DE ASSOCIATIE TUSSEN SITUATIONELE KENMERKEN EN · PDF file Abstract Huidige masterproef...

Click here to load reader

 • date post

  17-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DE ASSOCIATIE TUSSEN SITUATIONELE KENMERKEN EN · PDF file Abstract Huidige masterproef...

 • DE ASSOCIATIE TUSSEN

  SITUATIONELE KENMERKEN EN

  BORDERLINE SYMPTOMEN IN HET

  DAGELIJKSE LEVEN

  Aantal woorden: 15 376

  Marie Arts Studentennummer: 01302954

  Promotor: Dr. Lize Verbeke

  Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad master in de klinische psychologie

  Academiejaar: 2018 – 2019

 • “Ondergetekende, Marie Arts, geeft toelating tot het raadplegen van de scriptie door derden.”

 • Voorwoord

  Deze scriptie is het kroonstuk van mijn opleiding tot master in de klinische psychologie.

  Het schrijven van een masterproef doe je niet alleen. Ik wil dan ook graag van de gelegenheid

  gebruik maken enkele mensen te bedanken voor de steun en de hulp. In de eerste plaats wil ik

  mijn promotor, Dr. Lize Verbeke, bedanken om mij steeds op een enthousiaste en constructieve

  manier feedback te geven en mijn scriptie kritisch te evalueren. Haar richtinggevend advies

  betekende voor mij een enorme steun. Vervolgens wens ik mijn ouders te bedanken voor de

  kans die zij mij gaven deze opleiding aan te vatten en de voortdurende interesse die zij toonde

  in wat ik deed. Tot slot wil ik graag alle participanten bedanken voor de tijd en inzet die zij

  gewijd hebben aan het invullen van de vragenlijsten. Zonder hun medewerking zou dit

  onderzoek niet mogelijk geweest zijn.

 • Abstract

  Huidige masterproef onderzoekt de associatie tussen situationele kenmerken en

  borderline symptomen in het dagelijkse leven. De studie naar deze trigger-specifieke

  verbanden, waarrond Miskewicz et al. (2015) reeds evidentie vonden, gebeurt aan de hand van

  een dataset die verzameld werd in 2016. Deze steekproef bestaat uit 319 jongvolwassenen,

  waaronder 136 mannen (39%) en 193 vrouwen (61%). De groep jongvolwassenen werd

  gevraagd een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen en vervolgens 2 weken lang elke dag een

  rapportage te maken van de situaties waarin ze zich die dag bevonden en de borderline

  symptomen die ze die dag ervaarde. Door middel van deze dataset wordt onderzocht of

  borderline pathologie getriggerd wordt door bepaalde situaties, en of we eveneens trigger-

  specifieke verbanden kunnen terugvinden. Deze studie toont eerst en vooral aan dat de

  kwetsbaarheid voor borderline persoonlijkheidsstoornis samenhangt met het ervaren van

  bepaalde situaties. Zo kan er geconcludeerd worden dat personen met een grotere

  trekkwetsbaarheid voor borderline enerzijds vaker negatieve situaties rapporteren en anderzijds

  minder vaak positieve situaties rapporteren. Verder stelt het onderzoek vast dat de

  kwetsbaarheid voor borderline positief gecorreleerd is met alle borderline symptoomfacetten,

  behalve riskant gedrag. Eveneens wat betreft de trigger-specifieke verbanden wordt evidentie

  gevonden. Zo constateren we dat het ervaren van negatieve situaties positief samenhangt met

  het rapporteren van borderline symptomen, dat het ervaren van positieve situaties negatief

  samenhangt met het rapporteren van borderline symptomen, en dat het ervaren van

  typische/passieve situaties positief samenhangt met het rapporteren borderline symptomen in

  het dagelijkse leven. Tot slot toont huidige studie aan, in tegenstelling tot voorgaand onderzoek,

  dat er geen significante interactie-effecten van BPS-trekkwetsbaarheid bestaan, wat impliceert

  dat alle personen op het borderline spectrum deze associatie tussen situationele dimensies en

  borderline symptomen even sterk ervaren.

 • Inhoudsopgave

  Inleiding 1

  Borderline Persoonlijkheidsstoornis 2

  Symptomatologie 2

  Relaties 2

  Emoties 2

  Impulsiviteit 3

  Zelfbeeld en denken 3

  Categoriaal perspectief 3

  Dimensioneel perspectief 4

  Prevalentie 6

  Impact op functioneren 6

  BPS en intra-individuele variabiliteit 8

  Etiologie 9

  Situationele kenmerken 10

  Trigger-Contingentie Benadering 14

  Huidige masterproef 17

  Methode 20

  Steekproef en procedure 20

  Meetinstrumenten 21

  PID-5 21

  Dagelijkse rapportage 22

  Statistische analyses 24

  Resultaten 25

  Het verband tussen BPS-trekkwetsbaarheid en situationele dimensies 26

 • Het verband tussen BPS-trekkwetsbaarheid en real-life BPS-symptomen 28

  Het verband tussen situationele dimensies en real-life BPS-symptomen 29

  Het effect van BPS-trekkwetsbaarheid op het verband tussen situationele

  dimensies en BPS-symptomen 30

  Discussie 35

  Interpretatie resultaten 35

  Beperkingen, sterktes en suggesties voor toekomstig onderzoek 41

  Implicaties 43

  Conclusie 44

  Referentielijst 45

 • 1

  Inleiding

  De vraag naar het ontstaan van borderline persoonlijkheidsstoornis wordt binnen de

  zorgsector geregeld gesteld. George en Engel introduceerden in 1980 het biopsychosociale

  model, wat veronderstelt dat de interactie tussen biologische, psychologische en sociale

  risicofactoren een belangrijk aandeel heeft in de ontwikkeling van psychische stoornissen. Dit

  model lijkt eveneens van toepassing te zijn op persoonlijkheidsstoornissen, gezien hun

  complexe en multidimensionale etiologie (Tyrer, 1988). Naar deze etiologische samenhang

  werd doorheen de jaren reeds verschillende keren onderzoek gedaan. Zo bevestigden

  verscheidene onderzoekers dat de kennis rond zowel de persoon, als de situatie essentieel zijn

  om gedrag bij mensen te kunnen begrijpen (Epstein & O’Brien, 1985; Fleeson, 2004; Funder,

  2001, 2006; Mischel, 1999; Reis, 2008). In het verleden werd voornamelijk rond de psychologie

  van een persoon reeds veel onderzoek gedaan. Er werd evidentie gevonden voor het feit dat

  persoonlijkheidstrekken sterk beïnvloed worden door de genetische aanleg (Plomin et al., 1990;

  Tellegen et al., 1988). Anderzijds vonden Lieb, Zanarini, Schmahl, Linehan en Bohus in 2004

  evidentie voor de rol die de omgeving speelt in het handelen van een persoon, en meer specifiek

  in het ontwikkelen van borderline persoonlijkheidsstoornis. Vanuit het centrale idee dat de

  manifestatie van persoonlijkheidsstoornissen, net als alle gedrag, steeds ingebed is in een

  bepaalde situatie en hier niet los van staat, wordt binnen deze masterproef vertrokken.

  Recentere studies hebben, via het introduceren van de trigger-contingentie benadering,

  aangetoond dat elementen uit een bepaalde situatie ook een uitlokkende functie kunnen hebben

  en borderline symptomen kunnen triggeren (Miskewicz et al., 2015). Daarnaast hebben

  verschillende onderzoekers zich nader verdiept in het in kaart brengen van een taxonomie van

  situationele kenmerken en hoe deze van invloed zijn op het gedrag van een individu (Rautmann

  et al., 2014; Parrigon, Woo, Tay, & Wang, 2017). Bovenstaande bevindingen vormen in feite

  de basis van deze masterproef. We gaan in huidig onderzoek aan de hand van recente

 • 2

  situationele taxonomieën de link tussen situaties en borderline symptomen onderzoeken,

  gebruikmakend van gegevens bekomen via een vragenlijstonderzoek en een 14-daagse

  zelfrapportage. Om dit verband te kunnen omschrijven is het aangewezen om borderline

  persoonlijkheidsstoornis, situationele taxonomieën en de trigger-contingentie benadering eerst

  in een breder kader te situeren.

  Borderline Persoonlijkheidsstoornis

  Symptomatologie. Borderline persoonlijkheidsstoornis, ook wel aangeduid met de

  afkorting BPS, is een persoonlijkheidsstoornis gekenmerkt door een persistent aanwezig

  patroon van instabiliteit. Deze instabiliteit komt onder andere tot uiting in emotieregulatie,

  impulscontrole, interpersoonlijke relaties en zelfbeeld (Lieb et al., 2004). Swaen & Sterk (2003)

  beschrijven uitgebreid hoe het typerende instabiele, onzekere gedrag van BPS-patiënten zich

  uit op 4 specifieke gebieden.

  Relaties. Mensen met BPS slagen er moeilijk in stabiele relaties met mensen aan te

  gaan. Hun contacten met anderen zijn vaak zeer intens en kennen veel ‘ups’ en ‘downs’. Hierin

  spelen enerzijds hun angst om verlaten te worden, maar anderzijds ook hun angst voor het

  beklemmende gevoel van een interpersoonlijke relatie een grote rol. Dit veroorzaakt hun

  typerend gedrag van aantrekken en afstoten binnen relaties.

  Emoties. Daarnaast vertonen ze ook op het gebied van emoties instabiel gedrag. Het is

  voor mensen met BPS een hele opgave een gelijkmatige stemming te behouden. Ze kunnen

  plots overgaan van een goede periode naar een depressieve, angstige of agressieve periode

  zonder enige zichtbare aanleiding. Dit kan geweld tegen zichzelf, in de vorm van automutilatie

  of zelfs een zelfmoordpoging, tot gevolg hebben. Hun gebrek aan emotie-regulatie is niet steeds

  vanuit woede gedreven, maar kan ook door een intens en aanhoudend gevoel van leegt