deze kwam diezelfde dag nogin Silo; en zijn kleren waren gescheurd en erwas aarde op zijn hoofd.13 Toen hij aankwam, zie, Eli zat op de stoelaan de kant van de weg op de uitkijk, wantzijn hart sidderde vanwege de ark van God.Toen die man kwam om het in de stad tevertellen, schreeuwde heel de stad het uit. 38. 14 Eli hoorde het geluid van het schreeuwen,en hij zei: Wat betekent het geluid van ditrumoer? Daarop haastte de man zich en kwamhet Eli vertellen. 15 Eli nu was een man vanachtennegentig jaar, en zijn ogen waren stargeworden, zodat hij niet meer zien kon.16 En die man zei tegen Eli: Ik kom uit degevechtslinie; vandaag nog ben ik uit degevechtslinie gevlucht. Hij zei: Wat is ergebeurd, mijn zoon? 39. 17 Toen antwoordde de boodschapper en zei:Isral is voor de Filistijnen uit gevlucht, en ookis er een grote slachting onder het volkgeweest. Bovendien zijn uw twee zonen, Hofnien Pinehas, gestorven en is de ark van God alsbuit meegenomen. 18 En het gebeurde, toenhij van de ark van God melding maakte, dat Eliachterover van de stoel viel, aan de kant vande poort, zijn nek brak en stierf; want de manwas oud en zwaar. En hij had veertig jaarleiding gegeven aan Isral. 40. 19 En zijn schoondochter, de vrouw vanPinehas, was zwanger en zou baren. Toen zijhet bericht hoorde dat de ark van God als buitmeegenomen was en dat haar schoonvader enhaar man gestorven waren, kromde zij zich enbaarde, want haar ween overvielen haar.20 En omstreeks de tijd van haar stervenspraken de vrouwen die bij haar stonden:Wees niet bevreesd, want u hebt een zoongebaard. Maar zij antwoordde niet en nam hetniet ter harte. 41. 21 En zij noemde het jongetje Ikabod, enzei: De eer is weggevoerd uit Isral. Ditzei ze, omdat de ark van God als buitmeegenomen was, en vanwege haarschoonvader en haar man.22 En zij zei: De eer is weggevoerd uitIsral, want de ark van God is als buitmeegenomen. 42. JdH 542Wilt u van zonde en schuldzijn verlost? 43. Wilt u van zonde en schuld zijnverlost?Daars kracht in het bloed!Daars kracht in het bloed!Weet, dat uw redding zoveel heeftgekost.Daars kracht in het bloed van hetLam. 44. Refrein:Daar is kracht, kracht,wonderbare krachtin het bloed van het Lam.Daar is kracht, kracht,wonderbare krachtin het dierbaar bloed van het Lam. 45. Satan gaat rondals een briesende leeuw.Daars kracht in het bloed!Daars kracht in het bloed!Wilt u verlost zijnen witter dan sneeuw?Daars krachtin het bloed van het Lam. 46. Refrein:Daar is kracht, kracht,wonderbare krachtin het bloed van het Lam.Daar is kracht, kracht,wonderbare krachtin het dierbaar bloed van het Lam. 47. Komt dan tot Jezus,Hij stierf ook voor U.Daars kracht in het bloed!Daars kracht in het bloed!Hoort naar zijn woorden gelooft in Hem nu.Daars krachtin het bloed van het Lam 48. Refrein:Daar is kracht, kracht,wonderbare krachtin het bloed van het Lam.Daar is kracht, kracht,wonderbare krachtin het dierbaar bloed van het Lam. 49. Lezen Hebr. 12 : 18 t/m 24 50. Onze God is een verterend vuur18 Want u bent niet tot een tastbare berggenaderd, en tot een brandend vuur, totdonkerheid, duisternis en stormwind,19 tot bazuingeschal en het geluid vanwoorden. Zij die dat hoorden, smeektendat het woord niet meer tot hen gerichtzou worden, 51. 20 want zij konden wat hun bevolen werd nietverdragen: zelfs als een dier de berg aanraakt,zal het gestenigd of met een pijl doorschotenworden. 21 En wat zij zagen was zoverschrikkelijk, dat Mozes zei: Ik ben zeerbevreesd en sta te beven. 22 Maar u bentgenaderd tot de berg Sion en tot de stad vande levende God, tot het hemelse Jeruzalem entot tienduizendtallen van engelen, 52. 23 tot een feestelijke vergadering en degemeente van de eerstgeborenen, die in dehemelen opgeschreven zijn, en tot God, deRechter over allen, en tot de geesten van derechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijngekomen,24 en tot de Middelaar van het nieuweverbond, Jezus, en tot het bloed van debesprenging, dat van betere dingen spreektdan dat van Abel. 53. 25 Let er dan op dat u Hem Die spreekt, nietverwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen diehem verwierpen die op aarde aanwijzingenvan God deed horen, veelmeer zullen wij nietontkomen, als wij ons afkeren van Hem Dievanuit de hemelen spreekt. 26 Zijn stembracht indertijd de aarde aan het wankelen.Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nogeenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ookde hemel doen beven. 54. 27 Dit nog eenmaal duidt op de veranderingvan de dingen die kunnen wankelen als vandingen die gemaakt zijn, opdat de dingen dieonwankelbaar zijn, zouden blijven.28 Laten wij daarom, omdat wij eenonwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan degenade vasthouden en daardoor God dienenop een Hem welgevallige wijze, met ontzag eneerbied.29 Want onze God is een verterend vuur. 55. Genade voor eendode hond 56. Opw 263Er is een Verlosser 57. allen:Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling 58. Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling 59. Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling 60. Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling 61. Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling 62. Gebed 63. Collecte1ste Ark Mission2de eigen gemeente 64. Opw 392Mijn Jezus ik hou van U 65. allen:Mijn Jezus, ik hou van U (Opw 392) t. & m. A.