Chamoun & Benny i Syrien

of 10 /10
Sgtien &r landet son Gu;d d;etinttlot lnte glfrmite. fl&r tdddes de tre stora domarnas vardag. Det kanns frammande fdr mig, den svenske araben P6sjeans & guld Unga manniskorstAr i sme grupper langs gatan.Alla kan[er varatdra mer eller mrn- drc. Det dr nzistan lika manga tjejersomkil- lar. Ki11ar har arabiskajeans (midjeh6ga och posiga),skjorta eller t-shirt och italienska os;rldsrellglonertto oeh iiln ld;o;g p&oer|soll. ar.orn d,e tgrlska urr;gd,om11lrng,s ltro I s\ RIEN5tR Dr mig iote qom arab. I Jag talar och skrjver arabiska. men I fiir dem zir Jag annorlunda. efler I itta;r j Sverige. Jag anpassar mrg: I .naggar hdret.later en antydan Iili skegg synas och klii.r mig i mig enfergade t-shirts. Jag ar kristen och tilhiir den romersk ortodoxa minoriteten, darfdr hanger jag pe American en ldng gata syriskt sett. L:ings den finns fem matbutiker, et musikaffer och en biograf utan bestikare. Har, i stadenLattakia, samlaskdstna ung- domar pd American, unga alawiter triiffas pe Sandgatanoch musliska ungdomars mdts pa Slaibegatan. I huvudstaden Damaskus har aven de judiska ungdomama en speciell gata som samlingspuokt. Arhundraden efter att de tre stora religio- nema judendom, k stendom och islam fdd- des i Syrien sd piverkar tron de syriska ung- pdt eat ,ngcket p&tolgllgt sifftJ. Ato,ben C|nlolron lsco- oeh soelrisleen f,,enng Oate.r' htnd dro,bbo,l. Syliern oeh Sgr,iern dro,bbor de* - ld,s deros Oeeantapport tr&n ett dll,lnnl.gt ko,os, eaa o;rlrrorlurnlda oaf- guldbeh&ngt land l&ngt bortu. Text & Foto avChamon lssa I & Benny osterlund Religi0sa fdrdomar Menga vet ingelting mer om sio grannesreli- gion atl basfakta. Det g0r att fttrdomar och rasismftodas j Syien. Det ar eckligt. I Sverige ar jag hatobjekt fdr rasister for att jag har m<irkare hir in blont och mdrkare 6gon iin bli. Jag iir ju arab- Har iir araber rasistiska mot araber, Negra exempel: Rami ar kristen men bor pd en muslimsk skinnskor ell€r gympadojor (det finns en kul imitation av Reebok Pump som kallas Jump). Tjejerna Zirkliidda ijeans, en farg- glad skjorta och hdgklackade skor. Att ha guld pA sig ar lika viktigt som att ha jeans. I alla syriska $tader finns en gata fylld med bara guldafiirer. Si iiven r Lattakia. Jag kdpef en guldkedja med ett litet kors som och hanger den runt halsetr. Men genastkannerjag mig som Mr T och gdmmer kedjan under min t-shirt). Alla unga syrier kan avg6ra vilken religion du tillhiir genom att titta pd dina guldsrnyck- en. Kristna har ett kors, en bild av Jesus eller av Heliga Maria rurrt halsen (eller som Madonna; i 6roneo). Muslimer har en litel guldminiatyr av koranen eller ett sviird. Och alawiterna ber ett dubbel- eggat sverd. Alawiterna 5r ocksa muslimer, men annorlunda, eftersom de anser att den \locEA

Embed Size (px)

description

Den galna resan.

Transcript of Chamoun & Benny i Syrien

 • Sgtien &r landet son Gu;d d;etinttlot lnte glfrmite. fl&r tdddes de tre stora

  domarnas vardag. Det kanns frammande fdrmig, den svenske araben

  P6sjeans & guldUnga manniskor stAr i sme grupper langsgatan. Alla kan[er varatdra mer eller mrn-drc. Det dr nzistan lika manga tjejer som kil-lar. Ki11ar har arabiskajeans (midjeh6ga ochposiga), skjorta eller t-shirt och italienska

  os;rldsrellglonertto oeh iiln ld;o;g p&oer|soll. ar.orn d,e tgrlska urr;gd,om11lrng,s ltro

  I s\ RIEN 5tR Dr mig iote qom arab.I Jag talar och skr jver arabiska. menI f i i r dem zir Jag annorlunda. ef lerI i t ta;r

  j Sver ige. Jag anpassar mrg:I .naggar hdret. later en antydan I i l i

  skegg synas och klii.r mig i mig enfergadet-shirts. Jag ar kristen och tilhiir den romerskortodoxa minoriteten, darfdr hanger jag peAmerican en ldng gata syriskt sett. L:ingsden finns fem matbutiker, et musikaffer ochen biograf utan bestikare.

  Har, i staden Lattakia, samlas kdstna ung-domar pd American, unga alawiter triiffas peSandgatan och musliska ungdomars mdts paSlaibegatan. I huvudstaden Damaskus haraven de judiska ungdomama en speciell gatasom samlingspuokt.

  Arhundraden efter att de tre stora religio-nema judendom, k stendom och islam fdd-des i Syrien sd piverkar tron de syriska ung-

  pdt eat ,ngcket p&tolgllgt sifftJ. Ato,ben C|nlolron lsco- oeh soelrisleen f,,enng Oate.r'htnd dro,bbo,l. Syliern oeh Sgr,iern dro,bbor de*

  -

  ld,s deros Oeeantapporttr&n ett dll,lnnl.gt ko,os, eaa o;rlrrorlurnlda oaf- guldbeh&ngt land l&ngt bortu.

  Text & Foto av Chamon lssa

  I

  & Benny osterlund

  Religi0sa fdrdomarMenga vet ingelting mer om sio grannes reli-gion atl basfakta. Det g0r att fttrdomar ochrasism ftodas j Syien. Det ar eckligt. I Sverigear jag hatobjekt fdr rasister for att jag harm

 • gata. >)Vara grannat har berettat fdr mammaatt vi 2ir se goda grannar att de knappt kundegissa sig till att vi var kdstnaDu alhelt okej! Det ar svafi att tro att du dr arabI Syrien ser man intesnellt pA homosexualitet(, fiirklarar han. t)Menmirga pi American vet att jag gillar killaroch det ar inga problem mina viinner bryrsig inte om min sexuella leggring eftersom dekzinner mig och min familj. Men andra hillersig undan. De tlor attjag er sinnessjuk fdr attjag ar bdg. Det finns en liten )gaykrets( i Lat-takia men den skulle vara st6fie om fler vAga-de visa att 6ppet att de gillar killar.(

  Syriska strandraggareNar man inte henger pA American tlefasman pe stranden. Vi 96r till Afamia beach paFredag och pA LPebea-

  chengtu ias

  framfitrheIrneett antalgdnger.Jag fdr-sdker fedgonkon-takt se att

  hon vet att

  Ar alawitoch

  t r

 • StadenVi vaknar halvt ihjdlfrusna pe Fardoss TowerHotel. FOr fdrsia gingen sel vi ut over mil-jonstaden Damaskus. Staden;ir omgardad avhdga berg som det, nuir del bleser. ser ut attr l la

  'arrd om. \ i k l ; r pa o. . .nabbL rrr igaatt fe uppleva del arabiska kaoset.

  Vi ar de enda vaisterlAnningarna som alerfrukost pi restauragnen ))Abu Kanlal((Kamals pappa). Oriental isk f iukost: Labn(typ yoghurt). onrelett. te och juice. Utanfor,

  vid torget DMaydaan Youssefu ser viol jeshej-ker i g lubie f r i t d| i ik t fdr m; n r och pa lesr inasjal. alLirsmen i skr:iddarsydda Arrnanikos-l lmer och f ina porr fd l jer . \ rckr.r kvrnnor iChdneldr;ktef oclr k i lc l r iErh 60 la l . l , fe" l ioner. I det har onrr idet f i11ns de dyla hotel len,de fashionabla kontolen. de l lnare rcstau-rangerna och r ika t lLr isterna.

  Gamla stanTrr i rhaufforen Ahmed Linnel I i l l S\ef igehan har sett Bjorn Borg spela tennis, berattarhan och svainger runt ,Hejaz( j i i rnv: igssta-t ion, en arabiskt inf luerad fransk byggnadfr in den f ianska koionialt iden. Nar vi larn-nar-f 'aftgahe Ahmed hi,u vi hans telefonnum-mer i f ickan om vi bchdver en chauffdt.

  Vi bcir jar med en r i t t pe )Citadel let(, sonbdlade byggas av romarna [dr J-ooo er sed-an och Ar en del av r ingmulon som l6per'runtGamli l stan. Ti l ls lcir nigra ir-sedan var

  )Citadel jet( h69kvarter fdr det f fukrade' ' \Ft innsl f ! fdet rne,r nL i i l Jer

  - l ; ingl .Den lrenga och katakombliknande Al Ha-

  midiyed-basaren i i r fyl ld av radband i tuscnolika f i i rger' . tradit ionel la klaider, hantverk,och sme shoppar ovelbelastade med guld.PAstr idiga butiksinnehavale skr- iker-,Mister.what are you looking lor Mister?< och vi fdr '-soker'undkomma genom att spela ddva.

  Lringst ned slutar basaren tvi ir t . Vi st irf lamf6r ruinerna av rornanlas )Jupiteltem-pel( ocl l al ldeles bakom den f inns den vi i ldiga)Omayedmosk6n(. en av v?ir ldens vikt igasterel igidsa byggnader. Vi gir in och b: ir sj i lv-k ldr l

  'Lnrn. . i l ) r l rJ(n r i i r \ i kor. . r r i rncrc,rr-dens vackert n6tta marnror (vi akl iu oss fcirduvskiten). Moskns bdnesal : i r stor och gol-vct ar t : ickt av tusentals snl?i och stola mattorsom en gammal rnan just nu sy, ihop. I salensn]i t t nnns ett skrin med Johannes Diiparensavhuggna gamla huvud!

  Fyl ida av rel igicist lug gir vi ut getonmoskens sddra port och in iAzeems tunst-shop d:ir vi kdpcr radbarld av Iyad som arturistguide, teaterkri t ikcr och dramaturg.

  )Jag har l5st pA rDrama Acadeny( ochjobbar somjourrral ist pA tvir t idningar, )Theatel Li[e< och rThe Crit icer( iLo dorl. Jag lastej en tysk t idni l1g en art ikel orn Syrien och blevri idd! Vad i ir det t i r hclvete jag lever i? Barakrig. el inde och mord. Men narjag t i t tade utgcnom tdnstlet vaf de! nornalt. lnga pro-

  ble och hel l oke.j lAzcen Ar en iedlagd Koranskola fr ' in

  I770. Hi ir bmkade ungdornar fr in Pakistan,Indierl och lndra l : indcr studera arabiskaspri lket cl iersorl l n1usl imernas hel iga bok.

  Koranen, air skriven pi i arabiska. Detla air i t 'det enda st i i l le iDamaskus di ir man lorLra-rande t i l lver-kar sidentyg fdr hand.

  Iyad pluggar pi formiddagen och jobbarsedan i tur istshopen. )Turister ar lur isterdveral l t i vi i r lden. De fdrstdr al l t i sir l vi ig. Defleste sorn komirer hit i i r fr in tysktalandel l r rJer. Jag i i r ock. ; t l f is tgL de el ler .om jdEll i i rde rnig lyska nri l jag jobbade pA )Goethe-insi i tutet( .< Ocean pi, ipekar att hans engelskaair gaDska okej. )Jag har jobbat som dvelsat-tare A1 lbrskare och alTArsmiin- De har al iaplu3c,rr I , i Hcfv.r 'd el lef Eto och del \ . r r \ . rI gol this fuckin'accent.(

  I framtiden vi l l Iyad plLrgga t i l l teaterkri t i -Lel r l1.k l . rnd for ar l .ed. l l t r lbeta iSlr ien:rJng vi l l bearbeta rexter och anpassa denl t i l lmitt sambti l le. Aven regisser-a- Men kanskemiste jag fortsr i t ta jobba i en turistshop fcjratt Kunna leva.(

  Vi gir nedfdr den l : inga Gatan som kal lasLak, passer-ar smi pit torcska bus och kdperctt ki lo bananer. I de her kvafteren bor krisl-na och i ni ista klarter vid Bab Touma brukarde judiska ungdomarna salr l las i stora skaLor-pi i kvt l len.

  Vi leker turisterVi gennrr l .dcr i rnru en hi , i rnde rar i f i i ld, t i ' llorgct

  ' Marl) r . rquir re-. Ha I bor r l l i r r U t isF

  ande ol .1e'hej ler ' l iaI gr i .nr l i ndcf l r , r i . r ia

  !#

  l9a

 • sl i tna skumma hotel l . Runt totget ar det ful l tav sma flilkshake-balcr dAr man ka|t kdpafrukt, laisk eller fe en mjdlkdrjnk ihopmixadmedan man v?ln1ar. Det verkar dock alltforriskabelt f6r vera magar sa vi avstar. I ))HotelChams( eget kopcenlrum finns klader fdrmodemcdvetnd araber Inen al l l af fdr l i i rg-glatt fdr oss. Ist: i l let k6per vien bok om pop-konst och ndgra arabi 'ka veckot idningar pi>Universal le Bokslrop
 • slitna skumma hotell. Runt torget ar det lulltav sn]A flilkshake-baler dAr man kan kdpafrukt, laisk eller li en mjdlkdrjnk ihopmixadmedan man vilnlar. Det verkar dock alltfdrr iskabelt fdr vira magarse viavstar. I )HotelChams( eget kopcentrum nnns klader fdrmodemcdvetna arab(r Ineh al l l at tbr fdrg'glatl fdr oss. Ist,illet k6per vi en bok om pop-konst och nigra arabi .ku veckot idningar pi>Universai le Bokslrop
 • r \Svenskar i5Vnen-J

  Nelli, 2O Ar, kom till Sverige nar hon var tioar. Hon har mAnga slaktingar kvar i Syrien, allapE pappas sida och halsade pa dem isomras,fdr fdrsta gangen sedan hon flydde landet.

  "MAnniskorna i Syrien air trevliga, mensom tjej er det svert att acceptera dubbelmo-ralen. Kvinnan maste vara oskuld nar hon gifter

  sig (men dqt maste inte mannen, vilket mastebeiyda att antingen ar kvinnorna inte oskuldereller sa ar de otrogna inom aktenskapet, spek-ulerar Nelli). 0ch kvinnan ska vara trogen. Detkonstiga ar att nar de bor har iSverige hellersyrierna jattehart pa sina aktenskap."

  "Syriska killar har minga fordomar om Sve-rige. Killar tycker att den svenska moralen ardalig, trots att de er mycket varre sjaNal Safort de kommer in ipuberteten och far lite herpa brdsiet dr de mdn. Nastan alla killar harmustach och sk2jgg. Det ar snyggt att vara ltesatt och tjejerna ska faktiskt vara lite mulliga,vilket ju iir riitt s6 16ngt ifran de v.isterlandskaskdnhetsidealen."

  "Jag kanner mig mer som svensk dn araboch den kainslan fdrstdrktes niir jag besdkteSyrien. Men om jag gifter mig med en svenskvill jag garna att mina barn lar sig arabiska",sAger Nelli som menar att rasismen stor meflan olika religio8er i Syrien.

  ,lbland trorjag att man borde befria viirldenfran alla religioner sa skulle vi bli av med alla

  krig. Mlanga av syrierna ser ned pa alla mannis-kor som ar morkare An de sjaiva. Forutom Sau-diaraber for de ar maktiga och har mycketPengar'.

  ,Fast det finns fdrdelar med ivet i Syrienocksa. Man har ti I exempe en otrolig samman-hallning inom familjen och tar hand om varan-drd pe ed s;tt som vore otinkbar I i Sverige'.

  Ahmed, 16 6r, reser til Syrien med familjvarje sommar sedan sex 6r t l lbaka.

  "Jag ekertil l Blodan !ppe ibergen och traffar mina kom-pisar som jag kanner sedan allra forsta som-maren jag var pa besok. Ahmed lyssnar irtemycket pa arabisk musik, men han gil ar sang-

  erskan Fa rouz. Och nar han va jer bland ara-biska videofilmer fdredrar han skAdespelarenAdel lmam. "Han ar en stor kom ker prcis somEddie IMurphy..

  Ahmed vil inte flytta ti lbaka ti l l Syrien, hanhar vaxt upp i Sverige och kanner sig svensk.och nasta ar foljer inte Ahmed med sina forafdrarti l l Syrien . ,Jag ska passa pa att ha kulniirdet fdraldrarfritt l .

  Christina, 18 ar, akte till syrien for tva arsedan, nar syriska staten bjdd ned en gruppsvenska ungdomar, de flesta med syriska rdt-ter. Manga av deras fot, dtar ar po it iska flyk-tingar och nu fick deras barn en chans att l ' | i i lsapa i henrlandet.

  "Min bdsta viin, Fadia, at franSyrien och hon hade pratat sa mycket om lan-

  det, sa narjag fick chansen att aka med hennetvekade jag inte. Vi var ungefar femtio ungdo-mar och tio vuxna ledare. Vi akte i en buss runt

  hela landet bade ut oknen, langs den bdrdigakusten. Var vi an kom mdttes vi av stora mot-tagningar med musik, dans och flaggor. Vifickhdra timtals av vAlkomsttal och overallt f ick viknappar med presidentens bild. Vid slutei avden tva veckor langa resan hade vif ler knapparp6 oss i in kli ider. Det oti jckaste under resanvar nar vi besdkte Golanhojderna, ett omrAdesom Ar ockJperat av lsrael. Syftetfran Syrienssida var attvisa hurfarl iga och elaka lsraelvar,men ingen sa lagot raki ut. Vi srannade pe enkulle sirax inti l l Bransen. DArifran kJnde vi semassor av israeliska tanks och militarer. Detvar en overklig och skrammande upplevelse.Som svensL zjr del vAldrgt svirt all fdrste drtsadant existerar iverkligheten och inte barafinns pa TV. Vi besokte ocksa manga kultur-historiska platser: romerska tempelruiner ochstorslagna borgar frAn korsriddarnas tid.

  lvi ig gjorde det mig ingei att landet inte varsa skinande rent, jag har rest mycket och bott iThailand. l\4en de syriska ungdomar som vardar pa fdrsta gangen pa lange klagade oversmutsen. Man minns Ju alltrd det bdsta. sa ndrdet var inte som de mindes blev de besvikna.Jag larde mig massor pe resan och 6r saker paatt jag kommer att aka dir igen. Da/ t inns samycket att se och uppleva." @

  Tfr=

  mE7

  00ncEA

 • assan Zifa satt i langelse fdr medlemskap i ettkommunistpart i . Ulr ika Axelsson och hennes kom-pisar i Amnestygrupp I5 i Stockholm fick viaAmnestys huvudkontor i London hijra talas om fal-let. Uppmaningen var: Forsdk fa honom frigiven!

  Ocean: Att arbeta fdr en samvetsfAnges frigivning verkar vara ettriktigt detektivarbete - hur gick ni tillvaiga?Ulrika: Kontoret i London sande oss vissa uppgifter om Hassan Zifa.Vi fick reda pa att han var fddd -6r och att han hade suttit fangsladsedan r98o fdr att han var med i ett fijrbjudet kommunistparti. I Syrienar bara ett parti tillatet. Vi uppmanades att skriva till presidenten ochandra regeringsmedlemmar och vadja om hans frigivning. Hassan blevfengslad ftjr sina asikte$ skull, utan att ha fatt en rattvis rattegeng.Ocean: Vad skriver man till regeringsmedlemmar?Ulrika: Amnesty International har vissa anvisningar om hur brev skaformuleras. Det gziller att vara artig och inte reta de styrande.Samtidigt pepekade vi i vera brev vilket gott a[seende Syrien skullefe i varlden om de slappte Hassan Zifa och andra samvetsfengar.Ocean; Ar Syrien ett svArarbetat land?Ulrika: Ingen Annestygrupp som jobbat med fall i Syrien har ndgon-sin fett nagot svar pe brev till regeringsmedlemmar. Det Ar svdrt attbryta sig igenom landets effektiva ))sakerhetsapparat(. Det leder tillsvarigheter i Amnestys arbete.Ocean: Det laterju l i te latt hopplost. Funderade ni aldrig pe att geupp fallet?Ulrika: Det ar klart att vi ibtand undrade om Hassan fortfarandelevde. Men sa fick vi ett livstecken - han hade flyttats till ett annanfiingelse i Syden. Och en tid diirefter fick vi ett brev fran London somsa att han var fri!ocean: Era brev, hur mycket kan de ha paverkat frigivningen?Ulrika: Omttjligt att saga! Men genom v6ra brev visste de styrande attde hade omvarldens 6gon pi sig- De fick klart fitr sig att deras politiskafangar inte var osynljga.Ocean: Hard haft kontakt med Hassan sedan dess?Ulrika: Vi skrev och skickade sma presenter till honom nilr han satt ifangelse, men vi fdrstodju att det kunde vara svert fdr honom attsvara. Nu hoppas vi i gruppen daremot att vi ska fa kontakt medHassan pe nagot satt.Ocean: Vad ger det dig attjobba med ett sidant hiir fall?

  Ulrika: Jag tycker att det handlar om grundlaggande manskliga skyldigheter attjobba fdr en bettre varld och protestera mot orattvisot.Jag uppmanar fler att ga med. Det roliga ar att alla slags miinniskorryms i organisationen. Man behdver inte heller vara ett sprakgenioftast skrivs breven pe engelska. Och man skdver inte bara brev i enAmnestygrupp. I v6r grupp anordnar vi bokloppis och andra )tippon(.

  BLI MEDLEM I AMNESTYAmnesty lnternational ar en oberoende och partipolitiskt obun-den organisation med mer an en mi|jon medlemmar i6ver 150lander.

  AMNESTY ARBETAR AKTIVT FOR:@ Frigivning av manniskor som fangslats tiir sina asikter, sin

  tro eller sitl ursprung och som inte anvant eller foresprAkatvald.

  @ Snara och korrekta rettegangar fiir alla som fangslats avDolitiska skEl.

  @ Ett totalt avskaftande av tortyr och [email protected] Ett slut pa regeringsstiidda mord och ),fiirsvinnanden(.Medlemskap kostar 190 per er- 120 per arfiir heltidsstuderande,pensionarer och ungdomar under 19 ar. Telefon: 0E-670 62 00.

  Iext. Chnistina Olovsdotter

  i Syrien

  IF\kr-;sm

  XF

  DCEANI9

 • ,Ebd el.Ad.er er-Ahn ..d,?ir 17 ,r och ska traf la sin far i enmosk6 r Aleppo, Syriens na st storstastad.,Jag komner fran en byindrheten av f loden Euffat dar min iamijhar stora landdgor. Just nL garjag ien Koranskola iAleppo, borhos min morbror under terminernaoch jobbar i hans lygaif;ir. I skolanf6r v l ixor I geograf, fysik, matmatik och kemi. Vr maste kunnakoranen utantill och det kan jag.[4 n innersta onskan 6r att bl iimara..

  Pie rre, I B! siuderar tilL civ ingenjdr.Efter skolan iobbar han isin pappas guld.atfAr. ,Det ar vanligt att man handlar rnedguld. Araber koper gi irna gu dsmycken,det 6r battre an pengarpa banken. Det;rett saitt att spara och nbr man behoverpengar kan man sdl ia gudet t i l oss gu dhandlare. lAleppo och Damaskus;r deextra fdrt justa guld, men al la syrertyck'er om alt vrsa upp sig i guldsmycken. Dethdr ihop med gamla tradri ioner. Jag borla-de jobba h:ir ni ir jag var l5 och n! frnnsdet laldigt l i ie Jag inte kai om gu d. 0mfem er harjag nog en egen guldaffar."

  tr

  Os.rn. riskerar att ta lilet av sig eftersomlran ieker med en Lrltravass stilett. Han vetinte hur gamma ha. ar. Han gdr upp t idigt,t digt fdr att sa ja s na kakiusffukter. ,Jagstannar kvar i i l ls al a ar s: da. De ar intemina, dearm n vAns. Jagvetinte hurmycketde kostar. Nler han sade att lag skLille sdljan fortre. Al is6 tre fort io." 0sam sal jerkaktustrukter iramfdr Damask!s gamla citadell.Vrssa delar av ctadel let ar 3.000 ar gamlal

  oF,"cFAN

 • tt \

  L { lnl. * '*

  r

 • Prdsten Torg ar fdrestandare pa i S:t Gdranskyrka.

  "Den aldsia delen av kyrkan ar 1500 ergammal. SlGdran red igenom dtjrren niser dar*,sager George och pekar pa en rneterhdg port."Han stannade ibland ikyrkan och da helade folkoch gjorde mlrakel. Det kommerhit pilgrimeririnhela v;rlden. I kyrkan finns ett fjorton tusen elgammaltbrev dikteratavMohammed. Dar ster delhur nruslimerna skulle behandla krislna; raitvist,utan fdrtryck, inte plundra kyrkor, inte ivinga dekristna att gdra militartjanst eller att bli muslimer.

  .-4\_;tt

  , " [

  i;; \

  l,t!

  mi'"n.I, 17, hat justklarat sin gymnasie'examen iLatlakia.

  'lVin granne tycker dei arskrattfetande att jag som ilr flicka vill bliadvokat, men min pappa st6djer mig.. [4irnaar armenier. Det finns cirka 4 miljoner arme-nier iverlden. De ar kristna och har eit egeiiand idetforna Sovjetunionen, Armenien.

  "De flesta tjejer vill skaffa sig en uibild-ning men ner det kommer till kritan gifter desig lstallet. Jag vill jobba och kunna sta peegna ben innanlag gifter mig. Giftermelhind-raf min fr lhet..

  Nir Nl irna Ar ledigtyckerhon om atl idrolta men det ar svart.

  'Det ar intefinifdr flickoratt idrotta. 0m jag joggar pa morgonen kannegon se mig och prata skitom mig.Inte hefler kan jag spela tennis som ar min favorifsport. Pojkar kan g6ra vad de vill och ingenbryr sig.. Ivlirna brukar lyssna p6 Georgei,4!chael och George Wassouf .

  Pe sko[aggen bredvid henne star detom presidenten Hafez ALAssad:

  "Folket drmed digfdrattDu dr karleken ochfreden, duarabernas Lejon." (assad betyder lejon).

  D|lrar jobbar pa svenska ambassaden iDamask!s. "Det bor bara ett tiotal sven skarhdr.l!1en detkommer ofta svenska FN_solda_ter hlt som er stationerade iLibanon.", s;g-er hon.

  'Manga kommerfdr att hAlsa pa slaktingar. Det kommer aven hii svensk-synskagruppresor p6 studiebesiik. lbland ordnarsvenska liirare, sorn har elever med syriskbakgrund, klassresor. Religion, kultur, histo-a och politik lockar hit folk - alla tre stora

  vArldsreligionerna {judendom, kristendom,islam) hbrstammar hiirifren. Det ar vdldigtspdnnande att jobba i Mellandstern just nu,tycker Ewa.

  "l\4rnga arabl?inder har opnatsig mot omvarlden och det sker stora poli-tiska fiirandringarjust nu. Speciellt ar ireds-konferenserna, mellan lsrael och arablan'derBa sp6nnande..

  "Det har g5tt bra attiobba har som kvinna. Det enda de syriska mannef forundrasdver aratmin man ar

  'hemmaman.. Jag bru-karfrrga vad deras fruargdr och fdrklara attdeterprecis l ikadant med min man."

  Ndr Ewa var iSvefige sist gick hon fdrbiHdtorgetmed sin son, Gustau,T I/2 hr.

  "Entorghandlare spelade arabisk musik och Gus_tav bdrjade genast dansa pa arabiskt vis..

  geotge 2l dr, kommer {ren Beirutmen pllggar till prast i Sl Marias kyrka iDamascus.

  'Jag vill bli prast precis sommanga andra vill bliadvokater eller lakare.i,lina forahrar arglada och stoltaover nrig,sarskilt fdr att det var mitt eget val. Fftergymnasieexamen bste jag Na ar i Beirutoch nu vantar mig fua er hdr - det ar denenda prAsiskolan fdr romerskfortodoxasoBr jag kanner till. Folk kommer hit frenhela varlden, till och med fran Chile ochArgent na. Vipl lggar som ien vanl ig skola,iast vi lese. bibeln. Eftef tve ar hiir akereleverna till Geneve fdr att ta examen ochpraktisera isex manader och fdrattpluggavidare dari{yra ar. Di irefter kanvibl iprast-vigda i S:t l\larias Kyrka. 0m Gud vill {ettvanligi arabiskt uttryck sorn alla anvender idagligt tal) se blir jag prast. Det ar mindrdm.. George siarframfdr Sl l/arias kyrka som byggdes 1867 iGamla stan.

  a|FN