ด่วนที่สุด - phatthalung2.go.th...- การก าหนดล...

5
ที่ ศธ 04225/2552 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 2/8 .1 .แม่ขรี .ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 26 กันยายน 2558 เรื่อง โครงการพัฒนาความรู้ด้านการวัดผล สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คู่มือการใช้ระบบ OBECDTEST 2. รายชื่อครูผู้สอนที่ขยายผลในโรงเรียนขนาดเล็ก 3. กาหนดการอบรมตามหลักสูตรในระบบ 4. กรอบความคิดการพัฒนาโดย E-Coaching สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ จัดให้มีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการและวัดผลการศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้พัฒนาโปรแกรม E-Coaching เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการและวัดผลการศึกษาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล ซึ่งจะทาให้ลดเวลาในการเดินทางและเน้นการพัฒนาที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ พัฒนา นั้น ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ขอให้โรงเรียนได้ดาเนินการ 1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัดที่มีรายชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ได้เข้ารับการพัฒนาและทาการทดสอบ ความรู้ก่อนการพัฒนา โดยเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ www.obecdtest.com ซึ่งระบบจะดาเนินการ ตามลาดับขั้นตอนจนสิ้นสุดการพัฒนาโดยด่วนที่สุด 2. แจ้งประชาสัมพันธ์ครูผู้สอนที่สนใจที่จะรับการพัฒนาให้เข้ารับการพัฒนาได้ตาม เว็บไซต์ www.obecdtest.com ได้ด้วยเข่นกัน 3. คุณครูท่านใดได้ดาเนินการเข้าสู่ระบบแล้วกรุณาแจ้งทางโทรศัพท์ นางสาวจรุวรรณ ชูขาว ศึกษานิเทศก์ โทร. 0817386713 หรือ line : JJ (ID : 0817386713) และหากมีข้อสงสัยประการ ใดให้ประสานด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ (นางอนงค์ เชาวนะกิจ) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โทร. 0-7469-5916 โทรสาร. 0-7469-5912 ด่วนที่สุด

Transcript of ด่วนที่สุด - phatthalung2.go.th...- การก าหนดล...

Page 1: ด่วนที่สุด - phatthalung2.go.th...- การก าหนดล กษณะเฉพาะของข อสอบ (Item Specification) และการเข

ที่ ศธ 04225/2552 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 2/8 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160

26 กันยายน 2558

เรื่อง โครงการพัฒนาความรู้ด้านการวัดผล ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คู่มือการใช้ระบบ OBECDTEST 2. รายชื่อครูผู้สอนที่ขยายผลในโรงเรียนขนาดเล็ก 3. ก าหนดการอบรมตามหลักสูตรในระบบ 4. กรอบความคิดการพัฒนาโดย E-Coaching

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้มีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการและวัดผลการศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้พัฒนาโปรแกรม E-Coaching เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการและวัดผลการศึกษาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล ซึ่งจะท าให้ลดเวลาในการเดินทางและเน้นการพัฒนาที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา นั้น

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ขอให้โรงเรียนได้ด าเนินการ 1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัดท่ีมีรายชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ได้เข้ารับการพัฒนาและท าการทดสอบ

ความรู้ก่อนการพัฒนา โดยเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ www.obecdtest.com ซึ่งระบบจะด าเนินการตามล าดับขั้นตอนจนสิ้นสุดการพัฒนาโดยด่วนที่สุด

2. แจ้งประชาสัมพันธ์ครูผู้สอนที่สนใจที่จะรับการพัฒนาให้เข้ารับการพัฒนาได้ตาม เว็บไซต์ www.obecdtest.com ได้ด้วยเข่นกัน

3. คุณครูท่านใดได้ด าเนินการเข้าสู่ระบบแล้วกรุณาแจ้งทางโทรศัพท์ นางสาวจรุวรรณ ชูขาว ศึกษานิเทศก์ โทร. 0817386713 หรือ line : JJ (ID : 0817386713) และหากมีข้อสงสัยประการใดให้ประสานด้วย

จึงเรยีนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอนงค์ เชาวนะกิจ)

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โทร. 0-7469-5916 โทรสาร. 0-7469-5912

ด่วนที่สุด

Page 2: ด่วนที่สุด - phatthalung2.go.th...- การก าหนดล กษณะเฉพาะของข อสอบ (Item Specification) และการเข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

Page 3: ด่วนที่สุด - phatthalung2.go.th...- การก าหนดล กษณะเฉพาะของข อสอบ (Item Specification) และการเข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

Page 4: ด่วนที่สุด - phatthalung2.go.th...- การก าหนดล กษณะเฉพาะของข อสอบ (Item Specification) และการเข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แผนการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและผู้ที่สนใจ

วัน เดือน ปี สาระ/เนื้อหา

1-15 สิงหาคม 2558 ทดสอบสมรรถนะด้านการวัดผลก่อนการพัฒนา

16 สิงหาคม – 30 กันยายน 2558

วงรอบท่ี 1

- ความส าคัญของการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียน (หน่วยที่ 1 )

- แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของมาตรฐานและตัวชี้วัดและการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ (หน่วยที่ 2)

1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558

วงรอบท่ี 2

- การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด (หน่วยที่ 3)

- การออกแบบการวัดและประเมินผล (หน่วยที่ 4)

1 ธันวาคม 2558 –

15 มกราคม 2559

วงรอบท่ี 3

- การก าหนดลักษณะเฉพาะของข้อสอบ ( Item Specification) และการเขียนข้อสอบ (หน่วยที่ 5)

- การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (หน่วยที่ 5)

16–22 มกราคม 2559 ทดสอบสมรรถนะด้านการวัดผลหลังการพัฒนา

Page 5: ด่วนที่สุด - phatthalung2.go.th...- การก าหนดล กษณะเฉพาะของข อสอบ (Item Specification) และการเข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

กรอบความคิดการพัฒนาโดย E-Coaching