FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAJAR MEROKOK .faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar merokok

download FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAJAR MEROKOK .faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar merokok

of 20

 • date post

  12-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  256
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAJAR MEROKOK .faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar merokok

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAJAR MEROKOK DI

KALANGAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT DI TIGA BUAH SEKOLAH

MENENGAH DI BANDAR PORT DICKSON,

NEGERI SEMBILAN.

KRISHNA KUMARI A/P LETCHUMANAN

Tesis ini dikemukakan

sebagai memenuhi sebahagian syarat

penganugerahan ijazah Sarjana Muda Teknologi Pendidikan

(Kejuruteraan Elektrik )

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

APRIL 2006

iii

DEDIKASI

ingatan khas untuk

ibubapa, P.Letchumanan dan P.Krishna Veni

berkat dan jasa pengorbanan kalian amat kuhargai

adik beradik yang ku sayangi

L.Santha Kumari, L.Yogalakshimi, L.Ganeswari

teruskan usaha-usaha mu dalam mencapai cita-cita.

semoga usaha-usaha aku dan kalian diberkati Tuhan

rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi

R.Parveen Gayesthire, S.Thibagaran, V.Vijayashamila, A. Manjula

K.Kayalvizi

iv

PENGHARGAAN

Segala kesyukuran diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa kerana

keberkatanNya sahajalah saya diberi kekuatan bagi menyempurnakan penulisan kajian

ini.

Jutaan terimakasih kepada penyelia dan pembimbing saya iaitu Puan Hjh Norani

bte Mohd Noor yang telah memberikan saya ilmu, tunjuk ajar serta kekuatan dalam

menyempurnakan kajian sebaik yang mungkin. Penghargaan juga diucapkan kepada

Bahagian Penyelidikan dan Pendidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan

Malaysia kerana memberikan kebenaran untuk menjalankan kajian in, serta kakitangan

dan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Port Dickson, Sekolah Menengah

Kebangsaan Bukit Saujana dan Sekolah Menengah Sekolah Menengah Kebangsaan Dato

Haji Abdul Samad dalam memberikan kerjasama disepanjang kajian.

Penghargaan turut ditujukan kepada semua rakan-rakan seperjuangan dan sesiapa

sahaja yang terlibat sama ada secara langsung dan tidak langsung. Mudah-mudahan

Tuhan sahaja yang dapat membalas jasa mereka.

Sekian, terima kasih

Krishna Kumari A/P Letchumanan,

1792 Taman TKK,

71000 Port Dickson,

Negeri Sembilan.

v

ABSTRAK

Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja merokok, terutamanya dikalangan

pelajar-pelajar tingkatan empat telah menarik perhatian para penyelidik. Kajian yang

berbentuk deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

pelajar merokok. Kajian ini meliputi empat faktor iaitu pengaruh ibu bapa, pengaruh

rakan sebaya, pengaruh persekitaran dan penguatkusaan disiplin di sekolah. Kajian ini

telah dijalankan di tiga buah sekolah menengah di daerah Port Dickson. Sampel kajian

ialah seramai 262 orang pelajar tingkatan 4 lelaki dan perempuan. Kajian ini

menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Sebelum soal selidik digunakan ia

diuji untuk melihat kebolehpercayaannya dan hasilnya menunjukkan nilai indeks

kepercayaan adalah 0.82. Data-data dianalisis menggunakan perisian SPSS bagi

mendapatkan nilai frekuensi dan nilai min. Seterusnya berdasarkan nilai frekuensi dan

peratus akan ditentukan nilai purata peratusan keseluruhan secara manual. Hasil kajian

menunjukkan faktor persekitaran merupakan faktor utama yang mempengaruhi pelajar

merokok, diikuti dengan faktor ibu bapa dan ketiga pula faktor rakan sebaya yang

mempengaruhi pelajar merokok. Hasil kajian juga menunjukkan penguatkusaan disiplin

di sekolah ada di jalankan di setiap sekolah yang dikaji. Berdasarkan kepada dapatan

kajian beberapa cadangan telah dibuat kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia,

sekolah, ibu bapa, media massa, undang-undang dan pelajar.

vi

ABSTRACT

The factors that influence teenagers to smoke, especially among Form 4 students,

have attracted the attention of researchers. This descriptive research is aimed at

identifying the factors that influence student to smoke. This research covers four factors

which are parental factor, peer influence, influence from surrounding environment and

the enforcement of discipline at school. The research was carried out in three secondary

schools in Port Dickson. 262 male and female Form 4 student are the sample of this

research. Questionnaires were used as the research instrument. Before the questionnaire

was distributed, it was tested for reliability. The reliability index obtained was 0.82. all

data were analysed using SPSS software to obtain the frequency and mean values.

Subsequently, the overage percentage was determined manually based on the frequency

and percentage values. The research result shows that influence from the surrounding

environment is the main factor contributing towards student smoking, followed by

parental factor and thirdly is peer influence. This research also shows that each school

researched, has dicipline enforcement. Based on the research outcome, several

suggestion have been made to the Ministry of Education, schools, parents, mass media,

law and students.

vii

ISI KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKASURAT

JUDUL i

PENGAKUAN PENULIS ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xi

SENARAI RAJAH xii

SENARAI SINGKATAN xiii

SENARAI LAMPIRAN xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.0 Pengenalan 1

1.1 Latar Belakang Masalah 2

1.2 Penyataan Masalah 3

1.3. Objektif Kajian 4

1.4. Persoalan Kajian 4

1.5. Kepentingan Kajian 4

1.6 Skop Kajian 5

1.7. Batasan Kajian 5

1.8. Definisi Istilah 6

1.9 Kesimpulan 8

viii

BAB 2 SOROTAN PENULISAN

2.0. Pengenalan 9

2.1. Pengenalan Kepada Merokok 9

2.2 Pengaruh Rakan Sebaya Dengan Pelajar 15

2.3 Pengaruh Penguatkuasaan Disiplin Sekolah

Dengan Pelajar 18

2.4. Pengaruh Persekitaran Dengan Pelajar 21

2.5. Pengaruh Ibu Bapa Dengan Pelajar 25

2.6. Penutup 27

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

3.0 Pengenalan 29

3.1 Rekabentuk Kajian 29

3.2 Kawasan Kajian 30

3.3. Sampel dan Populasi 30

3.4 Instrumen Kajian 32

3.5 Pembinaan Soal Selidik 32

3.6 Kajian Rintis 35

3.7. Prosedur Kajian 36

3.8. Analisa Data 37

3.9 Penutup 39

BAB 4 ANALISIS DATA

4.0 Pendahuluan 39

4.1 Bahagian A: Analisis Biodata

Responden 39

4.1.1 Jantina 40

4.1.2 Bilangan Adik-Beradik 40

ix

4.1.3 Tempat Tinggal Responden

Semasa Persekolahan 41

4.2 Bahagian A: Latar Belakang Keluarga

Responden 42

4.2.1 Pekerjaan Bapa/Penjaga 42

4.2.2 Pendapatan Bapa/Penjaga 43

4.2.3 Pekerjaan Ibu 43

4.2.4 Pendapatan Ibu 44

4.2.5 Hubungan Responden dengan Penjaga 45

4.2.6 Hubungan Ibu Bapa/Penjaga 46

4.3. Bahagian B: Analisis Item Soalan 46

4.3.1 Faktor Rakan Sebaya yang

Mempengaruhi Pelajar Merokok 47

4.3.2 Faktor Ibu Bapa Yang

Mempengaruhi Pelajar Merokok 50

4.3.3 Faktor Persekitaran yang

Mempengaruhi Pelajar Merokok 53

4.3.4 Faktor Penguatkuasaan Disiplin

Merokok Di Sekolah 56

4.4 Kesimpulan 58

BAB 5 PERBINCANGAN, KESIMPULAN

DAN CADANGAN

5.0 Pengenalan 59

5.1 Perbincangan 59

5.2 Kesimpulan 72

5.3. Cadangan 73

5.3.1 Ibu Bapa 74

5.3.2 Sekolah 75

5.3.3 Kementerian Pelajaran Malaysia 76

5.3.4 Media Massa 76

5.3.5 Undang-Undang 77

x

5.4 Cadangan Kajian Lanjutan 78

5.5 Penutup 79

BIBLIOGRAFI 80

LAMPIRAN 85

xi

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL PERKARA MUKA SURAT

3.1 Pemilihan Sampel Mengikut Sekolah-Sekolah 31

yang Dikaji

3.2: Taburan Soalan Mengikut Setiap Pembolehubah 34

3.3 Skala Likert 35

3.4 Pekali Alpha Conbach 36

3.5 Analisis Keseluruhan Mengikut Aspek 38

3.6 Tahap Pengaruh Setiap Faktor 38

3.7 Tahap Purata Min 38

4.1 Respon Pelajar Mengikut Jantina 40

4.2 Respon Pelajar Mengikut Bilangan Adik-Beradik 41

4.3 Respon Pelajar Mengikut Tempat Tinggal

Semasa Persekolahan. 41

4.4 Respon Pelajar Mengikut Pekerjaan Bapa/Penjaga 42

4.5 Respon Pelajar Mengikut Pendapatan Bapa/Penjaga 43

4.6 Respon Pelajar Mengikut Pekerjaan Ibu 44

4.7 Respon Pelajar Mengikut Pendapatan Ibu 45

4.8 Res