มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ...

52
มาตรา ๓๔ ให้หลักปรัชญาพื ้นฐานของ ความเป็ นมืออาชีพของข้าราชการคือ ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมี คุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Transcript of มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ...

Page 1: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

มาตรา ๓๔ ใหหลกปรชญาพนฐานของ

ความเปนมออาชพของขาราชการคอ

ใหขาราชการปฏบตราชการอยางม

คณภาพ คณธรรม และมคณภาพชวตทด

Page 2: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

มาตรา ๔๒ การจดระเบยบขาราชการพลเรอน

สามญ ใหค านงถงระบบคณธรรม ๕ ประการ คอ

(๑) การบรรจแตงตงตองค านงถงความร ความสามารถ

ของบคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรม และ

ประโยชนของทางราชการ

(๒) การบรหารทรพยากรบคคล ตองค านงถงผลสมฤทธ

และประสทธภาพขององคกร และลกษณะของงาน

โดยไมเลอกปฏบตอยางไมเปนธรรม

Page 3: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

(๓) การพจารณาความดความชอบ ตองเปนไปอยางเปน

ธรรมโดยพจารณาจากผลงาน ศกยภาพ และความ

ประพฤต และจะน าความคดเหนทางการเมองหรอสงกด

พรรคการเมองมาประกอบการพจารณามได

(๔) การด าเนนการทางวนย ตองเปนไปดวยความยตธรรม

และโดยปราศจากอคต

(๕) การบรหารทรพยากรบคคลตองมความเปนกลางทางการ

เมอง

Page 4: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

มาตรา ๕๒ การสรรหาเพอใหไดบคคลมา

บรรจเขารบราชการเปนขาราชการพลเรอนสามญ

และแตงตงใหด ารงต าแหนง ตองเปนไปตามระบบ

คณธรรมและค านงถงพฤตกรรมทางจรยธรรม

ของบคคลดงกลาว ตลอดจนประโยชนของทาง

ราชการ

Page 5: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

มาตรา ๗๒ ใหสวนราชการมหนาทเพมพน

ประสทธภาพและเสรมสรางแรงจงใจแกขาราชการ

เพอใหมคณภาพ คณธรรม จรยธรรม คณภาพชวต

มขวญก าลงใจ

มาตรา ๗๓ ผ บงคบบญชาตองปฏบตตอ

ผ ใตบงคบบญชาอยางมคณธรรมและเทยงธรรม และ

เสรมสรางแรงจงใจใหด ารงตนเปนขาราชการทด

Page 6: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

จรรยาขาราชการ

• จรรยาขาราชการ เปนจรรยาวชาชพ(professional ethics)

• จรรยาวชาชพเปนสงซงผ ประกอบวชาชพตาง ๆ จะตองม

และรกษาไวเพอธ ารงเกยรตและศกดศรของผ ประกอบ

วชาชพนน ๆ และเพอผลสมฤทธตอภารกจในการประกอบ

วชาชพนน

• การประกอบวชาชพทจะตองมจรรยาวชาชพก ากบและม

องคกรควบคม ไดแก วชาชพทมผลกระทบตอประชาชนใน

วงกวางเมอเกดการผดพลาดหรอเบยงเบนไปจากหลกวชา

Page 7: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

มาตรา ๗๘ ขาราชการพลเรอนสามญตองรกษาจรรยาขาราชการตามทสวนราชการก าหนด โดยมงประสงค

- ใหเปนขาราชการทด- มเกยรตและศกดศรความเปนขาราชการ

การรกษาจรรยาขาราชการตาม พ.ร.บ. ๒๕๕๑

Page 8: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

โดยเฉพาะในเรองดงตอไปน๑. การยดมนและยนหยดท าในสงทถกตอง๒. ความซอสตยสจรตและมความรบผดชอบ๓. การปฏบตหนาทดวยความโปรงใสและ

สามารถตรวจสอบได๔. การปฏบตหนาทโดยไมเลอกปฏบตอยางไมเปนธรรม๕. การมงผลสมฤทธของงาน

Page 9: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

มาตรา ๗๘ (ตอ)

ใหสวนราชการก าหนดขอบงคบวาดวยจรรยาขาราชการ เพอใหสอดคลองกบลกษณะของงานในสวนราชการนนตามหลกวชาและจรรยาวชาชพ การก าหนดขอบงคบวาดวยจรรยาขาราชการใหรบฟงความคดเหนของขาราชการและประกาศใหประชาชนทราบ

Page 10: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

มาตรา ๗๙ ขาราชการผใดไมปฏบตตามจรรยาขาราชการอนมใชเปนความผดวนยใหผบงคบบญชา

- ตกเตอน- น าไปประกอบการพจารณาแตงตง เลอนขนเงนเดอน- สงใหขาราชการผนนไดรบการพฒนา

Page 11: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

จรรยาขาราชการ

• จรรยาขาราชการตามมาตรา ๗๘ เปนจรรยาขาราชการ

ของแตละสวนราชการ ซงสวนราชการเปนผ จดท าเพอใช

บงคบเฉพาะขาราชการในสงกดของตน

• ใชในทางเสรมสราง โดยตกเตอน น าไปประกอบการ

พจารณาแตงตง เลอนเงนเดอน หรอการพฒนาเทานน

• ไมใชเพอการกลนกรองวาควรจะควรจะใหประกอบวชาชพน

ตอไปหรอไม ดงเชน จรรยาวชาชพของผ ประกอบวชาชพ

อน ๆ เชน แพทย วศวกร ซงมสภาวชาชพนน ๆ ควบคม

และกลนกรองอย

Page 12: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

๕. มงผล

สมฤทธของงาน

๓. มกลไกท างาน

โปรงใส

ตรวจสอบได

คานยมหลก

จรรยาขาราชการ

๔. ไมเลอก

ปฏบต

๒. ซอสตย

รบผดชอบ

ตรงไปตรงมา

๑. ยดมนและยนหยด

ท าในส งทถกตอง

Page 13: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

กลายนหยดท าในสงทถกตอง (Moral Courage)

- ยดมนในความถกตองดงาม ชอบธรรม

- เสยสละ

- ยดหลกวชา และจรรยาวชาชพ

- ไมยอมโอนออนตามอทธพลใดๆ

Page 14: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

- ปฏบตหนาทอยางตรงไปตรงมา

- แยกเรองสวนตวออกจากหนาทการงาน

-อ านวยความสะดวกและใหบรการแกประชาชน -รกษาประโยชนสวนรวม

-รบผดชอบตอผลการปฏบตงานขององคกร และ

ตอการพฒนาปรบปรงระบบราชการ

ซอสตย และมความรบผดชอบ (Integrity and Accountability)

Page 15: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

- ปรบปรงกลไกการท างานขององคการให มความโปรงใส

- มวธการใหประชาชน/กลไกของรฐตรวจสอบได

- เปดเผยขอมลขาวสารภายในขอบเขต

โปรงใส ตรวจสอบได (Transparency)

Page 16: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

- บรการประชาชนดวยความเสมอภาคเนนความสะดวก รวดเรว

ประหยดและถกตอง

- ปฏบตตอผ มารบบรการดวยความมน าใจ เมตตา เออเฟอ

ไมเลอกปฏบต (Nondiscrimination)

-ปฏบตหนาทการงานบนหลกการความเสมอภาค

Page 17: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

- ท างานใหแลวเสรจตามก าหนด เกดผลดตอ

หนวยงาน และสวนรวม

- ใชทรพยากรของทางราชการใหค มคา เสมอน

การใชทรพยากรของตนเอง

- เนนการท างานโดยยดผลลพธเปนหลก

มการวดผลลพธ และคาใชจาย

ม งผลสมฤทธของงาน (Results- oriented)

Page 18: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

รฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช ๒๕๕0

หมวด ๑๓

จรยธรรมของผ ด ารงต าแหนงทางการเมองและเจาหนาทของรฐ

มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจรยธรรมของผ ด ารงต าแหนงทางการเมอง

ขาราชการ หรอเจาหนาทของรฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวล

จรยธรรมทก าหนดขน

มาตรฐานทางจรยธรรมตามวรรคหนง จะตองมกลไกและระบบ

ในการด าเนนงานเพอใหการบงคบใชเปนไปอยางมประสทธภาพ รวมทง

ก าหนดขนตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระท า

การฝาฝนหรอไมปฏบตตามมาตรฐานทางจรยธรรมตามวรรคหนงให

ถอวาเปนการกระท าผดทางวนย

Page 19: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

จรรยาขาราชการ

• ควรก าหนด

เปนมาตรฐาน

กลางส าหรบ

ขาราชการพล

เรอนทกสวน

ราชการ โดย

ม ก.พ. เปน

องคกร

ควบคม

มาตรา ๒๗๙ และ มาตรา ๒๘0

รฐธรรมนญ ฯ ๒๕๕0 บญญตวา

ม าต รฐ า นท า ง จ ร ย ธ ร รม ข อ ง

ขาราชการแตละประเภท ใหเปนไป

ตามประมวลจรยธรรมทก าหนดขน

โดยใหผ ตรวจการแผนดนเปนผ ให

ค าแนะน าในการจดท า (ประมวล

จรยธรรมดงกลาวจะคลมถงจรรยา

วชาชพของขาราชการพลเรอน และ

มมาตรการบงคบ(sanction)ดวย

การลงโทษทางวนยดวย

Page 20: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

คานยมหลก (Core Value)ส าหรบประมวลจรยธรรมของผ ด ารงต าแหนงทางการเมอง

และเจาหนาทของรฐ

ตามรฐธรรมนญ ฯ พทธศกราช ๒๕๕0 มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘0

๑. การยดมนในคณธรรมและจรยธรรม

๒. การมจตส านกทด ซอสตย สจรต และรบผดชอบ

๓. การยดถอประโยชนของประเทศชาตเหนอกวาประโยชนสวนตน และไมม

ผลประโยชนทบซอน

๔. การยนหยดท าในสงทถกตอง เปนธรรม และถกกฎหมาย

๕. การใหบรการแกประชาชนดวยความรวดเรว มอธยาศย และไมเลอกปฏบต

๖. การใหขอมลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถกตอง และไมบดเบอน

ขอเทจจรง

๗. การม งผลสมฤทธของงาน รกษามาตรฐาน และมคณภาพ โปรงใส และ

ตรวจสอบได

๘. การยดถอมนในระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรย ทรงเปนประมข

๙. การยดมนในหลกจรรยาวชาชพขององคกร

Page 21: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

หลกนตธรรม

หลกคณธรรม

หลกความโปรงใส

หลกการมสวนรวม

หลกความรบผดชอบ

หลกความค มคา

การบรหารจดการทด

ระเบยบส านกนายกรฐมนตร วาดวยการสรางระบบบรหารกจการบานเมองและสงคมทด พ.ศ. ๒๕๔๒

Page 22: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

หมวด ๒เกดประโยชนสขของประชาชน

หมวด ๘มการประเมนผลการปฏบตราชการอยางสม าเสมอ

หมวด ๓เกดผลสมฤทธตอภารกจ

ของภาครฐ

หมวด ๗ประชาชนไดรบการอ านวยความสะดวกและไดรบการตอบสนอง

ความตองการ

หมวด ๔มประสทธภาพและเกดความคมคา

ในเชงภารกจของรฐ

หมวด ๕ไมมขนตอนการปฏบตงาน

เกนความจ าเปน

หมวด ๖มการปรบปรงภารกจของ

สวนราชการใหทนตอเหตการณ

หมวด ๑การบรหารกจการบานเมองทด

พ.ร.ฎ. หลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ. ๒๕๔๖

Page 23: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

กรอบแนวคดมาตรการสรางราชการใสสะอาด

จตส านกราชการใสสะอาด

ปองกนการทจรต (บรหารใสสะอาด)

จดการกรณทจรต

• เรงรดด าเนนการทางวนย• สงเสรมบคคลภายนอกมสวนรวมตรวจสอบ• มชองทางแจงเบาะแสทจรต• แจงรายชอเอกชนทไดรบค าพพากษาวาทจรต

กรอบการสรางความโปรงใสและใสสะอาดของหนวยงานภาครฐ

• จดท าและบงคบใชมาตรฐานทางคณธรรมและจรยธรรม• เผยแพร รณรงค และสงเสรมการปฏบต

ตามจรรยาบรรณ และมาตรฐานฯ• ยกยองเชดชคนดโดยเชอมโยงความประพฤต ผลงาน กบ การใหรางวล

• ลดการใชดลยพนจของบคคล

• ใชการบรหารงานบคคลตามหลกคณธรรม• เสรมสรางจตส านกความพรอมรบผด• สงเสรมใหผบงคบบญชาเปนแบบอยางทด

Page 24: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

ปฏบตตน ฝกอบรม สรางขวญ จงใจ การอนเปนแบบอยาง พฒนา ก าลงใจ

เสรมสรางและพฒนา

การรกษาวนย

Page 25: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

วนยและการรกษาวนย

มาตรา ๘0 ขาราชการพลเรอนสามญตองรกษาวนย

โดยกระท าการหรอไมกระท าการตามหนาทบญญตไวในหมวดน

โดยเครงครดอย เสมอ

ขาราชการพลเรอนสามญผ ปฏบตราชการในตางประเทศ

นอกจากตองรกษาวนยตามทบญญตไวในหมวดนแลว ตองรกษา

วนยโดยกระท าการหรอไมกระท าการตามทก าหนดในกฎ ก.พ.

ดวย

Page 26: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

(ตอ)มาตรา ๘๑ ขาราชการพลเรอนสามญตองสนบสนนการ

ปกครองระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมข

ดวยความบรสทธใจ

มาตรา ๘๒ ขาราชการพลเรอนสามญตองกระท าตามขอ

ปฏบต ดงน

(๑) ตองปฏบตหนาทดวยความซอสตย สจรต และเทยง

ธรรม

(๒) ตองปฏบตหนาทราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ

ระเบยบของทางราชการ มตของคณะรฐมนตร นโยบายของ

รฐบาล และปฏบตตามระเบยบแบบแผนของทางราชการ

......................................

......................................

Page 27: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

พระราชบญญตระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๗ บญญตไววาใหผบงคบบญชามหนาทเสรมสรางและพฒนาใหผอยใตบงคบบญชามวนยและปองกนมใหผอยใตบงคบบญชากระท าผดวนย ใหเปนไปตามหลกเกณฑและวธการท ก.พ. ก าหนด

ค าอธบาย“การเสรมสรางและพฒนา” หมายความวา การสงเสรมใหผอยใต

บงคบบญชามวนยในตนเองดวยวธการปฏบตตนเปนแบบอยางทด การฝกอบรม การสรางขวญและก าลงใจ การจงใจ และการอนใดอนจะเสรมสรางและพฒนาทศนคต จตส านก และพฤตกรรมของผอยใตบงคบบญชาใหเปนไปในทางทมวนย มความภาคภมใจในเกยรตและศกดศร เหนคณคาของการมวนยในตนเองและวนยกลม หรอดวยวธการอนใดทเหมาะสมกบภมสงคมของแตละสวนราชการตามทเหนสมควร

Page 28: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

“การปองกน” หมายความวา กระบวนการเสรมสรางความรสกนกคดในทางทดงาม การก าหนดหลกปฏบตงานทดและใหถอปฏบตเพอเปนการลดแรงจงใจทจะน าไปสการกระท าผดวนย รวมทงการเอาใจใส สงเกตการณและขจดเหตทอาจกอใหเกดการกระท าผดวนยอนเปนการรกษาวนยทควรด าเนนการอยางตอเนอง โดยค านงถงภาระหนาททแตกตางของแตละสวนราชการ ซงผบงคบบญชาทไดรบมอบหมายจากหวหนาสวนราชการจะตองทราบถงปญหา และสาเหตแหงการกระท าผดวนยทเกดขนบอยครง อนเปนการปองกนการกระท าผดทมประสทธภาพและเหมาะสมกบภมสงคมนน ๆ

Page 29: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

สวนในกรณทมการกระท าผดเกดขนแลว จะตองรบสบสวนขอเทจจรง และหรอด าเนนการสอบสวนทางวนยโดยเรว ดวยความยตธรรม และเปนธรรม เพอเปนการสรางความตระหนกรถงผลกระทบทนาเกรงกลว อนเกดจากการกระท าผดวนย ในขณะเดยวกนตองมมาตรการคมครองพยานเพอประโยชนในการด าเนนการทางวนยดวยหรอดวยวธ การอนใดทเหมาะสมกบภมสงคมของแตละสวนราชการตามทเหนสมควร

Page 30: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

ความปรารถนา

ไมผด

Page 31: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

ปทสถาน

ประกาศต

พฤตกรรม

จดมงหมาย

ผล

จรยธรรม

ในทางศาสนา ในการประกอบวชาชพ ในการท างาน

ศลธรรม จรรยา วนย

ควร พง ตอง

เพอคน

ด ศกดศร + ประสทธผล

เพอคน + งาน

ประสทธผล

เพองาน

คณธรรม จรรยา วนย

Page 32: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

อบายมข ๖

ผหนง ชอบดมสราเปนอาจณ ไมชอบกนขาวปลาเปนอาหารผสอง ชอบทองเทยวยามวกาล ไมรกลกรกบานของตนผสาม ชอบเทยวดการละเลน ไมละเวนบารคลบละครโขนผส ชอบคบคนชวมวกบโจร หนไมพนอาญาตราแผนดนผหา ชอบเลนไพเลนมากฬาบตร สารพดถวโปไฮโลวสนผหก ชอบเกยจครานการหากน มทงสนหกผอปรยเอย

Page 33: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

เหตทางใจทกอใหเกดการกระท าผดวนย

* ไมเขาใจ* ตามใจ* ไมใสใจ

* ชะลาใจ

* เผลอใจ

* ลอใจ

* จ าใจ

* เจบใจ* ตงใจ

* ไมมจตใจ

Page 34: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

อบายมข

ความจ าเปนในการครองชพ

การปลอยปละละเลยของผบงคบบญชา

สาเหตวนยเสอม

ตวอยางไมด ขวญไมด

งานลนมอ

โอกาสเปดชองลอใจ

Page 35: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

มาตรา ๘๗ บญญตใหผบงคบบญชามหนาทเสรมสรางและพฒนาใหผอยใตบงคบบญชามวนยและปองกนมใหผอยใตบงคบบญชากระท าผดวนย ทงน ตามหลกเกณฑและวธการท ก.พ. ก าหนด

Page 36: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational
Page 37: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

เพอใหเปนไปตามมาตรา ๘๗ แหงพระราชบญญตระเบยบขาราชการพลเรอนพ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. จงก าหนดหลกเกณฑและวธการเสรมสรางและพฒนาใหผอยใตบงคบบญชามวนยและปองกนมใหผอยใตบงคบบญชากระท าผดวนย

Page 38: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

๑.๑ ก ำหนดเรองกำรเสรมสรำง พฒนำ และปองกนไว

ในยทธศำสตรและแผนกำรพฒนำขำรำชกำร แผนกำร

สรำงผน ำ สรำงบรรยำกำศกำรเรยนรในองคกร และ

จดสรรงบประมำณสนบสนน

Page 39: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

๑.๒ มอบหมำยหนวยงำนด ำเนนกำรตำม ตำม ๑.๑ โดย.....

ก ำหนด

เปำหมำยก ำกบดแล

สงเสรม

สนบสนนตดตำมผล

เพอใหเกดสมฤทธผลในเชงบรณาการระหวางงานทมลกษณะใกลเคยงกน

Page 40: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

๑.๓ จดใหมกำรประชมรวมกน

เพอพจำรณำ....

- องคควำมร

- วธกำร

- แนวทำง

โดย

ศกษำและเลอกใชจำก

แนวทำงของ ก.พ.

ทแนบทำยนมำปรบใช

หรอวธกำรอน ๆ

ในกำรเสรมสรำง

พฒนำและปองกน

Page 41: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

๑.๔ บทบำทและหนำทของผบงคบบญชำ

กำรเปนผน ำตนแบบทด

กำรก ำกบดแล

กำรฝกอบรมระหวำงกำรทดลองปฏบตหนำทรำชกำร

กำรฝกอบรมระดบปฏบตกำรหรอผมประสบกำรณ

รวมทงผบรหำร ผท ำหนำทเปนผบงคบบญชำ

Page 42: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational
Page 43: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

โดยแสดงถงกำรมสวนรวมในกำร

ก ำหนดวธกำรฯ ใหส ำนกงำน ก.พ. ทรำบ

Page 44: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

- เปนศนยกลำงทำงวชำกำร ใหค ำปรกษำ สนบสนนในเรองทเกยวของ ก ำกบ ดแล ตดตำมประเมนผล

- จดใหมกำรประชมสมมนำประจ ำป

- ท ำหนำทเปนศนยกลำงในดำนวชำกำร

Page 45: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

สรปรำยงำนประจ ำปในภำพรวม รำยงำน

คณะรฐมนตร รวมทงเผยแพรแกสำธำรณชน

เพอยกยองเปนแบบอยำงและเรยนรรวมกน

Page 46: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

ยทธศาสตร ท ๑

• การพฒนาคณภาพขาราชการ ในการปฏบตงาน บนพนฐานของสมรรถนะ

ยทธศาสตร ท ๒

• การพฒนาขาราชการใหเปนคนดมความซอสตยสจรต มคณธรรมจรยธรรม มวนย และเขาถงประชาชน

ยทธศาสตร ท ๓

• การพฒนาผน าการเปลยนแปลงทกระดบในองคกร โดยผานกระบวนการเรยนรท หลากหลายใหสามารถเปนผน าตนเอง ผน าทม ผน าองคการและผน าเครอขาย

ยทธศาสตร ท ๔

• การสงเสรมการพฒนาคณภาพชวตของขาราชการ ทกคน ทกระดบใหมพลงกายทเขมแขง และพลงใจ ทพรอมอทศ เพอผลสมฤทธของงาน

ตวอยางยทธศาสตรการพฒนาขาราชการพลเรอน

Page 47: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

ยทธศาสตร ท ๒

Page 48: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

ยทธศาสตร ท ๒ กลยทธ ตวชวด

การพฒนาขาราชการใหเปนคนด มความซอสตยสจรต มคณธรรม จรยธรรม มวนย และ เขาถงประชาชน

๑. สรรหาและคดเลอก

บคคลทมความสามารถ

และ คณสมบต

ของการเปนคนด

มความซอสตยสจรต

มคณธรรม จรยธรรม

ตามระบบคณธรรม

เขารบราชการ

๑. จ านวนเครองมอ/วธการ

ทใชในการสรรหาและ

คดเลอกทไดมาตรฐาน

Page 49: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

ยทธศาสตร ท ๒ กลยทธ ตวชวด

การพฒนาขาราชการใหเปนคนด มความซอสตยสจรต มคณธรรม จรยธรรม มวนย และ เขาถงประชาชน

๒.ก าหนดหลกเกณฑ

และกรอบ

มาตรฐานทาง

คณธรรม จรยธรรม

ขอบงคบจรรยาและ

การประเมนทงดาน

คณลกษณะภายใน

ของบคคล และวธ

ปฏบตงานรวมทงม

การบงคบใชอยาง

เปนรปธรรม

รอยละความส าเรจ ของ

1. การจดท ายทธศาสตรการสงเสรม

คณธรรม จรยธรรม

ของสวนราชการ

2. การจดท ามาตรฐาน

ทางคณธรรม จรยธรรม และ

ขอบงคบจรรยาของหนวยงาน

๓. รายงานการใชหลกธรรมา -

ภบาลภาครฐ ในการบรหารและ

ขบเคลอนยทธศาสตรการพฒนา

ขาราชการของหนวยงาน

๔. รายงานการบงคบใชมาตรฐานฯ

และรอยละของขาราชการ

ทไมปฏบตตาม

Page 50: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

ยทธศาสตร ท ๒ กลยทธ ตวชวด

การพฒนาขาราชการใหเปนคนด มความซอสตยสจรต มคณธรรม จรยธรรม มวนย และ เขาถงประชาชน

๓. เสรมสรางจตส านกการ

เปนขาราชการทดอยาง

ตอเนอง และพฒนา

ผบงคบบญชาทกระดบ

ใหเปนแบบอยางทด

สามารถจงใจและพฒนา

คณธรรม จรยธรรม

ผใตบงคบบญชา และ

สนบสนน การปฏบต

ตามมาตรฐานทาง

คณธรรม จรยธรรม

และจรรยา

1. รอยละความส าเรจ ของ

การพฒนาระบบการ

พฒนากอนเขาสระบบ

ราชการ

2. จ านวนหลกสตรดาน

คณธรรม จรยธรรม

และรอยละของขาราชการ

ทไดรบการพฒนาตาม

หลกสตรดงกลาว

Page 51: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

ยทธศาสตร ท ๒ กลยทธ ตวชวด

การพฒนาขาราชการใหเปนคนด มความซอสตยสจรต มคณธรรม จรยธรรม มวนย และ เขาถงประชาชน

๓. เสรมสรางจตส านกการ

เปนขาราชการทดอยาง

ตอเนอง และพฒนา

ผบงคบบญชาทกระดบ

ใหเปนแบบอยางทด

สามารถจงใจและพฒนา

คณธรรม จรยธรรม

ผใตบงคบบญชา และ

สนบสนน การปฏบต

ตามมาตรฐานทาง

คณธรรม จรยธรรม

และจรรยา

๓. รายงานผลการเรยนร

หลกการบรหารงาน

จากองคการทม

การวางแผนการ

บรหารงาน

อยางเปนระบบ และ

มวฒนธรรมองคกร

ทมความเพยร

ความรอบคอบ รอบร

เรยบงายประหยด

และการน ามาปรบใช

Page 52: มาตราÔÕให้หลักปรัชญาพื้นฐานของ ความเป็นมืออาชีพของ ...envocc.ddc.moph.go.th/uploads/Occupational

ยทธศาสตร ท ๒ กลยทธ ตวชวด

การพฒนาขาราชการใหเปนคนด มความซอสตยสจรต มคณธรรม จรยธรรม มวนย และ เขาถงประชาชน

๓.เสรมสรางจตส านกการ

เปนขาราชการทดอยาง

ตอเนอง และพฒนา

ผบงคบบญชาทกระดบ

ใหเปนแบบอยางทด

สามารถจงใจและพฒนา

คณธรรม จรยธรรม

ผใตบงคบบญชา และ

สนบสนน การปฏบต

ตามมาตรฐานทาง

คณธรรม จรยธรรม

และจรรยา

รอยละความส าเรจของ

๔. การเรยนรเรอง

หลกธรรมาภบาลภาครฐ

๕. การเรยนร

โครงการอนเนองมาจาก

พระราชด าร

๖. โครงการสงเสรมเชดช

และถายทอด

ประสบการณของ

ขาราชการทเปน

แบบอยางทด