Chyby a omyly práce porodníka

Click here to load reader

download Chyby a omyly práce porodníka

of 38

 • date post

  06-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  60
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Chyby a omyly práce porodníka. doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Chyby a omyly na porodním sále. byly jsou budou redukce minimalizace následků. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Chyby a omyly práce porodníka

 • Chyby a omyly prce porodnka

  doc. MUDr. Antonn Pazek, CSc.

  Gynekologicko-porodnick klinika 1. lkask fakulty Univerzity Karlovy a Veobecn fakultn nemocnice v Praze

 • Chyby a omyly na porodnm slebylyjsou budou

  redukceminimalizace nsledk

 • Chyby a omyly na porodnm sleetickprofesn - veden dokumentace - interpersonln komunikace - lkask postupy

 • Zsady pi pjmu thotn na porodn slpjem - intimita i pi telekomunikaci s pchoz thotnou

  vyeten vdy jedna ena

  pjem rodiky by ml bt uzaven rozvahou ostrategii veden porodu

  peliv veden asovho zznamu plat pro cel prbh porodu (kontrola nastaven asu na vech pouvanch monitorovacch systmech a pstrojch)

 • Zsady pi pjmu thotn na porodn sl

  aspekce zevnch rodidel (prolaps pupenku)

  poslech plodovch ozev (potvrzen vitality plodu)

  podrobn sbr anamnestickch dat, nejen opis mnohdy nedokonalch zznam zthotensk legitimace (zodpovd lka podepsan vporodopise)

  zmen pnevnch rozmr, zevn vyeten kuren polohy a postaven plodu, vyhmatn vky a smru krn rhy kasn diagnze nepomru mezi hlavikou a pnv, event. patologickch poloh plodu

 • Zsady pi pjmu thotn na porodn slvaginln vyeten lkaem, obzvlt ped podnm klyzmatu pi odtekl plodov vod

  vstupn kardiotokografie na pracoviti vybavenm monitorem je nezbytnm poadavkem; zznam vyeten teploty, krevnho tlaku, pulsu a moe, tlesn hmotnost rodiky

  vstupn amnioskopie by mla bt provedena u vech thotnch (pokud je technicky mon)

 • Chyby a omyly na porodnm slemlo peliv, chybn a nepehledn veden zdravotn dokumentace

  nedostaten zhodnocen zvanosti stavu rodiky (u vtiny i fatln koncch ppad zprvu eny udvaj jen neurit obte pocit neobvykl navy, bolest hlavy, nauzeu ap., a teprve vdalm obdob nastv nkdy i neobvykle rychl spd udlost nebo hypoxie plodu)

  nepoznan nepomr, patologick polohy, poruchy nalhn

 • Chyby a omyly na porodnm sleo zpsobu veden porodu patologickho thotenstv rozhoduje nezkuen lka

  neprofesionln veden pohovoru a vysvtlovn problematiky rodice a jejmu partnerovi

  nedostaten taktn, zvlt imperativn chovn personlu vi rodice nebo jejmu partnerovi

 • Chyby a omyly na porodnm sleVIP a pacientky koleg - informovat dotynho lkae/kolegyni

  - jasn dohoda o pi o thotnou/rodiku

  - vaginln vyeten POUZE po dohod

  - i kdy kolegu/kolegyni nemusm, vdy se vyjadovat pozitivn (na prvnm mst je thotn a ne mj vztah s kolegou)

 • Chyby a omyly na porodnm sleVIP a pacientky lka/kolegy

  - starmu nabdnout pomoc (pokud ji neodmtne bezplatn a asov nenron zpsob vzdln)

  - po svolen pozorovat porod, oeten porann atd.

  - v kvalit poskytovan pe nesm bt rozdl VIP a non VIP

  - zachovat si vlastn dstojnost a NIKDY se VIP nepodbzet (lka/porodn asistentka slou ALE NEN SLUHA)

 • Chyby a omyly na porodnm sleVIP a pacientky kolegy

  - mme tyto pacientky rdi, ubude hromada prce a odpovdnosti

  - nikdo z ns nemldne a za as

 • Prbh I. doby porodnvaginln vyeten cca po 23 hodinch (pochopiteln dle prbhu porodu, vdy po odtoku plodov vody a na konci I. doby porodn)

  rektln vyeten (nepouv se na vech naich pracovitch)

  dlon innost

 • Prbh I. doby porodnkontrola vstupovn hlaviky, zmny nlezu na dlonm hrdle a dlon brance

  krevn tlak, puls a teplota po 23 hodinch

  srden frekvence plodu alespo intermitentn kardiotokografick sledovn

 • Prbh I. doby porodndbt na vyprazdovn moovho mche (zejmna pokud byla podna epidurln analgezie)

  rodika by nemla leet na zdech (prevence aortokavlnho kompresivnho syndromu), mla by bt vpoloze, kter j nejvce vyhovuje, zejmna vsedu (balon, speciln porodnick kesla), mla by bt doporuena chze. Pokud ena vyaduje polohu vlee, pak zsadn na boku, kter odpovd postaven plodu

 • Chyby a omyly na porodnm slechybn uren zatku porodu

  pozdn diagnza pin dystokie

  pedasn dirupce vaku blan

  nevhodn dvkovn oxytocinu (nedostaten a neinn, nebo naopak nadmrn smonost tachysystolie a hypoxie plodu)

 • Chyby a omyly na porodnm slenekorigovan hyperaktivita dlon (fyziologick jsou ti kontrakce bhem 10 minut)

  nevhodn nebo patn naasovan podn lk nebo analgezie

  poloha vlee na zdech (podmnka pro kvalitn kardiotokografick zznam)

  zanedbn polohovn eny pro usnadnn porodnho mechanismu, zejmna vnitn rotace hlaviky plodu

 • Chyby a omyly na porodnm slemal trplivost pi zadnm postaven plodu, kdy je tm vdy fyziologicky prodlouena I. doba porodn

  porod, kdy plod zaujm zadn postaven, je vdy bolestivj (i pi podn epidurln analgezie), protoe hlavika zhlavm vce utlauje lumbosakrln nervov plexus ne pi pednm postaven plodu

  snaha za kadou cenu vyhovt poadavku rodiky ozven efektivity analgezie hroz pedvkovn systmovmi analgetiky a sedativy vneprospch plodu nebo pekroen epidurln analgezie vepidurln anestezii

 • Chyby a omyly na porodnm sleosaml rodika (neptomnost porodn asistentky)

  chaotick jednn personlu porodnho slu vppad akutn vzniklch problm a naruen pohody ostatnch rodiek a zejmna jejich doprovodu

  zbyten hluk na porodnm sle (zven hlasitost kardiotokografickch pstroj, hlun komunikace personlu)

  patn odhad osobnosti rodiky

 • Prbh II. doby porodnII. doba porodn by nemla trvat dle ne 60 minut

  vaginln vyeten je nutn kupesnn nlezu azjitn dokonen vnitn rotace hlaviky

  poslech plodovch ozev po kad kontrakci

  sprvn chrnn hrze, event. vasn epiziotomie

  mechanismus porodu pednho ramnka (fraktura klavikuly a parzy plodu, pokozen svalstva perinea)

 • Prbh II. doby porodnProblmy ve II. dob porodn nastvaj ze dvou dvod:

  pomal progrese hlavikyporucha dlon innosti

 • Prbh II. doby porodnPomal progrese hlaviky - vedle slabch porodnch sil je teba uvaovat i o jinch pinch dystokie (nepomr, vysok pm stav ap.) pak vas indikovat csask ez - pouit klet nebo Kristellerovy exprese je vppad kefalopelvickho nepomru a vysokho pmho stavu kontraindikovno

 • Prbh II. doby porodnPorucha dlon innosti (sekundrn hypoaktivita): stimulace infz s oxytocinem nevyerpvme rodiku pedasnm, a proto zbytenm tlaenm

 • Chyby a omylypozdn diagnza dystokie

  nediagnostikovan hypoxie plodu

  netrplivost a pedasn uit binho lisu

  poruen zsad sterility

  nedodren zsad porodnho mechanismu (chybn polohovn, nucen kporodn poloze na zdech)

  zadrovn hlaviky na hrzi

 • Chyby a omylychyby pi porodu ramnek plodu

  nedostaten pe o vyprazdovn moovho mche

  analgezie za kadou cenu

  patn naasovan podn analgetik a sedativ, rozen epidurln analgezie na epidurln anestezii (hroz farmakologick ovlivnn plodu, zhoren spoluprce rodiky)

 • Chyby a omylyu porodu je pokud mono ticho a klid

  mluv jen jeden lovk

  otec u pomh na pokyny porodnka, ale je zticha

  rodika nesm bt ruena, mus slyet zeteln a srozumiteln porodnka

  Medici(kyn vt poet (vdy souhlas), ale ticho !!!

 • Prbh III. doby porodn

  Prevenc patologi ve III. dob porodn

  JE OPT

  trplivost personlu porodnho slu

 • Prbh III. doby porodnpesn po porodu pednho ramnka vst aktivn III. dobu porodn (farmakologicky)

  bezprostedn po porodu pikldat novorozence kprsm matky, povolit partnerovi rodiky sledovat poporodn oeten novorozence a pak uloit dt vblzkosti matky

  vykat odlouen placenty pi pesnm men krevn ztrty (velikost krevn ztrty je hlavnm kritriem pro aktivn postoj porodnka)

 • Prbh III. doby porodnkontrolovat moov mch a peovat o jeho vyprazdovn (pln moov mch me bt pinou dlon hypotonie, kter pat knejzvanjm porodnickm komplikacm)

  peliv prohldnout placentu a plodov obaly

  mo se po porodu kvalitativn vyet, zejmna sohledem na proteinurii

 • Prbh III. doby porodnvasn a peliv kontrola porodnch cest vporodnickch zrcadlech

  sprvn operan technika oeten porodnch porann

  monitoring krevnho tlaku a pulsu (CAVE: thotn dlouho kompenzuje TK, tachykardie !!!!

 • Chyby a omylymal pozornost nebo dokonce neptomnost personlu porodnho slu ulka rodiky ped porodem placenty (nhl a masivn hemoragie)

  Kstnerv hmat (hroz spazmus dlon branky)

  Crdv hmat nebo mas dlohy pi neodlouen placent

  nedokonal prohldka celistvosti placenty a obal plodu

  peruen infze soxytocinem po porodu dtte

 • Nhl krevn ztrta pi porodu placenty (III. doba porodn)

 • Chyby a omylyizolace dtte od matky (ena pak he sn i nepatrn komplikace)

  pehldnut porodn porann

  chybn odhadnut porodn krevn ztrta, podcenn krevnch ztrt, chybn zajitn venznho eit rodiky, event. ran nedlky (vppad rozvinut hypovolmie hroz technick problmy skanylac perifernch vn)

  pozdn podn nhradnch roztok;

 • Chyby a omylyppadn operan vkony provdn bez dokonal anestezie

  nedostaten kontrola rodiky v dob po porodu, tj. kontrola krevnho tlaku, pulsu, teploty, vky dlonho fundu a zevnho krvcen

  pedasn extrakce epidurlnho kattru, aby vppad eventuln revize porodnch cest nebylo teba podvat celkovou anestezii

 • Chyby a omyly

  RCUI- EDA-12 hod

  KP + gemini ptomnost ARO

  Hamilton informace thotn?

  GBS informace thotn o vasnm pijet