Executarea Silita in Procesul Civil

Click here to load reader

 • date post

  31-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  441
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Executarea Silita in Procesul Civil

Executarea silita in procesul civil

Executarea silita in procesul civil

definitie-normele executionale

Norma juridica executionala reprezinta regula de conduita care reglementeaza punerea in executare a titlurilor executorii, asigurand , prin recurgerea la forta coercitiva a statului , respectarea regulilor instituite de puterea publica sau recunoscute de aceasta .

Sediul materiei

Dreptul comun in materia executarii silite il formeaza Codul de procedura civila , Cartea a V -a , intitulata "Despre executarea silita ".Dispozitiile mentionate reprezintadreptul comun si pentru alte raporturi executionale speciale , servindla completarea diferitelor proceduri speciale in acele aspecte pentru care nu s-au prevazut derogari .Referitor la executarea silita prin care se urmareste valorificarea unor creante fiscale , sediul materiei este reprezentat de dispozitiile speciale ale O.G. nr 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala republicata . Alte dispozitii speciale se mai regasesc si in urmatoarele acte normative : O.G. nr.5 / 2001 privind procedura somatiei de plata , OG nr.,51 / 1998 privind valorificarea unor active bancare , Legea nr. 146 / 1997 privind taxele judiciare de timbru . Legea nr. 190 / 1999 privind creditul ipotecar pentru investitiile imobiliare , Legea nr.333 / 2001 privind unele masuri pentru diminuareaconsecintelor incetarii rascumparariide unitati de fond de catre Fondul National de Investitii , Legea 36 / 1995 ,privind notarii publicisi activitatea notariala , OG nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor ....

Clasificarea -normelor executionale

In doctrina au fost propuse mai multe criterii de clasificare a normelor de procedura , criteriile care s-au impusfiind :a ) in functiede obiectul reglementarii , normele executionale se impart in norme de organizare , de competenta si de procedura propriu-zisa . Normele de organizare a activitatii executionale reglementeaza activitatea instanteide executare si a organelorde executare . Normele de competenta au ca obiectatributiile organelor de executare a titlurilorexecutorii , atunci cand debitorul nu-si executa de bunavoie obligatia .b )potrivitintinderii campului de aplicare , normele executionale se clasificain normegenerale si norme speciale , acestea din urma aplicandu-se cu precadere, iar in masura in care normaspeciala "tace"nu prevede , ea se va completa cu legea generala , respectiv dispozitiile Cartii a V-a din Codul de procedura civila.c)in functiede caracterulconduitei pe care o prescriu, normele executionale se clasifica in norme imperative si norme dispozitive .Normele imperative sunt cele care impunpartilor , instanteide executare sau organului de executare o anumita conduita , in timp ce normele dispozitive ingaduie sa se deroge de la continutul lor. In vederea calificarii unei normeca fiind imperativasau dispozitiva poate fi folosit criteriul expresiei utilizate de legiuitor. Astfel ,in aplicareaacestuicriteriu , au caracter imperativ urmatoarele norme :-art 372 C.proc.civ.-executarea silita se va efectuanumai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori al unui alt inscriscare , potrivit legii , constituie titlu executoriu ;-art.379 alin.1 C.proc.civ.-nici o urmarireasupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decat pentru o creanta certa , lichida si exigibila; - art.406 C.proc.civ. - nu pot fi supuse executarii silite ....- art.432 C.proc.civ.-vanzarea la licitatiese va facela locul unde se afla bunurile sechestratesau daca exista motive temeinice in alt loc ; - art 439 alin.1 C.proc.civ.- publicatiile si anunturilede vanzare vor cuprinde data , ora si locul licitatiei Dimpotriva , norma este dispozitiva atunci cand : -partea potrivnica va putea sa constate solvabilitatea garantului(art 394 C.proc.civ.) - dupa ce a inceputexecutarea silita , cei interesati sau vatamati pot cere pe calea contestatiei la executaresi anularea incheierii prin care s-a dispus investirea cu formula executorie , data fara indeplinirea conditiilor legale(art.399 alin.2 C.proc.civ.) -in cazul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca , se pot invoca in contestatia la executare aparari de fond impotriva titlului executoriu , daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac (art 399 alin .3 C.proc.civ. ) .- pana la solutionarea contestatieila executare sau a altei cereri privind executarea silita , instanta competenta poate suspenda executarea dacase depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta , in afara de cazul in care legea dispune astfel (art 403 alin1 C.proc.civ.) - dupa emiterea somatiei si in tot cursul executiei silite , executorul judecatoresc poate numi un administrator -sechestru daca aceasta masura este necesara in vederea unei mai bune administrari a imobilului urmarit (art 501 alin1 C.poroc.civ.)

Referitor la sanctiunea nulitatii , se impunea fi facuta , in acest context , precizarea ca imaprtirea nulitatilor in absolute si relative nu trebuieconfundata cu clasificarea nulitatilor in exprese si virtuale . In conditiile art 105 alin 2 C.proc.civ. actele indeplinite cu neobservarea formelorlegale sau de un functionar necompetent se vor declara nule numai daca prin aceasta s-a pricinuit partii o vatamarece nu se poate inlatura altfel decat prin anularealor. Incazul nulitatilorprevazute anume de lege , vatamarea se presupune pana la dovada contrarie . In executareasilita trebuie indeplinite urmatoarele cerinte :-actul sa fi fost intocmit cu neobservarea formelor legale sau de catre un functionar necompetent ;- actul de procedura sa fi produs partii o vatamare ;Vatamarea presupune ca partea a fost impiedicatasa uzeze de mijloacele ce-I sunt puse la dispozitie de lege .Calificarea insa a nulitatii in functie de efectul produs , nulitate ce decurge din nerespectarea dispozitiilor care o prevad , impune a fi facute urmatoarele precizari :-normelede organizare au un character imperative;-normele de competenta au de asemenea , un character imperative;-normele de procedura executionala au character imperative sau dispozitiv , in functie de interesul ocrotit;Rezulta asadar , ca nu orice nulitate anume prevazuta , expresa este totodata si absoluta .

Modalitatileexecutarii silite

1.Modalitati si formeNormele executionale cuprinse in Codul de procedura civila reglementeaza doua modalitati de executare silita , respective executare silita directa si executare silita indirecta .Executarea silita directa ?reprezinta aceamodalitate de executare prin care creditorul tinde sa obtina realizarea in natura a obligatiei inscrisa in titlul executoriu .La randul ei executarea silita directa cunoaste trei forme :-predarea bunurilor mobile , atunci cand obiectul obligatiei il constituie un bun mobil determinat prin calitate si cantitate-predareabunurilor mobile , atunci cand obiectul obligatiei il constituie un bun mobil sau predarea acestuia in posesia creditorului -executarea unei obligatii de a face sau de a nu face Executarea silita indirecta ? reprezinta acea modalitate de executare prin carecreditorul care are de realizat o creanta baneasca ,urmareste sa-si indestuleze creanta din sumeleobtinute prin valorificarea bunurilor debitorului ori prin poprirea sumelor pe care acesta le are de primit de la terte persoane .

Executarea silita indirecta cunoaste urmatoarele forme :

- poprireasumelorde bani , a titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitoruluide o a treia persoanasau pe care aceastaI le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente .- urmarireafructelor neculese si recoltelor prinse de radacini , care sunt ale debitorului - urmarirea silita mobiliara , constand in vanzarea silita a bunurilor mobile urmaribile ale debitorului , pana la acoperirea creantei creditorului .- urmarirea silita imobiliara , care consta in valorificarea bunurilor immobile ale debitorului , in vederea realizarii creantei inscrisein titlul executoriu ;

2.Intervertirea Hotarareacucondamnare alternative

Executarea silita directa poate fi intervertita in executare silita indirecta , daca se pune in executare o hotarare cu condamnare alternative , iar executareacondamnarii principale nu mai este posibila . In aceasta situatie , creditorul poate cere executarea indirecta a sumei de bani stabilita de instanta , ca reprezentand contravaloarea obiectului obligatiei principale.

Hotarare cu o singura condamnare .

In cazul in care hotararea pusa in executare este cu o singura condamnare si executarea in natura a prestatiei determinate nu mai este posibila , art 574 C.proc.civ. prevede ca ? daca in titlul executoriunu s-a stabilit ce suma urmeaza a fi platitaca echivalent al valorii lucrului in cazul imposibilitatii predarii acestuia , instanta de executare , la cererea creditorului va stabili aceasta suma prin hotarare , data cu citarea partilor ?.

Dispozitii speciale .

a) Pentru realizarea creantelor bugetare , organelle de executare pot folosi succesiv sau concomitant oricare din modalitatile de executaresilita prevazute de OG nr. 92 / 2003 republicata , cu modificarile ulterioare privind Codul de procedura fiscala , respective : poprirea(art 145 ? 146 ) executarea silita a bunurilor mobile (art 147 ? 149 ) executarea silita a bunurilorimobile(art 150-152 ), executareasilita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini (art 153 )si executarea silita a unui ansamblu de bunuri (art 154 ) .

b) O varietate a executarii silite mobiliare o constituie executarea garantiilor reale reglementata in Titlul VI,Cap.5 din Legea nr.99 / 1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice . Astfel garantia realaconstituie un drept real , avand ca scop garantarea indeplinirii oricarei obligatii , prin efectuarea unui bun , precumsi aproduselor acestuia . In cazul neandepliniri