Các phương pháp chuyển gen trực tiếp vào thực vật

Click here to load reader

download Các phương pháp chuyển gen trực tiếp vào thực vật

of 40

 • date post

  16-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  7.314
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Các phương pháp chuyển gen trực tiếp vào thực vật

 • 1. Trng i Hc Nha TrangMn: Sinh Hc Thc VtCc Phng Php Chuyn Gen Trc TipVo Thc VtLp: 53CNSHNhm: IVGVHD: Phm Ngc Minh Qunh

2. Danh sch nhm: Nguyn Thi Ho Hong Tun Lc Dng nh Lun Th Cm Nguyn Lm Bch Nh Nguyn Vn Trung 3. 1. Gii thiu2. K thut chuyn gene trn thc vt3. Cc phng php chuyn gene trc tip4. Mt s ng dng v thnh tuNi dung chnh 4. 1. Gii thiuC nhiu phng php lm bin i h geneca sinh vt, nhng ch yu bng 3 cch:a thm gene l vo h gene.Lm bin i mt gene c sn trong h gene.Loi b hoc lm bt hot mt gene no . 5. Khi nim chung Bin np gene thc vt l qu trnh chuyn mthoc mt s gene ngoi lai vo trong t bo thcvt nhm to ra mt tnh trng mi m trc cth thc vt khng c. 6. Mc ch chuyn gene thc vtNghin cu v lm sng t chc nng ca mtgene quan tm.Lm thay i mc biu hin ca mt gene nibo.Chuyn cc gene quy nh cc tnh trng mongmun vo TB thu nhn TB mi v cy chuyngene. 7. 2. K thut chuyn gene trnthc vtTHCVTBng ha chtChuyn genegin tipChuyn genetrc tipNh Agrobacterium TumefacientsBng vi timNh virusBng sng bn geneBng xung inNh k thut siu mQua ng phn 8. 3. Cc phng php chuyn genetrc tipTrctipXung inSng bn genHa chtVi timSiu mng phn 9. Chuyn gene bng sng bn geneSng bn gen (Genegun) l mt thitb s dng athng tin di truyn vot bo, c thit ku tin cho bin npDNA ngoi lai vot bo thc vt. 10. Nguyn l chung ca phng php ny l sdng p lc ca xung kh helium y cc vinn c kch thc nh mang cc gene mongmun (cc vin n ny thng c lm bngAu, Tungsten, titanium hoc volfram), xuyn quacc lp t bo, m xm nhp vo genomethc vt. 11. u im:- C th chuyn gene vo nhiu loi t bo v m.- Bn mt ln c nhiu t bo.- Qu trnh chuyn gen nhanh, thao tc n gin.- Cc vector mang gene ti t hp n gin v chcn mt lng vector nh.Nhc im: i hi thit b t tin (khng phi phng thnghim no cng c th u t). C th gy ra s xo trn trt t ca i tngchuyn gen. Tn s bin np n nh thp. 12. Chuyn gene bng xung inKhi nim: L phng php s dng xung in trongthi gian ngn to ra cc l trn mng tbo trn lm cho DNA bn ngoi mi trngc th xm nhp vo bn trong t bo. 13. Quy trnh:To dung dch t bo huyn phTo xung in vi hiu in th cao, trong thi gian ngnProtoplast b thng mt s chDNA thm nhp, gn vo h gene thc vtNui cy protoplast trong mi trng chn lcNui cy invitro, ti sinh cyChn lc cy chuyn gene 14. u im Phng php ny c th thc hin vi cc m invivo cn nguyn vn. on DNA ngoi lai c bin np c kch thcln. Nhc im: T l cc t bo c chuyn gene cn thp. Sc sng ca t bo gim t ngt khi b sc in. Vic ti sinh mt s loi rt kh khn. 15. Chuyn gene trc tip nh ha chtL phng phpchuyn gene voprotoplast (t botrn) nh cc chtha hc nhpolyethylene glycol(PEG) hoc canxiphosphat. 16. Nguyn tc Khi c s tc ng ca ha cht th mng caprotoplast b thay i v protoplast c th thunhn DNA ngoi lai vo bn trong t bo. nng cao, PEG lm ADN cn bin npkhng cn trng thi ho tan na m kt dnhli trn mng sinh cht. Sau , bng cch loib PEG v x l nng cao ca Ca2+ hoc pH cao, ADN bin np s c chuyn npvo trong t bo protoplast. 17. u im: Hiu qu chuyn gen cao, n nh nu qutrnh bin np thnh cng. Khng i hi thit b t tin. Nhc im: Tn s chuyn gene rt thp do khng kimsot c qu trnh chuyn gene. D xy ra hin tng dung hp TB trn, gykh khn trong vic phn tch biu hin gene. Ti sinh t bo trn sau chuyn gene kh khn. 18. Chuyn gene bng vi timKhi nim:Chuyn genebng vi tim lchuyn gene trc tipvo t bo protoplasthoc TB n ( chahnh thnh v cng)bng cch s dng vitim nh, knh hin viv cc vi thao tc. 19. Nguyn tc Nguyn tc ca phng php vi tim l mtlng nh DNA c tim trc tip vo nhnt bo phi trn hoc t bo nguyn vn mtcch c hc di knh hin vi. Phng php ny cho php a gen vong v tr mong mun tng t bo vi hiuqu tng i cao. 20. Vi tim DNA vo t bo 21. u im: C th ti u lng DNA a vo t bo Quyt nh c a DNA vo loi t bo no C th a mt cch chnh xc thm ch vo tnnhn v c th quan st c Cc t bo c cu trc nh nh ht phn v tbo tin phi mc d hn ch v s lng cngc th tim chnh xc C th nui ring l cc t bo vi tim v binnp c vo mi ging cy 22. Nhc im: Mi ln tim ch c mt pht tim v chvi mt t bo Cn dng cc thit b c chnh xc caov cn k nng phc tp ca ngi sdng 23. Chuyn gene qua ng phnKhi nimL phng phpchuyn khng quanui cy invitro,cc DNA ngoi laic chuyn trctip bng ngng phn. 24. Nguyn tcDNA ngoi lai chuyn vo cy theo ng ngphn, chui vo bu nhy ci. Thi gian chuyn gene lvo lc ht phn mc qua vi nhy v lc a tinhvo th tinh.Thi im chuyn gene tt nht l xy ra ngkhi qu trnh th tinh non v cho t bo hp tcha phn chia. Nh vy s chuyn gene ch xyra mt t bo ci duy nht 25. Chuyn gene bng k thut siumKhi nim: Dng sng siu m chuyn gene vo t bo trn.Nguyn tc:- Sau khi to protoplast, ta tin hnh trnprotoplast vi plasmid cha gene mongmun to dung dch huyn ph.- Tin hnh cm u my siu m vodung dch huyn ph khong 3mm v chomy pht vi tn s 20kHz, thi gian 600-900 ms.- Sng siu m lm cho lp mngprotoplast bin i to ra cc l gip choDNA ngoi lai xm nhp vo t bo. 26. Cc bc:To dung dch t bo huyn phTo sng siu m vi tn s caoProtoplast b thng mt s chADN thm nhp voNui cy protoplastTi sinh cyChn lc cy chuyn gene 27. u im: Chuyn c lng protoplast nhiu. Khng c hi i vi t bo.Nhc im: Gi thnh thit b tng i cao. i hi k thut cao. 28. 4. Mt s ng dng v thnh tu 29. - To cc ging cy trng c nng sut cao,cht lng tt.- m bo n nh a dng sinh hc.- S dng hiu qu ngun nguyn liu t bnngoi cho nng nghip v mi trng.NG DNG 30. Sn phm c imCi duNgBngKhoai tyu tngBC chuaLau Cy thuc lChng chu cht dit c, hm lng lauret cao,hm lng acid oleic cao.Chng chu cht dit c, khng cn trng.Chng chu cht dit c, khng cn trng.Khng cn trng, khng virus.Chng chu cht dit c, hm lng acid oleic cao.Khng virus.Chn chm.Chng chu cht dit c, sn xut vitamin A, chu ngpnc.Khng virus.Khng cn trng, khng thuc dit c.Thnh tu 31. Mt s sn phm chuyn genKhoai ty C chua chn chm 32. C ci ng chu rt La sng chung vi l 33. Ng v u tng khng thuc dit c 34. Cy bng chuyn genkhng su Btu khng virut 35. Thm sc hoa xanhCm chng Hoa hng 36. THANK YOUFORLISTENING