Click to edit Master title style Click to edit Master text ... วรัส...

Click here to load reader

 • date post

  14-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Click to edit Master title style Click to edit Master text ... วรัส...

 • Click to edit Master title style

  • Click to edit Master text styles

  – Second level

  • Third level

  – Fourth level » Fifth level

  20th July 2010 Myanmar

  ท ำควำมรู้จกักบัไวรัสและ กำรแกไ้ขปัญหำเบ้ืองตน้ เม่ือเกิดกำรติดไวรัสในเคร่ือง ดว้ย Anti-virus KASPERSKY

 • Click to edit Master title style

  • Click to edit Master text styles

  – Second level

  • Third level

  – Fourth level » Fifth level

  20th July 2010 Myanmar

  Virus Computer ไ ว รั ส ค อมพิ ว เ ต อ ร์ ( V i r u s )

  ไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีถูกออกแบบมำใหมี้คุณสมบติัน ำตวัเองไปติด ปะปนกบัโปรแกรมอ่ืนท่ีอยูใ่นระบบ ซ่ึงคอมพิวเตอร์ท่ีมีไวรัส จะเกิดควำมเสียหำยต่อขอ้มูล ท่ีอยูบ่นดิสก ์หรือฮำร์ดดิสก ์หรือเกิดกำรท ำงำนท่ีไม่พึงประสงคเ์ช่น กำรลบไฟลท่ี์เกบ็อยูใ่น ฮำร์ดดิสก ์หรือฟอร์แมตฮำร์ดดิสก ์หรือ ฝังตวัเองเพื่อเขำ้ไปรบกวนกำรท ำงำนของระบบ NETWORK

 • Click to edit Master title style

  • Click to edit Master text styles

  – Second level

  • Third level

  – Fourth level » Fifth level

  20th July 2010 Myanmar

  ลกัษณะการท างานของ Virus Computer

  • Common Viruses : เป็นไวรัสทัว่ๆไปไม่หวงัผลในกำรท ำลำย

  • Program Viruses : ไวรัสท่ีสำมำรถแพร่กระจำยไดเ้ม่ือมี กำรเรียกใชโ้ปรแกรมท่ีมีไวรัสอยูใ่หท้ ำงำน

  • Boot Viruses : ไวรัสทีสำมำรถแฝงตวัเองและแพร่กระจำย ในส่วนพื้นท่ีเฉพำะของคอมพิวเตอร์

  • Stealth Viruses : ไวรัสท่ีมีควำมสำมำรถในกำรหลบซ่อนปิดบงั ซ่อนเร้นตวัเองจำกกำรตรวจสอบได้

 • Click to edit Master title style

  • Click to edit Master text styles

  – Second level

  • Third level

  – Fourth level » Fifth level

  20th July 2010 Myanmar

  • Polymorphic Viruses : เป็นไวรัสท่ีมีลกัษณะการท างานหลาย รูปแบบในตวัเอง

  • Multipartite Viruses : ไวรัสแบบผสม ท่ีรวมเอาการท างานของ ไวรัสหลายๆแบบไวด้ว้ยกนั

  • Macro Viruses : มาโครไวรัส เป็นไวรัสท่ีเกิดข้ึนใหม่ โดยถูกสร้าง ข้ึนมาจากภาษามาโครของเวร์ิด (คือ Word Basics) และจะ แพร่กระจายกบัไฟลเ์อกสารของWord,Excel Power point เช่น ไวรัสท่ีช่ือ WM.CAP เป็นตน้

  ลกัษณะการท างานของ Virus Computer

 • Click to edit Master title style

  • Click to edit Master text styles

  – Second level

  • Third level

  – Fourth level » Fifth level

  20th July 2010 Myanmar

  Worms หนอน (Worms) หนอนเป็นส่ิงท่ีอนัตรำยต่อระบบมำก สำมำรถท ำควำม

  เสียหำยต่อระบบไดจ้ำกภำยใน โดยทัว่ไปหนอนกจ็ะคลำ้ยกบัไวรัส คอมพิวเตอร์ หนอนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีถูกออกแบบมำใหส้ำมำรถ แพร่กระจำยตวัเองจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึง ไปยงัอีกเคร่ืองหน่ึง โดยอำศยัระบบเครือข่ำย โดยไม่ตอ้งอำศยัโปรแกรมอ่ืน และท ำควำม เสียหำยรุนแรงกวำ่ไวรัสมำก

 • Click to edit Master title style

  • Click to edit Master text styles

  – Second level

  • Third level

  – Fourth level » Fifth level

  20th July 2010 Myanmar

  Worms กำรท ำงำนของ Worm Worm มีกำรท ำงำนและ

  มำไดจ้ำกหลำยๆรูปแบบเช่น จำก อีเมล ์หรือเวบ็ไซด์

  เม่ือผูใ้ช(้user) เปิดเมลเ์หล่ำนั้น worm จะท ำกำรแพร่กระจำยทนัที

 • Click to edit Master title style

  • Click to edit Master text styles

  – Second level

  • Third level

  – Fourth level » Fifth level

  20th July 2010 Myanmar

  Worms หลงัจำกนั้น worm จะท ำกำร search หำช่ือทุกช่ือใน contact และท ำกำร

  แพร่กระจำยตวัเองไปสู่ list contact name ในเคร่ืองเรำ

 • Click to edit Master title style

  • Click to edit Master text styles

  – Second level

  • Third level

  – Fourth level » Fifth level

  20th July 2010 Myanmar

  Worms Worm กจ็ะท ำตำม logic ของตวัเองไปเร่ือยๆซ่ึงจะสำมำรถเดินทำงไดร้วดเร็วและ

  แพร่กระจำยไปสู่เคร่ืองอ่ืนๆไดเ้ป็นจ ำนวนมำก

 • Click to edit Master title style

  • Click to edit Master text styles

  – Second level

  • Third level

  – Fourth level » Fifth level

  20th July 2010 Myanmar

  โทรจนั (Trojan) โทรจนัถูกออกแบบมำใหแ้ฝงตวัเองเขำ้ไปในระบบและจะท ำงำนโดยกำรดกัจบั

  เอำรหสัผำ่นของระบบต่ำงๆ และส่งกลบัไปยงัผูป้ระสงคร้์ำย เพ่ือเขำ้ใชห้รือโจมตีระบบใน

  ภำยหลงั ในกำรแฝงตวัของโทรจนัท ำไดห้ลำยๆ รูปแบบ เช่น เกมส์ กำร์ดอวยพร หรือ

  จดหมำยต่ำงๆ โทรจนัต่ำงจำก ไวรัส และหนอนคือมนัไม่สำมำรถท ำส ำเนำตวัเองและ

  แพร่กระจำยตวัเองได ้แต่โทรจนัสำมำรถท่ีจะอำศยัตวักลำง ซ่ึงอำจเป็นโปรแกรมต่ำงๆ

  จดหมำย หรือกำรไปโหลดไฟลจ์ำกแหล่งต่ำงๆ เม่ือเรียกใชง้ำนไฟลเ์หล่ำน้ี โทรจนักจ็ะ

  ท ำงำนและจะเปิดช่องทำงต่ำงๆใหผู้บุ้กรุกเขำ้โจมตีระบบได ้

  TROJAN

 • Click to edit Master title style

  • Click to edit Master text styles

  – Second level

  • Third level

  – Fourth level » Fifth level

  20th July 2010 Myanmar

  Hoax ข่าวไวรัสหลอกลวง (Hoax)

  ข่ำวไวรัสหลอกลวง เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีมีผลต่อผูใ้ชค้อมพิวเตอร์จ ำนวนมำก โดย ไวรัสหลอกลวงพวกน้ีจะมำในรูปของจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ กำรส่งขอ้ควำมต่อๆ กนัไปผำ่นทำงโปรแกรมรับส่งขอ้ควำม หรือหอ้งสนทนำต่ำงๆ ซ่ึงสำมำรถสร้ำง ควำมวุน่วำยใหเ้กิดข้ึนไดม้ำกหรือนอ้ยเพียงใด กข้ึ็นกบัเทคนิค และกำรใชจิ้ตวทิยำ ของผูส้ร้ำงข่ำ