~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ...

25
ตัวอย่าง

Transcript of ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ...

Page 1: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

ตัวอย่าง

Page 2: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

ลงทุนสไตล์ วิชัย ทองแตง

ตัวอย่าง

Page 3: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data วิชัย ทองแตง. ลงทุนสไตล์วิชัย ทองแตง.-- กรุงเทพฯ : พีอาร์, 2556. 288 หน้า. 1. นักธุรกิจ. I. ชื่อเรื่อง. 332.6 ISBN 978-616-288-059-9

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-288-059-9

พิมพ์ครั้งแรก สำนักพิมพ์ THINK GOOD เมษายน 2556

พิมพ์ครั้งสอง สำนักพิมพ์ THINK GOOD เมษายน 2556 ราคาบาท 250 บาท

ลงทุนสไตล์ วิชัย ทองแตง

เจ้าของ บริษัท พีอาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด

ที่ปรึกษา วิสา รัตตประดิษฐ์ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา สุนิสา ชายสิม

บรรณาธกิารบรหิาร พรหมมาตร ์ชายสมิ

ผูช้ว่ยบรรณาธกิารบรหิาร บชูยา บญุศริ ิบรรณาธกิารเลม่ อภริด ีสนธชิยั

บรรณาธกิาร ไกรภพ สาระกลู ทีมงาน คณบดี ศรีวรารักษ์ กิตติพงษ์ ชินราม ประสงค์ ศุภวรรณาภรณ์ สมศิริ ชื่นบุญเชิด พิสูจน์อักษร กัญญาณัฏฐ ฟูผล

หวัหนา้ฝา่ยศลิปกรรม ยุทธพงษ์ กิตติชัยมงกุฎ ศิลปกรรม ภาสกร สุขโพธิ์

ภาพปก จิรพงศ์ ไชยอัมพร รวบรวมข้อมูล วลัย ชูธรรมธัช

***ขอขอบคุณรูปภาพบางส่วนจากนิตยสาร Let’s Talk

พิมพ์ที ่บริษัท พรอสเพอร์ เซอร์วิส ซัพพลาย จำกัด โทรศัพท์ 0-2871-7793-4

ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปเผยแพร่ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งการคัดลอกด้วยวิธีการใด ๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้จัดพิมพ์ มิฉะนั้นจะถูกดำเนินการทางกฎหมาย

จัดจำหน่ายทั่วประเทศโดย บริษัท พีีอาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด โทรศัพท์ 0-2462-7050-2

จัดทำโดย บริษัท พีอาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคาร Biz Town สุขสวัสดิ์ (ตรงข้าม Big C พระประแดง)

90/58 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-462-7050-2 , 02-462-7055 โทรสาร 02-462-7050-2 ต่อ 113

e-mail: [email protected] www.kid-dd.com สำนักพิมพ์ THINKGOOD

ตัวอย่าง

Page 4: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

จากวนัทีท่มีงานไดต้ดิตอ่เพือ่ขอเขา้พบคณุวชิยั ทองแตง

มีคำพูดหนึ่งที่พวกเราได้รับฟังมาเสมอ นั่นก็คือ “คุณวิชัย

เป็นคนเรียบง่าย” จนถึงวันที่เราได้เข้าพบคำพูดนั้นก็ฉายชัด

ออกมาทางบุคลิกของคุณวิชัยอย่างชัดเจน ตั้งแต่การ

แต่งตัวที่ดูภูมิฐานเรียบ เนี้ยบ การพูดที่แสดงถึงความมี

ไมตรีจิตอย่างชัดเจน โดยเฉพาะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่มี

ให้ทีมงานทุกคนตลอดห้วงเวลาของการสนทนานานนับ

ชั่วโมง

หลังจากที่เราได้พบคุณวิชัย พวกเราก็กลับมาพูดคุย

กันในทีมงานว่า คุณวิชัยเป็นเศรษฐีที่ไม่แสดงออกว่าเป็น

เศรษฐี และที่ทำให้ทีมงานของสำนักพิมพ์รู้สึกยินดีเป็น

อย่างยิ่งก็คือ การที่เศรษฐีหุ้นของเมืองไทย ไม่รังเกียจที่จะ

ให้โอกาสสำนักพิมพ์เล็กๆ ได้ร่วมงานกับบุคคลที่ลงทุนทำ

ธุรกิจกำไรนับร้อยล้านพันล้านเยี่ยงเขา

จากใจคณะผู้จัดทำ

ตัวอย่าง

Page 5: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

นับเป็นการได้รับเกียรติจากคุณวิชัย ทองแตง เป็น

อย่างยิ่ง

ที่สำคัญที่สุดก็คือ “ความเป็นคนละเอียด” ของ

คุณวิชัยที่ท่านได้ลงมือตรวจทานความถูกต้องของเนื้อหา

เองทั้งหมด ซึ่งเป็นการบอกพวกเราในทางอ้อมว่า คนที่จะ

ก้าวขึ้นมาอยู่ ในจุดที่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นเศรษฐี ได้

ไม่ ใช่ว่าจะดูแลเฉพาะภาพรวม หรือเฉพาะงานใหญ่ๆ

เท่ านั้ น แต่พวกเขาจะใส่ ใ จงานทุ กอย่ า งด้ วยความ

รอบคอบ หากเราสามารถนำความรู้ระหว่างทางที่ได้เข้า

พบ สัมภาษณ์ คุณวิชัย มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เราก็

จะสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้อีกมาก

เหนือสิ่งอื่นใด ในวันที่การสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล

สิ้นสุดลง คุณวิชัย ทองแตง ได้ทำให้เราเข้าใจว่า คน

ระดับนี้มีความคิด การวิ เคราะห์ มุมมองที่สู ง แต่ ไม่

ซับซ้อน ทุกอย่างถูกเรียบเรียงสื่อสารออกมาด้วยคำ

พูดง่ายๆ ฟังแล้วเข้าใจง่ายๆ แต่คนที่จะสามารถทำได้

เหมือนผู้ชายคนนี้นั้นต้องมีหลายๆ อย่างในหัวที่ เรา

คาดไม่ถึงอีกเยอะ

ตัวอย่าง

Page 6: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

ทีมงานเราเชื่ อว่ า เมื่ อคุณอ่ านหนังสือ เล่มนี้ จบ

คุณจะคิดเหมือนเราว่า คุณวิชัย ทองแตง เป็นอีกบุคคล

หนึ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้ครองอันดับเศรษฐีหุ้นของ

เมืองไทย

ขอขอบคุณ คุณภัสร์ณมน เล็กพูนเกิด

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด

และภาพลักษณ์องค์กรเครือโรงพยาบาลพญาไท

อภิรดี สนธิชัย

ตัวแทนคณะผู้จัดทำ

ตัวอย่าง

Page 7: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

คำนำสำนักพิมพ์

หากเอ่ยถึงบุคคลที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดใน

ตลาดหุ้นเมืองไทยในยุคปัจจุบันแล้ว คงหนีไม่พ้นเจ้าของ

ฉายา นักเทคโอเวอร์หมื่นล้าน นักลงทุนหุ้น เทิร์นอราวด์

เพราะมีคำพูดแซวกันเล่นๆ ในวงการตลาดหุ้นบ้านเราว่า

ชั่วโมงนี้ ตลาดเขาเล่นหุ้นกันอยู่ 2 ตัว คือ หุ้นคุณวิชัย

กับหุ้นคุณเจริญ

และเรื่องราวที่ทำให้คุณวิชัย ทองแตง ได้รับการ

กลา่วขานมากทีส่ดุในขณะนีค้งหนไีมพ่น้การทีบ่รษิทั เคเบลิไทย

โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ CTH ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอล

พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2013-2016 แซงหน้าเจ้าของลิขสิทธิ์

เดิมอย่าง True ซึ่งไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ดังจะเห็นได้ว่า

หากมีชื่อคุณวิชัย ทองแตง เข้าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทใดๆ

ราคาหุ้นตัวนั้นก็จะวิ่งชนิดไม่ลืมหูลืมตาเลยทีเดียว

ตัวอย่าง

Page 8: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

วนันีส้ำนกัพมิพ ์THINK GOOD ไดร้บัเกยีรตอิยา่งยิง่

ในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางถ่ายทอดความลับการลงทุน

หมื่นล้านของคุณวิชัย ทองแตง เราจะพาคุณไปไขรหัสลับนี้

ด้วยกัน เพราะเราเชื่อว่า การเรียนรู้คนประสบความสำเร็จ

จะทำให้เราจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเขาผู้นั้น

จากที่ผมและทีมงานได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณวิชัย

ทองแตง ท่านก็บอกกับเราอย่างเปิดเผยว่า ท่านเองก็เคย

เป็นหนึ่งในแมงเม่าเหมือนเช่นนักลงทุนทุกคนมาก่อน แต่

อะไรล่ะที่ทำให้นักลงทุนธรรมดาคนนี้ ก้าวกระโดดขึ้นมา

ติดอันดับมหาเศรษฐีหุ้นอันดับ 5 ของประเทศไทยใน

พ.ศ. นี้ได้

ขอเชิญร่วมไขความลับหมื่นล้านของมหาเศรษฐี

หุ้ นอั นดั บ 5 ของประ เทศไทย . . . คุณวิ ชั ย ทองแตง

ไปพร้อมๆ กันครับ

ด้วยความขอบคุณ

พรหมมาตร์ ชายสิม

บรรณาธิการบริหาร

ตัวอย่าง

Page 9: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

สำนักพิมพ์ THINK GOOD ได้มาขอให้ผมเขียน เรื่องเทคนิคการลงทุนแบบง่ายๆ หรืออาจจะเรียกว่า ลงทุนสไตล์วิชัย ทองแตง เพื่อแนะนำผู้ที่สนใจการลงทุนในตลาดหุ้น

ผมบอกสำนักพิมพ์ไปว่า ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญการ เรื่องหุ้นแต่อย่างใด ผมเขียนอธิบายไม่ได้หรอก และวิธีการลงทุนของผมนั้นก็ไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง ผมเพียงเคยเป็นทนายความที่สัมผัสศึกษาปัญหาต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงที่เกิดวิกฤต แล้วจึงผันตัวเองมาเป็น “นักลงทุน” เท่านั้น

สำนักพิมพ์ฯ บอกว่า นั่นแหละคือสิ่งที่พวกเขาต้องการ

อย่างน้อยขอประสบการณ์คุณวิชัย มาเล่าให้นักลงทุนและคนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้เป็นวิทยาทาน ผมคิดอยู่พักใหญ่ ที่สุดก็มาคิดว่า ถ้าเราคิดจะทำอะไรสักอย่างให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น การเผยแพร่ประสบการณ์เพื่อเป็น “เกร็ด” เล็กๆ น้อยๆ สำหรับการเรียนรู้ก็น่าจะดี

ประกอบกับผมกำลังทำสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษาอยู่ โดยช่วยเหลือ มูลนิธิ “หนึ่งน้ำใจ...เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่” (One Love Changes One Life) ซึ่งผมกับผู้บริหารเครือ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นมา 5 ปีแล้ว เราเก็บเงินกันคนละเล็กละน้อยระหว่างปี แล้วพอสิ้นปีเราก็จะ

จากใจ วิชัย ทองแตง

ตัวอย่าง

Page 10: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

ตัวอย่าง

Page 11: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

ตัวอย่าง

Page 12: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

ตัวอย่าง

Page 13: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

คำนำนิยม

คุณวิชั ย ทองแตง อาจเป็นที่ รู้ จั กกันดี ในฐานะทนายความมือหนึ่งของประเทศ แต่ภายในเวลาไม่กี่ปี คุณวิชัย ทองแตง ได้ก้ าวขึ้นมาอยู่ ในแถวหน้าของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะเป็นเจ้าของสถิติผู้ถือหุ้นสูงสุดเป็นอันดับสี่ของประเทศ คุณวิชัย ทองแตง ได้กลายเป็นตำนานของนักลงทุนที่จัดได้ว่าเป็น “นักลงทุนผู้ชาญฉลาด” ตามศัพท์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นตัวอย่างของนักลงทุนที่ใช้ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamentals) เป็นหลักในการลงทุน

ในฐานะที่ผมเคยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่คลุกคลีอยู่กับตลาดเงินและตลาดทุนมาตลอดชีวิตการทำงาน ผมมีความชื่นชมในความสำเร็จอันรวดเร็วในการลงทุนของคุณวิชัยเป็นอย่างยิ่ง และมีความชื่นชมเป็นพิเศษที่คุณวิชัยสละเวลาอันมีค่า ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และข้อคิดให้แก่นักลงทุน และผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับตลาดทุนของเราด้วยการจัดพิมพ์หนังสือเป็นวิทยาทาน

ตัวอย่าง

Page 14: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

ผมรู้จักคุ้นเคยกับคุณวิชัยในสมัยที่ผมเป็นประธานที่ปรกึษารฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั (ร.อ.สชุาต ิ เชาวว์ศิษิฐ)์ ในปี 2545 ในช่วงนั้น ท่านรัฐมนตรีสุชาติเชิญคุณวิชัยมาพบและหารือกับคณะที่ปรึกษาอยู่เสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนในภาคเอกชน โดยเฉพาะประเด็นในด้านกฎหมาย ซึ่งทำให้ผมพบว่า คุณวิชัยมิใช่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชั้นยอดคนหนึ่งของประเทศเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างชัดเจนในฐานะนักลงทุนแถวหน้าของประเทศ

ข้อเขียนที่กลั่นจากประสบการณ์ของคุณวิชัยเล่มนี้ผม

เห็นว่า มีคุณค่าที่สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่ เพื่อให้นักลงทุนได้เรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์อันมีค่าของคุณวิชัยโดยทั่วกัน อันจะเป็นประโยชน์ แก่ตัวนักลงทุนเอง และในการพัฒนาคุณภาพของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผมขออนุโมทนาและขอให้บรรลุความปรารถนาทั้งปวง เมื่อทราบว่า คุณวิชัยจะอุทิศผลประโยชน์ทั้งปวงที่ได้รับจากค่าลิขสิทธิ์ในหนังสือเล่มนี้ ให้แก่มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่

ดร.วิจิตร สุพินิจ

อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

ตัวอย่าง

Page 15: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

ถ้าพูดถึงชื่อ วิชัย ทองแตง ในแวดวงทนายความและ

นักธุรกิจ จะนึกถึงภาพของความสุขุม ลุ่มลึก ที่ทุกครั้งที่เป็น

ข่าวคราวขึ้นมา จะเป็นข่าวที่สามารถสั่นสะเทือนวงการ

ด้วยความแม่นยำในการคิดคำนวณที่ออกมาเป็นยุทธศาสตร์

แห่งการลงทุน

ผมกับคุณวิชัย สนิทสนมกันมาหลายปี เรามีวิสัยทัศน์

คล้ายกันในการมองภาพใหญ่ และประโยชน์ที่ จะเกิดต่อ

สังคมประเทศ

คำนำนิยม

ตัวอย่าง

Page 16: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

เมื่อได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ THINK GOOD และ

ขอให้เขียนคำนิยมให้ด้วย ผมอ่านแล้วก็ยิ่งพบว่า ประสบการณ์

ของคุณวิชัยมีหลากหลายมาก หากนำไปเผยแพร่น่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อนักธุรกิจและนักลงทุนทั่วไป จึงใคร่ขอแนะนำให้

ท่านผู้อ่านเลือกสรรเอาสาระจากหนังสือเล่มนี้ไปเป็นข้อเตือนใจ

ข้อระมัดระวังในการทำธุรกิจต่อไป

High Risk High Return ดูเหมือนเป็นตรรกะที่

คุณวิชัยตั้งใจจะเน้น และผมก็เชื่อเช่นเดียวกันว่า การบริหาร

ความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกท่าน ไม่

ควรมองข้าม

(ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย)

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รองนายกรัฐมนตรี

ตัวอย่าง

Page 17: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

chapter : 1 กำเนิดวิชัย ทองแตง 20

• แท้จริงแล้ว เขาคือใคร?... 22 • วัยเด็ก ชีวิตที่น้อยคนจะรู้จัก 24

chapter : 2 จากลูกแม่โดมสู่การเป็นทนายมือทอง 28

• ทนายมือทอง 29 • เคล็ดลับความสำเร็จของทนายมือทอง 30

chapter : 3 เส้นทางสู่เซียนหุ้นแบบไม่รู้ตัว 34

• มหาวิทยาลัยตลาดทุนที่ไม่มีเปิดสอน • จากเงินไม่กี่หมื่นบาท สู่เซียนหุ้นหมื่นล้าน 41 • เก่งทฤษฎี ลงมือทำจึงสำเร็จ 49

chapter : 4 นักลงทุนมือฉมัง 54

• นักลงทุนที่ถูกจับตามองทุกฝีก้าว 59 chapter : 5 เปลี่ยนธุรกิจเน่าให้เป็นธุรกิจดีมีอนาคต (Turn Around) 66 • กำเนิดนัก Turn Around 67 • ถอดความคิด...วิเคราะห์การลงทุน Turn Around 69 แบบนักเทคโอเวอร์ • ลงทุนตัวเลข ต้องเก่งตัวเลข 77

chapter : 6 เทคโอเวอร์ ... เกมอันตราย 80

• ล็อคเป้าการลงทุน 86 • ข้อมูลเชิงลึกคือหัวใจสำคัญ 89

ตัวอย่าง

Page 18: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

chapter : 7 ลงทุนสไตล์ วิชัย ทองแตง 96

• ความเสี่ยงยิ่งสูง ผลตอบแทนยิ่งสูงตาม (High Risk High Return) 100 • ธุรกิจที่น่าลงทุน 105 • มองอดีต ดูอนาคต 107 • อินไซด์เดอร์ 110 • ระยะเวลากับการลงทุนหุ้น 116 • อยากเทคโอเวอร์...ทำไง 120 • ข้อมูลยิ่งลึกยิ่งสำคัญ 125 • หลักในการเข้าซื้อหุ้น 162

chapter : 8 ย้อนรอย ตำนานสร้างความยิ่งใหญ่ 128

• การควบรวม HN กับ BGH 129 • ย้อนรอย 50 วัน ตัดสินใจสวอปหุ้น 143

chapter : 9 มองอนาคตกับธุรกิจในมือ 148

• ฟื้น GRAND โครงการหมื่นล้าน 149 • บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) TH 157 • “โลจิสติกส์” ท่อส่งน้ำมัน ธุรกิจที่น่าสนใจลงทุน 159

chapter : 10 The Last Masterpieces 162

• บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) CTH ก้าวใหม่ ที่ใหญ่กว่า 163 • เกมซื้อใจ 177 • โจทย์หิน ... เคเบิลบ้านนอก 183 • ประมูลลิขสิทธิ์ฟุตบอล อิงลิช พรีเมียร์ลีก (EPL) 188 • ตั้งเป้า อีก 3 ปี เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 193 • ลำดับปีที่เข้าเทคโอเวอร์กิจการของคุณวิชัย ทองแตง 195

ตัวอย่าง

Page 19: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

chapter : 11 การบริหารความเสี่ยง สำหรับนักลงทุนรายใหม่ รายย่อย 198

• การบริหารความเสี่ยงในการลงทุนหุ้น 202 • เอาชนะความโลภ 204 • ทฤษฎีกินรวบ ... กินหลายต่อ 208

chapter : 12 มุมมองในตลาดหุ้นในปัจจุบัน และการเปิด AEC ปี 2558 212

• ธุรกิจมีอนาคตมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในเมืองไทย 215 • AEC กับอนาคตการลงทุนไทย 218 • ฟองสบู่ตลาดหุ้นไทย 220 • มองยุทธศาสตร์ประเทศ เรื่อง Medical Hub 226

• IHH (Integrated Health Holding) ยกัษใ์หญท่ีต่อ้งจบัตา 238

• เรยีนรูจ้าก IHH 244

• กา้วตอ่ไปของ IHH 251 chapter : 13 ไลฟ์สไตล์ ชีวิตที่เรียบง่ายและสงบ

• “สุขนิยม” ชีวิตที่แท้ของมหาเศรษฐีหุ้นเมืองไทย 257 • ครอบครัว...ที่มาของความสุขและความสำเร็จ 265

บทสรุป วิชัย ทองแตง 270 บทส่งท้าย 275 ลำดับมหาเศรษฐี 278 อันดับเศรษฐีหุ้นในปี 2554 282 อันดับเศรษฐีหุ้นในปี 2555 284 การเดินทางหนึ่งน้ำใจ...เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่ 286

ตัวอย่าง

Page 20: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

ตัวอย่าง

Page 21: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

chapter

1 กำเนิดวิชัย ทองแตง

ตัวอย่าง

Page 22: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

“วิชัย ทองแตง” ชื่อนี้หากย้อน

หลังไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว คนที่จะ

รู้จักเขาส่วนมากจะเป็นคนในแวดวง

วิชาชีพทนายความ และบริษัทยักษ์

ใหญ่ที่ เคยให้เขาเป็นที่ปรึกษา

เป็นผู้ทำคดีให้

แต่นับตั้งแต่ป ี พ.ศ.

2544 ชื่อของเขาก็กลายเป็น

ที่รู้จักของคนทั่วประเทศในนาม

ทนายความมือทองที่ ส ามารถ

พลิกคดีให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

พ้นจากข้อกล่าวหาในคดีซุกหุ้น เมื่อปี พ.ศ. 2544

และชื่อ “วิชัย ทองแตง” ก็โด่งดังเป็นประเด็นทั่ว

ประเทศอีกครั้งเมื่อเขาเอาชนะการประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด

ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ตั้งแต่ฤดูกาล 2013-2016

อันเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ทรูวิชั่นส์ มายาวนาน

- 21 -

ลงทุ น ส ไ ตล์ วิ ชั ย ทอ ง แต ง

ตัวอย่าง

Page 23: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

แท้จริงแล้ว เขาคือใคร?...

ทำไมคนที่ภูมิใจกับคำว่า “เด็กบ้านนอก” จึงประสบ

ความสำเร็จจนติดอันดับ 1 ใน 5 ของเศรษฐีเมืองไทย

บุรุษร่างสันทัด ผิวเข้ม ในชุดที่เราเห็นกันชินตากับ

บุคลิกสุภาพ เนี้ยบ เรียบร้อย กับรอยยิ้มที่มีให้เราเห็นกัน

อยู่เสมอ แม้ในวันนี้อายุจะเข้าเลข 6 แล้ว แต่บุคลิกยังบ่ง

บอกถึงความเป็นคนสุขภาพดี ทั้งสุขภาพกายและใจ ได้เล่า

ให้ฟังว่า

“ผมเป็นคนต่างจังหวัด เกิดที่อำเภอพนัสนิคม

จังหวัดชลบุรี เป็นเด็กชลบุรีที่มีประเพณีวิ่งควายอันโด่งดัง

เป็นเด็กบ้านนอกเหมือนหลายๆ คนทีเ่ดนิทางเขา้มาเรยีนตอ่

และใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานคร พวกเขาจำนวนมากสามารถ

ไขประตูสู่ความสำเร็จ ผมจึงภูมิใจกับคำว่า “เด็กบ้านนอก”

เพราะเป็นคำที่บอกให้เราได้รู้ว่า เด็กต่างจังหวัดก็สามารถ

ประสบความสำเร็จได้ไม่แพ้เด็กเมืองกรุง

- 22 -

ลงทุ น ส ไ ตล์ วิ ชั ย ทอ ง แต ง

ตัวอย่าง

Page 24: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

ผมมีพี่น้อง 7 คน ผมเป็นคนสุดท้อง คุณพ่อของผม

ท่านทำงานหนัก เป็นคนมานะ อดทน เข้มแข็ง ค่อยๆ

สร้างเนื้อสร้างตัวจนมั่นคง และมีสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อสอนลูกๆ

ทุกคนมาโดยตลอด คำสอนนั้นคือ “กตัญญูและเสียสละ”

เห็นได้จากพี่คนที ่ 1-3 ของผม คือ คุณบุญล้อม คุณ

ประนอม และคุณปราณี ที่เสียสละทำงานหนักเพื่อส่งเสีย

น้องๆ ให้มีโอกาสเรียนถึงขั้นมหาวิทยาลัย ครอบครัว

“ทองแตง” จึงเป็นครอบครัวที่มีรูปแบบของครอบครัว

ชนบทที่เรียบง่าย แต่อบอุ่น และมีความสุข เพราะคุณ

พ่อคุณแม่เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด”

คุณวิชัย ทองแตง บอกว่าตนเองโชคดีที่เกิดเป็นน้อง

คนสุดท้องจึงไม่มีภาระต้องส่งเสียใคร แต่ทุกวันนี้ก็ไม่เคย

ลืมว่าพี่ๆ เคยส่งให้ตนเองได้เรียน จึงตอบแทนพี่ๆ ทุกคน

ด้วยการดูแลพี่ๆ และหลานๆ

- 23 -

ลงทุ น ส ไ ตล์ วิ ชั ย ทอ ง แต ง

ตัวอย่าง

Page 25: ~ Ó p...ม ฉะน นจะถ กดำเน นการทางกฎหมาย จ ดจำหน ายท วประเทศโดยบร ษ ท พ อาร

ตัวอย่าง