Brochure LUX Educatie voortgezet onderwijs 2016

Click here to load reader

 • date post

  31-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Brochure LUX Educatie voortgezet onderwijs 2016

 • CULTUUR & MEDIA

  educatie voortgezet oNderWiJS & MBo2016-2017

 • LuX educatieMet 365 dagen per jaar een programma boordevol films, theater, festivals en debat

  is LUX een van de grootste arthouses van

  Europa. We bieden nieuwe, andere, perspec-tieven door kunst en cultuur. Scholen kunnen

  een filmvertoning boeken of deelnemen aan

  een filmeducatieproject. We vinden de cultu-rele ontwikkeling van jongeren belangrijk en

  hanteren daarom een gereduceerd tarief voor

  bezoeken met educatieve doeleinden. Scholen

  kunnen zo extra voordelig kennismaken met

  het programma van LUX.

  avoNtuur iN het doNkerFilm- en theater nemen je mee naar andere

  werelden, onbekende culturen, vervlogen

  tijden of toekomstige scenarios. Ze ontroeren,

  prikkelen, vermaken en houden een spiegel

  voor. Historische onderwerpen worden tot

  leven gebracht en maatschappelijke en wetenschappelijke themas worden toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. We zijn bovendien overtuigd van de kracht

  waarmee film en theater onderwerpen be-spreekbaar en begrijpelijk maken voor een

  jonge doelgroep. Ga op avontuur in het donker

  en breng klassikaal een bezoek aan LUX.

  aNderS LereN kiJkeNBeelden spelen een steeds grotere rol in onze

  samenleving en ons dagelijks leven. Daarom

  is het belangrijk om deze beelden kritisch te

  bekijken. Verdieping en reflectie zijn integrale

  onderdelen van ons educatieprogramma. Artistieke en/of maatschappelijk relevante

  films leren duiden, deze in een breder, cultu-reel en sociaal verband plaatsen en een eigen

  mening vormen vinden we belangrijk. Leerlingen leren de impact van de (verhalen

  in de) films op de samenleving begrijpen

  en denken na over hun eigen positie in het

  maatschappelijk debat. Ons aanbod is daarom

  niet alleen interessant vanuit de kunstvakken,

  maar biedt ook aanknopingspunten voor vakken als geschiedenis, maatschappijleer,

  economie, levensbeschouwing en de taalvakken.

  oNS aaNBod * SCHOOLVOORSTELLING ACTUEEL AANBOD

  * SCHOOLVOORSTELLING OP MAAT

  * FESTIVALSPECIALS

  * PROJECTEN & VERDIEPING

  * PODIUMAANBOD

 • SchooLvoorSteLLiNg actueLe FiLMSOp het programma van LUX staan de beste en boeiendste films van het moment. Kijk op www.lux-nijmegen.nl/film voor het actuele programma. Deze films kunnen op

  school-dagen op elk tijdstip, vanaf 09.00

  uur, geboekt worden als besloten schoolvoor-stelling. De kosten zijn afhankelijk van het

  aantal leerlingen. Soms zijn er meerkosten,

  bijvoorbeeld als het om een 3D-film gaat. Kijk

  achterin de brochure of op de website voor de

  tarieven.

  SchooLvoorSteLLiNg oP Maat Zoek je een film die aansluit bij een specifiek

  onderwerp, project of vak? Er is altijd wel een

  titel te vinden die past bij het gewenste thema,

  het niveau en de leeftijd van leerlingen. Voor

  een schoolvoorstelling op maat geldt een

  meerprijs als er extra boekingskosten worden

  gemaakt. Vraag onze adviseurs vrijblijvend om

  advies en een prijsopgaaf.

  TIP: kijk eens op www.kijk-goed.nl en www.moviezone.nl voor filmtips voor het on-derwijs. Ook op www.kortefilmpoule.eyefilm.nl staan mooie programmas met korte films die

  te boeken zijn als schoolvoorstelling bij LUX.

  Film: Le nouveau

 • iNScieNceHET FILmFESTIVAL OP HET SnIjVLAK VAn

  KUnST En WETEnScHAP

  na een zeer succesvolle eerste editie vindt

  InScience - het internationale festival van de

  wetenschapsfilm - voor de 2de keer plaats in

  LUX. Voor en na het festival worden filmvoor-stellingen voor scholen georganiseerd. Hierbij

  worden films in een wetenschappelijke en/of

  maatschappelijke context geplaatst. Leerlingen

  kijken een film of documentaire in LUX, gevolgd

  door een Q&A met of gastcollege van een

  wetenschapper. Zo zagen leerlingen vorig jaar

  de animatiefilm Inside Out, gevolgd door een Q&A met zowel een animator als een neuro-wetenschapper. mbo-studenten Zorg & Welzijn

  gingen na het zien van de documentaire Ik ben Alice in gesprek met een robotwetenschapper en een filosoof. In 2016 worden er nieuwe,

  interessante films met wetenschappelijke rele-vantie voor het onderwijs aangeboden.

  VOORTGEzET ONDERwIJS & MBO

  INHOUD:

  filmvertoning (diverse filmtitels),

  nagesprek/Q&A, lesmateriaal

  DUUR:

  90 tot 120 minuten

  (afhankelijk van filmkeuze)

  BESCHIkBAAR:

  DI 01/11/16 t/m VR 04/11/16,

  onder schooltijd

  kOSTEN:

  5,00 per leerling

  Min. aantal leerlingen: 50

  vrede vaN NiJMegeN PeNNiNg ASIELZOEKErS HIEr En nU

  LUX en radboud reflects organiseren in

  november 2016 een vierdaags human rights

  festival in de Waalstad rondom de uitreiking

  van de Vrede van nijmegen Penning. In 2016

  gaat deze prijs naar het Europees Hof voor de

  rechten van de mens. Het Hof is de belang-rijkste hoeder van mensenrechten in Europa.

  Tijdens het festival staat het thema rechten

  van asielzoekers in Europa centraal. Het fes-tival heeft een programma met human rights

  films, theater, debat, pop-up activiteiten en een

  educatieprogramma voor scholen.

  Het educatieprogramma ziet het human rights

  festival als de uitgelezen kans om in gesprek

  te gaan met leerlingen over een van de meest

  relevante en actuele themas van dit moment:

  mensenrechten en asielzoekers in Europa.

  Dagelijks worden jongeren geconfronteerd met

  vluchtelingenproblematiek; in het nieuws, op

  social media en in de eigen woonomgeving.

  Het is een vraagstuk waar we zowel op mon-diaal als lokaal niveau mee te maken heb-ben en zullen krijgen. juist leerlingen zullen,

  als burgers van de toekomst, moeten leren

  zich te verhouden ten opzichte van dit soort

  maatschappelijke kwesties. Want hoe vorm je

  eigenlijk je mening en welke informatie heb je

  daarvoor nodig?

  FeStivaLSPeciaLS

 • Het educatieprogramma bestaat uit lesmate-riaal en een filmvoorstelling met nagesprek in

  LUX. met het lesmateriaal kan het thema in de

  klas worden verkend, om zo het bezoek aan de

  filmvoorstelling goed voor te bereiden. Tijdens

  de filmvoorstelling wordt een human rights film

  met het thema asielzoekers in Europa ver-toond, die geschikt is voor een jonge doelgroep

  en aansluit bij hun belevingswereld. Dit kan

  een speelfilm of een documentaire zijn (filmtitel wordt in september bekend gemaakt).

  na de film is er een kort nagesprek in de film-zaal. Voor docenten wordt vooraf een speciale docentenavond georganiseerd.

  VOORTGEzET ONDERwIJS (VANAF 3de kLAS) & MBO

  INHOUD:

  filmvertoning, kort nagesprek,

  lesmateriaal

  DUUR:

  90 tot 120 minuten

  (afhankelijk van filmtitel)

  BESCHIkBAAR:

  MA 14/11/16 t/m VR 18/11/16,

  onder schooltijd

  kOSTEN:

  1,00 per leerling

  idFaDE BESTE AcTUELE DOcUmEnTAIrES VOOr

  En OVEr jOnGErEn

  jaarlijks vindt in Amsterdam het grootste

  documentairefestival ter wereld plaats: IDFA.

  Hun educatieprogramma bevat een speciale

  selectie documentaires die aansluiten bij de

  belevingswereld van jongeren. De films tonen

  boeiende verhalen over het leven van jonge

  mensen, snijden maatschappelijke themas

  aan en zetten leerlingen aan het denken. Een

  kennismaking met documentaires die jongeren

  lang bij zal blijven.

  VOORTGEzET ONDERwIJS & MBO

  INHOUD:

  filmvertoning (diverse filmtitels), nagesprek,

  lesmateriaal

  DUUR:

  90 tot 120 minuten

  (afhankelijk van filmkeuze)

  BESCHIkBAAR:

  MA 21/11/16 t/m VR 23/12/16,

  op schooldagen onder schooltijd

  kOSTEN:

  4,00 per leerling

  Min. aantal leerlingen: 50

  Foto: Kelley van Evert

 • MovieS that MattermEnSEnrEcHTEnFILmS DIE OGEn OPEnEn,

  InFOrmErEn En InSPIrErEn

  Het movies that matter Festival vertoont

  jaarlijks de beste mensenrechtenfilms: human

  rights speelfilms en documentaires uit de hele

  wereld, die maatschappelijke themas op een

  indringende manier aansnijden. Het program-ma heeft een speciale selectie onderwijsfilms.

  Verhalen met onderwerpen die een jonge

  doelgroep aanspreken en die belangrijk zijn

  om te behandelen in de klas. Leerlingen kijken

  een mensenrechtenfilm in LUX en krijgen een

  gastles van Scholengroep Amnesty nijmegen.

  Ook is er lesmateriaal beschikbaar ter voorbe-reiding op het filmbezoek.

  VOORTGEzET ONDERwIJS & MBO

  INHOUD:

  filmvertoning (diverse filmtitels),

  lesmateriaal (eventueel gastles op school

  of nagesprek in de filmzaal)

  DUUR:

  max 120 minuten

  (afhankelijk van filmkeuze)

  BESCHIkBAAR:

  april, mei, juni (op schooldagen

  onder schooltijd)

  kOSTEN:

  4,00 per leerling

  Max. aantal leerlingen: 50

  Film: Tanna

 • LeveNSLeSSeNBUrGErScHAP OnTmOET mEDIA- & FILmEDUcATIE

  Burgerschap tot leven brengen middels nieuwe

  media, waarbij de ontmoeting en uitwisse-ling tussen kinderen en ouderen centraal

  staat - dat is het project Levenslessen in een

  notendop. Leerlingen krijgen op school les in

  interviewen, filmen met iPads en het vertellen

  van een verhaal middels beeld. Vervolgens

  gaan ze aan de slag met het bedenken van

  een vraag rond een onderwerp dat voor hen

  bela