· Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา...

46
คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคค คคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคค.................................... ภภภภภภภ 60

Transcript of  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา...

Page 1:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

ภาคผนวก

60

Page 2:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

ประกาศกระทรวงศกษาธการเรอง ใหใชมาตรฐานการศกษา ระดบปฐมวย

ระดบการศกษาขนพนฐานและระดบการศกษาขนพนฐานศนยการศกษาพเศษ

โดยทมประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลกเกณฑและวธการประกนคณภาพการศกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏรปการศกษาในทศวรรษทสองทกำาหนดเปาหมายและยทธศาสตรในการพฒนาคณภาพคนไทยและการศกษาไทยในอนาคต ประกอบกบมนโยบาย ใหปฏรประบบการประเมนและการประกนคณภาพทงภายในและภายนอกของทกระดบกอนจะมการประเมนคณภาพในรอบตอไป จำาเปนตองปรบปรงมาตรฐานการศกษาขนพนฐานใหสอดคลองกน จงใหยกเลกประกาศกระทรวงศกษาธการ เรอง ใหใชมาตรฐานการศกษาระดบปฐมวย เพอการประกนคณภาพภายในของสถานศกษา ลงวนท ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศกษาธการ เรอง ใหใชมาตรฐานการศกษาขนพนฐาน เพอประกนคณภาพภายในของสถานศกษา ลงวนท ๑๑ ตลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศกษาธการ เรอง ใหใชมาตรฐานการศกษาศนยการศกษาพเศษ เพอการประกนคณภาพภายในของ สถานศกษา ลงวนท ๒ มนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

61

Page 3:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

พระราชบญญตการศกษาแหงชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ และทแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ไดกำาหนดการจดระบบ โครงสราง และกระบวนการจดการศกษาใหยดหลกทสำาคญขอหนง คอ มการกำาหนดมาตรฐานการศกษา และจดระบบประกนคณภาพการศกษาทกระดบและประเภทการศกษา โดยมาตรา ๓๑ ใหกระทรวงมอำานาจหนาทกำากบดแลการศกษาทกระดบและทกประเภท กำาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศกษา และมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสงกดและสถานศกษาจดใหมระบบประกนคณภาพภายในสถานศกษา และใหถอวาการประกนคณภาพภายในเปนสวนหนงของการบรหารการศกษาทตองดำาเนนการอยางตอเนอง โดยมการจดทำารายงานประจำาปเสนอตอหนวยงานตนสงกด หนวยงานทเกยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพอนำาไปสการพฒนาคณภาพมาตรฐานการศกษา และเพอรองรบการประกนคณภาพภายนอก

ฉะนน อาศยอำานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบญญตการศกษาแหงชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ และทแกไขเพมเตม (ฉบบ ท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกบมตคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานในการประชม ครงท ๕/๒๕๖๑ เมอวนศกรท ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ จงประกาศใหใชมาตรฐานการศกษาระดบปฐมวย ระดบการศกษาขนพนฐานและระดบการศกษาขนพนฐานศนยการศกษาพเศษ เพอเปนหลกในการเทยบเคยงสำาหรบสถานศกษา หนวยงานตนสงกด และสำานกงานเขตพนทการศกษาทงประถมศกษา และมธยมศกษา ในการพฒนา สงเสรมสนบสนน กำากบดแล และตดตามตรวจสอบคณภาพการศกษา ตามเอกสารแนบทายประกาศฉบบน

ทงน ใหใชกบสถานศกษาทเปดสอนระดบปฐมวย ระดบการศกษาขนพนฐาน และระดบการศกษาขนพนฐานศนยการศกษาพเศษ

62

Page 4:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

ประกาศ ณ วนท ๖ สงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ธระเกยรต เจรญเศรษฐศลป

(นายธระเกยรต เจรญเศรษฐศลป)

รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

63

Page 5:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

มาตรฐานการศกษา ระดบปฐมวยแนบทายประกาศกระทรวงศกษาธการ เรอง ใหใชมาตรฐานการ

ศกษาระดบปฐมวย ระดบการศกษาขนพนฐาน

และระดบการศกษาขนพนฐานศนยการศกษาพเศษฉบบลงวนท ๖ สงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

------------------------------------

มาตรฐานการศกษาระดบปฐมวย พ.ศ. ๒๕๖๑ มจำานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก

มาตรฐานท ๑ คณภาพของเดกมาตรฐานท ๒ กระบวนการบรหารและการจดการมาตรฐานท ๓ การจดประสบการณทเนนเดกเปนสำาคญ

แตละมาตรฐานมรายละเอยด ดงนมาตรฐานท ๑ คณภาพของเดก

๑.๑ มพฒนาการดานรางกาย แขงแรง มสขนสยทด และดแลความปลอดภยของตนเองได

๑.๒ มพฒนาการดานอารมณ จตใจ ควบคม และแสดงออกทางอารมณได

๑.๓ มพฒนาการดานสงคม ชวยเหลอตนเอง และเปนสมาชกทดของสงคม

๑.๔ มพฒนาการดานสตปญญา สอสารได มทกษะการคดพนฐาน และแสวงหาความรได

64

Page 6:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

มาตรฐานท ๒ กระบวนการบรหารและการจดการ๒.๑ มหลกสตรครอบคลมพฒนาการทง ๔ ดาน สอดคลองกบบรบท

ของทองถน๒.๒ จดครใหเพยงพอกบชนเรยน๒.๓ สงเสรมใหครมความเชยวชาญดานการจดประสบการณ๒.๔ จดสภาพแวดลอมและสอเพอการเรยนร อยางปลอดภยและ

เพยงพอ๒.๕ ใหบรการสอ เทคโนโลยสารสนเทศ และสอการเรยนรเพอ

สนบสนนการจดประสบการณ๒.๖ มระบบบรหารคณภาพทเปดโอกาสใหผเกยวของทกฝายมสวน

รวมมาตรฐานท ๓ การจดประสบการณทเนนเดกเปนสำาคญ

๓.๑ จดประสบการณทสงเสรมใหเดกมพฒนาการทกดานอยางสมดลเตมศกยภาพ

๓.๒ สรางโอกาสใหเดกไดรบประสบการณตรง เลนและปฏบตอยางมความสข

๓.๓ จดบรรยากาศทเออตอการเรยนร ใชสอและเทคโนโลยทเหมาะสมกบวย

๓.๔ ประเมนพฒนาการเดกตามสภาพจรงและนำาผลการประเมนพฒนาการเดกไปปรบปรง

การจดประสบการณและพฒนาเดก

มาตรฐานการศกษา ระดบการศกษาขนพนฐาน

65

Page 7:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

แนบทายประกาศกระทรวงศกษาธการ เรอง ใหใชมาตรฐานการศกษา

ระดบปฐมวย ระดบการศกษาขนพนฐานและระดบการศกษาขนพนฐานศนยการศกษาพเศษ

ฉบบลงวนท ๖ สงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑------------------------------------

มาตรฐานการศกษาระดบการศกษาขนพนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑มจำานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก

มาตรฐานท ๑ คณภาพของผเรยน๑.๑ ผลสมฤทธทางวชาการของผเรยน๑.๒ คณลกษณะทพงประสงคของผเรยน

มาตรฐานท ๒ กระบวนการบรหารและการจดการมาตรฐานท ๓ กระบวนการจดการเรยนการสอนทเนนผเรยนเปน

สำาคญแตละมาตรฐานมรายละเอยดดงน

มาตรฐานท ๑ คณภาพของผเรยน๑.๑ ผลสมฤทธทางวชาการของผเรยน

๑) มความสามารถในการอาน การเขยน การสอสารและการคดคำานวณ

๒) มความสามารถในการคดวเคราะห คดอยางมวจารณญาณ อภปรายแลกเปลยนความคดเหน และแกปญหา

๓) มความสามารถในการสรางนวตกรรม๔) มความสามารถในการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการ

สอสาร๕) มผลสมฤทธทางการเรยนตามหลกสตรสถานศกษา๖) มความร ทกษะพนฐาน และเจตคตทดตองานอาชพ

66

Page 8:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

๑.๒ คณลกษณะทพงประสงคของผเรยน๑) การมคณลกษณะและคานยมทดตามทสถานศกษา

กำาหนด๒) ความภมใจในทองถนและความเปนไทย๓) การยอมรบทจะอยรวมกนบนความแตกตางและหลาก

หลาย๔) สขภาวะทางรางกาย และจตสงคม

มาตรฐานท ๒ กระบวนการบรหารและการจดการ๒.๑ มเปาหมายวสยทศนและพนธกจทสถานศกษากำาหนด

ชดเจน๒.๒ มระบบบรหารจดการคณภาพของสถานศกษา๒.๓ ดำาเนนงานพฒนาวชาการทเนนคณภาพผเรยนรอบดาน

ตามหลกสตรสถานศกษา และทกกลมเปาหมาย๒.๔ พฒนาครและบคลากรใหมความเชยวชาญทางวชาชพ๒.๕ จดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงคมทเออตอการ

จดการเรยนรอยางมคณภาพ๒.๖ จดระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอสนบสนนการบรหาร

จดการและการจดการเรยนรมาตรฐานท ๓ กระบวนการจดการเรยนการสอนทเนนผเรยนเปนสำาคญ

๓.๑ จดการเรยนรผานกระบวนการคดและปฏบตจรง และสามารถนำาไปประยกตใชในชวตได

๓.๒ ใชสอ เทคโนโลยสารสนเทศ และแหลงเรยนรทเออตอการเรยนร

๓.๓ มการบรหารจดการชนเรยนเชงบวก๓.๔ ตรวจสอบและประเมนผเรยนอยางเปนระบบ และนำาผลมา

พฒนาผเรยน

67

Page 9:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

๓.๕ มการแลกเปลยนเรยนรและใหขอมลสะทอนกลบเพอพฒนาและปรบปรงการจดการเรยนร

มาตรฐานการศกษา ระดบการศกษาขนพนฐานศนยการศกษาพเศษ

68

Page 10:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

แนบทายประกาศกระทรวงศกษาธการ เรอง ใหใชมาตรฐานการศกษา

ระดบปฐมวย ระดบการศกษาขนพนฐานและระดบการศกษาขนพนฐานศนยการศกษาพเศษ

ฉบบลงวนท ๖ สงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑------------------------------------

มาตรฐานการศกษา ระดบการศกษาขนพนฐานศนยการศกษาพเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ มจำานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก

มาตรฐานท ๑ คณภาพของผเรยน๑.๑ ผลการพฒนาผเรยน๑.๒ คณลกษณะทพงประสงคของผเรยน

มาตรฐานท ๒ กระบวนการบรหารและการจดการมาตรฐานท ๓ กระบวนการจดการเรยนการสอนทเนนผเรยนเปน

สำาคญแตละมาตรฐานมรายละเอยด ดงน

มาตรฐานท ๑ คณภาพของผเรยน๑.๑ ผลการพฒนาผเรยน๑) มพฒนาการตามศกยภาพของแตละบคคลทแสดงออกถง

ความร ความสามารถ ทกษะ ตามทระบไวในแผนการจดการศกษาเฉพาะบคคล หรอแผนการใหบรการชวยเหลอเฉพาะครอบครว

๒) มความพรอมสามารถเขาสบรการชวงเชอมตอหรอการสงตอเขาสการศกษาในระดบทสงขน หรอการอาชพหรอการดำาเนนชวตในสงคมไดตามศกยภาพของแตละบคคล

๑.๒ คณลกษณะทพงประสงคของผเรยน๑) มคณลกษณะอนพงประสงคตามทสถานศกษากำาหนด

69

Page 11:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

๒) มความภมใจในทองถน และความเปนไทยตามศกยภาพของผเรยนแตละบคคล

มาตรฐานท ๒ กระบวนการบรหารและการจดการ๒.๑ มเปาหมายวสยทศนและพนธกจทสถานศกษากำาหนด

ชดเจน๒.๒ มระบบบรหารจดการคณภาพของสถานศกษา๒.๓ ดำาเนนงานพฒนาวชาการทเนนคณภาพผเรยนรอบดาน

ตามหลกสตรสถานศกษาและทกกลมเปาหมาย๒.๔ พฒนาครและบคลากรใหมความเชยวชาญทางวชาชพ๒.๕ จดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงคมทเออตอการ

จดการเรยนรอยางมคณภาพ๒.๖ จดระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอสนบสนนการบรหาร

จดการและการจดการเรยนร

มาตรฐานท ๓ กระบวนการจดการเรยนการสอนทเนนผเรยนเปนสำาคญ

๓.๑ จดการเรยนรผานกระบวนการคดและปฏบตจรง และสามารถนำาไปประยกตใชในชวตได

๓.๒ ใชสอ เทคโนโลยสารสนเทศ และแหลงเรยนรทเออตอการเรยนร

๓.๓ มการบรหารจดการชนเรยนเชงบวก๓.๔ ตรวจสอบและประเมนผเรยนอยางเปนระบบ และนำาผลมา

พฒนาผเรยน๓.๕ มการแลกเปลยนเรยนรและใหขอมลสะทอนกลบเพอ

พฒนาและปรบปรงการจดการเรยนร

70

Page 12:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

71

Page 13:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

กฎกระทรวงการประกนคณภาพการศกษา

พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศยอำานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนง แหงพระราชบญญตการศกษาแหงชาตพ.ศ. ๒๕๔๒ ซงแกไขเพมเตมโดยพระราชบญญตการศกษาแหงชาต (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แหงพระราชบญญตการศกษาแหงชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการออกกฎกระทรวงไว ดงตอไปน

ขอ ๑ ใหยกเลกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลกเกณฑ และวธการประกนคณภาพการศกษาพ.ศ. ๒๕๕๓

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงน“การประกนคณภาพการศกษา หมายความวา การประเมนผลและ”

การตดตามตรวจสอบคณภาพตามมาตรฐานการศกษาของสถานศกษาแตละระดบและประเภทการศกษา โดยมกลไกในการควบคมตรวจสอบระบบการบรหารคณภาพการศกษาทสถานศกษาจดขน เพอใหเกดการพฒนาและสรางความเชอมนใหแกผมสวนเกยวของและสาธารณชนวาสถานศกษานนสามารถจดการศกษาไดอยางมคณภาพตามมาตรฐานการศกษา และบรรลเปาประสงคของหนวยงานตนสงกดหรอหนวยงานทกำากบดแล สำานกงาน หมายความวา “ ”สำานกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา(องคการมหาชน)

ขอ ๓ ใหสถานศกษาแตละแหงจดใหมระบบการประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษาโดยการกำาหนดมาตรฐานการศกษาของสถานศกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศกษาแตละระดบและประเภทการศกษาท

72

Page 14:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการประกาศกำาหนด พรอมทงจดทำาแผนพฒนาการจดการศกษาของสถานศกษาทมงคณภาพตามมาตรฐานการศกษาและดำาเนนการตามแผนทกำาหนดไวจดใหมการประเมนผลและตรวจสอบคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ตดตามผลการดำาเนนการเพอพฒนาสถานศกษาใหมคณภาพตามมาตรฐานการศกษา และจดสงรายงานผลการประเมนตนเองใหแกหนวยงานตนสงกดหรอหนวยงานทกำากบดแลสถานศกษาเปนประจำาทกป

เพอใหการดำาเนนการประกนคณภาพการศกษาตามวรรคหนงเปนไปอยางมประสทธภาพใหหนวยงานตนสงกดหรอหนวยงานทกำากบดแลสถานศกษามหนาทในการใหคำาปรกษา ชวยเหลอ และแนะนำาสถานศกษา เพอใหการประกนคณภาพการศกษาของสถานศกษาพฒนาอยางตอเนอง

ขอ ๔ เมอไดรบรายงานผลการประเมนตนเองของสถานศกษาตามขอ ๓ แลวใหหนวยงานตนสงกดหรอหนวยงานทกำากบดแลสถานศกษาจดสงรายงานดงกลาวพรอมกบประเดนตาง ๆทตองการใหมการประเมนผลและการตดตามตรวจสอบซงรวบรวมไดจากหนวยงานทเกยวของหรอจากผมสวนไดสวนเสยกบสถานศกษาแหงนนใหแกสำานกงานเพอใชเปนขอมลและแนวทางในการประเมนคณภาพภายนอก

ใหสำานกงานดำาเนนการประเมนผลและตดตามตรวจสอบคณภาพและมาตรฐานการศกษาของสถานศกษา และจดสงรายงานผลการประเมนและการตดตามตรวจสอบดงกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแกสถานศกษาและหนวยงานตนสงกดหรอหนวยงานทกำากบดแลสถานศกษานน ๆ เพอใหสถานศกษาใชเปนแนวทางในการปรบปรงและพฒนาคณภาพการศกษาตอไป

ในการดำาเนนการตามวรรคสอง สำานกงานอาจจดใหบคคลหรอหนวยงานทไดรบการรบรองจาก สำานกงานดำาเนนการประเมนผลและตดตามตรวจสอบคณภาพและมาตรฐานการศกษาของสถานศกษาได

73

Page 15:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

ใหหนวยงานตนสงกดหรอหนวยงานทกำากบดแลสถานศกษานนตดตามผลการดำาเนนการปรบปรงและพฒนาคณภาพการศกษาของสถานศกษาตามวรรคสอง เพอนำาไปสการพฒนาคณภาพและมาตรฐานการศกษาของสถานศกษา

ขอ ๕ ใหรฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการมอำานาจตความและวนจฉยปญหาอนเกยวกบการปฏบตตามกฎกระทรวงน

ใหไว ณ วนท ๒๐ กมภาพนธ พ.ศ. ๒๕๖๑

ธระเกยรต เจรญเศรษฐศลป

(นายธระเกยรต เจรญเศรษฐศลป)

รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ

หมายเหต :- เหตผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบน คอ โดยทแนวทางในการดำาเนนการตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลกเกณฑ และวธการประกนคณภาพการศกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมสอดคลองกบหลกการประกนคณภาพการศกษาทแทจรง จงสงผลใหการดำาเนนการประกนคณภาพการศกษาทงภายในและภายนอกไมสมพนธกน เกดความซำาซอนและคลาดเคลอนจากการปฏบต ทำาใหไมสะทอนความเปนจรงและเปนการสรางภาระแกสถานศกษาและบคลากรในสถานศกษา ตลอดจนหนวยงานตนสงกด หนวยงานทกำากบดแล และหนวยงานภายนอกเกนความจำาเปน สมควรปรบปรงระบบ หลกเกณฑ และวธการประกนคณภาพการศกษาเพอใหม

74

Page 16:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

กลไกการปฏบตทเออตอการดำาเนนการตามมาตรฐานการศกษาของแตละระดบ และเกดประสทธภาพในการพฒนาคณภาพการศกษา จงจำาเปนตองออกกฎกระทรวงน

ประกาศสำานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานเรอง แนวปฏบตการดำาเนนงานประกนคณภาพการศกษา

ระดบการศกษาขนพนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑

โดยทมประกาศใชกฎกระทรวง การประกนคณภาพการศกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวนท ๒๐กมภาพนธ ๒๕๖๑ ไดกำาหนดระบบ หลกเกณฑ และวธการประกนคณภาพการศกษาอนสงผลใหการดำาเนนงานการประกนคณภาพการศกษาทงหนวยงานตนสงกดหรอหนวยงานกำากบดแล และหนวยงานภายนอกทสะทอนสภาพการดำาเนนงานทแทจรงและเกดประสทธภาพ และกำาหนดแนวทางในการขบเคลอนการประกนคณภาพการศกษาสอดคลองกบหลกการประกนคณภาพการศกษาและมกลไกปฏบตทเออตอการดำาเนนงานตามมาตรฐานการศกษาแตละระดบใหเกดประสทธภาพในการพฒนาคณภาพการศกษา

สำานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน จงไดจดทำาแนวปฏบตการดำาเนนงานการประกนคณภาพการศกษาขนเพอใหหนวยงานตนสงกดสำานกงานบรหารการศกษาพเศษ สำานกงานเขตพนทการศกษาทงประถม

75

Page 17:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

ศกษาและมธยมศกษา ใชเปนแนวปฏบตในการดำาเนนการเพอการพฒนาสงเสรม กำากบดแล และตดตามตรวจสอบคณภาพการศกษาใหเกดประสทธภาพตอการพฒนาคณภาพการศกษาโดยมรายละเอยดดงน

ระดบสถานศกษาใหสถานศกษาระดบการศกษาขนพนฐานดำาเนนการดงตอไปน

๑. ใหสถานศกษาแตละแหงจดใหมระบบการประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา เพอใหเกดการพฒนา และเพอเปนกลไกในการควบคม ตรวจสอบคณภาพการศกษาของสถานศกษาใหเกดการพฒนาและสรางความเชอมนใหกบสงคม ชมชน และผมสวนเกยวของ

๒. จดใหมระบบการประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ดงน๒.๑ กำาหนดมาตรฐานการศกษาของสถานศกษาใหเปนไปตาม

มาตรฐานการศกษาระดบการศกษาปฐมวยและหรอระดบการศกษาขนพนฐานทกระทรวงประกาศใชและใหสถานศกษากำาหนดเปาหมายความสำาเรจตามมาตรฐานของสถานศกษาตามบรบท ทงนสามารถเพมเตมมาตรฐานการศกษาของสถานศกษา นอกเหนอจากทกระทรวงศกษาธการประกาศใชไดโดยใหสถานศกษาและผเกยวของ ดำาเนนการและรบผดชอบรวมกน

๒.๒ จดทำาแผนพฒนาการจดการศกษาของสถานศกษา ทสอดคลองกบสภาพปญหาและความตองการจำาเปนของสถานศกษาอยางเปนระบบโดยสะทอนคณภาพความสำาเรจอยางชดเจนตามมาตรฐานการศกษาของสถานศกษา

๒.๓ ดำาเนนการตามแผนพฒนาการจดการศกษาของสถานศกษา

๒.๔ ประเมนผลและตรวจสอบคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา โดยกำาหนดผรบผดชอบ และวธการทเหมาะสม

76

Page 18:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

๒.๕ ตดตามผลการดำาเนนการเพอพฒนาสถานศกษาใหมคณภาพตามมาตรฐานของสถานศกษา และนำาผลการตดตามไปใชประโยชนในการปรบปรงพฒนา

๒.๖ จดทำารายงานผลการประเมนตนเอง (Self Assessment Report : SAR)ตามมาตรฐานการศกษาของสถานศกษา นำาเสนอรายงานผลการประเมนตนเองตอคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐานใหความเหนชอบ และจดสงรายงานดงกลาวตอสำานกงานเขตพนทการศกษาเปนประจำาทกป

๒.๗ พฒนาสถานศกษาใหมคณภาพโดยพจารณาจากรายงานผลการประเมนตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) และตามคำาแนะนำาของสำานกงานเขตพนทการศกษาหรอสำานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานเพอใหการประกนคณภาพการศกษาเปนไปอยางมประสทธภาพและพฒนาอยางตอเนอง

๓. สถานศกษาแตละแหงใหความรวมมอกบสำานกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา (สมศ.) ในการประเมนคณภาพภายนอกของสถานศกษา เพอปรบปรงและพฒนาคณภาพการศกษาตามขอเสนอแนะของสำานกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา (สมศ.)และหนวยงานตนสงกดหรอหนวยงานทกำากบดแล เพอนำาไปสการพฒนาคณภาพและมาตรฐานของสถานศกษา

ระดบสำานกงานเขตพนทการศกษา/สำานกบรหารงานการศกษาพเศษสำานกงานเขตพนทการศกษา/สำานกบรหารงานการศกษาพเศษ ในฐานะหนวยงานตนสงกดหรอหนวยงานทกำากบดแล ดำาเนนการดงตอไปน

๑. ศกษา วเคราะห รายงานผลการประเมนตนเองของสถานศกษา ตลอดจนใหคำาปรกษา ชวยเหลอและแนะนำาสถานศกษาเพอการพฒนาระบบประกนคณภาพการศกษาของสถานศกษาแตละแหงอยางตอเนอง

77

Page 19:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

๒. รวบรวม และสงเคราะหรายงานผลการประเมนตนเองของสถานศกษา (SelfAssessmentReport :SAR) พรอมกบประเดนตาง ๆ ทตองการใหมการประเมนผลและการตดตามตรวจสอบซงรวบรวมไดจากหนวยงานทเกยวของหรอจากผมสวนไดสวนเสยกบสถานศกษาแหงนน และจดสงไปยงสำานกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา (สมศ.) เพอใชเปนขอมลและแนวทางในการประเมนคณภาพภายนอก

๓. ตดตามผลการดำาเนนงาน ปรบปรง และพฒนาคณภาพการศกษาของสถานศกษาตามขอเสนอแนะของสำานกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา (สมศ.) เพอนำาไปสการพฒนาคณภาพและมาตรฐานการศกษาของสถานศกษา

๔. ใหความรวมมอกบสำานกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา(สมศ.)ในการประเมนคณภาพภายนอก

๕. อาจมอบหมายบคคลทไมไดเปนผประเมนเขารวมสงเกตการณและใหขอมลเพมเตมในกระบวนการประเมนคณภาพภายนอก

ระดบสำานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน๑. สงเสรม สนบสนน ใหคำาปรกษา ชวยเหลอ ตอสำานกงานเขตพนท

การศกษา เพอการพฒนาระบบการประกนคณภาพการศกษา๒. ศกษา วเคราะห สรปผลรายงานผลการประเมนตนเองของสถาน

ศกษา (SelfAssessmentReport: SAR) และรวบรวมประเดนทตองการใหมการประเมนผลและตดตามตรวจสอบซงรวบรวมไดจากหนวยงาน ทเกยวของหรอผมสวนไดสวนเสยกบสถานศกษา ไปยงสำานกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา (สมศ.) เพอใชเปนขอมลและแนวทางในการประเมนคณภาพภายนอก

๓. ตดตามผลการดำาเนนงาน ปรบปรง และพฒนาคณภาพการศกษาของสถานศกษาตามขอเสนอแนะของสำานกงานรบรองมาตรฐานและ

78

Page 20:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

ประเมนคณภาพการศกษา(สมศ.)เพอนำาไปสการพฒนาคณภาพและมาตรฐานการศกษาของสถานศกษา

๔. ประสานความรวมมอกบสำานกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา(สมศ.) ในการจดบคคลรวมเปนผประเมนคณภาพภายนอกกบสำานกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา (สมศ.)

๕. อาจมอบหมายบคคลทไมไดเปนผประเมนเขารวมสงเกตการณและใหขอมลเพมเตมในกระบวนการประเมนคณภาพภายนอก

ประกาศ ณ วนท ๑๖ สงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

บญรกษ ยอดเพชร (นายบญรกษ ยอดเพชร)

เลขาธการคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

79

Page 21:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

ประกาศโรงเรยน...........................................เรอง การใชมาตรฐานการศกษาของสถานศกษา ระดบปฐมวย และระดบ

การศกษาขนพนฐานเพอการประกนคณภาพภายในของสถานศกษาปการศกษา ๒๕๖๑

ตามประกาศกระทรวงศกษาธการ เรอง ใหใชมาตรฐานการศกษาขนพนฐาน เพอการประกนคณภาพภายในของสถานศกษาลงวนท ๖ สงหาคม พ.ศ.

๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------โดยทมประกาศใชกฎกระทรวงประกนคณภาพการศกษา พ.ศ.

๒๕๖๑นโยบายการปฏรปการศกษาในทศวรรษทสองทกำาหนดเปาหมายและยทธศาสตรในการพฒนาคณภาพคนไทยและการศกษาไทยในอนาคต ประกอบกบมนโยบายใหปฏรประบบการประเมนและการประกนคณภาพภายในและภายนอกของทกระดบกอนจะมการประเมนคณภาพในรอบตอไป จำาเปนตองปรบปรงมาตรฐานการศกษาขนพนฐานใหสอดคลองกน จงใหยกเลกประกาศกระทรวงศกษาธการ เรอง ใหใชมาตรฐานการศกษาระดบปฐมวย เพอการประกนคณภาพภายในของสถานศกษา ลงวนท ๒๗ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๕๔ ใหใชมาตรฐานการศกษาขนพนฐาน เพอการประกนคณภาพภายในของสถานศกษา ลงวนท ๑๑ ตลาคม ๒๕๖๑

พระราชบญญตการศกษาแหงชาต พ.ศ.๒๕๔๒ และทแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ไดกำาหนดการจดระบบ โครงสรางและกระบวนการจดการศกษา ใหยดหลกทสำาคญขอหนง คอ มการกำาหนดมาตรฐานการศกษา และจดระบบประกนคณภาพการศกษาทกระดบและ

80

Page 22:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

ประเภทการศกษา โดย มาตรา ๓๑ ใหกระทรวงมอำานาจหนาทกำากบดแลการศกษาทกระดบและทกประเภท กำาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศกษา และมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสงกดและสถานศกษาจดใหมระบบประกนคณภาพภายในสถานศกษา และใหถอวาการประกนคณภาพภายในเปนสวนหนงของการบรหารการศกษา ทตองดำาเนนการอยางตอเนอง โดยมการจดทำารายงานประจำาปเสนอตอหนวยงานตนสงกด หนวยงานทเกยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพอนำาไปสการพฒนาคณภาพมาตรฐานการศกษา และเพอรองรบ การประกนคณภาพภายนอก

ฉะนน อาศยอำานาตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบญญตการศกษาแหงชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แหงพระราชบญญตการศกษาแหงชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซงแกไขเพมเตม โดยพระราชบญญตการศกษาแหงชาต (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกบมตคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานในการประชม ครงท ๕/๒๕๖๑ เมอวนศกรท ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ ประกาศกระทรวงศกษาธการ เรอง ใหใชมาตรฐานการศกษาระดบปฐมวย ระดบการศกษาขนพนฐาน เพอเปนหลกในการเทยบเคยงสำาหรบสถานศกษา ในการประกนคณภาพภายในของสถานศกษา ประกาศ ณ วนท ๖ สงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ โรงเรยน...................................................จงปรบมาตรฐานการศกษาระดบปฐมวย ระดบการศกษาขนพนฐาน โดยความเหนชอบของคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐานและการมสวนรวมของผเกยวของทงบคลากรทกคนในโรงเรยน ผปกครอง และประชาชนในชมชน ใหเหมาะสมและสอดคลองกน เพอนำาไปสการพฒนาคณภาพตามมาตรฐานการศกษา การประเมนคณภาพภายในและเพอรองรบการประเมนคณภาพภายนอก

81

Page 23:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

โรงเรยน...................................................จงประกาศใชมาตรฐานการศกษาของสถานศกษาระดบปฐมวย และระดบการศกษาขนพนฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศน

ประกาศ ณ วนท ................ เดอน ......................... พ.ศ. ....................

(……………………………………………..)ผอำานวยการ

โรงเรยน………………………………

82

Page 24:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

การใหความเหนชอบประกาศมาตรฐานการศกษาของสถานศกษาระดบปฐมวย และระดบ

การศกษาขนพนฐาน โรงเรยน................................................... ประจำาปการ

ศกษา ๒๕๖๑

ในการประชมคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐานครงท ..............เมอวนท ............. เดอน...................พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรยน................................................... สำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาชมพร เขต๑คณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐานไดพจารณามาตรฐานการศกษาของสถานศกษาปการศกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรยน................................................... เหนชอบใหดำาเนนการตามประกาศได

(ลงชอ) ................................ (........................................)

ประธานคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐานโรงเรยน...................................................

วนท ............. เดอน .................... พ.ศ. ๒๕๖๑

83

Page 25:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

มาตรฐานการศกษาของสถานศกษา ระดบปฐมวย พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรยน....................................

……………………………………………………………………..มจำานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก

มาตรฐานท ๑คณภาพของเดกมาตรฐานท ๒ กระบวนการบรหารและการจดการมาตรฐานท ๓ การจดประสบการณทเนนเดกเปนสำาคญแตละมาตรฐานมรายละเอยดดงนมาตรฐานท ๑ คณภาพของเดก

๑.๑ มพฒนาการดานรางกาย แขงแรง มสขนสยทด และดแลความปลอดภยของตนเองได

๑.๒ มพฒนาการดานอารมณ จตใจ ควบคม และแสดงออกทางอารมณได

84

Page 26:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

๑.๓ มพฒนาการดานสงคม ชวยเหลอตนเอง และเปนสมาชกทดของสงคม

๑.๔ มพฒนาการดานสตปญญา สอสารได มทกษะการคดพนฐาน และแสวงหาความรได มาตรฐานท ๒ กระบวนการบรหารและการจดการ

๒.๑ มหลกสตรครอบคลมพฒนาการทง ๔ ดาน สอดคลองกบบรบทของทองถน

๒.๒ จดครใหเพยงพอกบชนเรยน๒.๓ สงเสรมใหครมความเชยวชาญดานการจดประสบการณ ๒.๔ จดสภาพแวดลอมและสอเพอการเรยนร อยางปลอดภย และ

เพยงพอ ๒.๕ ใหบรการสอเทคโนโลยสารสนเทศและสอการเรยนรเพอ

สนบสนนการจดประสบการณ๒.๖ มระบบบรหารคณภาพทเปดโอกาสใหผเกยวของทกฝายมสวน

รวมมาตรฐานท ๓ การจดประสบการณทเนนเดกเปนสำาคญ

๓.๑. จดประสบการณทสงเสรมใหเดกมพฒนาการทกดานอยางสมดลเตมศกยภาพ

๓.๒ สรางโอกาสใหเดกไดรบประสบการณตรง เลนและปฏบตอยางมความสข

๓.๓ จดบรรยากาศทเออตอการเรยนรใชสอและเทคโนโลยทเหมาะสมกบวย

๓.๔ ประเมนพฒนาการเดกตามสภาพจรงและนำาผลการประเมนพฒนาการเดกไปปรบปรงการจดประสบการณและพฒนาเดก

85

Page 27:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

มาตรฐานการศกษาของสถานศกษา ระดบการศกษาขนพนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงเรยน................................................... ……………………………………………………….

ม จำานวน ๓ มาตรฐาน ไดแกมาตรฐานท ๑ คณภาพของผเรยน

๑.๑ ผลสมฤทธทางวชาการของผเรยน๑.๒ คณลกษณะทพงประสงคของผเรยน

มาตรฐานท ๒ กระบวนการบรหารและการจดการมาตรฐานท ๓ กระบวนการจดการเรยนการสอนทเนนผเรยนเปนสำาคญ

แตละมาตรฐานมรายละเอยดดงน มาตรฐานท ๑ คณภาพของผเรยน

๑.๑ ผลสมฤทธทางวชาการของผเรยน๑) ความสามารถในการอานการเขยนการสอสารและการคด

คำานวณ๒) ความสามารถในการคดวเคราะหคดอยางมวจารณญาณ

อภปรายแลกเปลยนความคดเหนและแกปญหา๓) มความสามารถในการสรางนวตกรรม ๔) มความสามารถในการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการ

สอสาร

86

Page 28:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

๕) มผลสมฤทธทางการเรยนตามหลกสตรสถานศกษา6) มความร ทกษะพนฐาน และเจตคตทดตองานอาชพ

๑.๒ คณลกษณะทพงประสงคของผเรยน๑) การมคณลกษณะและคานยมทดตามทสถานศกษากำาหนด๒) ความภมใจในทองถนและความเปนไทย ๓) การยอมรบทจะอยรวมกนบนความแตกตางและหลากหลาย๔) สขภาวะทางรางกาย และลกษณะจตสงคม

มาตรฐานท ๒ กระบวนการบรหารและการจดการ๒.๑ มเปาหมายวสยทศนและพนธกจทสถานศกษากำาหนดชดเจน๒.๒ มระบบบรหารจดการคณภาพของสถานศกษา ๒.๓ ดำาเนนงานพฒนาวชาการทเนนคณภาพผเรยนรอบดานตาม

หลกสตรสถานศกษาและทกกลมเปาหมาย

๒.๔ พฒนาครและบคลากรใหมความเชยวชาญทางวชาชพ ๒.๕ จดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงคมทเออตอการจดการ

เรยนรอยางมคณภาพ ๒.๖ จดระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอสนบสนนการบรหารจดการ

และการจดการเรยนร

มาตรฐานท ๓ กระบวนการจดการเรยนการสอนทเนนผเรยนเปนสำาคญ๓.๑ จดการเรยนรผานกระบวนการคดและปฏบตจรง และสามารถนำา

ไปประยกตใชในชวตได ๓.๒ ใชสอ เทคโนโลยสารสนเทศ และแหลงเรยนรทเออตอการเรยนร ๓.๓ มการบรหารจดการชนเรยนเชงบวก

87

Page 29:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

๓.๔ ตรวจสอบและประเมนผเรยนอยางเปนระบบ และนำาผลมาพฒนาผเรยน

๓.๕ มการแลกเปลยนเรยนรและใหขอมลสะทอนกลบเพอพฒนาและปรบปรงการจดการเรยนร

88

Page 30:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

ประกาศโรงเรยน...................................................เรอง การกำาหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศกษาของสถานศกษา

ระดบปฐมวยและระดบการศกษาขนพนฐานเพอการประกนคณภาพภายในของสถานศกษาป

การศกษา ๒๕๖๑ตามประกาศกระทรวงศกษาธการ เรอง ใหใชมาตรฐานการศกษาขนพนฐาน

เพอการประกนคณภาพภายในของสถานศกษาลงวนท ๖ สงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------โดยทมประกาศใชกฎกระทรวงประกนคณภาพการศกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

นโยบายการปฏรปการศกษาในทศวรรษทสองทกำาหนดเปาหมายและยทธศาสตรในการพฒนาคณภาพคนไทยและการศกษาไทยในอนาคต ประกอบกบมนโยบายใหปฏรประบบการประเมนและการประกนคณภาพภายในและภายนอกของทกระดบกอนจะมการประเมนคณภาพในรอบตอไป จำาเปนตองปรบปรงมาตรฐานการศกษาขนพนฐานใหสอดคลองกน จงใหยกเลกประกาศกระทรวงศกษาธการ เรอง ใหใชมาตรฐานการศกษาระดบปฐมวย เพอการประกนคณภาพภายในของสถานศกษา ลงวนท ๒๗ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๕๔ ใหใชมาตรฐานการศกษาขนพนฐาน เพอการประกนคณภาพภายในของสถานศกษา ลงวนท ๑๑ ตลาคม ๒๕๕๙

พระราชบญญตการศกษาแหงชาต พ.ศ.๒๕๔๒ และทแกไขเพมเตม (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ไดกำาหนดการจดระบบ โครงสรางและกระบวนการจดการศกษา ใหยดหลกทสำาคญขอหนง คอ มการกำาหนดมาตรฐานการศกษา และจดระบบประกนคณภาพการศกษาทกระดบและประเภทการศกษา โดย มาตรา ๓๑ ใหกระทรวงมอำานาจหนาทกำากบดแลการศกษาทกระดบและทกประเภท กำาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการ

89

Page 31:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

ศกษา และมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสงกดและสถานศกษาจดใหมระบบประกนคณภาพภายในสถานศกษา และใหถอวาการประกนคณภาพภายในเปนสวนหนงของการบรหารการศกษา ทตองดำาเนนการอยางตอเนอง โดยมการจดทำารายงานประจำาปเสนอตอหนวยงานตนสงกด หนวยงานทเกยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพอนำาไปสการพฒนาคณภาพมาตรฐานการศกษา และเพอรองรบ การประกนคณภาพภายนอก

ฉะนน อาศยอำานาตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบญญตการศกษาแหงชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แหงพระราชบญญตการศกษาแหงชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซงแกไขเพมเตม โดยพระราชบญญตการศกษาแหงชาต (ฉบบท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกบมตคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานในการประชม ครงท ๕/๒๕๖๑ เมอวนศกรท ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ ประกาศกระทรวงศกษาธการ เรอง ใหใชมาตรฐานการศกษาระดบปฐมวย ระดบการศกษาขนพนฐาน เพอเปนหลกในการเทยบเคยงสำาหรบสถานศกษา ในการประกนคณภาพภายในของสถานศกษา ประกาศ ณ วนท ๖ สงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ โรงเรยน................................................... จงปรบมาตรฐานการศกษาระดบปฐมวย ระดบการศกษาขนพนฐาน โดยความเหนชอบของคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐานและการมสวนรวมของผเกยวของทงบคลากรทกคนในโรงเรยน ผปกครอง และประชาชนในชมชน ใหเหมาะสมและสอดคลองกน เพอนำาไปสการพฒนาคณภาพตามมาตรฐานการศกษา การประเมนคณภาพภายในและเพอรองรบการประเมนคณภาพภายนอก

เพอใหการพฒนาคณภาพและมาตรฐานการศกษาของโรงเรยน...................................................มคณภาพและไดมาตรฐาน โรงเรยน...................................................จงได

90

Page 32:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

กำาหนดคาเปาหมายการพฒนาตามมาตรฐานการศกษาของสถานศกษาระดบปฐมวย ระดบการศกษาขนพนฐานตามเอกสารแนบทายประกาศน เพอเปนเปาหมายในการพฒนาคณภาพตามมาตรฐานการศกษาของสถานศกษา ระดบปฐมวย ระดบการศกษาขนพนฐาน และการประเมนคณภาพภายใน

ประกาศ ณ วนท ……. เดอน .................. พ.ศ. ๒๕๖๑

(…………………………………………..)ผอำานวยการโรงเรยน...................................................

91

Page 33:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

การใหความเหนชอบประกาศการกำาหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศกษาของสถาน

ศกษาระดบปฐมวยและระดบการศกษาขนพนฐานโรงเรยน................................................... ประจำาปการ

ศกษา ๒๕๖๑

ในการประชมคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน ครงท...................... เมอวนท ........ เดอน .............................พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรยน................................................... สำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาชมพร เขต ๑ คณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐานไดพจารณากำาหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศกษาของสถานศกษาระดบปฐมวยและระดบการศกษาขนพนฐาน ปการศกษา ๒๕๖๑ โรงเรยน................................................... เหนชอบใหดำาเนนการประกาศได

(ลงชอ) .................................. (.............................................)

ประธานคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐานโรงเรยน...................................................

วนท ............ เดอน .............................. พ.ศ. ๒๕๖๑

92

Page 34:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

การกำาหนดคาเปาหมาย แนบทายประกาศโรงเรยน...................................................

เรอง การกำาหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศกษาของสถานศกษาระดบปฐมวย

เพอการประกนคณภาพภายในของสถานศกษาปการศกษา ๒๕๖๑ตามประกาศกระทรวงศกษาธการ เรอง ใหใชมาตรฐานการศกษาขนพน

ฐานเพอการประกนคณภาพภายในของสถานศกษาลงวนท ๖ สงหาคม พ.ศ.

๒๕๖๑

มาตรฐาน / ประเดนพจารณา

คาเปาหมายมาตรฐาน /

ประเดนพจารณา

มาตรฐานท ๑ คณภาพของเดก ระดบ ๓ ระดบด

93

Page 35:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

๑ มพฒนาการดานรางกาย แขงแรง มสขนสยทด และดแลความปลอดภยของตนเองได

เดกรอยละ ๘๕ ไดระดบ ๓ ขนไป

๒ มพฒนาการดานอารมณ จตใจ ควบคม และแสดงออกทางอารมณได

เดกรอยละ ๗๙ ไดระดบ ๓ ขนไป

๓ มพฒนาการดานสงคม ชวยเหลอตนเอง และเปนสมาชกทดของสงคม

เดกรอยละ ๗๙ ไดระดบ ๓ ขนไป

๔ มพฒนาการดานสตปญญา สอสารได มทกษะการคดพนฐาน และแสวงหาความรได

เดกรอยละ ๖๕ ไดระดบ ๓ ขนไป

มาตรฐานท ๒ กระบวนการบรหารและการจดการ ระดบ ๓ ระดบด๑ มหลกสตรครอบคลมพฒนาการทง ๔ ดาน สอดคลอง

กบบรบทของทองถนระดบ ๓ ระดบด

๒ จดครใหเพยงพอกบชนเรยน ระดบ ๓ ระดบด๓ สงเสรมใหครมความเชยวชาญดานการจดประสบการณ ระดบ ๓ ระดบด๔ จดสภาพแวดลอมและสอเพอการเรยนร อยาง

ปลอดภย และเพยงพอระดบ ๔ ระดบดเลศ

๕ ใหบรการสอเทคโนโลยสารสนเทศและสอการเรยนรเพอสนบสนนการจดประสบการณ

ระดบ ๓ ระดบด

๖ มระบบบรหารคณภาพทเปดโอกาสใหผเกยวของทกฝายมสวนรวม

ระดบ ๔ ระดบดเลศ

มาตรฐานท ๓ การจดประสบการณทเนนเดกเปนสำาคญ ระดบ ๓ ระดบด๑ จดประสบการณทสงเสรมใหเดกมพฒนาการทกดาน

อยางสมดลเตมศกยภาพระดบ ๓ ระดบด

๒ สรางโอกาสใหเดกไดรบประสบการณตรง เลนและ ระดบ ๓ ระดบด

94

Page 36:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

ปฏบตอยางมความสข๓ จดบรรยากาศทเออตอการเรยนรใชสอและเทคโนโลยท

เหมาะสมกบวยระดบ ๓ ระดบด

๔ ประเมนพฒนาการเดกตามสภาพจรงและนำาผลการประเมนพฒนาการเดกไปปรบปรงการจดประสบการณและพฒนาเดก

ระดบ ๓ ระดบด

การกำาหนดคาเปาหมาย แนบทายประกาศโรงเรยน...................................................

เรอง การกำาหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศกษาของสถานศกษาระดบการศกษาขนพนฐาน

เพอการประกนคณภาพภายในของสถานศกษาปการศกษา ๒๕๖๑ตามประกาศกระทรวงศกษาธการ เรอง ใหใชมาตรฐานการศกษาขนพน

ฐานเพอการประกนคณภาพภายในของสถานศกษาลงวนท ๖ สงหาคม พ.ศ.

๒๕๖๑มาตรฐาน / ประเดนพจารณา คาเปาหมาย

มาตรฐาน / ประเดนพจารณา

มาตรฐานท ๑ คณภาพของผเรยน ระดบ ๓ ระดบด ๑.๑ ผลสมฤทธทางวชาการของผเรยน

๑ ความสามารถในการอานการเขยนการสอสารและการคดคำานวณ

นกเรยนรอยละ ๗๕ไดระดบ ๓ ขนไป

๒ ความสามารถในการคดวเคราะหคดอยางม นกเรยนรอยละ

95

Page 37:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

วจารณญาณอภปรายแลกเปลยนความคดเหนและแกปญหา

๘๐ไดระดบ ๓ ขนไป

๓ มความสามารถในการสรางนวตกรรม นกเรยนรอยละ ๗๕ไดระดบ๓ ขนไป

๔ มความสามารถในการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

นกเรยนรอยละ ๘๐ไดระดบ ๓ ขนไป

๕ ผลสมฤทธทางการเรยนตามหลกสตรสถานศกษา

นกเรยนรอยละ ๖๕ไดระดบ ๓ ขนไป

6 มความร ทกษะพนฐาน และเจตคตทดตองานอาชพ

นกเรยนรอยละ ๘๐ไดระดบ ๓ ขนไป

๑.๒ คณลกษณะทพงประสงคของผเรยน๑ การมคณลกษณะและคานยมทดตามทสถาน

ศกษากำาหนดนกเรยนรอยละ ๘๐ไดระดบ ๓ ขนไป

๒ ความภมใจในทองถนและความเปนไทย นกเรยนรอยละ ๘๐ไดระดบ ๓ ขนไป

๓ การยอมรบทจะอยรวมกนบนความแตกตางและหลากหลาย

นกเรยนรอยละ ๘๐ไดระดบ ๓ ขนไป

๔ สขภาวะทางรางกาย และลกษณะจตสงคม นกเรยนรอยละ ๘๐

96

Page 38:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

ไดระดบ ๓ ขนไป

มาตรฐานท ๒ กระบวนการบรหารและการจดการ ระดบ ๓ ระดบด๑ การมเปาหมาย วสยทศน และพนธกจทสถานศกษา

กำาหนดชดเจนระดบ ๓ ระดบด

๒ มระบบบรหารการจดการคณของสถานศกษา ระดบ ๓ ระดบด๓ ดำาเนนงานพฒนาวชาการทเนนคณภาพผเรยนรอบดาน

ตามหลกสตรสถานศกษา และทกกลมเปาหมายระดบ ๓ ระดบด

๔ พฒนาครและบคลากรใหมความเชยวชาญทางวชาชพ ระดบ ๔ ระดบดเลศ

๕ จดสภาพแวดลอมทางกายภาพละสงคมทเออตอการจดการเรยนรอยางมคณภาพ

ระดบ ๓ ระดบด

๖ จดระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอสนบสนนการบรหารจดการ และจดการเรยนร

ระดบ ๔ ระดบดเลศ

มาตรฐานท ๓ กระบวนการจดการเรยนการสอนทเนนผเรยนเปนสำาคญ

ระดบ ๓ ระดบด

๑ จดการเรยนรผานกระบวนการคด ละปฏบตจรง และสามารถนำาไปประยกตใชในชวตประจำาวนได

ครรอยละ ๘๐ ไดระดบดขนไป

๒ ใชสอ เทคโนโลยสารสนเทศ และแหลงเรยนรทเออตอการเรยนร

ครรอยละ ๘๐ ไดระดบดขนไป

๓ มการบรหารจดการชนเรยนเชงบวก ครรอยละ ๘๐ ไดระดบดขนไป

๔ ตรวจสอบและประเมนผเรยนอยางเปนระบบและนำาผลมาพฒนานกเรยนการ

ครรอยละ ๘๐ ไดระดบดขนไป

๕ มการแลกเปลยนเรยนรและใหขอมลสะทอนกลบเพอ ครรอยละ ๘๐ ได

97

Page 39:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

พฒนาและปรบปรงการจดการเรยนร ระดบดขนไป

คณะผจดทำาทปรกษา

1. นางสาวพนอ ทพยพมลรตน ผอำานวยการสำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษา

ชมพร เขต ๑2. ผอำานวยการ

โรงเรยน...................................................3. ประธานคณะกรรมการการศกษาขน

พนฐานคณะผจดทำา

1.2.

98

Page 40:  · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘

คมอการดำาเนนงานระบบประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระดบการศกษาปฐมวย โรงเรยน....................................

3.4.

*******************

99