Fail Kuasa PSS SK Long Anap 2012

Click here to load reader

 • date post

  13-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  4.484
 • download

  18

Embed Size (px)

description

Sekolah Kebangsaan Long Anap merupakan salah sebuah sekolah rendah yang berada di kawasan pedalaman Sarawak. Sekolah ini terletak di kawasan hulu Baram daerah Baram,Miri Sarawak. Fail kuasa ini telah diolah mengikut kesesuaian keadaan infrastruktur sekolah serta pentadbiran yang ada.

Transcript of Fail Kuasa PSS SK Long Anap 2012

 • 1. FAIL KUASAPUSAT SUMBER SEKOLAHSK LONG ANAP BARAM MIRI SARAWAK @faiz_pss/SKLongAnap2012

2. BIL TAHUN NAMA12009 Mohd Faiz bin Samanudi22010 Mohd Faiz bin Samanudi32011 Mohd Faiz bin Samanudi42012 Mohd Faiz bin Samanudi520136201472015820169201710 201811 201912 [email protected]_pss/SKLongAnap2012 3. KANDUNGAN Pendahuluan Definisi Fail Kuasa Tujuan Menyediakan Fail Kuasa PSS Prosedur Penyediaan Fail Kuasa PSS Prosedur Membuat Pindaan Dalam Fail Kuasa PSS BAB 1- Pusat Sumber Sekolah (PSS) BAB 2- Organisasi PSS BAB 3- Senarai Tugas BAB 4- Pengawas PSS BAB 5- Peraturan PSS BAB 6- Kewangan BAB 7- Pemilihan & Pesanan Buku/Bahan BAB 8- Stok Buku/Bahan BAB 9- Proses Teknik BAB 10 Pengkatalogan BAB 11 Pinjaman BAB 12 - Sistem Fail BAB 13 - Promosi PSS BAB 14 - Prosedur Penyediaan Aktiviti PSS BAB 15 - Rekod PSS [email protected]_pss/SKLongAnap2012 4. PENDAHULUANFail Kuasa Pusat Sumber Sekolah merupakan satu set panduan kerjayang disediakan khusus untuk setiap Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah.Ia menjadi sumber utama bagi memahami bidang tugas, prosedur-prosedurkerja, dan segala dokumen termasuk borang-borang, peraturan-peraturan, cartaaliran kerja dan sebagainya yang berkaitan dengan bidang tugas seseorang AhliJawatankuasa Pusat Sumber Sekolah.Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Long Anap ini telahdisediakan oleh En Mohd Faiz bin Samanudi selaku Guru Perpustakaan & Media(GPM) bagi sesi tahun 2009-2012. Diharap agar penyediaan Fail Kuasa ini akanlebih memudahkan setiap Ahli Jawatankuasa menjalankan tugas masing-masing. Seterusnya pengurusan dan pentadbiran Pusat Sumber Sekolah (PSS)akan lebih terancang dan [email protected]_pss/SKLongAnap2012 5. DEFINISI FAIL KUASAFail Kuasa (Authority File) merupakan satu aspek penting yang perludititikberatkan dalam pengurusan dan pentadbiran sesebuah pusat sumbersekolah (PSS). Fail Kuasa merupakan rekod penting tentang dasar / polisi dankeputusan-keputusan yang diambil mengenai satu-satu prosedur PSS.Anggapan yang mengatakan bahawa Fail Kuasa itu sama denganRancangan Pembangunan PSS (Blue Print) adalah salah. Blue Print adalahsebahagian daripada Fail Kuasa. Dengan itu segala perkhidmatan, program danaktiviti yang dirancangkan dapat dilaksanakan mengikut landasan yangditetapkan dalam fail kuasa.Fail Kuasa merupakan satu rekod tentang pernyataan dasar dankeputusan yang diambil tentang satu-satu prosedur PSS. Fail Kuasa PSS harusdirangka secara kolektif oleh Ahli Jawatankuasa PSS dan perlu diubah suai darisemasa ke semasa mengikut keperluan PSS [email protected]_pss/SKLongAnap2012 6. TUJUAN MENYEDIAKAN FAIL KUASA PSSFail Kuasa PSS disediakan dengan tujuan:- 1. Tidak menjejaskan pengurusan PSS apabila berlaku pertukaran GuruPerpustakaan & Media. 2. Guru baru dapat terus menyambung kerja dan tugas dengan merujuk FailKuasa yang disediakan. 3. Mengelakkan berlakunya percanggahanidea di kalangan ahlijawatankuasa dan kakitangan PSS. 4. Dapat mewujudkan satu penyelarasan dan kesinambungan dalampengurusan dan pentadbiran PSS. Terdapat 15 bab dalam sesuatu Fail Kuasa PSS. Fail Kuasa PSSlazimnya disimpan dalam bentuk ring-file supaya sesuatu keputusan / pindaanitu dapat diganti tanpa menjejaskan keseluruhan isi asal sekiranya terdapat apa-apa perubahan / pindaan. Fail Kuasa yang lengkap mempunyai tarikh kuatkuasasesuatu prosedur itu. Ini memudahkan kita mengenal pasti prosedur mana yangpatut diutamakan ketika membuat penyemakan semula. Biasanya penyemakansemula Fail Kuasa dilakukan 5 tahun sekali atau mengikut [email protected]_pss/SKLongAnap2012 7. PROSEDUR PENYEDIAAN FAIL KUASA PSS Guru Perpustakaan & Media (GPM) harus bertanggungjawab merangkaisi kandungan sesebuah Fail Kuasa sebelum ia dibentangkan kepadaJawatankuasa Induk PSS. Ini adalah kerana salah satu fungsi utamajawatankuasa tersebut adalah menentukan dasar / polisi mengenai peraturan,pelantikan jawatankuasa kerja, pemerolehan bahan dan sebagainya. Selepasmendapat persetujuan dalam mesyuarat tersebut barulah Fail Kuasa berkenaandikuatkuasakan sepenuhnya (sila rujuk Lampiran - Borang Penguatkuasa FailKuasa Mengikut Bab gunakan kertas berwarna kuning)PROSEDUR MEMBUAT PINDAAN DALAMFAIL KUASA PSSProsedur yang sama juga akan digunakan semasa membuat sesuatupindaan atau perubahan dalam Fail Kuasa. Guru Perpustakaan & Media akanmerangka pindaan / tambahan dan membentangkannya dalam mesyuaratJawatankuasa Induk PSS untuk mendapatkan kelulusan. Selepas itu, barulahpindaan / tambahan tersebut akan dikuatkuasa sepenuhnya.Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat pindaan dalam FailKuasa PSS:- Kaji semula bahagian-bahagian yang perlu dibuat pindaan / tambahan. Guru Perpustakaan & Media perlu menyediakan draf pindaan / tambahan berkenaan. Draf pindaan / tambahan tersebut hendaklah dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Induk PSS untuk mendapatkan kelulusan. Selepas mendapat kelulusan, Guru Perpustakaan & Media hendaklah memasukkan pindaan tersebut dalam Borang Pindaan dan mendapatkan tandatangan untuk pengesahan (Pengetua / Guru Besar). Tarikh berkuatkuasa pindaan tersebut ialah tarikh mendapat kelulusan (tarikh mesyuarat)[email protected]_pss/SKLongAnap2012 8. BAB 1 PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)1.1 Konsep Pusat Sumber1.2 Profil PSS1.3 Visi, Misi dan Motto PSS1.4 Matlamat PSS1.5 Objektif PSS @faiz_pss/SKLongAnap2012 9. 1.1 KONSEP PUSAT SUMBER Pusat Sumber Sekolah (PSS) merupakan satu tempat yang mengumpul,memproses dan menyebarkan bahan atau sumber-sumber maklumat. Iatermasuklah keseluruhan koleksi bahan bercetak dan bukan cetak meliputialatan teknologi terkini. PSS turut dilihat sebagai pusat sokongan ke arah kecemerlanganpengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, ia perlu memenuhi keperluankegiatan pelajar-pelajar dalam pendidikan mereka termasuk dalam kegiatan ko-kurikulum.Justeru itu, PSS wajar memiliki koleksi bahan dan alatan yang mencukupi dandipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memenuhi keperluan [email protected]_pss/SKLongAnap2012 10. 1.2 PROFIL PUSAT SUMBER SEKOLAH a) Latar belakang Pusat Sumber SekolahPusat Sumber SK Long Anap mula ditubuhkan pada Januari 1957. PusatSumber ini bermula dengan hanya beberapa koleksi buku cerita yang disediakanbagi memenuhi keperluan murid menimba ilmu dan menambah pengetahuandengan melalui bacaan.Lokasi pusat sumber sekolah ini juga pada awalnya terletak di dalampejabat atau bilik guru dimana ianya merupakan satu ruang dengan sebuah rakyang disediakan bagi menempatkan koleksi buku-buku cerita. Kemudiannya,satu bangunan khas disediakan bagi menempatkan pusat sumber sekolah.Bangunan pusat sumber sekolah ini terletak bersebelahan blok B sekolah.Berbekalkan inisiatif para guru SK Long Anap, pusat sumber ini telahberkembang dari setahun ke setahun. Ini bersesuaian dengan visi dam misipusat sumber itu sendiri yang mahukan murid sekolah ini membudayakan minatmembaca disamping pusat sumber sebagai saluran untuk murid mendapatkanbahan bacaan dan ilmu pengetahuan. b) Kemudahan FizikalTerdapat beberapa kemudahan yang disediakan di pusat sumber SK LongAnap, antaranya adalah ruang bacaan, buku-buku cerita, buku-buku rujukan,ruang pengajaran dan pembelajaran, sudut LINUS, ruang untuk guru sertakaunter peminjaman dan pemulangan [email protected]_pss/SKLongAnap2012 11. Pelan Ruang Pusat Sumber Sekolah 2012RAK FIKSYEN BI SUDUT LINUSTAHAP 2PINTUMASUKRAK FIKSYENBM TAHAP 2MEJA BACAAN RAK BUKU BACAAN DEWASA MURIDRAK FIKSYEN RAK FIKSYENRUANG BILIKBM TAHAP 1 BI TAHAP 1 PUSATSUMBERRAK BUKU BUKANKAUNTER RAK BUKU BUKAN FIKSYEN (SAINS)PEMINJAMAN FIKSYEN (LAIN-LAIN) BAHAGIAN BUKU-BUKU TEKS LAMA SURATRUANG KHABARBUKUUNTUK BUKU GURU TEKS RUANG BILIK BUKU-BUKUSBT RAK PENGURUSAN BAHAN RUJUKAN DAN BUKU-PUSAT SUMBER BUKU [email protected]_pss/SKLongAnap2012 12. c) Kemudahan Sumber ManusiaPusat Sumber SK Long Anap mempunyai seorang Penyelaras PusatSumber yang juga bertindak sebagai Guru Perpustakaan dan Media (GPM).Terdapat empat orang guru perpustakaan selaku Ahli Jawatankuasa PSS.Pengawas-pengawas yang dilantik terdiri daripada murid-murid tahap 2 iaitu daritahun empat hingga tahun enam @faiz_pss/SKLongAnap2012 13. 1.3 VISI, VISI DAN MOTTO PSS VISI Membudayakan teknologi pendidikan selaras denganFalsafah Pendidikan Negara MISI PSS Menjadikan Pusat Sumber Sekolah pusat penyebaran ilmu dan maklumatMOTTO PSSPusat Sumber Sekolah Ke arah Kecemerlangan [email protected]_pss/SKLongAnap2012 14. 1.4 MATLAMAT PSS Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guru- guru supaya dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan comput, bangsa dan agama. Membentuk golongan pelajar yang berilmu, kreatif dan berdisiplin untuk membantu sahsiah pelajar supaya dapat memainkan peranan positif. Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan teknologi maklumat menerusi penggunaan computer.1.5 OBJEKTIF PSS Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar. Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran Meningkatkan profesionalisme guru Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat. Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran. Menyediakan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan Pelajar @faiz_pss/SKLongAnap2012 15. BAB 2ORGANISASI PUSATSUMBER SEKOLAH2.1 Carta organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah2.2 Carta organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah2.3 Senarai tugas Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah2.4 Senarai tugas Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah @faiz_pss/SKLongAnap2012 16. 2.1 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH 2012PENGERUSIEn. Balawan SirangNAIB PENGERUSIEn. Lupis Selutan SETIAUSAHAEn. Mohd Faiz SamanudiAHLI JAWATANKUASAPENOLONG GURU GURU KETUA GURUKANAN HEM MEDIA/ICT KAUNSELORPANITIA MPPERPUSTAKAANEn. MohdEn. HarryEn. JohnnyPn. Clara Cik Sopheena LitiRidzuan Mat Zane LangiPeranti Nyowep Daham Cik LevierEn. Benedict RajuBetun Ji