Arm en rijk hst 1

Click here to load reader

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Arm en rijk, NL Eindhoven verschillen tussen wijken.

Transcript of Arm en rijk hst 1

 • T3hst1ArmenRijk.notebook

  1

  August30,2013

  aug1014:31

  Het nieuwe boek:

  Uitleg

  aug1014:31

  ArmenRijkHoofdstuk1:

  ArmenrijkinNederland

  aug1014:31

  1.1Verschillentussenwijken

  Eindhovenisdevijfdestad(nr1t/m4?)vanNederland(216.000inw.).

  EnormgegroeidnadatPhillipshiereenlampenfabriekvesgde.

  Ditwasna1900.

  Veelmensenverhuizennaardestad(urbanisae).

  Bouwvanveelnieuwewijken.

  Bijv.eenwijkalsDoornakkers.

  Eindhoven,stadvanarbeiderswijken

  wijk = een deel van de stad

  aug1014:31

  1.1Verschillentussenwijken

  Eindhovenkentookvillawijken.

  Dezewijkenstaanaanderandvandestadof

  opplaatsenwaarvroegerindustrieterreinenwaren.

  huis Mullie #omg

  aug1014:31

  1.1Verschillentussenwijken

  TweewoonwijkeninEindhoven

  ArbeiderswijkDoornakkers VillawijkDeKarpen

  Welkeverschillenziejij?

  aug1014:31

  1.1Verschillentussenwijken

  Eindhovenverandert

  WerkenwonenisveranderdinEindhoven.

  Na1970lietPhilipszijnproducteninhetbuitenlandmaken

  ingoedkopelonenlandenalsChina.

  Gevolg steedsmeerwerkloosheidonderdefabrieksarbeiders.

  VeelmenseninwijkDoornakkerswerdenwerkloos.

 • T3hst1ArmenRijk.notebook

  2

  August30,2013

  aug1014:31

  1.1Verschillentussenwijken

  Eindhovenverandert

  RijkemensenverlietenDoornakkers.

  Zeverhuisdennaareenwijkmetmooiere,groterewoningen.

  DitkanbinnenEindhoven(bijv.DeKarpen)ofbuitendestad

  (suburbanisae) .

  aug1014:31

  1.1Verschillentussenwijken

  Eindhovenverandert

  Hoge inkomens vertrekken, lage inkomens blijven achter

  arbeiders wijken 'verarmen' --> verloedering van de buurt -> * achterstandswijken

  aug1014:31

  1.1Verschillentussenwijken

  Welvaartindewijk

  GroteverschilleninwelvaarttussendewijkenDoornakkersenDeKarpen.

  Welvaartkunjemetenmetdevolgendekenmerken:

  1.hetaantalkoopwoningen

  2.dewaardevandewoningen

  *WOZ-waarde?

  aug1014:31

  1.1Verschillentussenwijken

  Welzijnindewijk Welzijnwilzeggenhoegoedhetmetjegaat.

  Leefbaarheidvanjewijkvergrootjewelzijn.

  Leefbaarheidkunjemetendoor:

  1.staatvanhetonderhoudaandewoonomgeving

  (straten,parkenenspeelplekken)

  2.bebouwingsdichtheid;aantalwoningenperkm2

  3.autodichtheid;aantalautosperkm2

  4.voorzieningendichtheid;zijnerbelangrijkevoorzieningenindebuurtvanjewoonwijk(basisschool,huisarts,zwembad,winkels,groenvoorzieningenz.)?

  aug1014:31

  1.2Veranderingeninoudearbeiderswijken

  Veelveranderingen

  Vroegerveelwerkgelegenheidindefabrieken.

  Laagopleidingsniveauwasvoldoende.

  Veelveranderingenindelaatste50jaar.

  Inoudearbeiderswijkenhoogpercentagenietwesterseallochtonen.

  aug1014:31

  1.2Veranderingeninoudearbeiderswijken

  1. werk in fabrieken eenvoudig

  2. overgenomen door machines & computers + verhuizing fabrieken lage lonen landen.

  3. mensen met lage opleiding raakten (structureel) werkloos

 • T3hst1ArmenRijk.notebook

  3

  August30,2013

  aug1014:31

  1.2Veranderingeninoudearbeiderswijken

  Wijkenrakenachterop

  Weinig*socialecohesietussenautochtonenenallochtonen.

  Somszelfsspanningen,bewonersvoelenzichnietmetelkaarverbonden.

  Vooralinoudearbeiderswijkenzijnerproblemenmetleeaarheid

  (goedkopehuurwoningenmensenmetlageopleidingen,weiniginkomenenrelaefveelnietwesterseallochtonen).

  aug1014:31

  1.3Achterstandswijkenverbeteren

  Werkenaandeleefomgeving

  Opknappenvanwoonwijkennoemenwesanering.

  Ope1: Renovae: woningenaanpassenaandestandaardvandezejd.

  OFope2: Sloopennieuwbouwwordttoegepastalshetopknappenvanwoningenteduuris.

  Ookdewoonomgevingwordtopgeknaptomdeleeaarheidte vergroten.

  aug1116:37

  opknappen wijken oa door bestemmingsplan van gemeente

  Rijk

  Provincie

  Gemeente

  Nota's

  Streekplannen

  Bestemmingsplannen

  aug1014:31

  1.3Achterstandswijkenverbeteren

  Werkenmetdeinwoners Verbeterenvandewoonomgevingluktnietalleendoorhetverbeteren

  vandewoningkwaliteit.

  Armoedebeleid:gemeenteondersteuntmensenmetminderinkomen.

  Gemeenteverzorgtcursussen:bijv.overgezondheid.

  Stedelijkevernieuwing:verbeterenvanwoningenendewoonomgevingsamen metdeprojectenomdeleeaarheidteverbeteren.

  Achterstandswijken waar de problemen heel erg groot zijn,

  noemen we aandachtswijken of krachtwijken.

  In Nederland zijn er 40 van.

  aug1014:31

  1.4Verschillentussenregios

  Verschillenininkomen Welvaartinverschillenderegioskunjeoptweemanierenmetelkaar

  vergelijken. 1.BrutoRegionaalProduct(BRP)

  2.Gemiddeldbesteedbaarinkomenper huishouden

  Armoedegrens:hetbedragdatjeminimaalnodighebtomtevoorzieninje basisbehoeen(voedsel,kleding, gezondheidszorgenonderwijs).

  aug1014:31

  1.4Verschillentussenregios

  Verschilleninwerkgelegenheid Werkgelegenheidisverdeeldoverdriesectoren:

  1. Primairesector(eerstesector):bestaansmiddelendiehunproductenregelrechtuitdenatuurhalen.Datzijndelandbouw,devisserij,dejacht en

  dedelfstofwinning.

  2. Secundairesector(tweedesector):deproductenuitdeprimairesectorwordenverwerktindesecundairesector.Banenindeindustrie,bouwnijverheid enelektriciteits,gasenwaterleidingbedrijvenzijnvoorbeeldenvandesecundairesector.

  3. Terairesector(derdesector):dezesectorbestaatuitbedrijvendie dienstenverlenen.Eenanderenaamvoordezesectorisde dienstensector.Erwordtvaakonderscheidgemaakttussen overheidsdienstverleningencommerciledienstverlening.

  InNederlandheedeterairesector(dienstverlening)demeestebanen.

 • T3hst1ArmenRijk.notebook

  4

  August30,2013

  aug1014:31

  1.4Verschillentussenregios

  Verschilleninwerkgelegenheid

  Demeeste(enbestbetaalde)banenindeterairesector

  vindjeinhetwestenvanhetland.

  Kennisintensievebanenbij:overheid,

  Grensgebiedenhebbenvaakweinig (goede)opleidingenenbanen.

  Mensenverhuizen(migreren)naarandere gebiedenvoorgoedebanen:gevolg vergrijzing.

  Ookdesecundairesectorkent kennisintensievebanen.

  ASMLiseenvoorbeeldvaneen hightechbedrijf.

  aug1014:31

  1.4Verschillentussenregios

  Verschilleningezondheid

  > LevensverwachngishooginNederland.

  Maarindegrotestedenisdelevensverwachnglagerdanhetlandelijkgemiddelde.

  Hierwonenmeermensenmeteenlagesociaaleconomischestatus(weinigopleiding,laaginkomeneneenvoudigwerkenhierdoorvaakmindergezond:roken,drinken,ongezondetenenweinigsporten).

  aug1014:31

  1.4Verschillentussenregios

  Watdoetdeoverheid?> Deoverheidstuurtopinkomenengezondheid.

  Inkomensbeleid

  Mensenmeteenlagerinkomenbetalenminderbelasng.

  Mensenzonderwerkontvangeneenuitkering. Beleidophetgebiedvandegezondheidszorg:

  Iedereenmoetzichverzekerentegen

  ziekteenongevallen

  Welvaartsziekten:

  cursussenomgezondteeten

  minderzoutenvetinproducten

  aug1014:31

  1.5Bronnen:Ruimte,luchtenwater

  Ruimteperinwoner

  Deverdelingvanderuimteperprovincie.

  Nietelkeprovincieisevengroot.

  Nietelkeprovincieheeeengelijkeverdelingvanruimte.

  Debevolkingsdichtheidishetgrootstinstedelijkegebieden.

  aug1014:31

  1.5Bronnen:Ruimte,luchtenwater

  Leeaarheidindegrootstesteden

  (vergelekenmetheelNederlandenmetderestvanNederland)

  Leeaarheidhangtafvan:

  > veiligheid

  > voorzieningenindewijk

  > afstandtothetstadscentrum

  deruimtelijkekwaliteit

  aug1014:31

  1.5Bronnen:Ruimte,luchtenwater

  Deveeteeltalsvervuiler

  Bioindustrieiseenonderdeelvandeveeteeltwaarbijveeldierenopeenkleineoppervlakwordengehoudenvoorbijv.vlees,eierenofbont.Hierdoorproblemen(voormensendier)met:

  luchtkwaliteit

  vervuilingvangrondenoppervlaktewater

 • T3hst1ArmenRijk.notebook

  5

  August30,2013

  aug1014:31

  1.5Bronnen:Ruimte,luchtenwater

  Stofindestad

  Stedelijkegebiedenhebbenvaak

  temakenmeteenslechteluchtkwaliteit.

  Doorverbrandingvanfossielebrandstoen(woningen,bedrijvenenautos)komterveeljnstofindelucht.

  Hetisschadelijkvoormensenmetademhalingsklachtenenhartofvaatziekten.

  aug1014:31

  1.5Bronnen:Ruimte,luchtenwater

  Aantrekkelijklandschap

  Waarliggendeaantrekkelijkste

  landschappen?

  Waarliggendeminstaantrekkelijkelandschappen?

  aug1014:31

  1.5Bronnen:Ruimte,luchtenwater

  Grondenoppervlaktewater

  Dewaterkwaliteitissterkverbeterd.

  Vroegerwerdoppervlaktewaterongezuiverdgeloosdopkanalenenrivieren.Tegenwoordigisditlozenverboden.

  Erzijnafsprakenmetonzebuurlandengemaakt.HierdoorisdekwaliteitvanhetwaterinMaasenRijnsterkverbeterd.

  Jekuntzelfsweerzwemmenopveelplaatsenwaarditvroegernietverstandigwas.

  Pagina 1Pagina 2Pagina 3Pagina 4Pagina 5