Ang Buod ng Buhay ni Jesucristo sa Mundo - lds.org · PDF filemga disipulo Ginawang alak ang...

of 1 /1
Tumawag ng mga disipulo Ginawang alak ang tubig Sermon sa Bundok Nagturo ng mga talinghaga tungkol sa kaharian Lumakad sa ibabaw ng tubig Bundok ng Pagbabagong-anyo Pinakain ang mahigit 5,000 Pinayapa ang dagat Unang paglili- nis ng templo Binyag Binuhay si Lazaro Matagumpay na pagpasok at pangalawang paglilinis ng templo Huling Hapunan Getsemani Pagpapako sa Krus Pagkabuhay na Mag-uli Pagsilang Unang Taon ng Ministeryo Pangalawang Taon ng Ministeryo Pangatlong Taon ng Ministeryo Huling Linggo at Pagbabayad-sala Ang Buod ng Buhay ni Jesucristo sa Mundo GALILEA SAMARIA Capernaum Nazaret Samaria Jerusalem Betlehem JUDEA PEREA Nagturo at nagpaga- ling sa buong Galilea Nagturo at nagpagaling sa Samaria at Perea Pagtakas pa- puntang Egipto Lumaki sa hustong gulang/kaalaman Nagturo sa babae sa tabi ng balon © 2015 ng Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan. Pag-akyat sa Langit

Embed Size (px)

Transcript of Ang Buod ng Buhay ni Jesucristo sa Mundo - lds.org · PDF filemga disipulo Ginawang alak ang...

 • Tumawag ng mga disipulo

  Ginawang alak ang tubig

  Sermon sa Bundok

  Nagturo ng mga talinghaga tungkol

  sa kaharian

  Lumakad sa ibabaw ng tubig

  Bundok ng Pagbabagong- anyo

  Pinakain ang mahigit 5,000

  Pinayapa ang dagat

  Unang paglili-nis ng templo

  Binyag

  Binuhay si Lazaro

  Matagumpay na pagpasok at pangalawang

  paglilinis ng templo

  Huling Hapunan

  Getsemani

  Pagpapako sa Krus

  Pagkabuhay na Mag- uli

  Pagsilang

  Unang Taon ng Ministeryo Pangalawang Taon ng Ministeryo Pangatlong Taon ng Ministeryo Huling Linggo at Pagbabayad- sala

  Ang Buod ng Buhay ni Jesucristo sa Mundo

  GALILEA

  SAMARIA

  Capernaum

  Nazaret

  Samaria

  Jerusalem

  Betlehem

  JUDEA

  PEREA

  Nagturo at nagpaga-ling sa buong Galilea

  Nagturo at nagpagaling sa Samaria at Perea

  Pagtakas pa-puntang Egipto

  Lumaki sa hustong gulang/kaalaman

  Nagturo sa babae sa tabi ng balon

  2015 ng Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

  Pag- akyat sa Langit