ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

24
ดดดดดดดดดด ดดด ด ด 0406.4/ด 67 ดด. 14 ด.ด. 53 ดดดดดด ดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดด ดดด ดด 0526.5/ด 131 ดด. 28 ด.ด. 41 ดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดด ดดด ดด 0409.6/ด 86 ดด. 17 ด.ด. 48 ดดดดดด ดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดด 8 ดดดดดดดดดด 2537 ดดดดดด ดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดด ดดดดดดดด : ดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดด ดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดด 26 ดดดดดดด 2541 ดดดดดด ดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดด ดดดดดด : ดดดดดดด ดดดดดด ดดดดดด ดดดดดดด ดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดด ดดดดดด ดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด/ดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดด - ดดดดดดดดดดดด - ดดดดดดดดดดดดดด/ดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ด.ด. 2535 ดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด “ดดดดดดด – ดดดดดดด” ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดด ดดดดดดดดดดดดด ด ดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดด ดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดด ดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ดดดด

description

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เรื่อง มาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ : ลูกจ้างประจำ โดยให้ยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำในหมวดแรงงานเมื่อตำแหน่งว่างลง. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

Page 1: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

ด่�วนที่��สุด่ ที่�� กค 0406.4/ว 67 ลว. 14 ก.ค. 53

เรื่��อง การื่จ้�างเอกชนด่�าเน�นงาน

ด่�วนที่��สุด่ ที่�� กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

เรื่��อง การื่เบิ�กค�าใช�จ้�ายในการื่จ้�างเอกชนด่�าเน�นงานของสุ�วนรื่าชการื่

ที่�� กค 0409.6/ว 86 ลว. 17 ก.พ. 48 เรื่��อง ซ้�อมความเข�าใจ้เก��ยว

ก!บิการื่เบิ�กจ้�ายค�าใช�จ้�ายในการื่จ้�างเอกชนด่�าเน�นงานของสุ�วนรื่าชการื่

มติ�คณะรื่!ฐมนติรื่�เม��อว!นที่�� 8 กมภาพ!นธ'

2537

เรื่��อง การื่ก�าหนด่อ!ติรื่าก�าล!ง คนภาครื่!ฐ

: เป็*นมาติรื่การื่ก�าหนด่ขนาด่ก�าล!งคนภาครื่!ฐ โด่ยให�สุ�วนรื่าชการื่ที่บิที่วนงานที่��สุามารื่ถถ�ายโอนให�เอกชน

รื่!บิไป็ด่�าเน�นการื่แที่น

มติ�คณะรื่!ฐมนติรื่�เม��อว!นที่�� 26

พฤษภาคม 2541

เรื่��อง มาติรื่การื่ป็รื่!บิขนาด่ก�าล!งคนภาครื่!ฐ : ล1กจ้�างป็รื่ะจ้�า โด่ยให�ยบิเล�กติ�าแหน�งล1กจ้�างป็รื่ะจ้�าในหมวด่แรื่งงานเม��อติ�าแหน�งว�างลง

การื่จ้�างเอกชนด่�าเน�นงาน

สุ�วนรื่าชการื่จ้�าเป็*นติ�องจ้�างเอกชนด่�าเน�นงาน ไม�ม�ผู้1�ป็ฏิ�บิ!ติ�งานซ้4�งเป็*นงาน/โครื่งการื่ใหม�

ม�ผู้1�ป็ฏิ�บิ!ติ�งาน แติ�ไม�สุามารื่ถแล�วเสุรื่5จ้ติามก�าหนด่ เน��องจ้าก - ป็รื่�มาณงานมาก

- ติ�าแหน�งว�างลง/ถ1กยบิเล�ก ว�ธ�การื่จ้�างให�เป็*นไป็ติามรื่ะเบิ�ยบิสุ�าน!กนายกรื่!ฐมนติรื่�ว�าด่�วยการื่พ!สุด่ พ.ศ .

2535 และที่��แก�ไขเพ��มเติ�มไม�ถ�อเป็*นการื่จ้�างล1กจ้�างของสุ�วนรื่าชการื่

เป็*นการื่จ้�างที่�าของ ไม�ถ�อเป็*นการื่จ้�างแรื่งงานไม�ม�น�ติ�สุ!มพ!นธ'ในฐานะ “นายจ้�าง – ล1กจ้�าง”

ไม�ติ�องน�าเง�นสุ�งสุมที่บิกองที่นป็รื่ะก!นสุ!งคม ม�งผู้ลสุ�าเรื่5จ้ของงานที่��จ้�างภายในรื่ะยะเวลาที่��ก�าหนด่

ค�าติอบิแที่นอ��น ๆ ค�าล�วงเวลา ค�าใช�จ้�ายในการื่เด่�นที่างติ�องก�าหนด่ไว�ในสุ!ญญาจ้�าง

สุ�วนรื่าชการื่ผู้1�ว�าจ้�างไม�ม�อ�านาจ้ควบิคม บิ!งค!บิบิ!ญชา ม�อ�านาจ้เพ�ยงติรื่วจ้ติรื่างาน สุ!�งป็รื่!บิป็รื่งแก�ไข ไม�อย1�ภายใติ�กฎ รื่ะเบิ�ยบิ ข�อบิ!งค!บิ

ติามที่��ล1กจ้�างของที่างรื่าชการื่ติ�องป็ฏิ�บิ!ติ�

จ้�างเอกชนที่��ม�ฐานะเป็*นน�ติ�บิคคลหรื่�อบิคคลธรื่รื่มด่าก5ได่� หากเป็*นการื่จ้�างบิคคลธรื่รื่มด่าให�จ้�างได่�เฉพาะโครื่งการื่หรื่�อเฉพาะครื่!<งครื่าวที่��ม�ความจ้�าเป็*นเพ��อ

เสุรื่�มการื่ป็ฏิ�บิ!ติ�งาน โด่ยไม�จ้�าติ�องที่�าข�อติกลงการื่จ้�างหรื่�อสุ!ญญาการื่จ้�างเติ5มป็=งบิป็รื่ะมาณ และม�ให�ที่�าข�อติกลงการื่จ้�างหรื่�อสุ!ญญาจ้�างในล!กษณะติ�อเน��อง

ล!กษณะงานที่��จ้�างควรื่เป็*นงานที่��สุ�วนรื่าชการื่ซ้�<อบิรื่�การื่เป็*นรื่ายช�<นห�ามจ้�างงานที่��เก��ยวก!บิความล!บิของที่างรื่าชการื่หรื่�องาน ซ้4�งหากม�การื่เผู้ยแพรื่�ข�อม1ล จ้ะเก�ด่ความเสุ�ย

หายแก�ที่างรื่าชการื่ หรื่�องานที่��ม�ล!กษณะของการื่บิ!งค!บิใช�กฎหมายที่��ม�ผู้ลกรื่ะที่บิติ�อป็รื่ะชาชนกรื่ณ�ที่��สุ�วนรื่าชการื่ใด่ม�ความจ้�าเป็*นติ�องจ้!ด่หาบิคคลมาป็ฏิ�บิ!ติ�งานเป็*นการื่ป็รื่ะจ้�า ในล!กษณะเด่�ยวก!บิ

ข�ารื่าชการื่ ล1กจ้�างของสุ�วนรื่าชการื่ หรื่�อพน!กงานรื่าชการื่ ให�ด่�าเน�นการื่จ้�างในล!กษณะจ้�างล1กจ้�างช!�วครื่าวจ้ากเง�นนอกงบิป็รื่ะมาณ โด่ยการื่จ้�างด่!งกล�าวติ�องไม�ข!ด่ก!บิรื่ะเบิ�ยบิเง�นนอกงบิป็รื่ะมาณแติ�ละป็รื่ะเภที่ หรื่�อ

ขออนม!ติ�กรื่อบิอ!ติรื่าพน!กงานรื่าชการื่จ้ากสุ�าน!กงาน ก.พ. หากผู้1�รื่!บิจ้�างป็รื่ะสุงค'จ้ะได่�รื่!บิป็รื่ะโยชน'ของผู้1�ป็รื่ะก!นตินสุามารื่ถสุม!ครื่ได่� ติาม ม 40. ของกฎหมายว�า

ด่�วยป็รื่ะก!นสุ!งคมหากม�การื่ป็ฏิ�บิ!ติ�ที่��ไม�ถ1กติ�องและรื่าชการื่ได่�รื่!บิความเสุ�ยหายให�ด่�าเน�นการื่ติามกฎหมายว�าด่�วยความรื่!บิ

ผู้�ด่ที่างละเม�ด่ของเจ้�าหน�าที่��โด่ยเรื่5ว

Page 2: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

การื่จ้�างเอกชนด่�าเน�นงาน

Page 3: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

การื่จ้�างเอกชนด่�าเน�นงาน (ว 67 – 14-7-2553)

•ที่��มา•กค 0526.5 / ว 131 ลว 28ธ.ค. 2541

•กค 0409.6 / ว 86 ลว 17 ก.พ. 2548

•รื่ะเบิ�ยบิกรื่ะที่รื่วงการื่คล!งว�าด่�วยการื่เบิ�กจ้�ายเง�นเก��ยวก!บิค�าใช�จ้�ายในการื่บิรื่�หารื่งานของสุ�วนรื่าชการื่ พ.ศ . 2549

Page 4: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

การื่จ้�างเอกชนด่�าเน�นงาน (ว 67 – 14-7-2553)

การื่จ้�างบิคคลธรื่รื่มด่า เฉพาะโครื่งการื่ หรื่�อเฉพาะครื่!<งครื่าวที่��ม�ความ

จ้�าเป็*น เพ��อสุ�งเสุรื่�มการื่ป็ฏิ�บิ!ติ�งานในหน�าที่��ป็กติ�ของ

สุ�วนรื่าชการื่เที่�าน!<นไม�จ้�าติ�องที่�าข�อติกลงการื่จ้�างหรื่�อสุ!ญญาเติ5ม

ป็=งบิป็รื่ะมาณ ม�ให�ที่�าข�อติกลงการื่จ้�างหรื่�อสุ!ญญาการื่จ้�างใน

ล!กษณะติ�อเน��อง

Page 5: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

การื่จ้�างเอกชนด่�าเน�นงาน (ว 67 – 14-7-2553)

ล!กษณะงานเป็*นการื่ซ้�<อบิรื่�การื่เป็*นรื่ายช�<น การื่จ้�างม�งเน�นผู้ลสุ�าเรื่5จ้ของงานในรื่ะยะ

เวลาที่��ก�าหนด่เป็*นสุ�าค!ญ ผู้1�ว�าจ้�างไม�ม�อ�านาจ้ควบิคมบิ!งค!บิบิ!ญชา

หรื่�อสุ!�งการื่ในการื่ที่�างาน แติ�ม�อ�านาจ้ติรื่วจ้ติรื่างานและสุ!�งให�ป็รื่!บิป็รื่งแก�ไขเม��องานผู้�ด่พลาด่บิกพรื่�อง

ผู้1�รื่!บิจ้�างไม�อย1�ในภายใติ�รื่ะเบิ�ยบิข�อบิ!งค!บิที่��ล1กจ้�างของสุ�วนรื่าชการื่ถ�อป็ฏิ�บิ!ติ�

Page 6: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

การื่จ้�างเอกชนด่�าเน�นงาน (ว 67 – 14-7-2553)

ผู้1�รื่!บิจ้�างไม�มาป็ฏิ�บิ!ติ�งาน อาจ้หาผู้1�อ��นมาที่�างานแที่น หรื่�อบิอกกล�าวล�วงหน�า

หากเก�ด่ความเสุ�ยหายเน��องจ้ากไม�มาที่�างาน อาจ้ก�าหนด่ค�าป็รื่!บิสุ�าหรื่!บิความเสุ�ยหายน!<น

อ!ติรื่าค�าจ้�างไม�จ้�าติ�องจ้�ายติามวฒิ�การื่ศ4กษา ให�พ�จ้ารื่ณาจ้ากความรื่1�และป็รื่ะสุบิการื่ณ'ที่��เหมาะสุมก!บิงานที่��แที่�จ้รื่�ง หรื่�ออ!ติรื่าติลาด่

การื่จ้�ายค�าจ้�างติามข�อติกลงหรื่�อสุ!ญญาจ้�าง และคณะกรื่รื่มการื่ติรื่วจ้รื่!บิงานแล�ว

Page 7: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

การื่จ้�างเอกชนด่�าเน�นงาน (ว 67 – 14-7-2553)

ผู้1�รื่!บิจ้�างม�ฐานะเป็*นผู้1�รื่!บิจ้�างที่�าของติามรื่ะเบิ�ยบิสุ�าน!กนายกรื่!ฐมนติรื่�ว�าด่�วยการื่พ!สุด่ พ.ศ . 2535

ไม�ม�น�ติ�สุ!มพ!นธ'ในฐานะนายจ้�างก!บิล1กจ้�าง ติามกฎหมายป็รื่ะก!นสุ!งคม

Page 8: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

กรื่ะบิวนการื่บิรื่�หารื่งานพ!สุด่กรื่ะบิวนการื่บิรื่�หารื่งานพ!สุด่กรื่ะบิวนการื่บิรื่�หารื่งานพ!สุด่กรื่ะบิวนการื่บิรื่�หารื่งานพ!สุด่

สุ�าน!กมาติรื่ฐานการื่จ้!ด่ซ้�<อจ้!ด่จ้�างสุ�าน!กมาติรื่ฐานการื่จ้!ด่ซ้�<อจ้!ด่จ้�างภาครื่!ฐภาครื่!ฐ

ก�าหนด่ความก�าหนด่ความติ�องการื่ติ�องการื่

งบิงบิป็รื่ะมาณป็รื่ะมาณ

จ้!ด่ที่�าแผู้นจ้!ด่ที่�าแผู้นจ้!ด่หาพ!สุด่จ้!ด่หาพ!สุด่(2535)(2535)

การื่บิรื่�หารื่สุ!ญญาการื่บิรื่�หารื่สุ!ญญา

การื่ควบิคมและการื่ควบิคมและจ้�าหน�ายพ!สุด่จ้�าหน�ายพ!สุด่

เบิ�กจ้�ายเบิ�กจ้�ายเง�นเง�น

Page 9: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

รื่ะเบิ�ยบิสุ�าน!กนายกรื่!ฐมนติรื่�ว�าด่�วยการื่พ!สุด่ พ.ศ . 2535

การื่จ้�างเหมาบิรื่�การื่

หน!งสุ�อที่�� กค (กวพ .) 0408.4/ว 351 ลว 9 ก.ย . 2548

รื่ะเบิ�ยบิสุ�าน!กนายกรื่!ฐมนติรื่�ว�าด่�วยการื่พ!สุด่ด่�วยว�ธ�การื่ที่างอ�เล5กที่รื่อน�กสุ' พ.ศ .

2549

หน!งสุ�อที่�� กค 0406.4/ว 67 ลว 14 ก.ค . 2553

Page 10: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

หล!กการื่จ้!ด่หาพ!สุด่•เป็?ด่เผู้ย

•โป็รื่�งใสุ •เป็?ด่โอกาสุให�ม�การื่แข�งข!นก!นอย�างเป็*น

ธรื่รื่ม •ห�ามก�อน�ติ�สุ!มพ!นธ'ก!บิผู้1�ที่�<งงาน•ค�าน4งถ4งคณสุมบิ!ติ�และความสุามารื่ถ

ของผู้1�เสุนอรื่าคาหรื่�อผู้1�เสุนองาน – เว�นแติ�กรื่ณ�ที่��ม�ล!กษณะเป็*นการื่เฉพาะ

อ!นเป็*นการื่ยกเว�นที่��ก�าหนด่ไว�ในรื่ะเบิ�ยบิ

Page 11: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

การื่จ้!ด่หาพ!สุด่จ้ะติ�องด่�าเน�นการื่ติามข!<นติอนของ รื่ะเบิ�ยบิจ้นได่�รื่!บิอนม!ติ�จ้ากผู้1�ม�อ�านาจ้แล�ว จ้4งไป็ที่�าสุ!ญญาหรื่�อข�อติกลง

หล!กการื่จ้!ด่หาพ!สุด่

การื่จ้!ด่หาพ!สุด่หากไม�ป็ฏิ�บิ!ติ�หรื่�อไม�ด่�าเน�นการื่ติามข!<นติอนของรื่ะเบิ�ยบิ ผู้1�ม�อ�านาจ้

สุ!�งให�ป็ฏิ�บิ!ติ�ติามหรื่�อด่�าเน�นการื่ติามรื่ะเบิ�ยบิได่� ถ4งแม�จ้ะได่�ด่�าเน�นการื่เสุนอ

รื่าคาไป็แล�วก5ติาม

Page 12: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

ติ�องม�การื่บิ!นที่4กหล!กฐานในการื่ด่�าเน�นการื่ พรื่�อมที่!<งเหติผู้ลในการื่พ�จ้ารื่ณาสุ!�งการื่ในข!<นติอนที่��สุ�าค!ญไว�เพ��อป็รื่ะกอบิการื่

พ�จ้ารื่ณา

หล!กการื่จ้!ด่หาพ!สุด่

ห�ามแบิ�งซ้�<อแบิ�งจ้�าง

Page 13: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

การื่ก�าหนด่ การื่ก�าหนด่ spec : spec : ก�าหนด่อย�างไรื่ก�าหนด่อย�างไรื่ ก�าหนด่ติามความติ�องการื่ของหน�วยก�าหนด่ติามความติ�องการื่ของหน�วย

งานงาน ติามมาติรื่ฐานของที่างรื่าชการื่ติามมาติรื่ฐานของที่างรื่าชการื่

ติ�องไม�เป็*นการื่ก�ด่ก!นติ�องไม�เป็*นการื่ก�ด่ก!น ติ�องค�าน4งถ4งการื่แข�งข!นได่�หลายรื่ายติ�องค�าน4งถ4งการื่แข�งข!นได่�หลายรื่าย

หากติ�องเจ้าะจ้ง ..... ใช�ว�ธ�พ�เศษ

Page 14: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

การื่ก�าหนด่ Spec /TOR

o ความติ�องการื่ของหน�วยงานคณสุมบิ!ติ�ของผู้1�รื่!บิจ้�างขอบิเขติรื่ายละเอ�ยด่ของการื่ด่�าเน�นงาน

Page 15: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

สุารื่ะสุ�าค!ญ TOR ความเป็*นมา ว!ติถป็รื่ะสุงค' คณสุมบิ!ติ�ผู้1�เสุนอรื่าคา ขอบิเขติรื่ายละเอ�ยด่ของงาน รื่ะยะเวลาด่�าเน�นการื่ รื่ะยะเวลาสุ�งมอบิงาน วงเง�นในการื่จ้!ด่หา อ��น ๆ

Page 16: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

4.สุ!ญญา

3. ด่�าเน�นการื่

2.รื่ายงาน

1. เติรื่�ยมการื่

4 ข!<นติอนการื่จ้!ด่หา

ข!<นติอนการื่จ้!ด่จ้�าง

ติรื่วจ้สุอบิก�าหนด่ spec เอกสุารื่

ติกลงรื่าคาสุอบิรื่าคาป็รื่ะกวด่รื่าคา

พ�เศษกรื่ณ�พ�เศษ

electronics

รื่1ป็แบิบิการื่ลงนาม

บิรื่�หารื่สุ!ญญา

ติรื่วจ้รื่!บิ

แก�ไขขยาย งด่ ลด่ ค�าป็รื่!บิ

บิอกเล�ก

เหติผู้ล จ้�าเป็*น

รื่าคา

ว�ธ�การื่

spec

วงเง�น

รื่ะยะเวลา

Page 17: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

การื่จ้!ด่ที่�าสุ!ญญา

• การื่จ้!ด่ที่�าสุ!ญญา (ข�อ 132 ข�อ 133)• การื่แก�ไขสุ!ญญา (ข�อ 136)• การื่บิอกเล�กสุ!ญญา (ข�อ 137 ข�อ 138 ข�อ 140

)• การื่งด่ ลด่ค�าป็รื่!บิและการื่ขยายอายสุ!ญญา

(ข�อ 139)

Page 18: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

ข้�อแตกต�าง

สุ!ญญาจ้�างแรื่งงานo ม�งเน�นแรื่งงานo ผู้1�ว�าจ้�างม�อ�านาจ้

ควบิคมบิ!งค!บิบิ!ญชาo รื่�วมรื่!บิผู้�ด่ที่างละเม�ด่

ติ�อบิคคลอ��นในที่างการื่ที่��จ้�าง

o ม�สุว!สุด่�การื่ติามกฎหมายป็รื่ะก!นสุ!งคม

สุ!ญญาจ้�างที่�าของสุ!ญญาจ้�างที่�าของoม�งผู้ลสุ�าเรื่5จ้ของม�งผู้ลสุ�าเรื่5จ้ของ

งานงานoผู้1�ว�างจ้�างไม�ม�ผู้1�ว�างจ้�างไม�ม�

อ�านาจ้ควบิคมอ�านาจ้ควบิคมบิ!งค!บิบิ!ญชาบิ!งค!บิบิ!ญชา

o ไม�ติ�องรื่�วมรื่!บิไม�ติ�องรื่�วมรื่!บิผู้�ด่ที่างละเม�ด่ผู้�ด่ที่างละเม�ด่ติ�อบิคคลอ��นติ�อบิคคลอ��น

Page 19: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

สาระส าคั�ญในส�ญญาจ้�าง 1. ข�อติกลงการื่จ้�างเหมาบิรื่�การื่ (ที่�าอะไรื่)

2. เง��อนไขการื่จ้�ายเง�น 21. เด่�อนละเที่�าไรื่ (ม�อะไรื่บิ�าง) 22. ไม�เติ5มเด่�อนจ้�ายอย�างไรื่

23 จ้�ายเม��อไรื่ 24 นอกจ้าก 21.

241. . ค�าติอบิแที่นการื่ที่�างานจ้�างนอกเวลา 242. . ค�าใช�จ้�ายในการื่เด่�นที่างไป็ที่�างานที่��จ้�าง

Page 20: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

สาระส าคั�ญในส�ญญาจ้�าง 3. เง��อนไขในการื่ป็ฏิ�บิ!ติ�งาน

31 ติ�องที่�าด่�วยตินเอง 32 ติ�องบิ!นที่4กเวลาที่��มารื่!บิงานจ้�างในแติ�ละว!นและ

เวลากล!บิเม��องานจ้�างน!<นเสุรื่5จ้ในว!นน!<น ๆ ด่�วยตินเองที่กครื่!<ง

33. ว!นที่��ไม�มาที่�างาน ถ1กห!กค�าจ้�างเป็*นรื่ายว!น 34 เด่�อนใด่ขาด่งานเก�น 3 ว!น ไม�ม�เหติอ!นควรื่

ถ�อว�าผู้�ด่สุ!ญญา 34. ไม�มา ไม�แจ้�ง โด่ยไม�ม�เหติอ!นควรื่ ถ1กป็รื่!บิเป็*น

รื่ายว!น

Page 21: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

สาระส าคั�ญในส�ญญาจ้�าง 3. เง��อนไขในการื่ป็ฏิ�บิ!ติ�งาน (ติ�อ)

35 การื่ให�ความเคารื่พติ�อผู้1�รื่�วมงาน ผู้1�มาติ�ด่ติ�อ 36 ผู้1�รื่!บิจ้�างติ�องรื่!บิผู้�ด่ในที่างละเม�ด่ติ�อบิคคล

ที่รื่!พย'สุ�นของผู้1�ว�าจ้�าง หรื่�อบิคคลอ��น เว�นแติ�เหติสุด่ว�สุ!ย

37 ติ�องวางหล!กป็รื่ะก!นสุ!ญญา 38 ผู้�ด่สุ!ญญา จ้ะติ�องถ1กรื่�บิหล!กป็รื่ะก!น

4. การื่ว�าจ้�างไม�ที่�าให�ผู้1�รื่!บิจ้�างม�ฐานะเป็*นล1กจ้�างของที่างรื่าชการื่ หรื่�อม�ความสุ!มพ!นธ'ในฐานะเป็*นล1กจ้�างติามกฎหมายแรื่งงานหรื่�อกฎหมายว�าด่�วยป็รื่ะก!นสุ!งคม

Page 22: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

หลั�กประก�นซอง / หลั�กประก�นส�ญญา : อย่�างหน��ง

อย่�างใด

ป็รื่ะเภที่• เง�นสุด่• เช5คที่��ธนาคารื่เซ้5นสุ!�งจ้�ายซ้4�งเป็*นเช5คลงว!นที่��

น!<นช�ารื่ะติ�อเจ้�าหน�าที่��หรื่�อก�อนว!นน!<นไม�เก�น 3 ว!นที่�าการื่

• หน!งสุ�อค�<าป็รื่ะก!นของธนาคารื่ภายในป็รื่ะเที่ศ• หน!งสุ�อค�<าป็รื่ะก!นของบิรื่รื่ษ!ที่เง�นที่น

อติสุาหกรื่รื่มแห�งป็รื่ะเที่ศไที่ย บิรื่�ษ!ที่เง�นที่นหรื่�อบิรื่�ษ!ที่เง�นที่นหล!กที่รื่!พย'ที่��ได่�รื่!บิอนญาติ

• พ!นธบิ!ติรื่รื่!ฐบิาล

วงเง�น : รื่�อยละ 5 ของวงเง�นหรื่�อรื่าคาพ!สุด่ที่��จ้!ด่หา : สุ�าค!ญเป็*นพ�เศษ ไม�เก�นรื่�อยละ 10

ติ!@วแลกเง�น

Page 23: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

ติ�ด่ติามข�อม1ลข�าวสุารื่http://

www.gprocurement.go.thสุ�าน!กมาติรื่ฐานการื่จ้!ด่ซ้�<อจ้!ด่จ้�าง

ภาครื่!ฐกรื่มบิ!ญช�กลางโที่รื่. 02-298-6300-04

email: [email protected]

Page 24: ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลว. 28 ธ.ค. 41

ข้อบคั�ณแลัะ

สวั�สด!คัร�บ