ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ - Bangkok · 2020. 2. 7. ·...

9
ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ กลุ ่มงานบริหารงานทั ่ว1ใป 1 รับ!^ 4 ! วันที ่...™ ..011 ^ .^ .^ ; เรื ่อง ข้อพึ^งฺปฏบ้ติโดยทั ่ว'ใปใน.การโเขว!ฟ้าทลลฺะอองฺ5ลพระบาท. —๕"ก•พ^-เอ &®-- เรียน ผู ้ว่าราขการกรุงเททมหานคร รองผู ้ว่าราซการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัด- กรุงเทพมหานคร ผู ้อำนวยการสำนก หัวหบ้าสำนักงาบ ก.ก. หัวหบ้าผู ้ตรวจราขการกรุงเทพมหานคร ผู ้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขาบุการสภากรุงเทพมหานคร เลขาบุการผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู ้อำนวยการเขต และหัวหบ้าส่วนราชการในลังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมนี ้ สำนักงานเลขาบุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่ง สำเนาหนังสีอ สำนักงาบปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที ่ บร ๐๑๐๙/ว ๑๕๖ ลงวนที ่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื ่อง ข้อพีงปฎึบัตโดยทั ่วโปในการเข้าเฟ้าทูลละอองชุลพระบาท มาเพื ่อโปรดทราบ ที กท ๐๖๐๑เ / ฟ้^ เรียน ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และหัวหน้าส่วนราซการในลังกัด สนพ. เพื่อโปรดทราบ (บางมาศวลย์ ปีนสุวรรณ) ยู้สำใภยการสำนัก*านเล*าบุการนัลดกรุ*เท#นทา สำฟ้โฟลัคกรุงเทพมหๅนกร; 0 **?/')นุ— (นางอนงค์ภัทรี โคตรสมบัติ) เลขานุการสำนักการแพทย์ ^ ฝ ก.พ . ๒๕๖๓

Transcript of ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ - Bangkok · 2020. 2. 7. ·...

Page 1: ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ - Bangkok · 2020. 2. 7. · ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ กลมุ่

ดวนทสด บนทกขอความ

กลมงานบรหารงานทว1ใป 1รบ!^4 !วนท ...™ ..0 1 1 ^ . ^ . ^ ;

เรอง ขอพ^งปฏบตโดยทว'ใปใน.การโเขว!ฟาทลละออง5ลพระบาท. —๕"ก•พ-เอ&®--เรยน ผวาราขการกรงเททมหานคร รองผวาราซการกรงเทพมหานคร ปลดกรงเทพมหานคร รองปลด-

กรงเทพมหานคร ผอำนวยการสำนก หวหบาสำนกงาบ ก.ก. หวหบาผตรวจราขการกรงเทพมหานคร ผชวยปลดกรงเทพมหานคร เลขาบการสภากรงเทพมหานคร เลขาบการผวาราชการกรงเทพมหานคร ผอำนวยการเขต และหวหบาสวนราชการในลงกดสำนกปลดกรงเทพมหานคร

พรอมน สำนกงานเลขาบการปลดกรงเทพมหานคร สำนกปลดกรงเทพมหานคร ขอสงสำเนาหนงสอ สำนกงาบปลดสำนกนายกรฐมนตร ท บร ๐๑๐๙/ว ๑๕๖ ลงวนท ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรอง ขอพงปฎบตโดยทวโปในการเขาเฟาทลละอองชลพระบาท มาเพอโปรดทราบ

ท กท ๐๖๐๑เ / ฟ ^เรยน ผอำนวยการสำนกการแพทย

รองผอำนวยการสำนกการแพทย และหวหนาสวนราซการในลงกด สนพ.

เพอโปรดทราบ

(บางมาศวลย ปนสวรรณ)ยสำใภยการสำนก*านเล*าบการนลดกร*เท#นทา

สำฟโฟลคกรงเทพมหๅนกร;

0 **?/')น—(นางอนงคภทร โคตรสมบต) เลขานการสำนกการแพทย

^ ฝ ก.พ. ๒๕๖๓

Page 2: ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ - Bangkok · 2020. 2. 7. · ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ กลมุ่

เลขท.กรนทฑมหานคร

' 1 6 9 1

'ผท 2 3 8.8. 2553เวลา แยเ ‘ฟ ^

“-ๆ เ/ท นร ๐๑๐๙/ว ๑๕๖ ถง กรงเทพมหานคร

สำนกงานปลดสำนกนายกรฐมนตรขอสงเอกสาร “ขอพงปฏนตโดยทวไปในการเจาเฝา ทลละอองธลพระบาท ” มาเพอหนวยงานและเจาหนาทไขประโยฃมในราขการตามความเหมาะสม ลงทใ. 1 1Vสงมาพรอมน

จงเรยนมาเพอโปรดทราบ

สำนกงานเสรมสรางเอกลก,ษณของขาต โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๑๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๔๑

4เ0น ย อำนวยการส วนนรV';รกลV เน น ก ร ร

(นางมาศวลย จนสวรรณ)([สำบวขการสำนโ!งานเลขาบก'!ใปลคกรงเทหมหานค?

สำนกปลดก]งเทพนทานคร

เรยใ; ฟวาโนากธ};ใาไเทชกา^สำเนบการ*#^]

(บายส^^!ขยบระกายวรรณ)-น-น©วนวยการสวนนรหารกลาง

สำนกงานเสนานกาใบล?!กร นททนทานคร สำนกปลดกรงเททมทานคร

I ~ 7 โ , ..โ,น เ^1’ 8ร I ^ ''...I เวลา.....*0*-.

Iเยน ขอ.สลป.เพอทราบ และคำเนนการในพวนพ ยวของ

& -- ^ ^

(นางสลปสวซ ระรแสงสรย)ปลดกรงเทพมหานคร

1 * 0 *1‘0\ ๐^โ**” สะนบรหาร/)®!เห!เป! 5 6 3

เ5นส - 3 ก.'พ. 2563....7..;..:! ^ .โ/*/โร

'กชมงา,น,โเชเาาว สวนบรหาวกลา^

I วบท “ ^ โ).พ. 1 ฏ ^ ^ วล า- 0 ร . 3 ?

Page 3: ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ - Bangkok · 2020. 2. 7. · ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ กลมุ่

ขอพงปฏบตโดยทวไป ในการเขาเฝาทลละอองธลพระบาท

Page 4: ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ - Bangkok · 2020. 2. 7. · ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ กลมุ่

1

ขอพงปฏบตโดยทวไป ในการเขาเฝาทลละอองธลพระบาท

กรณเปนงานนงเฝาฯเมอเสดจฯ ถง ผ เข าเฝ าฯ ตองลกขนยนตรงเพอถวาย

ดวามเคารพพระบาทสมเด จพระเจ าอยห ว ไมยกมอไหวทำความ เคารพหรอห กทายผตามเสดจ

การยนถวายความเคารพ ใหยนตรงขาชด แยกปลายเทา ห างเล กน อย มอทงสองขางแนบลำตว

จากนน ให ถวายความเคารพ ตงน ส ภาพบร ษ คำนบ ส ภาพสตร ถอนสายนวหลงจากนน ให ย นตรงรอจนกวาจะเสดจมาประทบท

พระราชอาสน จ งถวายความเคารพอกครงแลวน งลงกรณ ม พระบรมวงศ ตามเสด จ ต องรอใหท กพระองศ

ประทบ จ งถวายความเคารพแลวน งลงในระหวางพระราชพธ หากทรงลกขนเพอเสดจไปทรง

ประกอบพธ ผ เฝ าฯ ตองลกขนยน ถวายความเคารพระหวางทรงประกอบพธ ผเฝาฯ ยนในทาตรง จนกระทง

ทรงประกอบพระราชกจเสรจและเสดจไปประทบพระราชอาสน พระบรมวงศท ตามเสดจประทบพระเก าอ แล ว ให ผ เฝ าฯ ถวาย ความเคารพและนงลง

เมอเสดจฯ กลบ ใหผเฝ าฯ ถวายความเคารพ และรอ

Page 5: ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ - Bangkok · 2020. 2. 7. · ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ กลมุ่

2

จน กว าด ร ยางค บ รรเลงเพ ลงจบ ในกรณ ท พระบรมวงค ย ง ประทบอย ผ เฝ าฯ ตองนงเฝาฯ รออยก อน เม อเสดจฯ กลบ ผเฝาฯ ตองถวายความเคารพ แลวจงกลบออกจากบรเวณ

กรณทพระบาทสมเดจพระเจาอยห วเสดจไปทรงกราบ ถวายบงคมพระบรมอฐทหนาพระแทน นพปฎลมหาเศวตฉตร ให ผเฝาฯ ลกฃนยนถวายความเคารพและยนรอจนกวา จะทรงกราบ ถวายบงคมพระบรมอแสรจ และทรงหนมาทางผเฝาฯ ขณะนนให ผเฝาฯ ถวายความเคารพกอน (หากถวายความเดารพชา จะแลด ไมเหมาะสม)

เมอเสดจออกจากมณฑลพธ ผเฝาฯ ยงคงยนในทาตรง รอจนกวาดร ยางคบรรเลงเพลงสรรเสรญพระบารมจบ ใหถวาย ความเคารพอกครงจงออกจากมณฑลพธ

ในขณะททรงคม (ไหว) หรอทรงกราบถวายบงคม พระบรมอฐท หนาพระแทนฯ (ท งเม อเสดจฯ ถง ในระหวาง ประกอบพธ และกอนเสดจฯ กลบ) ในขณะททรงกราบพระสงฆ และเมอพระสงฆกลบ ผเมาฯ ไมตองประนมมอไหวหรอถวาย ความเคารพ

เมอเสรจงานแลวกอนกลบ ใหผเฝาฯ ถวายความเคารพ โดยการ'ไหว'หรอกราบพระบรมอฐ พระพทธรปสำคญในพธ

ก รณ เป น งาน ย น เฝ าฯปฏบ ต ตนในทำนองเดยวกบงานนงเฝ าฯ ทกประการ

เพยงแตไมมเกาอสำหรบนงเฝาฯ

Page 6: ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ - Bangkok · 2020. 2. 7. · ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ กลมุ่

3

กรณ ม พ ธ สงฆ - พระสงฆถวายสลเม อ เจ าห น าท ก รม ก ารศ าส น าก ล าวค ำอ าราธ น าส ล

ผเฝ าฯ ไมตองประนมมอเม อ ก ล าวค ำอ าราธน าส ล จบ พระสงฆ จะถวายส ล

พ ระบ าท ส ม เด จพ ระเจ าอย ห ว /พ ระบ รม วงศ จะทรงประนม พระหตถรบสล ผเฝาฯ ตองประนมมอดวยจนเสรจการถวายสล

- พระสงฆ เจรญพระพทธมนตเมอเจาหนาทกรมการศาสนากลาวคำอาราธนาพระปรตร

ผเฝ าฯ ไม1ตองประนมมอเมอกลาวคำอาราธนาจบ พระสงฆจะเจรญพระพทธมนต

พ ระบ าท ส ม เด จพ ระ เจ าอ ย ห ว /ผ แ ท น พ ระอ งศ /พ ระบ รม วงศ จะท รงป ระน ม พ ระห ต ถ เม อถ งบ ท ส รรเส ร ญ พ ระพ ท ธค ณ พระธรรมคณ พระลงฆคณ ผเม าฯ ตองประนมมอ เมอทรงลด พระหตถลง ใหผเมาฯ ลดมอลงและนงสำรวม

หากผเฝ าฯ มแนวทางปฏบตตามลทธศาสนาของตนเอง ไมตองประนมมอ แตใหนงสำรวม

ผเฝาฯ ทเปนพทธศาสนกชน การประนมมอตองปฏบต ตามททรงปฏบตในแตละชวงเวลา

- พระสงฆแสดงธรรมเทศนาเมอเจาหนาท อาราธนาธรรม ผเฝ าฯ ไมตองประนมมอ

เมอเรมแสดงพระธรรมเทศนา ใหส งเกตวาทรงประนมพระหตถ / ผ แทนพระองศทรงประนมพระหตถหรอไม หากทรงประนม

Page 7: ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ - Bangkok · 2020. 2. 7. · ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ กลมุ่

4

พระหตถอยใหประนมไวเชนนน หากลดพระหตถเมอใด ใหผเฝาฯ ลดมอลงในทาสำรวม

- พระสงฆรบพระราชทานฉน ก ร ณ ม ก า ร พ ร ะ ร า ช ท า น ภ ต ต า ห า ร แ ด พ ร ะ ส ง ฆ

พระบาทสมเดจพระเจาอยห ว ผแทนพระองค และพระบรมวงศ ฝายหนาจะทรงปฏบตพระสงฆ

กรณเช ญบคคลสำคญหรอขาราชการชนผใหญไปรวม ประเคนภตตาหารและปฏบตพระสงฆ เจาหนาทสำนกพระราชวง จะเป นผเช ญเฉพาะบคคล สวนผเฝาฯ อน ใหลกชนยนแลวถวาย ความเคารพ รอจนเสดจกลบมาประทบพระราชอาสน จ งถวาย ความเคารพอกครง แลวนงลง

ผทไดรบเชญใหปฏบตพระสงฆใหเดนตรงไปยงพระสงฆ รปทเจาหนาทนำไป เมอถงหนาพระสงฆใหหยดยนตรง หนหนาไป ทางพระบาทสมเดจพระเจาอยห วหรอผแทนพระองค เมอประทบ พระราชอาสนแลว ให ถวายความเคารพแล วประเคนภตตาหาร เสรจแล วถวายความเคารพ แลวนง หากพระสงฆสนทนาดวย จงสนทนาโตตอบ

เมอพระสงฆรบพระราชทานฉนเสรจแลว พระบาท- สมเด จพระเจ าอย ห วและพระบรมวงศ จะทรงลกช นเพ อเสดจ กลบไปประทบพระราชอาสนและพระเกาอ ผ เฝ าฯ ตองยนถวาย ความเคารพ รอจนกวาทกพระองคจะประทบทพระราชอาสนและ พระเกาอแลว ใหถวายความเคารพอกครงและนงลง

Page 8: ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ - Bangkok · 2020. 2. 7. · ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ กลมุ่

5

ผปฏบตพระสงฆ เมอทรงลกขน ใหลกขนยนตรงถวาย ความเคารพ เมอเสดจผานใหถวาย ความเคารพ และรอจนกระทง ประทบทพระราชอาสนและพระเก าอ แล ว ให ถวายความเคารพ กลบไปนงประจำ ทน งเฝาฯ กอนนงให ถวายความเคารพอกครง และนงลง

- พระสงฆ สดบปกรณ จะจดให ม ในพระราชพ ธ พระบรมศพหรอทรงบำเพ ญ

พระราชกศลทกษณานปทานถวาย พระบรมอฐ (หมายกำหนดการ จะกำหนดไว)

กรณนผ เฝ าฯ ไมตองมสวนรวมปฏบต เพ ยงแตเม อทรง ลกขน ใหผ เฝ าฯ ล กข นถวายความเคารพ และเม อเสดจผ านให ถวายความเคารพทกครง

ระหวางททรงทอดผา ผ เฝ าฯ ตองยนดวยความสำรวม และหนหนาไปยงททรงยนและรอจนกวาจะทรงทอดผาเสรจและ เสดจกลบไปประทบพระราชอาสนจงถวายความเคารพและนงลง

ห ากม พ ระส งฆ ห ลายช ด ผล ด เป ล ยน ก น ส ด บ ป กรณ จะทรงทอดผาจนครบ ผเฝ าฯ ตองถวาย ความเคารพทกครงททรง ลกขน ประทบ และเสดจผาน

กรณ ทรงประเคนจต ป จจ ยไทยธรรมบ ชาก ณ ฑ เทศน ทรงประเดนสญญาบตร พ ดยศ และผาไตร ผเฝ าฯ ตองยนตรงรอ จนกวาจะเสรจ

Page 9: ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ - Bangkok · 2020. 2. 7. · ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ กลมุ่

6

- พระสงฆถวายอนโมทนา ถวายอดเรก และถวายพระพรลา

เมอพระสงฆถวายอนโมทนา (พธกรวดนา) เรมตงแต ยะถา วารวะหา... พระบาทสมเดจพระเจาอยหวหรอผแทนพระองค จะทรงหลงทกษโณทก (กรวดนา) ผเฝาฯ ประนมมอไหว เมอทรงหลง ทกษโณทกเสรจ หากทรงประนมพระหตถ ผเฝาฯ ตองประนมมอไว เมอทรงลดพระหตถลงหรอหลงจากทรงหลงทกษโณทกเสรจแลวไม ทรงประนมพระหตถ ใหผเฝาฯ ลดมอลง

เมอพระสงฆถวายอนโมทนาจบ ประธานสงฆถวายอดเรกและถวายพระพรลา เรมตงแต ...อะดเรกะวสสะสะตง ชวะต... พระบาทสมเดจพระเจาอยห วจะทรงประนมพระหตถ ผ เฝ าฯ ไมตองประนมมอ เนองจากเปนการถวายพระพรแดพระบาทสมเดจ- พระเจาอยห วเปนการเฉพาะ และรวมถงการถวายพระพรลา

กรณการอานประกาศกระแสพระบรมราชโองการหากหมายกำหนดการกำหนดใหอาลกษณอานประกาศ

กระแสพระบรมราชโองการ เมออาลกษณเรมอานวา “ประกาศ พระบรมราชโองการ...” ผเฝาๆ ทนงอยตองลกชนยนในทายนตรง ถวายความเคารพพระบาทสมเดจพระเจาอยหว (โดยปกตพระบาท- สมเดจพระเจาอยหวจะไมทรงยน) และตองยนอยในทาสำรวม จนกวา อาลกษณจะอานจบ และพระบรมวงศทกพระองคประทบนงเรยบรอย แลว ใหผเฝาฯ ถวายความเคารพแลวนงลง