Diplomska Beti v Nemčijo

Click here to load reader

 • date post

  03-Apr-2015
 • Category

  Documents

 • view

  295
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Diplomska Beti v Nemčijo

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

MONOSTI IRJENJA POSLOVANJA PODJETJA BETI NA NEMKI TRG

Ljubljana, september 2004

METKA HLEBEC

IZJAVA tudentka Metka Hlebec izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ga napisala pod mentorstvom docentke dr. Maje Makovec Breni in dovolim objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh. V Ljubljani, 22. septembra 2004 Podpis:

KAZALO 1. UVOD ____________________________________________________________________ 1 2. PREDSTAVITEV PODJETJA _________________________________________________ 2 2.1. ZGODOVINSKI RAZVOJ _______________________________________________ 2.2. POSLANSTVO IN VIZIJA PODJETJA _____________________________________ 2.3. PROIZVODNI IN PRODAJNI PROGRAM__________________________________ 2.3.1. Perilo _______________________________________________________________ 2.3.2. Kopalke _____________________________________________________________ 2.3.3. Nono perilo___________________________________________________________ 2.3.4. Telovadni dresi _________________________________________________________ 2.3.5. Oblaila _____________________________________________________________ 2 3 4 4 5 5 5 5

3. ZNAILNOSTI OBLAILNE INDUSTRIJE _____________________________________ 5 3.1. ZNAILNOSTI EVROPSKE OBLAILNE INDUSTRIJE ______________________ 5 3.2. ZNAILNOSTI SLOVENSKE OBLAILNE INDUSTRIJE ____________________ 7 4. MEDNARODNO POSLOVANJE PODJETJA ____________________________________ 8 4.1. POMEN IN VELIKOST IZVOZA V DOSEDANJEM POSLOVANJU PODJETJA BETI ____________________________________________________________________ 8 5. PEST ANALIZA ___________________________________________________________ 10 5.1. POLITINO-PRAVNI SISTEM __________________________________________ 5.2. EKONOMSKO OKOLJE _______________________________________________ 5.3. SOCIO-KULTURNO IN DEMOGRAFSKO OKOLJE ________________________ 5.4. TEHNOLOKO OKOLJE ______________________________________________ 6.1. PORTERJEV MODEL KONKURENCE V PANOGI _________________________ 6.1.1. Tekmovalnost med obstojeimi podjetji _________________________________________ 6.1.2. Nevarnost vstopa novih konkurentov__________________________________________ 6.1.3. Pogajalska mo kupcev___________________________________________________ 6.1.4. Pogajalska mo dobaviteljev ________________________________________________ 6.1.5. Gronje substitutov _____________________________________________________ 7.1. VSTOPNE STRATEGIJE _______________________________________________ 7.1.1. Izvozne oblike ________________________________________________________ 7.1.2. Pogodbene oblike _______________________________________________________ 7.1.3. Investicijske oblike______________________________________________________ 8.1. SPLONO O TRENJSKEM SPLETU_____________________________________ 8.2. DOLOANJE TRNIH SEGMENTOV IN IZBIRANJE CILJNIH TRGOV_______ 8.3. TRENJSKI SPLET ZA PERILO BETI NA NEMKEM TRGU ________________ 8.3.1. Izdelek _____________________________________________________________ 11 12 14 15 16 16 19 21 22 22 22 23 25 26 27 27 27 27

6. ANALIZA KONKURENCE _________________________________________________ 15

7. STRATEGIJE VSTOPA PODJETIJ NA TUJE TRGE _____________________________ 22

8. TRENJSKI SPLET ________________________________________________________ 27

8.3.1.1. Blagovna znamka 8.3.1.2. Embalaa 8.3.1.3. ivljenjski cikel 8.3.1.4. Kakovost izdelkov 8.3.1.5. Storitve povezane z izdelkom 8.3.2. Cena_______________________________________________________________ 8.3.2.1. Opredelitev cenovnih ciljev 8.3.2.2. Doloanje cene 8.3.2.3. Oblikovanje cene 8.3.3. Prodajne poti _________________________________________________________ 8.3.3.1. tevilo ravni prodajnih poti 8.3.3.2. Fizina distribucija 8.3.3.3. Obdelava naroil 8.3.3.4. Skladienje 8.3.3.5. Zaloge 8.3.3.6. Prevoz 8.3.4. Trno komuniciranje ____________________________________________________ 8.3.4.1. Oglaevanje 8.3.4.2. Pospeevanje prodaje 8.3.4.3. Osebna prodaja 8.3.4.4. Stiki z javnostmi 8.3.4.5. Neposredno trenje

29 30 31 32 33 34 34 34 35 36 36 37 37 37 38 38 38 40 41 42 43 43

9. SKLEP ___________________________________________________________________ 44 LITERATURA ______________________________________________________________ 46 VIRI_______________________________________________________________________ 47

KAZALO SLIK Slika 1: Obseg prodaje po proizvodnih programih v letih 2000-2002 v kosih _________________ 4 Slika 2: Prodaja Beti na tuje trge v letih 2000-2002 v kosih _______________________________ 9 Slika 3: Prodaja Beti na domaem trgu in njen izvoz v letih 2000-2002 v kosih_______________ 10 Slika 4: Obseg prodaje na tujih trgih po proizvodnih programih v letih 2000-2002 v kosih ______ 10 Slika 5: Devet monih strategij glede na ceno in kakovost_______________________________ 35 Slika 6: Prodajna pot izdelkov Beti na nemki trg _____________________________________ 36

1. UVOD Podjetja, ki poslujejo na mednarodnih trgih, se morajo zavedati pomena obvladovanja in hitrega posredovanja informacij, selitve proizvodnje v drave z nijo ceno delovne sile, prilagajanja spremembam trga, ki so posledica nenehnih sprememb, razvoja, inovacij in mone konkurence, ki je prisotna na svetovnem trgu. Glavna konkurenna prednost postaja poznavanje porabnikovih potreb in elja ter s tem oblikovanja njihove ponudbe. Tekstilna in oblailna industrija je zelo podvrena nenehnim spremembam na trgu. Spremembe se kaejo v novih zahtevah porabnikov, novih tehnologijah, pritiskih mone konkurence ter poveevanju dodane vrednosti ponudbe. Proizvajalci in prodajalci v oblailni industriji se spopadajo z visokimi stroki dela, z zmanjevanjem izdatkov za nakup oblail v druinskem proraunu porabnikov in predvsem z odpravo kvot leta 2005. Liberalizacija svetovne trgovine prinaa v poslovanje tekstilne in oblailne industrije veliko negotovosti in strahu. Ni enotnega mnenja, kaken bo konni uinek odprave kvot, vendar si je veina strokovnjakov enotna, da se bo zmanjalo tevilo zaposlenih v razvitih gospodarstvih, konkurenca z Daljnega vzhoda bo zelo ostra in bo v veliki meri vplivala na cene izdelkov. Tako bo konkurenca na podroju oblailne industrije e ostreja in pomembno bo, da bodo podjetja imela uveljavljene blagovne znamke, ki bodo sinonim za kakovost, visoko dodano vrednost ter bodo omogoale podjetjem prepoznavnost in vejo konkurennost v primerjavi z izdelki iz Daljnega vzhoda. Pojdete Beti posluje na razlinih mednarodnih trgih, med pomembneje trge spadajo eki, poljski in trgi bive Jugoslavije. Zaradi tenje k veji mednarodni uveljavljenosti podjetja in uveljavitvi njihove blagovne znamke, si elijo prodreti tudi na zahodnoevropske trge, saj bi s tem pridobili na vejem ugledu in prepoznavnosti. Zato je osnovni namen diplomskega dela ugotoviti, kakne so monosti irjenja poslovanja podjetja Beti na nemki trg, ki predstavlja eno izmed vodilnih politinih in svetovnih gospodarstev. Cilj naloge je im bolj podrobno prouiti dejavnike konkurence na nemkem trgu in s tem tudi monosti za prodor na nemki trg ter na podlagi tega oblikovati sestavine trenjskega spleta, ki bi pripomogle k prodaji izdelkov Beti na nemkem trgu. Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih temeljnih poglavij poleg uvoda in sklepa. V drugem poglavju sem predstavila podjetje Beti, njen zgodovinski razvoj, poslanstvo in vizijo podjetja v prihodnosti ter proizvodni in prodajni program. Tretje poglavje govori o znailnostih evropske in slovenske oblailne industrije. V etrtem poglavju sem opisala pomen in velikost izvoza podjetja Beti v dosedanjem poslovanju. V petem poglavju s pomojo PEST analize, ki je pri iritvi poslovanja na mednarodne trge eden pomembnejih odloitvenih dejavnikov, prouujem politino-pravno, ekonomsko, socio-kulturno in tehnoloko okolje Nemije. V naslednjem poglavju sem s pomojo Porterjevega modela analizirala konkurenco v panogi. Sedmo poglavje govori o primerni vstopni strategiji na nemki trg. V zadnjem osmem poglavju, sem opisala trenjski splet, ki ga uporabljajo sedaj v Beti ter predlagala nadgradnjo trenjskega spleta za nastop na nemkem trgu. Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabila znanje pridobljeno na fakulteti, strokovno in znanstveno literaturo za definiranje in opis pojmov, podatke podjetja Beti ter vire dostopne preko spleta. 1

2. PREDSTAVITEV PODJETJA 2.1. ZGODOVINSKI RAZVOJ Zaetki podjetja Beti segajo v leto 1956, saj se je tradicija trikotane industrije v Beli krajini zaela razvijati s selitvijo Belokranjke v Metliko, ki je tako postala BETI - belokranjska trikotana industrija. To je bil izjemno pomemben gospodarski impulz za te kraje, ki je veliko pripomogel k zmanjevanju dotlej zelo intenzivnega izseljevanja ljudi iz belokranjske regije. Sprejetje perspektivnega narta za obdobje 1961-65 je pomenilo prelomnico, takrat se je zael skokovit razvoj podjetja - najprej z uvozom opreme za pletilnico, sledile so ureditev barvarne in pripojitev tovarn konfekcije v rnomlju, Mirni Pei in Dobovi. Po letu 1965 je sledilo obdobje intenzivnega posodabljanja konfekcijske proizvodnje z izgraditvijo novega obrata v Metliki. Poseben mejnik v zgodovini podjetja sta bila zaetek obratovanja tovarne za proizvodnjo teksturirane preje leta 1971 in odprtje raunalnikega centra za avtomatsko obdelavo podatkov. Istega leta je bila v okviru tovarne odprta tekstilna ola, saj brez usposobljenih kadrov ni bilo mogoe slediti intenzivnemu razvoju, zlasti Konfekcije, ki se je v osemdesetih letih posodabljala in irila. Leta 1979 je bil zgrajen nov objekt in ob tem tehnoloko posodobljena proizvodnja sintetine preje. Nenehen razvoj kakovosti, strokovnost in zahtevnost pri razvoju blagovnih znamk so pripomogli k prepoznavnosti blagovne znamke Beti doma in v tujini. Beti, ki je bila leta 1992 preoblikovana v delniko drubo, je kompleksno strukturirano in mednarodno organizirano podjetje. V svojih drubah zaposluje skupaj