FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAJAR LEPASAN faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar lepasan...

download FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAJAR LEPASAN faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar lepasan diploma

If you can't read please download the document

 • date post

  07-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  20
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAJAR LEPASAN faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar lepasan...

 • FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAJAR LEPASAN DIPLOMA

  MEMILIH PROFESION PERGURUAN DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  SKUDAI, JOHOR

  RAHAYU BINTI MURAD

  Laporan projek ini dikemukakan

  sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

  penganugerahan Ijazah Sarjana Muda

  Teknologi Serta Pendidikan ( Awam )

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  APRIL, 2006

 • iii

  Ku buka lembaran ini dengan lafaz yang paling mulia, Alhamdulilah, syukur kepada Yang Maha Esa

  kerana memberikan limpah dan kurnianya sehingga kajian Projek Sarjana Muda ini dapat

  disiapkan......

  Kutujukan dedikasi ini khas untuk semua yang tersayang.......

  Buat Abah...MURAD BIN MAHMOOD

  Engkaulah sumber inspirasiku

  Buat Mama.....RAMLAH BINTI PUTEH

  Nasihatmu membakar semangatku

  Buat penyelia...ENCIK ASNUL DAHAR BIN MINGHAT

  Terima kasih atas segala ilmu yang dicurahkan kepadaku

  Buat kakak-kakak..... ROSLINDA & ROSMULIATI

  Kalian amat bermakna buat diriku

  Buat abang ipar.....MOHD HANAFIAH & ANUAR

  Terima kasih kerana banyak membantu diriku

  Buat anak-anak buahku...QAISARA , DANIA IRDINA & DAMIA IRDINI

  Kecomelanmu menambat hatiku

  Buat sahabat setiaku....SEMUA PELAJAR 4SPA

  Budimu akan ku kenang hingga akhir nanti, kenangan bersama kalian takkan dapat kulupakan.

  Semoga kalian diberkati Yang Maha Esa untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

 • iv

  PENGHARGAAN

  Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Dan Lagi Maha Pengasih.

  Alhamdulilah, bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurniaNya

  dapatlah saya menyempurnakan Projek Sarjana Muda ini.

  Sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih yang tidak terhingga Encik Asnul

  Dahar Bin Minghat selaku penyelia, di atas segala bimbingan dan tunjuk ajar yang

  membina sejak awal sehingga sempurnanya Projek Sarjana Muda ini. Semoga segala

  pengorbanan dan tunjuk ajar yang telah dicurahkan mendapat ganjaran dari Allah S.W.T.

  Terima kasih juga kepada pihak Universiti Teknologi Malaysia Skudai, yang

  banyak memberi kerjasama antaranya ialah Bahagian Rekod dan Kemasukan Pelajar,

  Bahagian Akademik, Fakulti Pendidikan yang telah banyak memberi kerjasama.

  Terima kasih yang tidak terhingga kepada rakan-rakan seperjuangan yang telah

  membantu selama ini dan ucapan terima kasih juga kepada keluarga di atas segala

  dorongan dan doa kalian.

  Tidak lupa juga kepada mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung,

  terima kasih, hanya Allah sahaja yang dapat membalasnya.

 • v

  ABSTRAK

  Kajian deskriptif ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana faktor-faktor yang

  mempengaruhi pelajar lepasan diploma dalam memilih profesion perguruan di Universiti

  Teknologi Malaysia Skudai, Johor. Antara faktor-faktor yang terlibat dalam kajian ini

  ialah faktor minat, keluarga, ekonomi, kemudahan dan pengangguran. Sampel kajian

  merupakan pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia yang merangkumi

  pelajar lepasan diploma tahun 1, 3 dan 4 dari kursus Ijazah Sarjana Muda Teknologi

  Serta Pendidikan (Awam, Elektrik, Jentera dan Kemahiran Hidup) yang berjumlah 102

  orang. Instrumen kajian adalah dengan dengan menggunakan soal selidik berskala likert.

  Analisis data adalah menggunakan perisian SPSS (Statistical Package For The Social

  Science : Version 12.0) untuk mendapatkan keputusan. Hasil dapatan menunjukkan

  bahawa faktor-faktor di atas masih lagi mempengaruhi pelajar dalam memilih profesion

  perguruan. Walaubagaimanapun, faktor pengangguran merupakan faktor yang paling

  mempengaruhi pelajar dibandingkan dengan faktor minat yang merupakan faktor

  terendah dalam memilih profesion perguruan.

 • vi

  ABSTRACT

  This descriptive research is to investigate all the factors which influence

  Education Faculty students in choosing the Teaching Profession. The factors includes

  interest, family influences, economy, facilities and jobless. This research was including

  107 Education Faculty student from 1st, 3rd and 4th year from few courses such as

  degree of technology with education (Civil Engineering, Electrical Engineering,

  Mechanical Engineering also Living Skills) that total 102. The instrument of research is

  by using Likert Scale. SPSS (Statistical Package For The Social Science : Version 12.0)

  software was used to do analysis. The findings shows that all the factors as shown above

  still influenced students in choosing the teaching profession. However, jobless become

  the most popular factor compare to the others while interest factor influence is the least

  factors of choosing to be a teacher.

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA HALAMAN

  JUDUL i

  PENGAKUAN ii

  DEDIKASI iii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL xi

  SENARAI RAJAH xiii

  SENARAI SIMBOL/ SINGKATAN xiv

  SENARAI LAMPIRAN xv

  BAB I PENDAHULUAN 1

  1.0 Pengenalan 1

  1.1 Latar Belakang Masalah 4

  1.2 Penyataan Masalah 8

  1.3 Objektif Kajian 8

  1.4 Persoalan Kajian 9

 • viii

  1.5 Kepentingan Kajian 10

  1.6 Skop Kajian 11

  1.7 Batasan Kajian 11

  1.8 Definasi istilah 12

  1.8.1 Pengaruh 12

  1.8.2 Profesion Perguruan 12

  1.8.3 Minat 13

  1.8.4 Pengangguran 14

  1.8.5 Ekonomi Semasa 14

  1.8.6 Kemudahan Sedia Ada 15

  BAB II SOROTAN KAJIAN 16

  2.0 Pengenalan 16

  2.1 Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan

  Profesion Perguruan 17

  2.1.1 Faktor Pengaruh Minat 17

  2.1.2 Faktor Pengaruh Keluarga 19

  2.1.3 Faktor Pengangguran 21

  2.1.4 Faktor Pengaruh Ekonomi 22

  2.1.5 Faktor Pengaruh Kemudahan 23

  2.2 Penutup 25

  BAB III METODOLOGI KAJIAN 26

  3.0 Pengenalan 26

  3.1 Reka Bentuk Kajian 27

 • ix

  3.2 Tempat Kajian 28

  3.3 Sampel Kajian 28

  3.4 Instrumen Kajian 29

  3.5 Kajian Rintis 31

  3.6 Prosedur Kajian 32

  3.7 Analisis Data 33

  BAB IV ANALISIS DATA 36

  4.0 Pengenalan 36

  4.1 Analisis Data 37

  4.2 Analisis Latar Belakang Responden 37

  4.2.1 Taburan Responden Mengikut

  Kursus 38

  4.2.2 Taburan Responden Mengikut

  Tahun Pengajian 39

  4.2.3 Taburan Responden Mengikut Jantina 40

  4.2.4 Taburan Responden Mengikut Bangsa 40

  4.2.5 Taburan Responden Mengikut Agama 41

  4.2.6 Taburan Responden Mengikut Umur 42

  4.2.7 Taburan Responden Mengikut Taraf

  Kahwin 43

  4.2.8 Taburan Responden Mengikut

  Kursus Terdahulu 44

  4.3 Analisis Bahagian B 45

  4.3.1 Analisis Persoalan Kajian Pertama 46

  4.3.2 Analisis Persoalan Kajian Kedua 49

  4.3.3 Analisis Persoalan Kajian Ketiga 52

  4.3.4 Analisis Persoalan Kajian Keempat 55

 • x

  4.3.5 Analisis Persoalan Kajian Kelima 59

  4.4 Persoalan Kajian Yang Paling Mempengaruhi

  Pelajar Lepasan Diploma Memilih

  Profesion Perguruan Di Universiti

  Teknologi Malaysia Skudai, Johor 63

  4.5 Penutup 64

  BAB V RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN

  CADANGAN 65

  5.0 Pengenalan 65

  5.1 Perbincangan Kajian 66

  5.1.1 Faktor Minat 67

  5.1.2 Faktor Keluarga 68

  5.1.3 Faktor Ekonomi 70

  5.1.4 Faktor Kemudahan 71

  5.1.5 Faktor Pengangguran 74

  5.2 Rumusan 75

  5.3 Cadangan Kajian 78

  5.4 Cadangan Kajian Lanjutan 79

  5.5 Penutup 80

  RUJUKAN 81

  Lampiran A - B 84 - 91

 • xi

  SENARAI JADUAL

  NO. JADUAL TAJUK HALAMAN

  1.0 PelajarLepasan Diploma Yang Mengikuti 6

  Kursus Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

  Dari Tahun 1-4 7

  3.0 Bilangan Pelajar Mengikut Kursus 28

  3.1 Aspek, Bilangan Item Dan Nombor Item Soal Selidik 30

  3.2 Skor Aras Skala Likert ( Item Positif ) 33

  3.3 Skor Aras Skala Likert ( Item Negatif ) 34

  3.4 Tahap Penilaian Berdasarkan Peratus 34

  3.5 Tahap Penilaian Berdasarkan Min 35

  4.1 Nilai Skor 38

  4.2 Taburan Responden Mengikut Kursus 38

  4.3 Taburan Responden Mengikut Tahun Pengajian 39

  4.4 Taburan Responden Mengikut Jantina 40

  4.5 Taburan Responden Mengikut Bangsa 41

  4.6 Taburan Responden Mengikut Agama 42

  4.7 Taburan Responden Mengikut Umur 43