Alom Schepping - Van Oosbreestichting · PDF file 2018. 12. 13. · Alom Schepping....

Click here to load reader

 • date post

  30-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Alom Schepping - Van Oosbreestichting · PDF file 2018. 12. 13. · Alom Schepping....

 • Alom Schepping

 • Alom Schepping

  Willem Hirs

 • 4 5

  Inhoudsopgave

  Voorwoord 7 Inleiding 9

  Deel 1 De betekenis van schepping in de apostolische cultuur 11 Schepping 14 Schepping als geheel en als deel 15 Schepping als proces 16 De religieuze ervaring 18 Liefdevol handelen 19

  Deel 2 Een literatuurstudie naar herkenbare denkbeelden 23 Hoofdstuk 1 Hoe het denken over schepping individualiseerde 23

  Een religieuze spiltijd 25 Een wetenschappelijke spiltijd 29 ‘Andersdenkenden’ vanaf het begin van de twintigste eeuw 33

  Hoofdstuk 2 De herkenning van de apostolische betekenis van schepping in de wetenschappelijke literatuur 45

  Schepping 49 Definitie van het begrip 57 Schepping als geheel en als deel 63 Schepping als proces 69 Innerlijke opdracht 77 De religieuze ervaring 83 Liefdevol handelen 95

  Een open eind 99 Beknopte bibliografie voor het apostolische scheppingsbegrip 101 Noten 107

 • 7

  Voorwoord

  Apostolischen spreken en schrijven graag over de schepping. In tal van publicaties is te lezen wat ons daartoe beweegt. In gedichten, liederen, cantates verklanken wij ons gevoel van ontzag en verantwoordelijkheid als mens voor de schepping. Waarom dan nu nog een literatuurstudie?

  Wie zich in de betekenis van schepping wil verdiepen, komt vroeg of laat bij zichzelf uit. Als apostolische vind ik dit heel herkenbaar. Maar studie van de wetenschappelijke literatuur over schepping leert al gauw dat velen dezelfde weg zijn gegaan. Elk mens is nu eenmaal èn waarnemer èn deel van de schepping.

  In 2005 ben ik graag op het aanbod van br. Willem Hirs ingegaan hem een literatuuronderzoek te laten verrichten naar schepping en aanverwante begrippen binnen en buiten Het Apostolisch Genootschap. Een dergelijk onderzoek past in een ontwikkelingsgerichte apostolische cultuur. Alleen, het komt in wetenschappelijk opzicht natuurlijk nooit af. Er is immens veel over schepping geschreven door filosofen, theologen, natuurkundi- gen, biologen enz.

  In dit boek treft u een selectie aan, een dwarsdoorsnede van tal van gedachten over schepping, die mij bijzonder aanspreekt. Daarmee geef ik tevens aan waarom deze studie zo nodig moest. Zij is er om te inspire- ren, zij nodigt uit ons te verdiepen. Bij schepping gaat het om ons gods- en mensbeeld, om wat ons overstijgt en tegelijk in ons leeft, om wetenschap- pelijke nieuwsgierigheid en om zelfkennis. Het is alleszins de moeite waard met wat meer verstand van zaken met elkaar daarover in gesprek te gaan en er ook schriftelijk op te reageren. Ik denk dan aan de bijzon- dere ontwikkelingsgeschiedenis van het apostolische denken over schep- ping en aan toepassingsgebieden. Heeft ons zo verheven denken over de verantwoordelijkheid van de mens in de voortgang van de schepping ook gevolgen voor ons liefdevol handelen naar mens en dier en ons milieube- wust handelen?

  Ik hoop dat dit verdiepende boek aanzet tot veel reacties, die op hun beurt de moeite waard blijken om in cahiers eraan toe te voegen.

  uw Apostel

  © 2009 Het Apostolisch Genootschap Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De opneming in deze uitgave van auteursrechtelijk beschermde werken van derden is, voor zover mogelijk en noodzakelijk, bij de desbetreffende uitgevers gemeld. Zij die menen rechten te kunnen doen gelden op niet aangemelde overgenomen citaten en/of fragmenten of illustraties, kunnen contact opnemen met de uitgever. Uitgave: Het Apostolisch Genootschap, postbus 116, 3740 AC Baarn, Nederland

 • 8 9

  Onderzoek alles; behoud het goede (1 Thess. 5, 21).

  Inleiding

  In dit boek is geprobeerd voor geïnteresseerden, lidmaten van Het Aposto- lisch Genootschap en anderen, een herkenbare relatie te leggen tussen de betekenis van schepping in de apostolische cultuur en enige wetenschap- pelijke literatuur over schepping.

  Wat enkele penvoerdersa in Het Apostolisch Genootschap over schepping schrijven en geschreven hebben is in tal van publicaties te lezen; zie daar- voor verder de bijdrage van Lex van Westrenen, Beknopte bibliografie voor het apostolische scheppingsbegrip, pp 65/8. Deze penvoerders hebben mij enorm geholpen bij de totstandkoming van dit boek waarvoor ik overigens ten volle verantwoordelijk ben.

  Met of zonder God staat de schepping centraal in elke levensbeschouwing. De vraag hoe de schepping wordt gezien in Het Apostolisch Genootschap heeft allereerst geleid tot een presentatie over ‘De betekenis van schep- ping in de apostolische cultuur’. In deel 1 is de presentatie in artikelvorm uitgeschreven. De achtergrond voor dit artikel wordt gevormd door een literatuurstudie, die in deel 2 is gebundeld. Immers, in het artikel gaat het om een poging het apostolische denken en spreken over schepping en daaraan verwante begrippen te verhelderen door de onderlinge samen- hang ervan te laten zien, terwijl in deel 2 wordt gepoogd na te gaan in hoe- verre dit denken en spreken steun vindt in of in tegenspraak is met filoso- fische en theologische literatuur. De hoofdtekst van deel 1 treft u opnieuw aan in de tekstblokken van deel 2, pp 43-91, die voorbeeldsgewijs per blok laten zien welke relatie met de wetenschappelijke literatuur te leggen is.

  Aan mijn literatuurkeuze kunt u zwaar gaan hangen, bijvoorbeeld door te verwachten dat ik beschik over een uitputtend overzicht van al het geschrevene over schepping en over een algemeen aanvaarde, weten- schappelijk gefundeerde methode van selectie. Natuurlijk is dat niet het geval. De scheppingsbronnen zijn legio en elke levensbeschouwing maakt daaruit een eigen selectie. Hooguit kan van een herkennen van soortge- lijke denkbeelden sprake zijn. Ik weet me dus verantwoordelijk voor deze literatuurkeuze en wel vanuit mijn apostolische geloof. Zie dit geschrift dan ook als een leeswijzer in de literatuur, i.c. zie mijn visie op de ontwik- keling van geloof en wetenschap in hoofdstuk 1 van deel 2 en mijn selectie van citaten en samenvattingen in hoofdstuk 2 slechts als smaakmakers.

  a D. Riemers, F.H.J. le Fèvre, H. Brand, G. Brand, H.F.J. Horstmanshoff, N.F. de Pijper, J.L. Slok en L. van Westrenen

 • 10 11

  Deel 1 De betekenis van schepping in de apostolische cultuur

  Wat is nu werkelijk van bete- kenis? In mijn leven ervaar ik een wisselende werkelijk- heid die wisselend onder woorden wordt gebracht. Het is een diversiteit, zo over weldigend, dat ik erdoor in een staat van permanente verwarring zou kunnen gera- ken. Gelukkig heb ik het vermogen te kunnen aanvoelen en nadenken over wat er gebeurt: mijn gevoels- en gedachteleven, een constante factor in het rumoer van alledag. Natuurlijk verandert ook mijn gevoels- en gedachteleven, maar langza- mer, samenhangender, rustgevender. Wat echt van betekenis is, ontstaat aldus in de wisselwerking tussen werkelijkheid, taalgebruik en gevoels- en gedachteleven.

  Iets soortgelijks is het geval met het apostolische gedach- tegoed. Een vaste formule- ring voor ons apostolische geloof bestaat feitelijk niet: ons geloofsgoed is in bewe- ging, niet als een windvaan maar zoals een rivierstroom zich wendt, geleidelijk maar voortdurend. Vanouds we - ten we dat dit gedachtegoed tijdovereenkomstig onder woorden wordt gebracht, dus wisselend en veelal in relatie tot actuele gebeurtenissen en met wisselende voorbeelden. Die veelkleurigheid is ook aantrekkelijk; zij inspireert ons.

  Al laat ons geloof zich daardoor moeilijk in woorden vangen, toch worden daartoe wel pogingen ondernomen. In het vouwblad ‘Visie en verbeel- ding’ is op verzoek van de apostel geprobeerd om het althans over onze grondbeginselen welhaast woordelijk eens te worden. Aan een dergelijk vouwblad gaat het nodige schrijfwerk vooraf: eerst is er een groep die deze grondbeginselen verwoordt voor een enquête, dan is er de verwerking van

  Voor deze verbrokkelde aanpak is gekozen boven een meer gestructu- reerd betoog dat aan de betekenis van schepping een afgesloten karakter zou geven. Het is een open verhaal. Het staat eenieder vrij er de eigen visie en voorkeur uit de literatuur aan toe te voegen.

  De behandelde begrippen in deel 1 ‘De betekenis van schepping in de apostolische cultuur’ vormen de belangrijkste begrenzing van de litera- tuurstudie van deel 2. Het zal niet gaan over bijvoorbeeld erfzonde, hier- namaals of Apocalyps, omdat deze ideeën niet in de cultuur van Het Apos- tolisch Genootschap voorkomen. Maar het gaat in hoofdstuk 2 (opnieuw) over schepping als geheel, als deel en als proces, over levensmacht en liefdemacht, zielenleven en religieuze ervaring, inspiratie en liefdevol handelen enz.

  Daaraan voorafgaand in hoofdstuk 1 van deel 2 geef ik een beeld van de ontwikkeling van filosofie en theologie door te verwijzen naar de verschil- lende betekenissen van schepping in twee ‘spiltijden’ en vanaf het begin van de twintigste eeuw. Ook dit beeld vormt een begrenzing, het betreft mijn huidige keuze uit de literatuur. In de toekomst kan mijn keuze anders uitvallen. Door mijn keuze te tonen in deze studie stel ik me open voor kritiek; mijn keuze is verder controleerbaar in de literatuur waarnaar ik verwijs. Wetenschappelijk zijn dit de minimale voorwaarden waaraan een dergelijke studie moet beantwoorden. Mijn keuze probeert wel de schepping voor zover het de taal aangaat volledig aan de orde te stellen. Dankzij de ontwikkeling van de mens- en cultuurwetenschappen zal het niet uitsluitend gaan over de verschillen tussen een bovennatuurlijke en