Bankarstvo-predavanja + dodatak

download Bankarstvo-predavanja + dodatak

of 146

 • date post

  10-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bankarstvo-predavanja + dodatak

 • 8/8/2019 Bankarstvo-predavanja + dodatak

  1/146

  1

  11.09.

  BILJEKE SA PREDAVANJA IZ

  BANKARSTVA

  Rijeka, 2007.

 • 8/8/2019 Bankarstvo-predavanja + dodatak

  2/146

  2

  UVOD

  BANKARSTVO

  Izuava, obrauje i objanjava banku, bankarski sustav, bankarsko

  poslovanje, razliite odnose, procese operacije koje se javljaju u prometunovca i kredita preko banaka.

  CILJ PREDMETA

  Upoznavanje razvoja, funkcija i organizacij e banaka, bankarskih poslova ispecifinih odnosa koje se javljaju u odnosima izmeu banaka i njihovihklijenata.

  POSREDNICI

  TEDITE INVESTITORI

  TRITE KAPITALA

  Osobe koje imaju viak sredstava (trajno ili privremeno), te investitorikoji su uvijek gladni novaca, koji ne ele male tedie, nalaze posrednike kojiod malih tedia, odnosno od malih svota novaca formiraju velike svote novaca(kapital) podobne za ulaganja. Drugi je nain pribavljanja sredstava tako dainvestitor izdaje vrijednosne papire (dionice, obveznice, komercijalne zapise isl.) te ih ponudi na financijskom tritu. Ako su to male svote novca malitedie mogu kupiti te vrijednosne papire.

  POJAM, DEFINICIJA BANKE I ZNAENJE ZA GOSPODARSKIRAZVOJ

  BANKA

  Banka je poduzee, ali ima specifinosti u poslovanju koje su regul irane posebnim propisima i praksom. Bavi se uzimanjem i davanjem kredita iposredovanjem u novanim plaanjima u privredi i drutvu.

  Rai definira banku - banka je poduzee koje se svojom glavnomdjelatnou bavi primanjem i davanjem tj., posredovanjem kr edita.

  vicarac Felix Somary - banka je ustanova ili poduzee kojem jeuzimanje kredita u obliku novca glavna zadaa.Zakon o bankama i drugim financijskim organizacijama l.1,2,3./89. (YU)Zakon o bankama i tedionicama94/93

 • 8/8/2019 Bankarstvo-predavanja + dodatak

  3/146

  3

  Banka je samostalna financijska organizacija osnovana kao dionikodrutvo koja obavlja djelatnosti zbog ostvarivanja dobiti, a posluje na naelimalikvidnosti, sigurnosti i rentabilnosti.Zakon o bankama l.2 iz 1998.

  Banka je dioniko drutvo iji je predmet primanje novanih depozita i

  davanja kredita i drugih plasmana u obavljanju djelatnosti utvrenih ovimzakonom.Zakon o bankama l.2 iz 2002.

  Banka je financijska institucija koje je od Hrvatske Narodne banke dobilaodobrenje za rad i koja je osnovana kao dioniko drutvo sa sjeditem uRepublici Hrvatskoj.

  MAKROFINANCIJSKA STRUKTURA, PROCES DRUTVENEREPRODUKCIJE

  PROIZVODNJA RAZMJENA RASPODJELA POTRONJA

  Da bi se proces drutvene reprodukcije uspjeno odvijao potrebna jeodgovarajua koliina novca u opticaju.

  - Neki pokuaji da se to rijei mjenicom bili su bezuspjeni.- Ako ima previe novca u opticaju dolazi do inflacije, a ako ga ima premalodolazi do nelikvidnosti u gospodarstvu.

  FINANCIRANJE

  Proces reprodukcije moe se financirati na vie naina:a) SAMOFINANCIRANJE - poduzee organizira svoje poslovanje u onom

  opsegu koliko ima vlastitih sredstava, ne zaduuje se.b) DIREKTNO FINANCIRANJE: poduzee - poduzeec) INDIREKTNO FINANCIRANJE - putem posrednika

 • 8/8/2019 Bankarstvo-predavanja + dodatak

  4/146

  4

  IZRAVNO I POSREDOVANO FINANCIRANJE

  POZAJMLJIVAI IZRAVNO FINANCIRANJE UZAJMLJIVAI NSJ- Novano Investicijski fondovi NDJ - novanosuficitarne jedinice Brokeri deficitarne jedinice

  DileriKuanstva Ku anstvaPoduzea DIREKTNA POTRAIVANJA PoduzeaDrava Inozemstvo NOVAC Drava

  Inozemstvo

  POSREDOVANO FINANCIJSKO POSREDOVANJE NOVACFINANCIRANJE Poslovne banke; tedno-depozitneTRITA institucije; Osiguravatelji ivota i imovine; DIREKTNA POTR.

  Mirovinski fondovi; Investicijski fondovi;Financijske kompanije; Dravne IZRAVNO FINANC.

  financijske institucije, itd. TRITA

  - s jedne strane imamo pozajmljivae koji imaju novane vikove, a s drugestrane imamo uzajmljivae,

  - oni mogu sklopiti svoje aranmane izravno. Dakle izravno pozajmljivaidaju novac, a zauzvrat dobivaju direktna potraivanja. Pritom im mogupomagati investicijski fondovi, banke, brokeri, dealeri.

  Izravno financiranje nailazi na probleme ka o to je npr. nepoznavanje kreditnogboniteta pa se stoga ide radije preko posrednika.

 • 8/8/2019 Bankarstvo-predavanja + dodatak

  5/146

  5

  FUNKCIJE BANKE

  1) FINANCIJSKO POSREDOVANJEa)Prikupljan je sredstava u zemlji i iz inozemstva i po odbitku rezervi

  likvidnosti davanja kredita

  b)Rona transformacija depozita - banke mogu dio kratkoronih depozitako ji su umasi stabilni transformirati u dugorone plasmane, ali sve ustabilnim gospodarskim uvjetima.

  c)Stvaran je efikasnih i racionalnih metoda mobilizacije i usmjeravanjasredstava.- na strani pasive, ulagaima treba ponuditi razliit e oblike ulaganja (

  VP-i i sl.)- efikasannain plasiranja znai iotkup VP-aane samo davanje kredita - banke su malonapravile u afirmaciji VP-a

  d) Optimalna koncentracija i integracija novanih tokova u ciljuprebroivanja teritorijalnih, vremenskih, namjenskih ograda. - banke su povezane mreom SWIFT.- banke su uspjene u:

  INTERPERSONALNOM,INTERTEMPORALNOM,INTERLOKALNOM posredovanju.

  2) POSREDOVANJE U PLAANJIMABanke obavljaju: a) Platni promet sa inozemstvom

  b) Domai platni promet

  3) KREIRANJE NOVCA je posebna funkcija banaka to je stvaranjenovca- kreditna multiplikacija

  POVIJEST BANAKA

  Preduvjeti za razvoja banaka:1. Robna proizvodnja2. Trite3.Novac

  ANTIKI SVIJET Pravo kovanja novca imali su gradovi, hramovi i male drave

  Problem je bio: Mijenjanje novca (nije se moglo tuim novcem kupovati) Posredovanje (izmeu onih koji novac imaju i onih koji trebaju) uvanje novca Posuivanje novca uz kamatu

 • 8/8/2019 Bankarstvo-predavanja + dodatak

  6/146

  6

  3000. pr. kr.Sumeranski sveenici - poetak bankovnih aktivnosti

  HRAMOVI BABILONA Mjenjaki poslovi

  Primanje depozita Posuivanje novca (odobravanje kredita) Obavljale su se isplate za raun komitenata Vodili su rauna o kreditnoj sposobnosti (kako posudit novac onome tko e

  novac vratiti)

  HAMURABIJEV ZAKONIK (1955. do 1913. pr. n. e.)Precizno razrauje sluajeve odobravanja kredit a od strane hramova-banaka

  BABILON

  Bankovne kue TRESAURI(trezor) - skladita novca

  VII. st. pr.n.e. GRKATRAPEZITI (rije trapeziti; od trapeza-klupa) - bankari mjenjai koji primajunovac i daju zajmove.

  RIMSKO CARSTVO ARGENTARI- primaju depozite i daju kredite MULARI- mjenjai novca Stari Rimljani koriste TEKUE RAUNE RIM- davanje kredita i naplata kamata nije bio sramotan posao. Zarazliku od Grke: ARISTOTEL (384.-322. pr.n.e.): Davanje zajmova uz

  kamate je sramotan i mrzak posao

  PROPAU RIMSKOG CARSTVA- Propadaju gradovi- Zamire trgovina, zanatstvo i bankarstvo- Sve se svodi na poljoprivredu

  KRIARSKI RATOVI

  - Oivljavaju trgovinu- Sajmovi- Izuzetno se razvija Sredozemlje, posebno Italija- Gradovi: Venezia, Genova, Firenza

  Pojavljuju se NOVI INSTRUMENTI: MJENICA, ZALONICA Mjenica - Zato se pojavila? Financirala se trgovina, izgradnja brodova, itd.

 • 8/8/2019 Bankarstvo-predavanja + dodatak

  7/146

  7

  Poeli su se razvijati zapadno europski gradovi XVI. -VII.st. Hamburg,London, Nrnberg, itd.

  Banke postaju emisione (izdaju novac) Obavljaju platni promet, kreditiraju dravu, trgovinu, posebno

  prekomorsku.

  19. st.Stoljee osnivanja i poetak rada suvremenih banaka.Temelji modernog bankarstva!

  KARAKTERISTIKE SUVREMENSKOG BANKARSTVA

  A)OKRUPNJAVANJE BANAKA- tendencija je okrupnjavanje banakaB)UNIVERZALIZACIJA- banke obavljaju sve bankovne posloveC)INTERNACIONALIZACIJA- banke posluju po itavom svijetuD)PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA U POSLOVANJU- kuno

  bankarstvo, ip kartice, SWIFT, itd. (kasnije je detaljno obraeno )

 • 8/8/2019 Bankarstvo-predavanja + dodatak

  8/146

  8

  KARAKTERISTIKE POSLOVNE POLITIKE BANAKA

  1) DEREGULACIJA - kroz liberalizaciju kamate, opsega kredita, netoaktivom, multiplikatorima2) SEKURITIZACIJA- pojaanje aktivnosti na izdanju, kupnji i prodaji

  vrijednosnih papira3) GLOBALIZACIJA- banke sve vie posluju po meunarodnimzajednikim standardima (revizija). Tehnoloko, informacijsko ikomuikacijsko povezivanje (SWIFT mrea)4) SUPERVIZORSTVO - kontrola i upravljanje zajedniko

  - Centralne banke u zemlji ga provode- udruenja banaka- MMF, itd.

  KARAKTERISTIKE DOSADANJEG BANKARSKOG SUSTAVA

  (U HRVATSKOJ)Etape su:1) 1945.-1952.1945-te godine banke su nacionalizirane, preuzima ih drava. Zagreb je bio

  najvee financijsko sredite u razdoblju izmeu dva rata, a kasnije to postajeBeograd. To je bilo razdoblje dravnog bankarstvai. Narodna Banka Jugoslavijetada je propisivala sve i odreivala sve.

  2) 1952.-1965.- Zapoelo je razdoblje radnikog samoupravljanja. Banke su transformirane od

  dravnih preteito u komunalne banke, ali je snaan utjecaj vlasti i drave ostao.Pokazalo se neuspjenim.3) 1965.-1977.4) 1977., pa nadalje. Donosi se Zakon o bankama, privredna reforma,eksperiment u bankarstvu.

  Postojale su: a) INTERNE BANKE- financijske slube unutar velikih sistemab) OSNOVNE BANKE- koje su obavljale temeljne bankarske

  poslove, jedine prave banke, depozit ni, kreditni i ostali poslovic) UDRUENE BANKE- banke na razini Republika, banke koje

  su bile glavna poluga tadanjoj vlasti za utjecaj na bankarstvo, obavljale deviznoposlovanje

  OBILJEJA SUSTAVA

  1) ADMINISTRATIVNO REGULIRANJE POSLOVANJA

 • 8/8/2019 Bankarstvo-predavanja + dodatak

  9/146

  9

  2) VELIKI GUBICI U BANKAMA- banke su bile asocijacije udruenograda, servis udruenog rada to je znailo da ne mo raju poslovatipozitivno zato jer su one zajednike, a posljedica tih gubitaka je:

  - Financijski rezultat banaka je bio zajedniki dohodak ( ako ga je bilo)- Velika svota nenaplaenih potraivanja

  - Inflatorno financira