DIRECTIA JUDETEAN TELEORMAN A - ... - arhiva fostului Comitet Judetean P.M.R. Teleorman (1945-1950);

download DIRECTIA JUDETEAN TELEORMAN A - ... - arhiva fostului Comitet Judetean P.M.R. Teleorman (1945-1950);

of 237

 • date post

  11-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DIRECTIA JUDETEAN TELEORMAN A - ... - arhiva fostului Comitet Judetean P.M.R. Teleorman (1945-1950);

 • 1

  P R E F A T Ã

  Prezentul inventar cuprinde arhiva fostului Comitet Raional al Partidului Comunist Român -

  Videle, creatã în perioada 1950-1967.

  Partidul Comunist Român a apãrut pe scena politicã a României ca partid politic în anul 1921,

  când au avut loc la Bucuresti (8-12 mai) lucrãrile Congresului General al Partidului Socialist din

  România. La Congres s-a hotãrât transformarea Partidului Socialist din România în Partid Comunist si

  afilierea acestuia la Internationala a III-a Comunistã.

  Un moment important în existenta partidului are loc la data de 5 aprilie 1924 când, printr-o

  ordonantã militarã datã de regimul politic de la conducerea tãrii din acea perioadã, se interzice de fapt

  activitatea Partidului Comunist din România, guvernantii tãrii considerând cã Partidul Comunist din

  România are o activitate antistatalã si antinationalã.

  Partidul Comunist din România va rãmâne în afara legii pânã la 23 August 1944. Dupã evenimentul

  istoric de la 23 August 1944 P.C.R. va prelua puterea politicã în România pas cu pas, momentul

  decisiv constituindu-l abdicarea fortatã a regelui la 30 Decembrie 1947.

  Un alt moment important din existenta P.C.R. îl constituie transformarea “pe baze marxist-

  leniniste” a acestuia în Partidul Muncitoresc Român. Acest eveniment are loc în perioada 21-23

  februarie 1948, la Bucuresti, în urma Congresului de Unificare a P.C.R. cu Partidul-Social-Democrat,

  constituindu-se astfel partidul unic al clasei muncitoare”.

  În prima sa plenarã, noul Comitet Central îl alege pe Gheorghe Gheorghiu-Dej în functia de prim-

  secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român.

  La Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, a cãrei lucrãri s-au desfãsurat la Bucuresti în

  perioada 19-24 iulie 1965, se adoptã hotãrârea ca Partidul Muncitoresc Român sã-si reia titulatura de

  Partid Comunist Român, Plenara noului Comitet Central al Partidului Comunist Român alegând ca

  secretar-general al C.C. al P.C.R. pe Nicolae Ceausescu. “Partid unic - Partidul Comunist Român îsi va

  desfãsura activitatea sub aceastã denumire si va detine puterea politicã supremã în stat pânã în

  decembrie 1989 când, în urma unor mari revolte populare care au avut loc la Bucuresti, Timisoara si în

  alte mari orase din tarã, “Frontul Salvãrii Nationale - organ al noii puteri politice, constituit în noaptea

  de 22-23 decembrie 1989 - hotãrãste desfiintarea tuturor structurilor politice ale Partidului Comunist

  Român.

  Evolutia politicã a partidului, preluarea puterii politice în stat - etapa decisivã constituind-o

  “momentul istoric 30 Decembrie 1947” dar si împãrtirile administrativ-teritoriale ale tãrii care au avut

  loc în anii 1950 si 1968, au determinat schimbãri structurale si de denumire a organizatiilor locale ale

  P.C.R.

  Astfel, la 6 septembrie 1950 Marea Adunare Nationalã (M.A.N.) - parlamentul tãrii voteazã Legea

  nr. 5 privind noua împãrtire administrativ-teritorialã a tãrii în regiuni si raioane. Din punct de vedere

  politic, corespunzãtor acestei legi, se constituie comitetele regionale si raionale ale P.C.R., care îsi vor

  desfãsura activitatea în perioada 1950-1968.

 • 2

  Un alt moment important din perspectiva celor mentionate mai sus, îl constituie anul 1968. Pe data

  de 16.02.1968 M.A.N. voteazã legea privind organizarea administrativ-teritorialã a României,

  teritoriul tãrii fiind împãrtit din punct de vedere administrativ, în judete, municipii, orase, comune.

  Se constituie astfel, la nivel local, ca structuri politice ale P.C.R., Comitetele judetene, municipale,

  orãsenesti si comunale, care nor fiinta pânã în decembrie 1989, când vor fi dizolvate.

  În functie de evolutia istoricã a P.C.R., de transformãrile structurale si schimbãrile de denumire ale

  partidului si ale organizatiilor sale locale precum si de existenta si activitatea desfãsuratã de structurile

  locale ale P.C.R., pe raza actualului judet Teleorman s-au constituit urmãtoarele arhive care apartin

  fostului P.C.R.:

  - arhiva fostului Comitet Judetean P.M.R. Teleorman (1945-1950);

  - arhiva fostului Comitet P.M.R. Regiunea Teleorman (1950-1952);

  - arhiva fostelor Comitete raionale P.C.R. Alexandria, Turnu Mãgurele, Rosiori de Vede, Zimnicea,

  Videle si Drãgãnesti Vlasca si Comitetele raionale P.M.R. Vârtoape (1950-1955) si P.M.R. Olteni

  (1956-1960);

  - arhiva fostului Comitet Jud. Teleorman al P.C.R. (1968-1989).

  Fondurile arhivistice ce apartin arhivelor mentionate mai sus au fost preluate si înregistrate în

  evidentele Directiei Judetene Teleorman a Arhivelor Nationale ca urmare a mai multor preluãri de la

  fostul Consiliu Provizoriu de Uniune Nationalã jud. Teleorman (C.P.U.N.), Consiliul Judetean

  Teleorman si Consiliul municipal Rosiori de Vede.

  Preluãrile au fost fãcute în regim de salvare, în contextul politic creat de evenimentele din

  decembrie 1989, cele mai multe fãrã instrumente de evidentã si cu o cantitate apreciabilã de foi

  volante, care a trebuit sã fie constituite în foi volante. Deasemenea, o parte a arhivelor preluate cu

  instrumente de evidentã au fost inventariate gresit, ca de exemplu fondul arhivistic “P.C.R.-Comitetul

  Raional Videle”, în acest fond introducându-se o cantitate apreciabilã de dosare care apartin de fapt

  altor structuri politice locale ale P.C.R. si anume P.M.R. Comitetul Raional Vârtoape si P.M.R.

  Comitetul Raional Olteni. Din aceastã cauzã s-a impus reinventarierea acestui fond si realizarea

  prezentului inventar.

  Fondul arhivistic “P.C.R.-Comitetul Raional Videle” cuprinde documente create de fostul Comitet

  Raional al P.C.R. Videle si organizatiile sale din teritoriu în perioada 1950-1967.

  Aceste documente au valoare istoricã, politicã, documentarã, ele reflectã activitatea fostelor structuri

  ale P.C.R. în teritoriu, prezintã informatii referitoare la: corespondentã cu Comitetul Regional

  Teleorman al P.M.R. (1950-1952) si cu Comitetul Regional Bucuresti (1953-1967), ordine, circulare,

  instructiuni, note, schemele aparatului raional de partid (organigrame), tabele nominale cu

  Nomenclatura Comitetului raional de partid, sedintele de Birou si de Secretariat, conferintele si

  plenarele Comitetului raional de partid, dãri de seamã, informãri, rapoarte, referate, hotãrâri, procese-

  verbale de sedintã, planuri de muncã si de mãsuri ale Comitetului raional si ale organizatiilor sale din

  teritoriu, situatii privind învãtãmântul politico-ideologic privind compozitia si miscarea cadrelor de

  partid, analize ale activitãtii desfãsurate de unitãtile economice (industriale si agricole), comerciale,

  institutii scolare si de culturã si mãsurile ce se impun, cercetarea unor abuzuri si ilegalitãti sãvârsite de

 • 3

  cãtre unele cadre de conducere ale aparatului de partid si de stat si sanctiunile primite de aceste cadre,

  dosarele de cadre ale membrilor de partid.

  Aceste documente reflectã istoria recentã, reflectã un timp istoric poate cel mai agitat, mai dinamic

  si cu sigurantã cel mai controversat din întreaga istorie nationalã.

  30.11.2005

  CONSILIER,

  Gheorghe Stoican

 • Nr. crt.

  Nr. vechi

  al u.a.

  Continutul unitatii de pastrare Anul sau anii

  extremi

  Nr. filelor

  Obs

  0 1 2 3 4 5

  1

  I N V E N T A R U L

  fondului arhivistic

  P.C.R. COMITETUL RAIONAL V I D E L E partea I

  1 32 Procese verbale incheiate in sedintele Biroului Comitetului Raional de Partid Videle.

  1950 32

  2 4 Rapoarte de activitate si planuri de munca privind activitatea din cadrul Sectiei de propaganda a Comitetului raional de partid.

  1950 12

  3 3 Informari, procese verbale, planuri de munca privind activitatea sectiilor Economice si Agrare ale Comitetului Raional de Partid; informare privind situatia din GAC 1 Mai Talpa Ograzile.

  1950 12

  4 15 Procese verbale incheiate in sedintele organizatiei de baza din com. Babaita.

  1950 10

  5 7 Idem com. Bascoveni.

  1950 6

  6 9 Idem com. Blejesti.

  1950 22

  7 Idem com. Botoroaga.

  1950 5

  8 19 Raport de activitate, procese verbale incheiate in sedintele organizatiei de baza din com. Cartojanca.

  1950 5

  9 27 Procese verbale incheiate in sedintele organizatiei de baza din com. Calugaru.

  1950 11

  10 26 Idem com. Ciurari

  1950 10

  11 8 Procese verbale incheiate in sedintele organizatiilor de baza din comunele Crevenicu si Radulesti.

  1950 34

  12 21 Idem com. Flamanda.

  1950 10

  13 14 Idem com. Frasinet.

  1950 13

  14 6 Idem com. Galateni.

  1950 10

  15 16