บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web...

26
บบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบ โโโโโโโโ…………………………………………………………. บบบ บบบบบบ …………………………………………… บบบบบบ โโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโ ……………………….. บบบบบ โโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโ……………………………………………… โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 213 โโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโ โ.โ.2560 โโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 205 โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ-โโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโ 1 โโโโโโโโโโโโ โโโโโ 30 โโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโ – โโโโโโโโโโโ โโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโ โโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 30 โโโโโโโโโ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ

Transcript of บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web...

Page 1: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

บนทกขอความสวนราชการ

โรงเรยน………………………………………………………….ท วนท …………………………………………… เรอง การตรวจสอบพสด ประจำาป ………………………..

เรยน ผอำานวยการโรงเรยน………………………………………………

อาศยอำานาจตามความในขอ 213 แหงระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ.2560 กอนสนเดอนกนยายนของทกป ใหหวหนาสวนราชการหรอหวหนาหนวยงานทมพสดใชจายตามขอ 205 แตงตงเจาหนาทในสวนราชการหรอหนวยงานนน ซงมใชเจาหนาทพสดคนหนงหรอหลายคนตามความจ ำาเปนทำาการตรวจสอบการรบ-จายพสด งวดตงแตวนท 1 ตลาคมปกอน จนถง 30 กนยายนปปจจบน และตรวจนบพสดประเภททคงเหลออยเพยงวนสนงวดนน โดยใหเร มดำาเนนการตรวจสอบพสดในวนเปดทำาการแรกของเดอนตลาคมเปนตนไปวา การรบ – จายถกตองหรอไม พสดคงเหลอมตวอยตรงตามบญชหรอทะเบยนหรอไม มพสดช ำารด เสอมสภาพ หรอสญไปเพราะเหตใด หรอพสดใดไมจำาเปนตองใชในราชการตอไป แลวใหรายงานผลการตรวจสอบดงกลาวตอผแตงตงภายใน 30 วนทำาการ นบแตวนเรมดำาเนนการตรวจสอบ

ดงนน เพอใหการปฏบตเปนไปตามระเบยบดงกลาว เหนควร แตงต งคณะกรรมการตรวจสอบพสดประจ ำาป …………… . ของ โรงเรยน………………………………. ดงน

1. ………………………. …………………………ประธานกรรมการ

2. ………………………. ………………………….ก ร รมการ

Page 2: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

3. ………………………. ………………………...กรรมการ

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา

( ………………………….. ) เจาหนาทพสด

(……………………………. หวหนาเจาหนาทพสด

- ทราบ- ชอบ

(………………………………….) ผอำานวยการโรงเรยน…………………………………………….

คำาสงโรงเรยน………………………………………….ท ………. / …………..

เรอง แตงตงคณะกรรมการตรวจสอบการรบ – จายพสด ประจำาป ………….

----------------------------------

อาศยอำานาจตามความในขอ 213 แหงระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ.2560 และเพอใหพสดของโรงเรยน……………….. เปนไปดวยความเรยบรอยถกตองตรงตามความเปนจรง จงแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบการรบ – จายพสด ประจำาป …..ของโรงเรยน…………………………………………………… ดงน

1. ………………………. …………………………ประธานกรรมการ

2. ………………………. ………………………….ก ร รมการ

Page 3: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

3. ………………………. ………………………...กรรมการ

ใหผมหนาททไดรบการแตงตงตามคำาสงน ปฏบตหนาททไดรบมอบหมายใหเปนไปตามระเบยบสำานกนายกรฐมนตรวาดวยการพสดโดยเครงครด โดยใหตรวจนบพสด งวดตงแตวนท 1 ตลาคม ……….. จนถงวนท 30 กนยายน …………… เร มตรวจนบในวนเปดทำาการแรกของเดอน ตลาคม ……. และให เสรจสนภายใน 30 วนทำาการ

ทงน ตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ………….

สง ณ วนท ………. กนยายน พ.ศ………….

บนทกขอความสวนราชการ

โรงเรยน…………………………………………………ท วนท ……………………………………….. เรอง การตรวจสอบพสด ประจำาป ………………..

เรยน ผอำานวยการโรงเรยน……………………………………………….

Page 4: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

ตามท โรงเรยน……………………… ได แต งต งคณะกรรมการตรวจสอบการรบ – จายพสด ประจ ำาป …… ตามคำาส งโรงเรยน……………… ท ……/…….. ลงวนท …………พ.ศ. …… นน

บดน คณะกรรมการตามคำาสงดงกลาว ไดดำาเนนการตรวจสอบการรบ – จายพสด ประจำาป ………………. เรยบรอยแลว ผลการตรวจสอบสรปได ดงน

1. การตรวจสอบการรบ – จาย ไดตรวจสอบเอกสารฝายรบ และเอกสารฝายจาย บญชวสด และทะเบยนครภณฑ ปรากฏวาถกตองตลบถวนตรงกน

2. ก า ร ต ร ว จ น บ พ ส ด ค ง เ ห ล อ ณ ว น ท …………………………….. ปรากฏวามพสดคงเหลอตรงตามบญชและทะเบยน

3. การตรวจสอบสภาพครภณฑ ปรากฏวามครภณฑช ำารด เสอมสภาพ จำานวน …….. รายการ ดงน

3.1. ………… หมายเลขทะเบยน …………………….

3.2. ………… ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บ ย น …………………….

3.3. ……….. ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บ ย น ……………………

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา

ลงชอ...........................................................ประธานกรรมการ( ……………………………….)

ลงชอ...........................................................กรรมการ( ………………………………..)

ลงชอ...........................................................กรรมการ

Page 5: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

( ……………………………….)

บนทกขอความสวนราชการ

โรงเรยน……………………………………………..ท วนท …………………………………………………. เรอง รายงานผล การตรวจสอบพสด ประจำาป …………………….

เรยน ผอำานวยการสำานกงานเขตพนทการศกษาตรง เขต 1

ตามทโรงเรยน………………….. ไดแตงตงคณะกรรมการต ร ว จ ส อ บ ก า ร ร บ – จ า ย พ ส ด ป ร ะ จ ำา ป … … .ต า ม ค ำา ส งโรงเรยน…………… ท ……../…………. ลงวนท …………………… นน

บดน คณะกรรมการตามคำาสงดงกลาว ไดดำาเนนการตรวจสอบการรบ – จายพสด ประจำาป ………………. เรยบรอยแลว ผลการตรวจสอบสรปได ดงน

1. การตรวจสอบการรบ – จาย ไดตรวจสอบเอกสารฝายรบ และเอกสารฝายจาย บญชวสด และทะเบยนครภณฑ ปรากฏวาถกตองตลบถวนตรงกน

2. การตรวจนบพสดคงเหลอ ณ วนท 30 กนยายน …….. ปรากฏวามพสดคงเหลอตรงตามบญชและทะเบยน

3. การตรวจสอบสภาพครภณฑ ปรากฏวามครภณฑช ำารด เสอมสภาพ จำานวน … รายการ ดงน

3.1. ……………….. หมายเลขทะเบยน ……………………….

Page 6: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

3.2. …………….. ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บ ยน ………………………..

3.3. …………….. ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บ ย น ………………………

เหนควร ดำาเนนการ ดงน1. รายงานผลการตรวจสอบพสดประจ ำาป ……… ของ

โรงเรยน……………… ไปยงสตง.ภมภาคท 14 ตามระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ.2560 ขอ 213

- 2 -

2. แตงตงคณะกรรมการสอบหาขอเทจจรง กรณครภณฑชำารด เสอมสภาพ ตามระเบยบ

ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ.2560 ขอ 214 ซงประกอบดวย

1. ……………………….………………………… ประธานกรรมการ 2. ……………………….

………………………….กรรมการ 3. ……………………… ………………………...

กรรมการ

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา

Page 7: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

( ………………………… ) เจาหนาทพสด

( ………………………… ) หวหนางานพสด

- ทราบ- ชอบ

(………………………………….) ผอำานวยการโรงเรยน…………………………………………….

คำาสงโรงเรยน………………………………………………….ท / ………..

เรอง แตงตงคณะกรรมการสอบหาขอเทจจรงกรณครภณฑชำารด เสอมสภาพ

----------------------------------

Page 8: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

ดวยคณะกรรมการตรวจสอบการรบ – จายพสด ประจ ำาป …….. ของโรงเรยน………….. รายงานวามครภณฑชำารด เสอมสภาพ จำานวน ……… รายการ ดงน

1. ……………….. ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บ ย น ……………………….

2. …………….. ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บ ย น ………………………..

3. …………….. ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บ ย น ………………………

ฉะนน อาศยอำานาจตามความในขอ 214 แหงระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ.2560 และตามคำาส งส ำานกงานคณะกรรมการการศกษาข นพนฐาน ท 1340/2560 ลงวนท 24 สงหาคม 2560 เร องมอบอำานาจการสงซอ สงจาง และการดำาเนนการตามระเบยบระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซ อจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ.2560 จงแตงตงคณะกรรมการสอบหาขอเทจจรง กรณครภณฑชำารด เสอมสภาพ ดงน

1. ……………………….………………………… ประธานกรรมการ 2. ……………………….

………………………….กรรมการ 3. ……………………… ………………………...

กรรมการใหผมหนาททไดรบการแตงตงตามคำาสงน ปฏบตหนาททไดรบ

มอบหมายใหเปนไปตามระเบยบระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ .ศ.2560 โดยเครงครด แลวรายงานผลใหทราบดวย

ส ง ณ ว นท เด อ น ........................ พ.ศ................

Page 9: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

บนทกขอความสวนราชการ

โรงเรยน…………………………………………………. ท วนท ……………………….เรอง การตรวจสอบพสด (สอบหาขอเทจจรง) ประจำาป …………….---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรยน ผอำานวยการโรงเรยน……………………………………….. เ ร อ ง เ ด ม ต า ม ท โรงเรยน……………………………….. ไดแตงตงคณะกรรมการสอบหาขอเทจจรง กรณครภณฑชำารด เสอสภาพ จำานวน ……… รายการ นน

ขอเทจจรง บดน คณะกรรมการ ฯ ไดดำาเนนการตรวจสอบครภณฑทง ……รายการ แลว สรปผลได ดงน

1. รายการ …………… ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บ ย น ……………………………ช ำา ร ด เนองจาก……………………………………………………………………………….

2. รายการ …………… ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บ ย น ……………………………ช ำา ร ด เนองจาก……………………………………………………………………………….

Page 10: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

3. รายการ …………… ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บ ย น ……………………………ช ำา ร ด เนองจาก……………………………………………………………………………….

ขอกฎหมาย ไมม

ขอพจารณาเสนอแนะ

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา และมอบงานพสดดำาเนนการตอไป

(ลงชอ) ประธานกรรมการ

(……………………………)(ลงชอ) กรรมการ

(……………………………)(ลงชอ) กรรมการ

(……………………………)

ท ศธ ……… / …………………………………….. …………………………………..

…………………….เรอง รายงานการตรวจสอบพสดประจำาป ………….เรยน ผอำานวยการตรวจเงนแผนดน ภมภาคท 14 จงหวดนครศรธรรมราช

สงทสงมาดวย สำาเนาบนทกการตรวจสอบการรบ-จายพสด ประจำาป ………. จำานวน 1 ชด

Page 11: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

ดวยโรงเรยน……………… ไดจดสงสำาเนารายงานผลการตรวจสอบการรบ-จายพสด ประจำาป ……………… ตามระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ.2560 ขอ 213 มาเพอโปรดทราบ ดงน

1. การตรวจสอสบการรบ-จาย ไดตรวจสอบเอกสารฝายรบและเอกสารฝายจาย กบบญชวสดและทะเบยนครภณฑ ปรากฏวาถกตอง ครบถวนตรงกน

2. การตรวจนบวสดคงเหลอ ณ วนท 30 กนยายน ………ปรากฏวามพสดคงเหลอตามบญชและทะเบยน

3. การตรวจสอบสภาพครภณฑ ปรากฏวามครภณฑชำารด เสอมสภาพ จำานวน….. รายการ ตามสำาเนาทสงมาพรอมหนงสอน

จงเรยนมาเพอโปรดทราบ

ขอแสดงความนบถอ

โทร……………………….…………………………

บนทกขอความสวนราชการ โรงเรยน……………………………………………..

ท วนท …………………………….เรอง สงสำาเนาบนทกการตรวจสอบพสด ประจำาป ……………..

Page 12: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรยน ผอำานวยการโรงเรยน………………………………………… เรองเดม ตามท ไดแตงตงคณะกรรมการสอบหาขอเทจจรง กรณครภณฑชำารด เสอมสภาพ จำานวน ……….. รายการ นน

ขอเทจจรง บดน คณะกรรมการ ฯ ไดดำาเนนการตรวจสอบครภณฑทง ……….. รายการ เสรจเรยบรอย แลว

ขอกฎหมาย ไมม

ขอพจารณาเสนอแนะ เหนควรจดสงสำาเนาบนทกการตรวจสอบพสด ประจำาป ………. ไปยงสำานกงานตรวจเงนแผนดน ภมภาคท 14

จงเรยนมาเพอโปรดทราบ และโปรดลงนามหนงสอนำาสง

( ………………………… ) เจาหนาทพสด

( ………………………… ) หวหนางานพสด

- ทราบ- ชอบ

(………………………………….) ผอำานวยการโรงเรยน…………………………………………….

บนทกขอความสวนราชการ โรงเรยน…………………………………..

Page 13: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

ท วนท …………………………เรอง รายงานขออนมตจำาหนายพสด ประจำาป ……………….---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรยน ผอำานวยการโรงเรยน……………………………………….. เรองเดม ตามคำาสงโรงเรยน……………………….ท /…….. ลงวนท…………… ไดแตงตงคณะกรรมการสอบหาขอเทจจรง กรณครภณฑช ำาร ด เสอมสภาพ จำานวน ….. รายการ ตามบญช รายการพสดช ำารด เสอมสภาพ สญไป หรอไมจำาเปนตองใช ทแนบมาพรอมน นน

ขอเทจจรง บดน คณะกรรมการ ฯ ไดดำาเนนการตรวจสอบครภณฑทง …. รายการ เสรจเรยบรอย แลว ตามเอกสารทแนบ

ขอกฎหมาย ไมม

ขอพจารณาเสนอแนะ เหนควรดำาเนนการ ดงน

1. อนมตใหจำาหนายพสด ตามระเบยบสำานกนายกรฐมนตร วาดวยการพสด พ.ศ.2535 ขอ 157(1) โดยวธการขายทอดตลาด

2. แตงตงคณะกรรมการประเมนราคากลาง ประกอบดวย 1. ……………………….

………………………… ประธานกรรมการ 2. ……………………….

………………………….กรรมการ 3. ……………………… ………………………...

กรรมการ3. แตงตงคณะกรรมการขายทอดตลาด ประกอบดวย

1. ……………………….………………………… ประธานกรรมการ 2. ……………………….

………………………….กรรมการ 3. ……………………… ………………………...

กรรมการ

Page 14: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

4. จดทำาประกาศขายทอดตลาด

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา

ประกาศโรงเรยน…………………….เรอง ประกาศขายทอดตลาดครภณฑชำารด เสอมสภาพ ประจำาป

………..............................................................ดวยโรงเรยน…………………. มความประสงคจะขายทอด

ตลาดครภณฑชำารด เสอมสภาพ จำานวน ……. รายการ ดงน1. ……………….. ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บ ย น

……………………….2. …………….. ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บ ย น

………………………..3. …………….. ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บ ย น

……………………… โดยมเงอนไขการขาย ดงน

1. กำาหนดขายทอดตลาดในวนท ……………………………เวลา………………..ณ โรงเรยน……………………………………………………..

2.การเสนอราคา ผสนใจทจะซอครภณฑดงกลาว ตองเสนอราคาดวยวาจาในวนขาย

Page 15: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

ทอดตลาด และคณะกรรมการขายทอดตลาดพจารณาราคาของผทเสนอผลประประโยชนใหทางราชการมากทสด

3. การจายเงน ผเสนอราคาทชนะการประมลจะตองจายเงนทงหมดในวนขายทอด

ตลอด ถาไมสามารถจายเงนได ถอวาสละสทธในการซอครงน และผเสนอราคาไมมสทธทจะเรยกรองคาเสยหายใด ๆ ทงสน

ประกาศ ณ วนท..........เดอน ....................... พ.ศ. ............

คำาสงโรงเรยน……………………………………….ท............../2551

เรอง แตงตงคณะกรรมการประเมนราคากลางและขายทอดตลาด พสด ชำารด เสอมสภาพ ประจำาป …….

............................................................อาศยอำานาจตามความในขอ 215 แหงระเบยบกระทรวงการ

คลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ.2560 และตามคำาสงสำานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน ท 1340/2560 ลงวนท 24 สงหาคม 2560 เรอง มอบอำานาจเกยวกบการพสด เพอจำาหนายครภณฑชำารด เสอมสภาพ จำานวน …….. รายการ โดยวธการขายทอดตลาด ดงน

1. ……………….. ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บ ย น ……………………….

Page 16: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

2. …………….. ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บ ย น ………………………..

3. …………….. ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บ ย น ………………………จงแตงตงคณะกรรมการประเมนราคากลาง และ ขายทอดตลาด ดงตอไปน

1. แตงตงคณะกรรมการประเมนราคากลาง ประกอบดวย1. ……………………….

………………………… ประธานกรรมการ 2. ……………………….

………………………….กรรมการ 3. ……………………… ………………………...

กรรมการ

2. แตงตงคณะกรรมการขายทอดตลาด ประกอบดวย1. ……………………….

………………………… ประธานกรรมการ 2. ……………………….

………………………….กรรมการ 3. ……………………… ………………………...

กรรมการ

ใหคณะกรรมการฯ ทไดรบการแตงตงตามคำาสงน ปฏบตหนาททไดรบมอบหมายใหเปนไปตามระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ.2560 โดยเครงครด และรายงานผลใหทราบดวย

สง ณ วนท..........เดอน....................... พ.ศ. ………….

Page 17: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

บนทกขอความสวนราชการ โรงเรยน……………………………………. ท วนท ...........................................เรอง ประเมนราคากลางครภณฑชำารด เสอมสภาพ ประจำาป …………….---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรยน ผอำานวยการสำานกงานเขตพนทการศกษาตรง เขต 1 เร องเดม ตามค ำาส งโรงเรยน…………………ท. ………........ลงวนท ………………………ไดแตงตงคณะกรรมการประเมนราคากลาง ครภณฑชำารด เสอมสภาพ จำานวน ……..รายการ นน

ขอเทจจรง บดน คณะกรรมการ ฯ ไดรวมกนประเมนราคากลางครภณฑทง …… รายการ เสรจเรยบรอย แลว ดงน

1. ………. หมายเลขทะเบยน …………………………

ประเมนราคากลางไวท.............................บาท (................................................................................)

2. …………….. หมายเลขทะเบยน …………………………ประเมนราคากลางไวท.............................บาท (................................................................................)3. …………………หมายเลขทะเบยน ……………………………..ประเมนราคากลางไวท.............................บาท (................................................................................)

ขอกฎหมาย ไมม ขอพจารณาเสนอแนะ จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา และมอบงานพสดดำาเนนการตอไป

Page 18: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

(ลงชอ)...........................................................ประธานกรรมการ

(…………………………….)(ลงชอ)...........................................................กรรมการ

(……………………………….)(ลงชอ)...........................................................กรรมการ

(……………………………………)

บนทกขอความสวนราชการ

โรงเรยน……………………………………………… ท วนท ………………………………..เรอง การขายทอดตลาดครภณฑชำารด เสอมสภาพ ประจำาป ……………..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เ ร ย น ผ อ ำา น ว ย ก า รโรงเรยน…………………………………………… เร องเดม ตามคำาส งโรงเรยน………………………ท…..........ลงวนท …………………ไดแตงตงคณะกรรมการขายทอดตลาด ครภณฑชำารด เสอมสภาพ จำานวน …. รายการ ในวนท … … … … … … เ ว ล า … … … … น . ณ โรงเรยน…………………………………….. นน

วนน คณะกรรมการฯ ไดดำาเนนการขายทอดตลาดแลว ปรากฏวา ขายไดไมตำากวาราคากลางทคณะกรรมการประเมนราคากลางกำาหนด ดงน

1. …………………. ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บ ย น ……………………….

Page 19: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

ขายได......................บาท (......................................................................)

2. ………………….. หมายเลขทะเบยน …………………………

ขายได............................บาท (...................................................................)

3. ………………… หมายเลขทะเบยน ……………………………

ขายได............................บาท (..................................................................)

ขอกฎหมาย ไมม ขอพจารณาเสนอแนะ จงเรยนมาเพอโปรดทราบ

(ลงชอ)...........................................................ประธานกรรมการ

(………………………………)(ลงชอ)...........................................................กรรมการ

(…………………………………)(ลงชอ)...........................................................กรรมการ

(……………………………………..)

บนทกขอความสวนราชการ

โรงเรยน……………………………………………….. ท วนท ……………………………..เรอง การขายทอดตลาดครภณฑชำารด เสอมสภาพ ประจำาป ……………..

Page 20: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เ ร ย น ผ อ ำา น ว ย ก า รโรงเรยน…………………………………………… เรองเดม ตามท คณะกรรมการขายทอดตลาด ไดดำาเนนการขายทอดตลาด ครภณฑช ำาร ด เส อสภาพ ประจำาป ………… จำานวน ……… รายการ นน

ขอเทจจรง บดน คณะกรรมการ ฯ ไดดำาเนนการขายทอดตลาด ครภณฑทง ……. รายการ เสรจเรยบรอยแลว

ขอกฎหมาย ไมม

ขอพจารณาเสนอแนะ เหนควรดำาเนนการ ดงน

1. จำาหนายครภณฑดงกลาวออกจากทะเบยนครภณฑ

2. สงเงนเปนรายไดแผนดน เนองจากครภณฑไดมาจากเงนงบประมาณ ตามระเบยบ

กระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ.2560 ขอ 216

3. รายงานการลงจายครภณฑออกจากทะเบยนให สตง.ภมภาคท 14 จงหวด

นครศรธรรมราช ทราบ ตามระเบยบสำานกนายกรฐมนตร ขอ 218 จงเรยนมาเพอโปรดทราบ และโปรดลงนามหนงสอสง สตง.ภมภาคท 14

( ………………………….. ) เจาหนาทพสด

(……………………………. หวหนาเจาหนาทพสด

- ทราบ

Page 21: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

- ชอบ- แจง

(………………………………….) ผอำานวยการโรงเรยน…………………………………………….

ท ศธ …… / ……………………………………

…………………………………….

……………………………………….

เรอง การจำาหนายพสดประจำาป ....................เรยน ผอำานวยการตรวจเงนแผนดน ภมภาคท 14 จงหวดนครศรธรรมราช

สงทสงมาดวย บญชการลงจายครภณฑ จำานวน 1 ชด

ดวย โรงเรยน…………………….. ไดดำาเนนการจำาหนายครภณฑทชำารด เสอมสภาพ ตามระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ.2560 ขอ 217จำานวน …….. รายการ รายละเอยดปรากฏตามเอกสารทแนบมาพรอมน

จงเรยนมาเพอโปรดทราบ ตามระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ.2560 ขอ 218

ขอแสดงความนบถอ

Page 22: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

………………………..…………………………

คมอการตรวจสอบพสดประจำาป

Page 23: บันทึกข้อความweb.itectrang1.com/wp-content/uploads/2017/10/... · Web viewฉะน น อาศ ยอำนาจตามความในข อ 214

กลมบรหารงานการเงนและสนทรพยสำานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาตรง เขต 1