Francisco Goya

Click here to load reader

 • date post

  26-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  51
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Francisco Goya. 1746-1848. Francisco de Goya (1746-1828). těžko zařaditelný malíř různé náměty války Caprichos (Rozmary) Disparates (Nesrovnalosti) historické malby portréty Bourbonů černé malby (na stěnách jeho vily – Vily hluchého). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Francisco Goya

 • Francisco Goya1746-1848

 • Francisco de Goya(1746-1828)tko zaaditeln malrzn nmtyvlkyCaprichos (Rozmary)Disparates (Nesrovnalosti)historick malbyportrty Bourbonern malby (na stnch jeho vily Vily hluchho)

 • Kalendrium ze ivota Francisco Goyi: udlosti, kter mohly ovlivnit jeho ivot a tvorbu1746Francisco Goya narozen na severu panlska1769cesta do ma, pokus studovat a postavit se na vlastn nohy1486stv se krlovskm malem1792tk onemocnn1819usad se v Quinta del Sordo1828umr v Bordeaux

 • ekli o GoyoviV Goyov hrob odpov star panlsk umn, navdy ztracen svt toreador, majos a manolas, svt mnich, paerk a zlodj, bandit a arodjnic, cel bohat folklr Pyrenejskho poloostrova. Objevil se prv vas, aby ho poznal a zvnil. Zdlo se mu, e jsou to jen malsk rozmary, ale ve skutenosti podil historick portrt starho panlska v pesvden, e slou novm idem a nzorm.

 • Zvr zhodnocen Goyova dla???????Zdroje informac o Goyovi

  Ke tomu, pro je Goya tko zaaditeln:Dlouh lta poestnm a ukznnm dvornm malem. Jeho cestu zmnila choroba hluchota-kter ho izolovala od svta. Tak se Goya vymanil ze svta malskch konvenc. V necelch 59 letech kvli hluchot zaal zkoumat tajemn a skryt sti lidsk due. Jeho clem bylo dostat se a na koen a demaskovat prav stav vci.

  Goyv ivot:Francisco Goya y Lucientes, narozen ve Fuendetodos, mal vesnice na severu panlska. Pvod dosti nejasn, zlatnk z Baskicka a lechtiny.Studoval u jezuit a vstoupil do ateliru znmho male. (Jos Luzn Martnz). Cviil se v lreslen tm, e koproval rytiny. Odjel do Madridu, kde se dle vzdlval. Pokouel se dostat na Akademii, ale nebyl pijat. Podnikl tak cestu do ma. Chce tak v Itlii studovat, ale zsk zde pouze estn uznn. Po nvratu z ma vlastn oprvnn mistra a usad se v Zaragoze. Nechce se mu zptky do Madridu. U se, m zakzky (cyklus obraz pro kartuzinsk klter), na venkov m spchy a proto se rozhodne zkusit tst v Madridu znovu.V Madridu se oen. (Josefa), co jeho kariru usp. Jeho nov vagr ho uvedl do tmu mladch mal pipravujcch pod jeho dozorem nvrhy pro krlovsk palc v Escorialu.Tm vlastn zaala jeho vlastn karira. Ml zdravotn problmy, ale nikdy nepestval malovat. Krom tapisri dlal zakzku pro olt madridskho kostela San Francisco del Grande. (Takov zakzka u sama o sob znamenala velk ocenn, navzdory kretnm, jak je Goya nazval, kte mu nevili.Ml ostr jazyk, malstv povaoval za emeslo a nikdy neteoretizoval sv umn. Rd se smje, nenvid sv neptele, cen si ptel, miluje okoldu a hony.Nakonec je uveden do vych sfr a pronikne ke dvoru. (Pes dona Luise, mladho bratra krle, kter ml morganatick manelstv.) Stal se portrtistou panlsk aristokracie. Je dvornm malem Carlose III. A IV.V roce 1792 tce onemocnl, nev se, o jakou chorobu se jednalo. Pak e vrt do Madridu a je pln hluch. Nemoc ovlivnila jeho psychick a fyzick stav. S tm se zmnilo i jeho umn. Stalo se expresivnm. Paradoxn se s tmto jet vraznji projevilo Goyovo tvr nadn.V roce 1795 poznal vvodkyni z Alby. Ta ho pozvala do sv residence v Andalusii, mal u n strvil nkolik msc naprosto fascinovn.Kvli hluchot mus rezignovat na funkci editele Akademie, zstv vak dvornm malem, ale zan bt zlomysln a trop si erty ze vech, dokonce i z krlovskch osobnost. Pro krlovnina milence , ministerskho pedsedu Manuela Godoye, namaloval obraz Maja desnuda. Tak realizuje svoje pedstavy (Los Caprichos- Rozmary: cyklus rytin, vyd. 1799). Je to ale zatek jeho novho vidn svta naplnnho fantaskn krutost.1807 je podepsna smlouva o rozdlen Portugalska. Vol k tomu, aby se francouzsk vojska pesunula pes panlsk teritorium do Portugalska. Francouzi obsad Lisabon, ale zrove se pod okupaci Francouz dostane cel panlsko.V kvtnu 1808 dojde v Madridu k povstn proti Godoyovi. To je krvav potlaeno a na panlsk trn je dosazen Napoleonv bratr Josef. Nyn Goya mus pracovat pro vldce vynucenho Franci. Dokonce a tak, e mu mus pomhat vybrat dla, kter maj bt odvezena z Prada do Francie a tak maluje jeho alegorick portrt. Ale v roce 1811 dostane z rukou Josefa Bonaparta Krlovsk d panlska. (!!!!) Pro? Tak jako mnoho jinch lid v Evrop vil, e Napoleonova vlda pome zdemokratizovat panlsko a roz revolun mylenky. Pak se ale rozpout guerillov vlka, kter tuto vru znan podkope. Trv a do roku 1814. Goya zaije i oficiln nvrat panlskho krle na trn (Ferdinand VII.). Goya je v paradoxn situaci: mus dokazovat, e bhem francouzsk vldy zachovval vrnost korun. Zase zskal titul krlovskho male. Posledn zakzku pro krle udlal v roce 1817.Pak se pesthuje za Madrid, do msta zvanho Quinto del Sordo. Jeho spolenic je Leonarda Weissov, dajn guvernantka. (Dostval i tehdy od krlovskho dvora plat.)Roku 1823 dojde ve panlsku k nov revoluci a Ferdinand VII. se mus obrtit se dost o pomoc k francouzskmu dvoru. Nakonec Goya poprosil o vjezd do Francie a v roce 1824 opout panlsko. Vydal se pes Bordeaux do Pae. V emigraci dle maluje: vjevy z koridy, dl miniatury.Umr v emigraci v Bordeaux v roce 1828.Jeho ostatky se vrt do panlska a po ukonen 1. Svtov vlky.Kdo toto ekl: Thophile Gautier, kter navtvil jeho hrob.Maja: frajerka

  Caprichos (Rozmary); cyklus lept Ke Caprichos:Jak obrazy Goyovi poskytuje jeho Pedstavivist? O jak obrazy se s nmi chce vlastn podlit?Sly nco, kdy se propadnul do svho utrpen a do vnho ticha?Les Caprichos: pzraky, je se bud, zatmco rozum sp a lidskou vli ovld hloupost, niemnost, bolest nebo touha.Noviny hovoily o Les Caprichos. Srie se m skldat z 80 originlnch panel, pro n umlec neml dn vzor. Formy a gesta, kter a dosud existovala jedin ve fantazii.Cl: ukzat temnou strnku lidsk osobnosti, to, co je na lovku nejhor a nejprimitivnj. Neltostn, dsiv a dramatick vize vyvolvajc skandl. Dokonce nkdo vznesl proti Goyovi alobu k inkvizinmu tribunlu.Co zpsobovalo takov pobouen?Bezzub arodjnice, krut erty, prezentace licomrnosti a podlosti. Musme dodat, e ns tyto lepty fascinuj, ale jsou tko iteln.Autor sm Capricchos krtce po jejich uveejnn sthl.Goya ukazuje jednu z nejdleitjch vlastnost umn, je je s to ns pimt poohldnout do tve nejstranjm strnkm ivoty, co obvykle nedlme a sname se tomu vyhnout.Technika_Kresleno perem a lavrovno, tedy podmalovvn rozednou tu. Nsledn vytv grafick listy, zde spojil techniku leptu a akvatinty (mditisku). Kovov deska pokryta elakem, v nm jehlou vyhloub kresbu, potom desku pono do kyseliny dusit, je stravuje pouze ta msta, kde chyb elak. Chceli doclit tmavho povrchu, me cel proces opakovat a vybran fragmenty pekrt. Potom sta pokrt dokonenou rabuli tiskaskou barvou a pod lisem mnoit jako rytiny.Pi pouit akvatinty se jednotliv desky pokrvaj vrstvou pryskyinho prachu. Ten zeslabuje inek kyseliny a umouje zskat tiskem stejn efekty jako pi lavrovn.

  Spnek rozumu bud pzrakyarodjnice se chystaj ltatDisastres de la guerra (Hrzy vlky); cyklus lept

  Historick udlosti Poprava povstalc v Madridu 3.5. 1808-1814Vzpoura vypukla v beznu a byla namena proti Godoyoivi. Ten unikl. Carlos IV. Ho zbavil funkce, sm pot abdikuje ve prospch svho syna ferdinanda VII . a a rezignuj i panlt generlov.Udlosti t doby byly zmaten, Goya je vak dobe chpal.lo o nejhrznj okamiky naeho heroickho povstn proti tyranovi Evropy.2.5. Se obyvatel Madridu shromd, aby byli ptomni odjezdu panovnka, dav se vzbou a dojde ke vzpoue. Taje krvav potlaena. Zajat rebelanti jsou jet v noci postleni na pahorku za mstem.Nev se, zda byl Goya svdkem tchto udlost, o 6 let pozdji vak vzniknou velk plzna. Scny jsou povaovny za symbolickou vpov vlek.Goya dvorn mal Rodina Carlose IV:Hemingway pi pohledu na toto dlo ekl:Je to veledlo rouhastv! Goya do kad z tch tv vloil pohrdn. Bylo poteba opravdovho gnia , aby pesvdil o tomto dle krle, zjevn pli hloupho, aby postehl, e dvorn mal ho zesmuje v och celho svta.!dn x, ani dobr zpsoby. Marie Luisa domliv a tlust matrna; krl bakora, nadut a alostn postava. Nen divu, e vzbuzoval pohrdn. Ferdinanda VII, budoucho nstupce vidl jako vychytralho a toucho po moci. Ndhern aty a pzy nemohou zakrt malost.Mon je inspirovn pkladem Francie, kter u dokzala, e monaarchie nemus bt vn a e lze vldnout sttu jinak v souladu s osvcenskmi idely.Disparates (Nesrovportrty Bourbonern malby (na stnch jeho vily Vily hluchho)

  Kalendrium ze ivota Francisco Goyi1746Francisco Goya narozen na severu panlska1769cesta do ma1486stv se krlovskm malem1792tk onemocnn1819usad se v Quinta del Sordo1828umr v Bordeauxekli o GoyoviV Goyov hrob odpov star panlsk umn, navdy ztracen svt toreador, majos a manolas, svt mnich, paerk a zlodj, bandit a arodjnic, cel bohat folklr Pyrenejskho poloostrova. Objevil se prv vas, aby ho poznal a zvnil. Zdlo se mu, e jsou to jen malsk rozmary, ale ve skutenosti podil historick portrt starho panlska v pesvden, e slou novm idem a nzorm.Caprichos (Rozmary); cyklus leptDisastres de la guerra (Hrzy vlky); cyklus lept

  Ostatn Toreadorsk vjevyStaeny: (1808-10)Snaha pimt divka k reflexi pomjivosti ivota. Vsmch. Marnivost dvou vyschlch staenek, kter jsou ustrojeny a namalovny jako dv mladice, ale jejich tve pipomnaj masky a jsou zkiveny grimasou. Maj zapadl oi a povadl kostnat tla.K tomu kontrastuje jin dlo, kter je nazvno Mladice. To m znzorovat radostn mld. Pedstavuje jejich pendant i doplujc protjek.Nah Maja; Obleen Maja Manuel Godoy, favorit krlovny Marie Luisy, manelky carlose IV, ukrval nahou Maju ve svm soukromm kabinet. Je to ve panlskm malstv jeden z mla akt a je bezesporu nejslavnj. Totonost modelky nebyla znma a Maja desnuda zstala obklopena pchut skandlu. Hovoilo se o tom, e umlci pzovala vvodkyn z Alby, kter byla i njak as jeho milenkou. Tyto hypotzy mlo potvrdit to, e se zd jakoby hlava byla pemalovna. Potomci vvodkyn si to nechtli nechat lbit a jej tlo nechali exhumovat a pemit.!Exprese, pza a modern vraz. Srovnateln s Manetovou Olympi.Obleen Maja mla stejn rozmr aNahou zakrvala. Tajemstv bylo odhaleno v roce 1813 a inkvizice oba obrazy konfiskovala.

  Black painting; ern malstv Pinturas negras: 1821-23V 73 letech se rozhodl odsthovat na venkov, do usedlosti Quinta del Sordo. (Dm hlucjho), ije zde daleko od lid ve spolenosti Leocadie Weissov. Ma