Brochure “Warmtepompen voor woningverwarming”

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Brochure “Warmtepompen voor woningverwarming”

 • Warmtepompen voorwoningverwarming

 • 0 Voorwoord ...................................................................................................................... 11 Inleiding ........................................................................................................................... 22 Eenheden en begrippen ............................................................................................. 3 3 Warmtebehoefte voor woningen ............................................................................ 4

  3.1 Warmteverliezen ................................................................................................. 43.2 Warmtewinsten ................................................................................................... 43.3 Warmtebehoefte voor woningverwarming .................................................... 53.4 Warmteverbruik voor sanitair warm waterproductie ................................... 63.5 Besluit .................................................................................................................... 6

  4 Hoe werkt een waterpomp ? ................................................................................... 74.1 Warmtetransport ................................................................................................. 74.2 Warmtepompcyclus.............................................................................................. 84.3 Winstfactor............................................................................................................ 9

  5 Warmtebronnen .......................................................................................................... 115.1 Grond .................................................................................................................. 115.2 Water ................................................................................................................... 145.3 Lucht..................................................................................................................... 165.4 Besluit................................................................................................................... 17

  6 Warmteafgifte ............................................................................................................. 196.1 Vloerverwarming .............................................................................................. 196.2 Muurverwarming ............................................................................................... 216.3 Plafondverwarming ........................................................................................... 226.4 Overgedimensioneerde radiatoren ................................................................. 226.5 Warmeluchtverwarming ................................................................................... 236.6 Convectoren met geforceerde ventilatie........................................................ 23

  7 Warmtepompinstallaties in woningen ............................................................... 247.1 COP-SPF ............................................................................................................... 247.2 Types..................................................................................................................... 257.3 Werkingswijzen .................................................................................................. 267.4 Warmtepompsystemen ..................................................................................... 267.5 Toepassingen buiten de individuele woning ................................................. 28

  8 Kosten & Subsidies .................................................................................................... 299 Wettelijke verplichtingen ........................................................................................ 30

  9.1 Wanneer is sprake van een vergunningsplicht? ........................................... 309.2 Wanneer is sprake van een meldingsplicht?.................................................. 309.3 Wanneer is sprake van grondwaterheffing? ................................................. 30

  10 Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw ..................................................... 31

  10.1 Inhoud .............................................................................................................. 3110.2 Reikwijdte van de code................................................................................... 3110.3 Betrokkenen bij de totstandkoming............................................................. 31

  11 Adressen ........................................................................................................................ 3212 Websites ........................................................................................................................ 33

  INHOUD

  WARMTEPOMPEN VOOR WONINGVERWARMING

  Warmtepompen voor woningverwarming

 • VOORWOORD

  1 - Warmtepompen

  Voorwoord

  nze aardbol is een onuitputtelijke bron van energie. De zon ver-warmt onze atmosfeer en de bovenste laag van de aardkorst. De jaar-

  lijkse hoeveelheid zoninstraling komt overeen met 50 keer het totaleenergiegebruik. De gemiddelde zoninstraling per jaar op 1 m2 aard-

  oppervlak bedraagt ongeveer 1.000 kWh (3.600 MJ). De rest van de aardewordt verwarmd door de kern. De temperatuur in de kern bedraagt naar schat-ting 4.000 7.000C. Door geleiding wordt deze warmte naar de aardkorstgevoerd. Meer dan 99 % van de massa van de aarde heeft een temperatuur dieboven 1.000C ligt. Slechts 0,1 % van de aarde is kouder dan 100C.

  Hoe dieper in de aardkorst, hoe hoger de temperatuur. De toename bedraagtongeveer 30C per kilometer. Op sommige plaatsen is die toename beduidendhoger, zoals in Itali en IJsland. Dit geldt niet voor onze streken. Praktisch eneconomisch gezien is het in Vlaanderen meestal niet haalbaar warmte op vol-doende hoge temperatuur diep uit de bodem te halen om rechtstreeks op onsindividueel woningverwarmingssysteem aan te sluiten.

  Een warmtepomp kan warmte op relatief lage temperatuur benutten voortoepassingen op hogere temperatuur. Ze kan warmte uit de omgeving (lucht,water of bodem) op voldoende hoge temperatuur brengen voor de toepassingvan onder andere de verwarming van woningen en sanitair warm water. Dehoeveelheid energie die ze hiervoor gebruikt is laag in vergelijking met deopbrengst. 65 % 80 % van de door de warmtepomp geleverde energie wordtgewonnen uit de omgeving. Zo zal een warmtepompinstallatie minder energieverbruiken dan een klassiek verwarmingssysteem. Ook de CO2-uitstoot bij ver-warming door middel van een warmtepomp is beduidend lager dan die vaneen klassiek verwarmingssysteem.

  Warmtepompen hebben in Vlaanderen nog geen algemene ingang gevondenvoor woningverwarming maar, ze zitten duidelijk in de lift. In Zwitserland zijnnu al meer dan 100.000 warmtepompen in gebruik, in Oostenrijk worden150.000 woningen verwarmd door middel van een warmtepomp. Tenslotteheeft bijna iedereen een warmtepomp in huis namelijk, de koelkast: ze ont-trekt warmte aan de binnenkant van de kast en geeft deze af aan de ruimtewaarin de koelkast staat.

  0

 • Warmtepompen - 2

  INLEIDING

  Tot ver in de 19e eeuw was hout de belangrijkstebrandstof, en werd een groot deel van deenergie geleverd door mensen, dieren, water enwind. Tot vandaag is de energiebehoefte steedsblijven stijgen en zijn we zeer sterk afhankelijkvan fossiele en nucleaire brandstoffen.

  1.1. Problemen

  Fossiele en nucleaire brandstoffen zijn beperkt voorradig.En terwijl de voorraad snel slinkt, neemt de vraag steedstoe. De wereldbevolking groeit en het energiegebruik perhoofd stijgt. Daaruit volgen vooral economische problemenen problemen rond de veiligheid van de wereldbevolking.IEA (International Energy Agency) voorspelt dat hetenergieverbruik tussen 1995 en 2020 met 65% zal stijgenen daarnaast zal ook de CO2-uitstoot met 70% stijgen(onder huidige situatie).

  Reststoffen uit de energiesector hebben een zware impactop het leefmilieu. Hierbij denken we aan:- het broeikaseffect veroorzaakt door o.a. koolstofdioxide- giftige gassen als koolstofmonoxide, stikstofoxides,...- verzurende gassen: stikstofoxides, zwaveldioxide,...- transport, verwerking en berging van nucleair materiaal

  1.2. Oplossingen

  Om deze wereldomvattende problemen niet tot onbeheersba-re omvang te laten uitgroeien, moeten er zeer dringend oplos-singen gezocht worden. Energiebehoefte en energieopwek-king op een duurzame wijze op elkaar afstemmen vergt eentweezijdige aanpak:1. REG: rationeel energiegebruik d.w.z. spaarzaam omgaan

  met energie zonder comfortverlies. Dikwijls zijn rendabelemaatregelen onvoldoende gekend, of maakt de zeer lageenergieprijs talrijke technische mogelijkheden schijnbaaronrendabel.

  2. Hernieuwbare energie: zon, wind, waterkracht, biomassa

  en geothermie kunnen ook in ons land aangewend worden om energie op te wekken voor het huishouden,industrie en transport.

  1.3. Troeven van hernieuwbare energie

  Duurzame ontwikkeling wil aan de behoeften van vandaagvoldoen, zonder die van de toekomst in het gedrang te bren-gen. Hernieuwbare energie is daar een onderdeel van. Hetheeft behalve milieu- nog andere voordelen:

  1. De meeste technieken voor hernieuwbare energie zijnmilieuvriendelijk en duurzaam. Ze zijn vrijwel onuitputtelijk,vragen relatief weinig energie voor fabricage en onder-houd en zijn zuinig in het gebruik van grondstoffen. Hunhele levenscyclus - van bouw over gebruik tot de afbraak -veroorzaken zij een zeer lage uitstoot van schadelijke stof-fen.

  2. Diversificatie van energievoorziening:

  Een systeem dat zi