BO THONG TIN VA TRUYEN THONG CVC THONG TIN DOI bo thong tin va truyen thong cvc thong tin doi ngoai

download BO THONG TIN VA TRUYEN THONG CVC THONG TIN DOI bo thong tin va truyen thong cvc thong tin doi ngoai

of 12

 • date post

  20-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BO THONG TIN VA TRUYEN THONG CVC THONG TIN DOI bo thong tin va truyen thong cvc thong tin doi ngoai

 • BO THONG TIN VA TRUYEN THONG CVC THONG TIN DOI NGOAI

  QUY TRINH fAy DING BAO CAO DINH Kt

  VA BAO CAO DOT XUAT

  QT.VP.03

  Bien son A Ki m tra Phe duyet

  H9 va ten Ding Thi Khanh Elea Phan mi. Nga Le Van Nghiem

  Chile vu Chuyen vien Chanh Van phong 9,u, c trtremg

  Chit 14 tr— i

  *, I 0, ,

  7

  t T- si\

  ÷O F' 4, /4.

  co 74 i TH• t TIN *

  001 N ' 0,1 L.

  .. 'fr. V A lir) __a_

 • N. 1. . . r

  - • ae.

  • % . • •

  ••

  I

  • 1 •

  I.

  I.

  i• ••

  -•

  ,M• I • • • -I. I. d

  - ' I •• • 5

  ••

  fam

  • : , •

  r lair 4.fi f • 1;!: mme e r

  ir 4. • • •

  1

  41% 1. •

  I. .1 1

  I ••I 1.• • • • • • • I

  P • . . • 1.1 L r

  sk A 1. • r . m

  I P • m • m 11.

  1

  I

  % • -

  _a I

  4

  •• •

  r

  . : • •• 144 ' 1 • d .

  . • • •

  • •

  : - r • - - •

  J-

  j. J• .1-

  el. ); •

  1

  91-1•41 11 ..• L m' •

  ; 2. r• III c•01" # • •••••&•I•11.

  1 •

  . m. I•1 • • • %• r . im 1 •

  a •• la .• p •

  I V •

  • •

  IS • I. mm 5-'11m ittmlile.11 a

  I.

  .• mk. . . a

  r . . 1 • - • % I • .• an'-

  . • I 1 m - r . elle .r....' .

  . • • • •

  . .. I I • • ..-. • a .. . %'...., 'I '9 46 I rm.: 1

  % 4.

  I '

  r . • . r a • L

  L

  ▪ %

  I.

  •• 1 % . Ih'

  - ar •. r

  - &• 'N. • •

  .4

  r 9414r OE

  •• •

 • QUY TRINH xAy Ma sa: QT.VP.03 OVC THONG TIN DUNG BAO CAO

  DO! NGOAI DINH Id VA BAO Ngay ban hanh: 01.02.2015 CAO DOT XUAT Lan ban hanh: Lan 2

  NO! NH*.N (Gin not nhan rot danh datt X 6 ben cgnh)

  Phong Dieu phoi

  Pheing Nghiep \RI

  Ban bien tap trang thong tin din tfr doi ngoai

  ban Phong Thong tin, Bao chi — Xuat ▪ PheingChinh sach va Hop tic

  quick te

  a Thu kSi ISO

  THEO DO! T1NH TRANG SICA DOI (Tinh trgng sira dai so vat ban fru& do)

  Trang Hang mac sira di , Tom titt ntii dung sira thii Xay dung quy trinh mai thay the quy trinh cii

  EC] Cue truOng

  la] Caz PM Cuc trueffig

  13 Van phong

  2

 • 1. MIX DiCH Quy trInh nay quy dinh trinh tg ,cac buck tin hanh bao cao dinh kSr va

  bao cao dOt xuat elm Cue Thong tin d8i ngoai. Wong theri, quy dinh rei trach nhiem thyrc hien ciia Mc cá nhan lien quan tai cá btrerc tiumg ung cUa hoat deing bao cao.

  - Nang cao chat bong bao cao dam bao 1c5/ bao cao theo yeu eau cap quart de xuat cling vi'ec et cac don vi phuc vu cho ding the chi dao dieu hanh elm

  Lanh dap ca quan sat nhiem vu chinh tri. 2. PIIAM VI AP DUNG - Quy trinh nay dugc áp dung trong -cong the bao cao dm Cue Thong tin

  doi ngoai. Van Phong chiu trach nhiem tham muu cho Lath do Cue tó chirc dive

  hien quy trinh nay. 3. TAI LIEU VItN DAN

  Quy che lam viec elm BO Th8ng tin va Truyen thong ban hanh tai Quyet dinh so 03/2008/QD-BIT11 ngay 06/03/2008;

  ping van 0 117/VP-TH ngay 20/04/2010 eika Van phong BO Thong tin vá Truyen thong ye viec quy dinh tiled gian va bieu mau bao cao;

  7 Quy dinh dm Cue Th8ng tin doi ngoai ve viec gin bao cao dinh vá dOt xuat.

  Quyet digh só 463/QD-B1TTT ngay 17/4/2014 elm, BO truang Thong tin N/A Truyen thong quy dinh chIrc nang, nhiem vu, quyen han vá ca cau t8 chfre cUa Cue Thong tin dill ngoai.

  Quyiet dinh sO 80/QD-TTDN ngay 27/7/2015 cip Cue truemg , Cue Thong tin dOi ngoai quy dlinh chirc nang,,nhiem vitt, quyen han va ca cau t8 chire dm Van phong thu'oc Cue Thong tin deli ngoai.

  4. DINH NGHiA/VIET TAT CVP: Chcinh Vein phong ClIC: Cyc Thong tin deli ngogi

  - BC: Bao ado 5. NOI DUNG QUY TRiNH Quy dinh chung

  quan 15r thp trung, thong nhat cong the bao cao trong Cue, cac don vi trgc thuOc phai gài bao bao ding the dinh kST hang tu'an, thing, quSt, nam.

  Doi xeri bao cao tuan cac don vi nOp trtrot 16h ngay thir 5 hang than, Van phong tong hgp bao cao gun Van pheing BO (ban mem tir dia chi email vanthucucttdn@mic.gov.vn) tithe 11h ngay thir 6;

  D& vgi bao cao thang cac don vi nOp throe 16h r,igay 22 hang thing, Van phong tong hgp bao cao gin Van phong BO (ban mem tir dia chi email vanthucucttdn@mic.gov.vn) trirac ngay 25 hang thang;

  Doi voi bao cao quy' the don vi neop talk 16h ngay 20 dm than& cuoi ding trong quy", Van phong tong herp bao cao gai Van phOng BO (ban mein tir

  3

 • • a

  .11

  mm

  1

  rgic I

  aP•

  mi= -

  171- _ • •

  = •

  ••

  n o

  --- • •• - - -

  e c _ .

  r .- - - . • -

  -0, - - - • _jr ... I, - Is- -0-

  - • -.•

  0.

  ••

  :

  - - -

  • = mm

  1

  - ▪ - • I

  p ;1;

  - - Cm%

  ▪ •

  .

  N'

  dm=

 • dia. chi email vanthucucttdn@mic.gov.vn) trtrac ngay 25 dm thang cu6i cling trong quSr;

  - Si Arai bao cao 6 thang cac don vi nOp truac 161ingay 12/6, Van phong to▪ ng h9p bao cao gui Van ph6ng BO (ban mem tir dia chi email vanthucucttdn@mic.gov.vn) fru& ngay 15/6;

  - Si veri bao cao nam cac don vi nOp ttuac 16h n&ay 30/11, Van phong to▪ ng h9p bao cao gui Van phOn B (grim ban m8m tir ilia chi email vanthucucttdn@mic.gov.vn va ban giay) truerc ngay 05/12.

  - Ck dun vi ca trach nhil8m gui bao cao theo theri gian quy dinh teen. Si \Teri bao cag tuan, thang, quSr cac don vi gfri ban mem tir dia chi mail can b0 lam cong Mc tong hop tai ck don vi teri dia chi email vanthucucttdn@mic.gov.vn. Rieng bag cao even Yam cac don vi gin ban giay c6 cher 14 dm Lath dao don vi va ban mem tai dia chi email vanthucucttdn@mic.gov.vn. Cac don vi c6 tech nhi8m luu cac bao cao gin Van phong tai don vi minh.

  5.1 Btio ctio din!: kp Cyc Thong tin dai. ngoiii thief hien cling tac bao cao clink kj, gam btio

  ccio ding ttic, btio ctio kiem diem dieu hanh theo cac buoy sau:

  TT Hot Ho iging Trich nhifr MO tá

  Bien mAu

  1

  Bao cao

  A tuan' vi thing, quST, 6 thing

  Cac don trvc

  thuOc

  Cac don vi trvc thuOc Cvc ca trach nhiqm bao cao ding vi8c da then khai trong Man, thang, qu5r,, 6 thang du narn; nhang,nhi8!n vv cham tien dO/Icho khan/vuqng mac (nu c6); kien nghi (nett c6) va ke hoach trial lchai nhi8m vi &Ong Mc trong theri gian tie!) theo gut' ' ye Van- phong.

  2 Bio cao Mm

  Cac don v i trvc thuOc

  Cac don vi trvc thuOc „c6 trach nhi8rn bao cao c8ng vi8c da tit khai !song narn nhang nhi8rn vy cham tien dO/kho khankyang mac (neu c6); 'den nghi (nay c6) va lee hoach then khai nhiem vi ding Mc trong nam tad girl ve Van phOng.

  3

  A Tong hop bao

  cao

  Chuy8n vien tong

  halo —

  Sau khi nhan dugc bao cao cilia ca9 don vi. Chuyen vion duce phan cling tong hgp xem xet bao cao dm cac don vi. Neu khong dat you au thi chuyen lai chuyen viten lam cong tac tong hcrp tai cac don vi d b64 sung va hoan thin bao cao giri lai Van phong. Chuy8n via teng hop do thao cac bao cao

  4 Xem xet Lanh dao

  Van •

  phang

  . Do 1. i vai bao cao tai Clic

  Trinh Chanh Van pheng xem xet, the'

  4

 • .

  I .

  F-I 1

  ••• . Elm

  lb I

  -1 .% L• I

  I .

  1 a . r a I.

  - • -

  . I

  m. A r .

  .1 =

  I 1

  =

  5L I. •

  '1' i

  -5#

  r

  M

  . P-

  = .• . - r. .I.0 e . - .1 • ., •

  1. i 9 -

  t •

 • duyet qua email. A ,.. Neu khong dat chuyen lai chuyen vien

  tOng hop lam lai. Neu dat 14 bao cao gin Lanh dao Cue. 2. Di vai bao cao giri BO Trinh Chanh Van pheng xem xet qua email. Neu lchong dat chuyen lai chuyen vien

  tOng hap lam lai. NM dat trinh Lath dao Clic xem xet qua emai.

  5 P h'e duyet Lanh dao

  Cuc

  Unit dao Cue xem xet va pile duyet bao cao qua email.

  • Neu Ichong St chuyen lai Van phong lam lai. Neu dat chuyen lai Van thu de phat hanh.

  6 Phat hanh Van thu Van thu phat hanh bao cao tan, thang, quy, 6 thang va nam theo quy dinh

  7 Ltru bao cao

  Chuyen • vien tong hap

  Chuyen vien duac giao c8ng tk tong hap • bao cao c6 trach nhiem luu frit ho sa theo

  quy dinh hien hanh.

  12. Belo coo dot xulit

  TT float dOng Trach nhiem Mo tit Bieu

  x mau

  1 Ti p nha A