ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ...

37
ทีศธ ๐๔๑๐๒/ว๒๖๐ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ถนนวังทอง - สากเหล็ก ตาบลดินทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน (ทุกโรงเรียน) ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ทุกเครือข่าย) สังกัด สพป.พล.๒ สิ่งที่ส ่งมาด้วย ๑. ปฏิทินการดาเนินการ ๒. รายการและเกณฑ์การประเมินผลงานของแต่ละกิจกรรม จานวน ๑ ชุด ด้วย สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ มีกาหนดการในการจัดกิจกรรมส ่งเสริมนิสัย รักการอ่าน นวัตกรรมส่งเสริมรักการอ่าน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุดโรงเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเป็น การเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ ่งได้รับสมัญญานามว่า “เจ้าฟ้ายอดนักอ่าน” เนื่อง ในวโรกาสครบ ๖๐ พรรษา จึงขอแจ้งให้ทุกโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส ่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นวัตกรรมส่งเสริมรักการอ่าน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุดโรงเรียน) เสนอผลงานทางวิชาการของกิจกรรมดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อ คัดเลือกในระดับเครือขาย รายละเอียดดังแนบ ในการนี ้ให้ใช้เกณฑ์การประเมิน ของแต่ละกิจกรรมตามสิ่งที่ส ่งมานี ้ เพื่อเป็นแนวทางการส ่งผลงาน ๑. กิจกรรมนวัตกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ประเภทครูผู้สอน (ไม่จากัดขนาดโรงเรียน ๒. กิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประเภทสถานศึกษาละ ๑ กิจกรรม ๓. กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุดโรงเรียน) จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ ขอแสดงความนับถือ (นายเฉลียว อ่อนนุ้ย) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โทร.๐๕๕-๓๙๔๑๑๐, ๐๘๑-๓๙๕๑๓๒๔ ด่วนที่สุด

Transcript of ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ...

Page 1: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ท ศธ ๐๔๑๐๒/ว๒๖๐ ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาพษณโลก เขต ๒ ถนนวงทอง - สากเหลก ต าบลดนทอง อ าเภอวงทอง จงหวดพษณโลก ๖๕๑๓๐ ๙ มถนายน ๒๕๕๘

เรอง การจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน ปการศกษา ๒๕๕๘

เรยน ผอ านวยการโรงเรยน (ทกโรงเรยน) ประธานเครอขายพฒนาคณภาพการศกษา(ทกเครอขาย) สงกด สพป.พล.๒

สงทสงมาดวย ๑. ปฏทนการด าเนนการ ๒. รายการและเกณฑการประเมนผลงานของแตละกจกรรม จ านวน ๑ ชด

ดวย ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาพษณโลก เขต ๒ มก าหนดการในการจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน นวตกรรมสงเสรมรกการอาน และพฒนาแหลงเรยนร(หองสมดโรงเรยน) ปการศกษา ๒๕๕๘ เพอเปนการเทดพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ซงไดรบสมญญานามวา “เจาฟายอดนกอาน” เนองในวโรกาสครบ ๖๐ พรรษา จงขอแจงใหทกโรงเรยนทจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน นวตกรรมสงเสรมรกการอาน และพฒนาแหลงเรยนร(หองสมดโรงเรยน) เสนอผลงานทางวชาการของกจกรรมดงกลาวเขารวมการแขงขนเพอคดเลอกในระดบเครอขาย รายละเอยดดงแนบ ในการนใหใชเกณฑการประเมน ของแตละกจกรรมตามสงทสงมาน เพอเปนแนวทางการสงผลงาน ๑. กจกรรมนวตกรรมสงเสรมรกการอาน ประเภทครผสอน (ไมจ ากดขนาดโรงเรยน ๒. กจกรรมการสงเสรมนสยรกการอาน ประเภทสถานศกษาละ ๑ กจกรรม ๓. กจกรรมการพฒนาแหลงเรยนร(หองสมดโรงเรยน) จงเรยนมาเพอทราบและด าเนนการ ขอแสดงความนบถอ

(นายเฉลยว ออนนย)

รองผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาพษณโลก เขต ๒ ปฏบตราชการแทน ผอ านวยการส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาพษณโลก เขต ๒

กลมนเทศ ตดตามและประเมนผลการจดการศกษา โทร.๐๕๕-๓๙๔๑๑๐, ๐๘๑-๓๙๕๑๓๒๔

ดวนทสด

Page 2: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ทงนกจกรรมในแตละกจกรรมใหผานการคดเลอกจากเครอขายพรอมสงผลงานและเอกสารรายงานของโรงเรยน ทไดรบรางวลล าดบท ๑ ของแตละเครอขายใหส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาพษณโลก เขต ๒

ตามปฏทนการด าเนนการ

ปฏทนการด าเนนการ

ท รายการ การปฏบต ชวงเวลา ๑ การจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน โรงเรยน ตลอดปการศกษา ๒ เครอขายจดการแขงขนเพอคดเลอกกจกรรม

ทง 3 กจกรรมเปนตวแทน เครอขาย+โรงเรยน ภายในกรกฎาคม ๕๘

๓ เครอขายสรปผลการคดเลอกและการจดกจกรรมสงใหเขตพนทฯเครอขายละ ๑ เลม

เครอขาย ภายใน ๓ ส.ค. ๒๕๕๘

๔ โรงเรยนทไดรบการคดเลอกอนดบท ๑ ของแตละกจกรรมเตรยมนทรรศการฯ เพอน ามาจดแสดงในวนท ๑๔ สงหาคม ๒๕๕๘ (สถานทจะแจงใหทราบอกครง)

โรงเรยน ๑-๑๔ สงหาคม ๒๕๕๘

Page 3: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

แบบประเมนสถานศกษาจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน โรงเรยน......................................................เครอขาย...........................................

ขอ รายการประเมน ระดบการประเมน

5 4 3 2 1 องคประกอบท 1 การมสวนรวมของผเกยวของในการด าเนนงานสงเสรมนสย

รกการอาน ดานท 1 การมสวนรวมของบคลากรในสถานศกษา

1. บคลากรในสถานศกษามสวนรวมในการจดท าแผนงาน/โครงการจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอานของนกเรยน

2. บคลากรในสถานศกษามสวนรวมในการจดหาหนงสอและสอสงพมพเพอสงเสรมนสยรกการอานของนกเรยน

3. บคลากรในสถานศกษามสวนรวมในการจดกจกรรมเพอแกปญหาการอาน 4. บคลากรในสถานศกษามสวนรวมการจดกจกรรมทใหนกเรยนคนควาการใช

หนงสอทงในและนอกหองสมด

5. บคลากรในสถานศกษามสวนรวมในการชแนะใหพอแมหรอผปกครองสงเสรมสนบสนนใหนกเรยนมนสยรกการอาน

จดเดนของสถานศกษา ในการด าเนนการตามองคประกอบท 1 ดานการมสวนรวมของบคลากรในสถานศกษา .............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................

ขอ รายการประเมน ระดบการประเมน

5 4 3 2 1 องคประกอบท 1 การมสวนรวมของผเกยวของในการด าเนนงานสงเสรมนสย

รกการอาน ดานท 2 การมสวนรวมของบคลากรนอกสถานศกษา

1. บคลากรนอกสถานศกษามสวนรวมในการจดท าแผนงาน/โครงการจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอานของนกเรยน

2. บคลากรนอกสถานศกษามสวนรวมในการจดหาหนงสอและสอสงพมพเพอสงเสรมนสยรกการอานของนกเรยน

3. บคลากรนอกสถานศกษามสวนรวมในการจดกจกรรมเพอแกปญหาการอาน 4. บคลากรนอกสถานศกษามสวนรวมการจดกจกรรมทใหนกเรยนคนควาการ

ใชหนงสอทงในและนอกหองสมด

5. บคลากรนอกสถานศกษามสวนรวมในการชแนะใหพอแมหรอผปกครองสงเสรมสนบสนนใหนกเรยนมนสยรกการอาน

จดเดนของสถานศกษา ในการด าเนนการตามองคประกอบท 1 ดานท 2 การมสวนรวมของบคลากรนอกโรงเรยน .................................................................................................................................................................................

Page 4: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอ รายการประเมน ระดบการประเมน

5 4 3 2 1 องคประกอบท 2 การจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน

ดานท 1 การก าหนดแผนกลยทธ/แผนงาน/โครงการ/แผนปฏบตงานประจ าปทชดเจนและสอดคลองกบนโยบายในการสงเสรมนสยรกการอาน

1. มแผนงาน/แผนกลยทธ/โครงการ/แผนปฏบตการเพอสงเสรมนสยรกการอานของนกเรยนสการจดการเรยนการสอน

2. มการด าเนนงานตามแผนกลยทธ/แผนงาน/โครงการ/แผนปฏบตการการจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน

จดเดนของสถานศกษา ในการด าเนนการตามองคประกอบท 2 ดานท 1 การก าหนดแผนกลยทธ/แผนงาน/โครงการ/แผนปฏบตงานประจ าปทชดเจนและสอดคลองกบนโยบายในการสงเสรมนสยรกการอาน ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอ รายการประเมน ระดบการประเมน

5 4 3 2 1 องคประกอบท 2 การจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน

ดานท 2 ความหลากหลายของกจกรรม

1. สถานศกษามการจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน เชน กจกรรมเลานทาน เลาเรองจากหนงสอ อานหนงสอใหฟง การจดนทรรศการ

2. สถานศกษามการสรางแรงจงใจและชแนะสนบสนนใหนกเรยนมนสยรกการอาน เชน การไปใชแหลงเรยนรนอกสถานศกษา การจดมมหนงสอ

3. สถานศกษามการสงเสรมใหนกเรยนน าความรไปเผยแพร เชน การสรางสรรคผลงาน จดท าวารสาร เขยนบทความ ประกวดแขงขน

4. สถานศกษามการจดกจกรรมทพฒนาคณภาพการเรยนร เชน คายรกการอาน ยอดนกอาน

จดเดนของสถานศกษา ในการด าเนนการตามองคประกอบท 2 ดานท 2 ความหลากหลายของกจกรรม ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................

Page 5: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอ รายการประเมน ระดบการประเมน

5 4 3 2 1 องคประกอบท 2 การจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน

ดานท 3 ความตอเนองและสม าเสมอในการจดกจกรรม

1. สถานศกษามการจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอานอยางตอเนอง 2. สถานศกษามการสรางแรงจงใจ สนบสนนใหนกเรยนมนสยรกการอานอยาง

ตอเนองสม าเสมอ เชน จดมมหนงสอ

3. สถานศกษามการสงเสรมใหนกเรยนน าความรไปเผยแพรอยางตอเนองและสม าเสมอ เชน การประกวดแขงขนการเรยนการสอน

4. สถานศกษามการจดกจกรรมพฒนาคณภาพการเรยนรการจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอานอยางตอเนองสม าเสมอ เชน คายรกการอาน ยอดนกอาน

จดเดนของสถานศกษา ในการด าเนนการตามองคประกอบท 2 ดานท 3 ความตอเนองและสม าเสมอในการจดกจกรรม ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................

ขอ รายการประเมน ระดบการประเมน

5 4 3 2 1 องคประกอบท 2 การจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน

ดานท 4 ความเหมาะสมและสอดคลองกบความตองการของนกเรยน

สถานศกษามการจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอานใหมความเหมาะสมและสอดคลองกบความตองการของนกเรยน

จดเดนของสถานศกษา ในการด าเนนการตามองคประกอบท 2 ดานท 4 ความเหมาะสมและสอดคลองกบความตองการของนกเรยน ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................

Page 6: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอ รายการประเมน ระดบการประเมน

5 4 3 2 1 องคประกอบท 2 การจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน

ดานท 5 การเขาใชหองสมดของนกเรยน คร และบคลากรในโรงเรยน

1. สถานศกษามแผนการใชหองสมดของนกเรยน คร และบคลากรในโรงเรยน และกจกรรมสงเสรมนสยรกการอานของนกเรยน

2. สถานศกษาจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอานใหนกเรยน คร และบคลากรในโรงเรยนโดยครบรรณารกษ หรอคณะกรรมการหองเรยน

3. สถานศกษาใหนกเรยน คร และบคลากรในโรงเรยนมสวนรวมและแสดงความคดเหนในการจดซอหนงสอเขาหองสมด เพอสนบสนนสงเสรมการอานของนกเรยน

4. สถานศกษาใหนกเรยน คร และบคลากรในโรงเรยนคดวเคราะห รวบรวมความร และจดท ารายงาน/สมดเลมเลก จากการเขาใชหองสมด

จดเดนของสถานศกษา ในการด าเนนการตามองคประกอบท 2 ดานท 5 การเขาใชหองสมดของนกเรยน คร และบคลากรในโรงเรยน ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอ รายการประเมน ระดบการประเมน

5 4 3 2 1 องคประกอบท 2 การจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน

ดานท 6 การยมหนงสอและสออนๆ ในหองสมดของนกเรยน คร และบคลากรในโรงเรยน

1. สถานศกษามการยม – คนหนงสอจากหองสมดของนกเรยน คร และบคลากรในโรงเรยน

2. สถานศกษามการส ารวจความตองการ/ในการใชหนงสอของนกเรยน คร และบคลากรในโรงเรยน

3. จ านวนครงในการใชหองสมดของนกเรยน คร และบคลากรในโรงเรยน 4. ความพงพอใจในการใชหองสมดของนกเรยน คร และบคลากรในโรงเรยน จดเดนของสถานศกษา ในการด าเนนการตามองคประกอบท 2 ดานท 6 การยมหนงสอและสออนๆ ในหองสมดของนกเรยน คร และบคลากรในโรงเรยน............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 7: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอ รายการประเมน ระดบการประเมน

5 4 3 2 1 องคประกอบท 3 การบรณาการการอานในกระบวนการเรยนร

ดานท 1 การบรณาการทกกลมสาระการเรยนร สถานศกษามการบรณาการในการจดกระบวนการเรยนรการจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอานทกกลมสาระการเรยนร

ดานท 2 การบรณาการเหมาะสม/สอดคลองกบเนอหา สถานศกษามการบรณาการการจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอานเหมาะสม สอดคลองกบเนอหาของกลมสาระ

ดานท 3 บรณาการในกระบวนการจดการเรยนการสอนและการวดผลประเมนผล สถานศกษามการจดกระบวนการเรยนการสอนตลอดจนการวดและประเมนผลทสนบสนนสงเสรมนสยรกการอาน

จดเดนของสถานศกษา ในการด าเนนการตามองคประกอบท 3 การบรณาการการอานในกระบวนการเรยนร ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอ รายการประเมน ระดบการประเมน

5 4 3 2 1 องคประกอบท 3 การบรณาการการอานในกระบวนการเรยนร

ดานท 4 นกเรยนมนสยรกการอานเพมขน

1. สถานศกษาจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอานและแผนการเรยนรทกกลมสาระการเรยนร

2. สถานศกษาจดหาหนงสอและสอสงพมพตางๆ เพอสงเสรมการอานของนกเรยน

3. สถานศกษามนโยบายใหน าการพด เขยน อาน ใชในการเรยนการสอนทกกลมสาระการเรยนร เพอสงเสรมนสยรกการอานของนกเรยน

4. สถานศกษาสงเสรมใหนกเรยนน าความรทไดจากการอานไปเผยแพรในรปแบบตางๆ หรอสถานศกษาจดโอกาสและเวทใหนกเรยนไดแสดงความสามารถและความคดอยางสรางสรรค

5. สถานศกษาจดกจกรรมคายรกการอาน เพอสงเสรมนสยรกการอานของนกเรยน

Page 8: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จดเดนของสถานศกษา ในการด าเนนการตามองคประกอบท 3 การบรณาการการอานในกระบวนการเรยนร ดานท 4 นกเรยนมนสยรกการอานเพมขน ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สรปผลการประเมน

องคประกอบท

รายการประเมน คะแนน คะแนนเฉลย

1 การมสวนรวมของผเกยวของในการด าเนนงานสงเสรมนสยรกการอาน

2 การจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน 3 การบรณาการการอานในกระบวนการเรยนร คะแนนรวมทงหมวด คะแนนเฉลยทงหมด

Page 9: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

โรงเรยน..................................................... เครอขายพฒนาคณภาพการศกษา.............................. ๑. ชอกจกรรม ...............................................................................................................................

....................................................................................................................................................... ๒. ชอผรบผดชอบ........................................................................................................................

...................................................................................................................................................... ๓. ต าแหนง ผบรหาร ครบรรณารกษ/ ครผท าหนาทบรรณารกษ

ครผสอนกลมสาระการเรยนร.....................................................ระดบชน.................. ๔. ระยะเวลาด าเนนงาน................................................................................................................

๕. วตถประสงค

๕.๑ .................................................................................................................................... ๕.๒ ................................................................................................................................... ๕.๓ ................................................................................................................................... ๕.๔ ................................................................................................................................... ๕.๕ ...................................................................................................................................

ฯลฯ ๖. กลมเปาหมาย นกเรยน จ านวน.....................คน เปนนกเรยนในโรงเรยน จ านวน.................คน เปนนกเรยนจากโรงเรยนอน จ านวน....................คน บคลากรอนในโรงเรยน จ านวน ...................คน ชมชน จ านวน......................คน

แบบนวตกรรม ๑

แบบรายงาน นวตกรรมการจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอานทเปนผลงานทมการปฏบตทด

ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาพษณโลก เขต ๒

Page 10: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

๗. สอ/วสดอปกรณทใช

๗.๑ .................................................................................................................................... ๗.๒ ................................................................................................................................... ๗.๓ ................................................................................................................................... ๗.๔ ................................................................................................................................... ๗.๕ ...................................................................................................................................

ฯลฯ ๘. ขนตอนการจดกจกรรม .................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

ฯลฯ ๙. การประเมนผล ๙.๑ .................................................................................................................................... ๙.๒ ................................................................................................................................... ๙.๓ ................................................................................................................................... ๙.๔ .................................................................................................................................... ๙.๕ ....................................................................................................................................

ฯลฯ ๑๐. สรปผลทเกดขนกบนกเรยน (ใหตอบผลเชงคณภาพทสงผลตอผลสมฤทธของนกเรยน ในประเดนตางๆ พอสงเขป) ๑๐.๑ ................................................................................................................................. ๑๐.๒ ................................................................................................................................ ๑๐.๓ ................................................................................................................................ ๑๐.๔ ................................................................................................................................ ๑๐.๕ ................................................................................................................................

ฯลฯ

Page 11: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

๑๑. การบรณาการความรกบกลมสาระการเรยนร ๑๑.๑ ................................................................................................................................. ๑๑.๒ ................................................................................................................................ ๑๑.๓ ................................................................................................................................ ๑๑.๔ ................................................................................................................................ ๑๑.๕ ................................................................................................................................

ฯลฯ ๑๒. จดเดนของกจกรรม ๑๒.๑ ................................................................................................................................. ๑๒.๒ ................................................................................................................................ ๑๒.๓ ................................................................................................................................ ๑๒.๔ ................................................................................................................................ ๑๒.๕ ................................................................................................................................

ฯลฯ ๑๓. ขอเสนอแนะ ๑๓.๑ ................................................................................................................................. ๑๓.๒ ................................................................................................................................ ๑๓.๓.................................................................................................................................. ๑๓.๔ ................................................................................................................................. ๑๓.๕ .................................................................................................................................

ฯลฯ ๑๔. หลกฐานรองรอย (เชน ภาพถาย แผนการจดการเรยนร ผลงานนกเรยน ฯลฯ) ๑๔.๑ ................................................................................................................................. ๑๔.๒ ................................................................................................................................ ๑๔.๓ ................................................................................................................................. ๑๔.๔ ................................................................................................................................. ๑๔.๕ .................................................................................................................................

ฯลฯ..........................................................

Page 12: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หมายเหต: เอกสารในการรายงาน ม ๒ ประเภท คอ ๑. เอกสารการใชและพฒนานวตกรรม ๑ ชด

๒. รายงานการใชและพฒนานวตกรรม ๑ เลม

ศน.สพมล ทรงประดษฐ ผรบผดชอบงานนวตกรรมการสงเสรมนสยรกการอาน เบอรมอถอ ๐๘๑-๓๙๕๑๓๒๔

Page 13: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

แบบประเมนคณภาพรายงานการวจยและพฒนานวตกรรมการสงเสรมนสยรกการอาน ประเภทนวตกรรม ………………………………………………………………………………………………………………. เจาของผลงาน ………………………………………………………………………………………………………………………. ชอนวตกรรม …………………………………………………………………………………………………………………………… โรงเรยน ……………………………………………………………………………………………………………………………

ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษา พษณโลก เขต ๒

ขอท องคประกอบและตวบงชการประเมน ระดบการประเมน

มากทสด

มาก ปานกลาง

นอย นอยทสด

1.

ก. ดานการจดพมพรปเลม เนอหา สาระ ทครน ามาสอนนาสนใจ

2. ใชภาษาหรอค าคงทสม าเสมอตลอดทงเลมเมอระบถงสงใด สงหนง

3. การจดเรยงหมายเลขหนา หวขอหลก หวขอรอง มความสอดคลองกน งายตอการสบคน

4. ความเปนระเบยบเรยบรอยความสวยงามของการจดพมพ เขารปเลม

1.

ข. ดานสวนน าของรายงาน กตตกรรมประกาศ (หรอประกาศคณปการ)ระบถงบคคล และหนวยงานตางๆทเกยวของกบงานวจยอยางเหมาะสม

2. ค าน าแสดงออกถงความคดรวบยอดหรอสงทนกวจยตองการสอความอยางกระชบไดใจความ

3. สารบญเนอหามความสอดคลองกบเลขหนาและเนอหาในเลม

4. สารบญตารางตรงกบตารงและเลขหนาในเลม

5. สารบญภาพประกอบตรงกบภาพประกอบและเลขหนา ในเลม

1. ค. ดานเนอหาสาระของรายงาน

Page 14: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอท องคประกอบและตวบงชการประเมน ระดบการประเมน

มากทสด

มาก ปานกลาง

นอย นอยทสด

ภมหลงหรอความเปนมาของการวจยแสดงถงสภาพปญหาและเหตผลจงใจของนกวจย

2. ก าหนดวตถประสงควจยชดเจนและสอดคลองกบขนตอน การด าเนนงานวจยและพฒนา

3. ระบขอบเขตการวจยแยกตามขนตอนตางๆของการวจยและพฒนาอยางชดเจน

4. นยามศพทเฉพาะในค าทส าคญๆทตองนยามและนยามศพทถกตองตามหลกการนยามศพท

5. คนควาและเรยบเรยงสวนทเปนแนวคดทฤษฎทเกยวของอยางเปนระบบมความสมพนธเชอมโยงกบปญหาการวจย

6. คนควาและเรยบเรยงรายงานวจยทเกยวของกบปญหาอยางเปนระบบ

7. เขยนกรอบทฤษฎและหรอกรอบความคดวจยไวอยางชดเจน

8. เขยนขนตอนการวจยมความตอเนองเปนไปตามล าดบ 9. ระบแหลงขอมลทเกบรวบรวมชดเจน 10. แสดงขนตอนวธการสรางและตรวจสอบคณภาพ

เครองมอเกบขอมลตามทจ าเปน

11. ระบวธการเกบรวบรวมขอมลทนาเชอถอ 12. ใชวธการวเคราะหขอมลสอดคลองกบลกษณะขอมล 13. น าเสนอผลวจยตอบวตถประสงควจยไดครบถวน 14. แปลผลการวจยขอมลถกตองงายตอความเขาใจ 15. สรปผลการวจยสนกระชบไดใจความ 16. อภปรายผลการวจยอยางมเหตผลหลกฐานรองรบ 17. ขอเสนอแนะการวจยยนอยบนพนฐานผลการวจยท

ไดรบ

1. ง. ดานการใชประโยชนจากงานวจย นวตกรรมทพฒนาขนสามารถน าไปใชแกไขปญหาหรอพฒนางานทางการศกษาไดอยางแทจรง

Page 15: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอท องคประกอบและตวบงชการประเมน ระดบการประเมน

มากทสด

มาก ปานกลาง

นอย นอยทสด

2. นวตกรรมทพฒนาขนมความคมคากบงบประมาณหรอทรพยากรด าเนนงานอนๆทตองสญเสยไป

3. นวตกรรมทพฒนาขนสามารถขยายผลในเชงพาณชยได

4. นวตกรรมทพฒนาขนสามารถน าไปเปนตนแบบพฒนานวตกรรมอนๆตอไป

5. นวตกรรมทพฒนาขนมความสอดคลองกบสภาพปจจบนและปญหาการจดการศกษาหรอการจดการเรยนการสอนของสถานศกษานนๆ

6. มการตรวจสอบประสทธภาพของนวตกรรมจนกระทงกอใหเกดความมนใจยอมรบได

7. นวตกรรมทพฒนาขนสามารถใชไดงายสะดวกไมยงยาก

8. นวตกรรมทพฒนาขนกอใหเกดประโยชนกบผเกยวของทกๆฝาย

9. นวตกรรมทพฒนาขนมความทนสมยน ามาใชไดเสมอ

1. จ. ดานสวนทานของรายงาน บรรณานกรมปรากฏรายชอบคคลหรอหนวยงานทอางองครบถวน

2. การเขยนบรรณานกรมถกตอง เปนระบบเดยวกน

3. ภาคผนวกใสขอมลทจ าเปนและกอใหเกดความเชอถอตอรายวจย (เชน รายชอผเชยวชาญ ตวอยางเครองมอเกบขอมล)

4. มการใสผลการประมวลขอมลไวในภาคผนวก (เชน ผลการตรวจสอบคณภาพเครองมอหรอผลการประมวลขอมลจากคอมพวเตอร)

Page 16: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

แบบประเมนมาตรฐานหองสมดและกจกรรมสงเสรมนสยรกการอานโรงเรยน ตามมาตรฐานหองสมดโรงเรยน สพฐ.

ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาพษณโลก เขต 2

โปรดท าเครองหมาย ลงใน และกรอกขอมลในรายการตามสภาพจรง โรงเรยน..................................................................................................................................... ตอนท 1 ขอมลพนฐาน 1. จ านวนบคลากร รวมทงหมด _______ คน ผบรหาร ______ คน ขาราชการคร ____คน พนกงานราชการ___คน ครอตราจาง___คน

ผบรหาร________คน ชอ-สกล___________________________________________________ ชอ-สกล ________________________________________________________________ ชอ-สกล ________________________________________________________________

ครบรรณารกษ ____คน ชอ-สกล__________________________________________________ ชอ-สกล__________________________________________________________________

2. จ านวนนกเรยน รวมทงหมด________คน 3. กจกรรมพฒนาหองสมดและ/หรอกจกรรมสงเสรมนสยรกการอานของโรงเรยนทประสบความส าเรจ

3.1 _____________________________________________________________________ 3.2 _____________________________________________________________________ 3.3 ________________________________________________________________________ 3.4 _____________________________________________________________________ 3.5 _____________________________________________________________________ 3.6_____________________________________________________________________ 3.7 _____________________________________________________________________ 3.8_____________________________________________________________________ 3.9 _____________________________________________________________________ 3.10 ____________________________________________________________________

Page 17: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หมวดท 1 มาตรฐานดานผบรหาร มาตรฐานท 1 ผบรหารมความสามารถในการบรหารจดการ

ตวบงช ประเดนการประเมน ผลการประเมน

ตวบงชท 1.1 ผบรหาร มการก าหนดนโยบายและ แผนการด าเนนงานหองสมด ขอมลเชงประจกษ 1. แผนพฒนาหองสมด 2. แผนการจดการเรยนรกลมสาระการเรยนรอนทใชหองสมดเปนแหลงเรยนรและหรอบรณาการการอาน 3. แผนพฒนาคณภาพการศกษา 4. แผนปฏบตการ 5. แผนภมโครงสรางการบรหาร 6. กจกรรม โครงการสงเสรมนสยรกการอาน 7. สถตการใชหองสมด ฯลฯ

1. มแผนการพฒนาหองสมดไวในแผนพฒนาคณภาพการศกษาของโรงเรยน 2. มการก าหนดนโยบายใหครผสอน ทกกลมสาระการเรยนรจดการเรยนการสอนโดยใชหองสมดเปนแหลงเรยนร 3. มการก าหนดนโยบายการใชหองสมดเพอสงเสรมนสยรกการอานของนกเรยน คร บคลากรและชมชน

แนวทางการใหคะแนน ม 1 ขอได 1 คะแนน ม 2 ขอได 2 คะแนน ม 3 ขอได 3 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 1 คะแนน ระดบ 2 ได 2 คะแนน ระดบ 3 ได 3 คะแนน สรปการประเมน …………….คะแนน

ตวบงชท 1.2 ผบรหารจดใหมโครงสรางการบรหารงานทชดเจน ขอมลเชงประจกษ 1. แผนภมโครงสราง 2. ค าสงมอบหมายงาน 3. รายงานการประชมฯลฯ

1. มการก าหนดโครงสรางการบรหารงานหองสมดแตงตงคณะกรรมการบรหารงานหองสมดและคณะกรรมการด าเนนงานหองสมด 2. มการก าหนดบทบาทหนาทของบคลากรตามโครงสรางและสงเสรมใหมการด าเนนงานตามบทบาทหนาท 3. มการประชมคณะกรรมการบรหารงานหองสมดและคณะกรรมการด าเนนงานหองสมดอยางนอยภาคเรยนละ 1 ครง 4. มการแตงตงครหรอบคลากรท าหนาทบรรณารกษเปนคณะกรรมการฝายวชาการ

แนวทางการใหคะแนน มลกษณะตามตวบงชใหขอละ 1 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 1 คะแนน ระดบ 2 ได 2 คะแนน ระดบ 3 ได 3 คะแนน สรปการประเมน …………….คะแนน

ตอนท 2 การด าเนนการตามมาตรฐานหองสมดโรงเรยนของส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

Page 18: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มาตรฐานท 1 ผบรหารมความสามารถในการบรหารจดการ (ตอ) ตวบงช ประเดนการประเมน ผลการประเมน

ตวบงชท 1.3 ผบรหารจดใหม ครหรอบคลากรท าหนาท บรรณารกษและเจาหนาท หองสมด ขอมลเชงประจกษ 1. ค าสงแตงตงมอบหมายงาน 2. สงเกต 3. รายงานการประชม 4. หลกฐานการเขารวมประชม สมมนา 5. เกยรตบตร รางวล ฯลฯ

1. มการแตงตงครหรอบคลากรท าหนาทบรรณารกษและเจาหนาทหองสมด 2. มการเสรมแรง ใหขวญและก าลงใจแกครหรอบคลากรท าหนาทบรรณารกษและเจาหนาท หองสมด 3. มการสงเสรมสนบสนนและใหโอกาสแกครหรอบคลากรท าหนาทบรรณารกษและเจาหนาท หองสมดไดรบการพฒนา

แนวทางการใหคะแนน ม 1 ขอได 1 คะแนน ม 2 ขอได 2 คะแนน มครบทกขอ ได 3 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 1 คะแนน ระดบ 2 ได 2 คะแนน ระดบ 3 ได 3 คะแนน สรปการประเมน ……คะแนน

ตวบงชท 1.4 ผบรหารจดใหมงบประมาณส าหรบการด าเนนงานและพฒนาหองสมด ขอมลเชงประจกษ 1. ค าสง 2. แผนพฒนาหองสมด 3. แผนพฒนาคณภาพการศกษา 4. แผนปฏบต 5. หลกฐานการจดหางบประมาณ ฯลฯ

1. มการจดสรรงบประมาณประจ าปเพอสนบสนนการด าเนนงานและการพฒนาหองสมด โรงเรยน - จดสรรไมนอยกวารอยละ 5 ของเงน อดหนน ได 1 คะแนน - จดสรรไมนอยกวารอยละ 6 ของเงน อดหนน ได 2 คะแนน - จดสรรไมนอยกวารอยละ 7 ของเงน อดหนน ได 3 คะแนน

แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 1 คะแนน ระดบ 2 ได 2 คะแนน ระดบ 3 ได 3 คะแนน สรปการประเมน…….…….คะแนน

Page 19: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มาตรฐานท 1 ผบรหารมความสามารถในการบรหารจดการ (ตอ) ตวบงช ประเดนการประเมน ผลการประเมน

ตวบงชท 1.4 ผบรหารจดใหมงบประมาณส าหรบการด าเนนงานและพฒนาหองสมด ขอมลเชงประจกษ 1. ค าสง 2. แผนพฒนาหองสมด 3. แผนพฒนาคณภาพการศกษา 4. แผนปฏบต 5. หลกฐานการจดหางบประมาณ ฯลฯ

2. มการจดหางบประมาณจากหนวยงานภาครฐและเอกชนจากแหลงทนภายในและภายนอกเพอสนบสนนการด าเนนงานและการพฒนาหองสมด

แนวทางการใหคะแนน - มการจดหางบประมาณจากภายในโรงเรยน ได 1 คะแนน - มการจดหางบประมาณจากแหลงทนภายนอกโรงเรยน ได 2 คะแนน - มการจดหางบประมาณจากภายในและภายนอกโรงเรยน ได 3 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 1 คะแนน ระดบ 2 ได 2 คะแนน ระดบ 3 ได 3 คะแนน สรปการประเมน……….คะแนน

ตวบงชท 1.5 ผบรหารจดใหมหองสมดโรงเรยนทไดมาตรฐานไวบรการนกเรยน คร ผบรหาร บคลากรภายในโรงเรยน ผปกครองและชมชน ขอมลเชงประจกษ 1. สงเกต 2. ทะเบยนครภณฑ 3. ทะเบยนทรพยากรสารสนเทศ ฯลฯ

1. จดใหมหองสมดโรงเรยนทมขนาดเหมาะสม มหองสมดขนาด 1 หองเรยนขนไป 2. หองสมดตงอยในต าแหนงทเหมาะสมเปนศนยกลาง สะดวกตอการเขาไปใชบรการ 3. หองสมดมสภาพด 4. หองสมดมบรรยากาศเออตอการเรยนร 5. จดใหม วสด ครภณฑเพยงพอกบวยของนกเรยน 6. จดใหม วสด ครภณฑเหมาะสมกบวยของนกเรยน 7. จดใหมทรพยากรสารสนเทศ ทเพยงพอกบการใชบรการ 8. จดใหมทรพยากรสารสนเทศเหมาะสม กบวยของนกเรยน

แนวทางการใหคะแนน มลกษณะตามตวบงชใหขอละ 1 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 6 คะแนน ระดบ 2 ได 7 คะแนน ระดบ 3 ได 8 คะแนน สรปการประเมน……….คะแนน

Page 20: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มาตรฐานท 1 ผบรหารมความสามารถในการบรหารจดการ (ตอ) ตวบงช ประเดนการประเมน ผลการประเมน

ตวบงชท 1.6 ผบรหารนเทศ ก ากบ ตดตาม และประเมนผลการด าเนนงาน ขอมลเชงประจกษ 1. แผนการนเทศ 2. หลกฐานการนเทศ 3. รายงานผล 4. หลกฐานการน าผลการประเมนไปใช ฯลฯ

1. มแผนการนเทศงานหองสมด 2. มการนเทศ ก ากบ ตดตามและประเมนผลการด าเนนงาน 3. มการรางานผลการด าเนนงานตอหนวยงานตนสงกด 4. มการน าผลการประเมนมาใชในการพฒนาหองสมด 5. มการน ามาตรฐานหองสมดโรงเรยนของส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานมาใชในการบรหารงานหองสมด

แนวทางการใหคะแนน มลกษณะตามตวบงชใหขอละ 1 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 3 คะแนน ระดบ 2 ได 4 คะแนน ระดบ 3 ได 5 คะแนน สรปการประเมน……….คะแนน

มาตรฐานท 2 ผบรหารสงเสรมความสมพนธและความรวมมอกบชมชนในการพฒนาหองสมด ตวบงช ผลการประเมน

ตวบงชท 2.1 ผบรหารเปดโอกาสใหชมชนมาใชบรการหองสมดเพอการเรยนร ตวบงชท 2.2 ผบรหารเปดโอกาสใหชมชนมสวนรวมในการพฒนาหองสมดโรงเรยน ตวบงชท 2.3 ผบรหารสรางเครอขายความรวมมอและแสวงหาความชวยเหลอจากหนวยงานและองคกรอนๆ ทงภาครฐและเอกชน เพอพฒนาหองสมดโรงเรยน ขอมลเชงประจกษ 1. การสงเกต 2. การสมภาษณ 3. ภาพถาย ฯลฯ

แนวทางการใหคะแนน มลกษณะตามตวบงชใหขอละ 1 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 1 คะแนน ระดบ 2 ได 2 คะแนน ระดบ 3 ได 3 คะแนน สรปการประเมน……….คะแนน

Page 21: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มาตรฐานท 3 ผบรหารเปนแบบอยางในการเปนบคคลแหงการเรยนร ตวบงช ผลการประเมน

ตวบงชท 3.1 ผบรหารเขารบการอบรมสมมนา ศกษาดงาน แลกเปลยนประสบการณดานหองสมด อยางนอยปละ 1 ครง ตวบงชท 3.2 ผบรหารใชหองสมดเปนแหลงศกษาคนควาเพอพฒนาตนเองและพฒนางาน ตวบงชท 3.3 ผบรหารมนสยรกการอาน แสวงหาความรและพฒนาตนเองอยางตอเนอง ขอมลเชงประจกษ 1. เกยรตบตร 2. หลกฐานการเขารวมประชมสมมนา 3. เอกสารเผยแพรรปแบบตางๆ 4. หลกฐานการยม-คนหนงสอ 5. หลกฐานการศกษาคนควา 6. สงเกต 7. สมภาษณ 8. บทความทางวชาการ

แนวทางการใหคะแนน มลกษณะตามตวบงชใหขอละ 1 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 1 คะแนน ระดบ 2 ได 2 คะแนน ระดบ 3 ได 3 คะแนน สรปการประเมน……….คะแนน

รวมคะแนนมาตรฐานดานผบรหาร……………………………….

Page 22: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หมวดท 2 มาตรฐานดานคร 2.1 ครหรอบคลากรท าหนาทบรรณารกษ มาตรฐานท 4 ครหรอบคลากรท าหนาทบรรณารกษมความสามารถในการบรหารงานหองสมด

ตวบงช การประเมนผล

ตวบงชท 4.1 มการก าหนดวสยทศน พนธกจของหองสมดโรงเรยน ตวบงชท 4.2 มการจดท าแผนงานโครงการหองสมดทสอดคลองกบแผนพฒนาคณภาพการศกษาของโรงเรยน ตวบงชท 4.3 มการจดท าโครงสรางการบรหารงานหองสมด ตวบงชท 4.4 มการจดสภาพแวดลอมและบรรยากาศของหองสมดใหเออตอการจดการเรยนร ตวบงชท 4.5 มการประเมนผลการด าเนนงาน ตวบงชท 4.6 มการน าผลการประเมนมาใชในการพฒนาหองสมด ตวบงชท 4.7 มการน ามาตรฐานหองสมดโรงเรยนของส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานมาใชในการบรหารงานหองสมด ขอมลเชงประจกษ 1. แผนพฒนางานหองสมด 2. สถตการใชบรการ 3. แผนพบประชาสมพนธ 4. สงเกตสภาพแวดลอม 5. แบบประเมนงาน/ผลการด าเนนงาน 6. ขอมลแสดงการน าผลการประเมนมาใชพฒนา

แนวทางการใหคะแนน มลกษณะตามตวบงชใหขอละ 1 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 5 คะแนน ระดบ 2 ได 6 คะแนน ระดบ 3 ได 7 คะแนน สรปการประเมน……….คะแนน

Page 23: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มาตรฐานท 5 ครหรอบคลากรท าหนาทบรรณารกษมความสามารถในการปฏบตงานเทคนค ตวบงช การประเมนผล

ตวบงชท 5.1 จดใหมทรพยากรสารสนเทศทมเนอหาสอดคลองกบ การจดการเรยนการสอนตามหลกสตร ตวบงชท 5.2 จดใหมทรพยากรสารสนเทศทมเนอหาเหมาะสมและ ตรงตามความตองการของผใชบรการ ตวบงชท 5.3 มการจดหมวดหม และท ารายการทรพยากรสารสนเทศ ตามหลกสากล ตวบงชท 5.4 มการเตรยมทรพยากรสารสนเทศ เพอใหบรการ ตวบงชท 5.5 ใชเทคโนโลยในการจดเกบและสบคนทรพยากรสารสนเทศอยางเหมาะสมตามสภาพของโรงเรยน สะดวกตอการเขาถงและใชบรการ ตวบงชท 5.6 มการส ารวจทรพยากรสารสนเทศประจ าป ตวบงชท 5.7 มการบ ารงรกษาทรพยากรสารสนเทศใหอยในสภาพพรอมใหบรการ ขอมลเชงประจกษ 1. ทะเบยนทรพยากรสารสนเทศ 2. แผนการจดหาทรพยากร 3. สงเกตระบบการจดหมวดหมการสบคนการเขาถงสารสนเทศ 4. การเขาถงทรพยากรสารสนเทศ 5. หลกฐานการส ารวจหรอแสดงความตองการทรพยากรสารสนเทศ

แนวทางการใหคะแนน มลกษณะตามตวบงชใหขอละ 1 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 5 คะแนน ระดบ 2 ได 6 คะแนน ระดบ 3 ได 7 คะแนน สรปการประเมน……….คะแนน

Page 24: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มาตรฐานท 6 ครหรอบคลากรท าหนาทบรรณารกษมความสามารถในการใหบรการ มาตรฐาน/ตวบงช การประเมนผล

ตวบงชท 6.1 มการจดท าระเบยบการใชหองสมด ตวบงชท 6.2 มการจดท าตารางการใชหองสมดทชดเจน ตวบงชท 6.3 มการแนะน าการใชหองสมดและการรบร เขาถงและใชประโยชนจากสารสนเทศ ตวบงชท 6.4 มการสอนวชาการใชหองสมดและการรบร เขาถงและใชประโยชนจากสารสนเทศ ตวบงชท 6.5 มการจดบรการการอานและการศกษาคนควา ตวบงชท 6.6 มการจดบรการยม คน ตวบงชท 6.7 มการจดบรการตอบค าถามและชวยคนควา ตวบงชท 6.8 มการจดบรการเชงรกอยางหลากหลาย ตวบงชท 6.9 มการจดบรการสบคนทางสออเลกทรอนกสและทางอนเทอรเนต ตวบงชท 6.10 มการจดเกบสถตการใชบรการ ขอมลเชงประจกษ 1. ระเบยบการใชบรการ 2. ตารางการใชหองสมด 3. สถตการยม-คน 4. สงเกต 5. สมภาษณ

แนวทางการใหคะแนน มลกษณะตามตวบงชใหขอละ 1 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 7 คะแนน ระดบ 2 ได 8 คะแนน ระดบ 3 ได 9-10 คะแนน สรปการประเมน……….คะแนน

Page 25: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มาตรฐานท 7 ครหรอบคลากรท าหนาทบรรณารกษมความสามารถในการจดกจกรรม ตวบงช การประเมนผล

ตวบงชท 7.1 มการจดกจกรรมหองสมดเพอสนบสนนการจดการเรยนการสอนตามหลกสตร ตวบงชท 7.2 มการจดกจกรรมสงเสรมการอานอยางหลากหลายเพอปลกฝงนสยรกการอาน ตวบงชท 7.3 มการจดกจกรรมสงเสรมการอานอยางตอเนองเพอปลกฝง นสยรกการอาน ขอมลเชงประจกษ 1. แผนปฏบตงาน 2. แผนพฒนาหองสมด 3. การประเมนโครงการ 4. รปภาพ 5. สรปโครงการ 6. สถต

แนวทางการใหคะแนน มลกษณะตามตวบงชใหขอละ 1 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 1 คะแนน ระดบ 2 ได 2 คะแนน ระดบ 3 ได 3 คะแนน สรปการประเมน……….คะแนน

Page 26: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มาตรฐานท 8 ครหรอบคลากรท าหนาทบรรณารกษมการพฒนาตนเองอยางตอเนอง ตวบงช การประเมนผล

ตวบงชท 8.1 มการศกษาคนควาดวยตนเอง และมนสยรกการอาน ตวบงชท 8.2 มทกษะการใชเทคโนโลยสารสนเทศสมยใหม ตวบงชท 8.3 เขารบการอบรมสมมนา ศกษาดงานอยางตอเนองหรอศกษาตอ ตวบงชท 8.4 เปนสมาชกสมาคม ชมรมหรอกลมวชาชพทเกยวของ ตวบงชท 8.5 มการสรางเครอขายการเรยนร และแลกเปลยนประสบการณเกยวกบการด าเนนงานหองสมด ตวบงชท 8.6 มวฒบรรณารกษศาสตรหรอสารสนเทศศาสตรหรอผานการศกษาอบรมดานงานหองสมด ขอมลเชงประจกษ 1. บนทกรายงานการประชม 2. หลกฐานอนๆ เชน เกยรตบตร 3. สงเกต สมภาษณ 4. สถตการใชหองสมด 5. ค าสง หนงสอเชญ 6. หนงสอตอบรบ

แนวทางการใหคะแนน มลกษณะตามตวบงชใหขอละ 1 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 4 คะแนน ระดบ 2 ได 5 คะแนน ระดบ 3 ได 6 คะแนน สรปการประเมน……….คะแนน

Page 27: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

2.2 ครผสอน มาตรฐานท 9 ครผสอนใชหองสมดเพอการเรยนการสอน

ตวบงช ผลการประเมน

ตวบงชท 9.1 มแผนการจดการเรยนรทบรณาการการใชหองสมดในสาระ การเรยนรทตนเองรบผดชอบ ตวบงชท 9.2 มสวนรวมในการเสนอหรอคดเลอกทรพยากรสารสนเทศ ตวบงชท 9.3 มการจดกจกรรมการเรยนการสอนโดยใชหองสมดเปน แหลงเรยนร ตวบงชท 9.4 มสวนรวมในการประเมนผลการใชหองสมด ขอมลเชงประจกษ 1. แผนการจดการเรยนร 2. บนทกรายงานการประชม 3. ภาพถาย 4. ปายนทรรศการ ฯลฯ

แนวทางการใหคะแนน - ครรอยละ 60-70 ปฏบตได ไดขอละ 1 คะแนน - ครรอยละ 71-80 ปฏบตได ไดขอละ 2 คะแนน - ครรอยละ 81-100 ปฏบตได ไดขอละ 3 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 8 คะแนน ระดบ 2 ได 9 คะแนน ระดบ 3 ได 10-12 คะแนน สรปการประเมน……………….คะแนน

Page 28: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มาตรฐานท 10 ครผสอนมการสงเสรมนสยรกการอานแกนกเรยน ตวบงช ผลการประเมน

ตวบงชท 10.1 มการจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอานในสาระการเรยนร ทตนเองรบผดชอบอยางหลากหลาย ตวบงชท 10.2 มการจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอานในสาระการเรยนร ทตนเองรบผดชอบอยางตอเนอง ตวบงชท 10.3 มการประสานความรวมมอกบครบรรณารกษในการจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน ตวบงชท 10.4 มการประเมนผลการจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน ตวบงชท 10.5 มการรายงานผลการประเมนผลการจดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอานตอผบรหารโรงเรยน ตวบงชท 10.6 มการเผยแพรผลการประเมนใหผเกยวของและ สาธารณชนทราบ ตวบงชท 10.7 มการน าผลการประเมนไปใชในการพฒนากจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน ขอมลเชงประจกษ 1. แผนการจดกจกรรมสงเสรมการอาน 2. ผลงานจากการจดกจกรรมสงเสรมการอาน 3. สงเกต 4. สมภาษณ

แนวทางการใหคะแนน - ครรอยละ 50-60 ปฏบตได ไดขอละ 1 คะแนน - ครรอยละ 61-70 ปฏบตได ไดขอละ 2 คะแนน - ครรอยละ 71-100 ปฏบตได ไดขอละ 3 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 15 คะแนน ระดบ 2 ได 16-17 คะแนน ระดบ 3 ได 18-21 คะแนน สรปการประเมน ………………คะแนน

รวมคะแนนมาตรฐานดานคร………………………………………..

Page 29: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หมวดท 3 มาตรฐานดานนกเรยน มาตรฐานท 11 นกเรยนมความสามารถในการรบร เขาถงและใชประโยชนจากสารสนเทศ

ตวบงช การแปลผล

ตวบงชท 11.1 ก าหนดลกษณะและขอบเขตของสารสนเทศทตองได ตวบงชท 11.2 คนหาสารสนเทศทตองการไดอยางมประสทธภาพ ตวบงชท 11.3 ตดสนใจเลอกสารสนเทศทเขาถงไดอยางถกตอง ตวบงชท 11.4 สรป เรยบเรยงแนวคดจากสารสนเทศทคนพบได ตวบงชท 11.5 จดเกบและเผยแพรสารสนเทศได ตวบงชท 11.6 สรางองคความรจากการศกษาคนควาได ตวบงชท 11.7 มจตส านกทดในการใชทรพยากรสารสนเทศ ตวบงชท 11.8 มคณธรรมและจรยธรรมในการใชทรพยากรสารสนเทศ ขอมลเชงประจกษ 1. สมภาษณ 2. สงเกต 3. ตอบแบบสอบถาม 4. รายงาน ชนงาน

แนวทางการใหคะแนน - ผเรยนรอยละ 60-70 ปฏบตได ไดขอละ 1 คะแนน - ผเรยนรอยละ 71-80 ปฏบตได ไดขอละ 2 คะแนน - ผเรยนรอยละ 81-100 ปฏบตได ไดขอละ 3 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 17 คะแนน ระดบ 2 ได 18 - 20 คะแนน ระดบ 3 ได 21 - 24 คะแนน สรปการประเมน ………………….คะแนน

มาตรฐานท 12 นกเรยนมความใฝรใฝเรยนและมนสยรกการอาน ตวบงช การแปลผล

ตวบงชท 12.1 นกเรยนเขาใชหองสมดอยางสม าเสมอ ตวบงชท 12.2 นกเรยนยมหนงสอหรอสอทรพยากรสารสนเทศอนอยางสม าเสมอ ตวบงชท 12.3 นกเรยนเขารวมกจกรรมสงเสรมการอานทอยางสม าเสมอ ขอมลเชงประจกษ 1. สงเกต 2. สมภาษณ 3. สถตการยม-คนหนงสอจากหองสมด 4. สมดบนทกการอาน 5. หลกฐานการเขารวมกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน 6. ฯลฯ

แนวทางการใหคะแนน ขอ 12.1-12.3 - นกเรยนรอยละ 60-70 ปฏบตได ไดขอละ 1 คะแนน - นกเรยนรอยละ 71-80 ปฏบตได ไดขอละ 2 คะแนน - นกเรยนรอยละ 81-100 ปฏบตได ไดขอละ 3 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 6 คะแนน ระดบ 2 ได 7 คะแนน ระดบ 3 ได 8-9 คะแนน สรปการประเมน……………….คะแนน

Page 30: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มาตรฐานท 12 นกเรยนมความใฝรใฝเรยนและมนสยรกการอาน (ตอ) ตวบงช การแปลผล

ตวบงชท 12.4 นกเรยนมปรมาณการอานเหมาะสมกบระดบชนตามเกณฑการอานหนงสอขนต าทส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานก าหนด ปรมาณการอานหนงสอขนต า ป. 1-3 อานหนงสออนอยางนอยคนละ 5 เลมตอป ป. 4-6 อานหนงสออนอยางนอยคนละ 10 เลมตอป ม. 1-3 อานหนงสออนอยางนอยคนละ 15 เลมตอป ขอมลเชงประจกษ 1. สงเกต 2. สมภาษณ 3. สถตการยม-คนหนงสอจากหองสมด 4. สมดบนทกการอาน 5. หลกฐานการเขารวมกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน ฯลฯ

ขอ 12.4 - นกเรยนรอยละ 60-70 อานหนงสอตามปรมาณขนต า ได 1 คะแนน - นกเรยนรอยละ 71-80 อานหนงสอตามปรมาณขนต า ได 2 คะแนน - นกเรยนรอยละ 81-100 อานหนงสอตามปรมาณขนต าได 3 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 1 คะแนน ระดบ 2 ได 2 คะแนน ระดบ 3 ได 3 คะแนน สรปการประเมน ………………….คะแนน

รวมคะแนนมาตรฐานดานนกเรยน..................................

Page 31: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หมวดท 4 ดานทรพยากรสารสนเทศ มาตรฐานท 13 ทรพยากรสารสนเทศประเภทวสดตพมพ

ตวบงช การแปลผล

ตวบงชท 13.1 หองสมดมจ านวนหนงสอ หนงสออางอง เชน หนงสอพระราชนพนธ พระนพนธ สารานกรมไทยส าหรบเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเดจพระเจาอยหว สารานกรม พจนานกรมฉบบราชบณฑตยสถาน เปนตน ตวบงชท 13.2 หองสมดมหนงสอสารคด บนเทงคด หนงสอภาษาตางประเทศ วารสาร นตยสาร หนงสอพมพ จลสาร เอกสารหลกสตรและความตองการของผใชบรการ ตวบงชท 13.3 หองสมดมหนงสออยางนอย 10 เลม ตอนกเรยน 1 คน ตวบงชท 13.4 หองสมดมวารสารนตยสาร หนงสอพมพ ไวใหบรการอยางเหมาะสมและเพยงพอ ขอมลเชงประจกษ 1. ทรพยากรสารสนเทศ 2. สมดทะเบยนรายชอวสดไมตพมพ 3. สงเกต 4. สมภาษณผใชบรการ

แนวทางการใหคะแนน (ขอ 13.1 , 13.2 และขอ 13.4) มทรพยากรสารสนเทศตามตวบงชใหขอละ 1 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 1 คะแนน ระดบ 2 ได 2 คะแนน ระดบ 3 ได 3 คะแนน สรปการประเมน…………….คะแนน แนวทางการใหคะแนน (ขอ 13.3) - จ านวนนอยกวาทระบไดขอละ 1 คะแนน - จ านวนตามทระบไดขอละ 2 คะแนน - จ านวนมากกวาทระบไดขอละ 3 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 1 คะแนน ระดบ 2 ได 2 คะแนน ระดบ 3 ได 3 คะแนน สรปการประเมน……………….คะแนน

Page 32: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มาตรฐานท 14 ทรพยากรสารสนเทศประเภทวสดไมตพมพ ตวบงช การแปลผล

ตวบงชท 14.1 หองสมดมวสดไมดพมพและสออเลกทรอนกสตางๆ ในปรมาณทเหมาะสมและสอดคลองกบหลกสตรและความตองการของผใชบรการ เชน 1. ลกโลก 2. แผนท 3. หนจ าลอง ของตวอยาง 4. เกมของเลนเสรมทกษะ 5. วดทศน ซด-รอม ดวด 6. บทเรยนคอมพวเตอรชวยสอน 7. หนงสออเลกทรอนกส(E-book) 8. บทเรยนออนไลน ฯลฯ ขอมลเชงประจกษ 1. ทรพยากรสารสนเทศ 2. สมดทะเบยนรายชอวสดไมตพมพ 3. สงเกต 4. สมภาษณผใชบรการ

แนวทางการใหคะแนน มทรพยากรสารสนเทศตามตวบงชให ขอละ 1 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 6 คะแนน ระดบ 2 ได 7 คะแนน ระดบ 3 ได 8 คะแนน สรปการประเมน …………….คะแนน

Page 33: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มาตรฐานท 15 การจดการทรพยากรสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยสารสนเทศ ตวบงช การแปลผล

ตวบงชท 15.1 หองสมดใชโปรแกรมหองสมดอตโนมต ตวบงชท 15.2 หองสมดมการสบคนออนไลนทางเวบไซต ตวบงชท 15.3 หองสมดมเครอขายสงคมออนไลนเพอสนบสนนการใชทรพยากรสารสนเทศ ตวบงชท 15.4 หองสมดมการจดฝกอบรมการใชเทคโนโลยสารสนเทศของหองสมด ขอมลเชงประจกษ 1. โปรแกรมหองสมด 2. คอมพวเตอรเพอการสบคน 3. เครอขายสงคมออนไลน 4. โปรแกรมการฝกอบรม 5. สงเกต 6. สมภาษณผใชบรการ

แนวทางการใหคะแนน มการจดการทรพยากรสารสนเทศ ตามตวบงชใหขอละ 1 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 2 คะแนน ระดบ 2 ได 3 คะแนน ระดบ 3 ได 4 คะแนน สรปการประเมน ……….คะแนน

รวมคะแนนมาตรฐานดานทรพยากรสารสนเทศ...........................................

Page 34: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หมวดท 5 มาตรฐานดานอาคารสถานท และวสดครภณฑ มาตรฐานท 16 อาคารสถานท

ตวบงช การแปลผล

ตวบงชท 16.1 หองสมดตงอยในต าแหนงทเหมาะสม สะดวกในการ เขาใชบรการ ตวบงชท 16.2 หองสมดมการออกแบบและตกแตงอยางเหมาะสม และสวยงาม ตวบงชท 16.3 หองสมดมการจดพนทและบรรยากาศทเออตอการอานและการเรยนร ตวบงชท 16.4 หองสมดมการจดการดานสภาพแวดลอม (ความสะอาด แสงสวาง เสยง และการถายเทอากาศ) อยางเหมาสม ตวบงชท 16.5 หองสมดมมาตรการในการรกษาความปลอดภยของหองสมดและผใชบรการ ขอมลเชงประจกษ 1. สงเกต 2. สมภาษณผใชบรการ

แนวทางการใหคะแนน มการจดการทรพยากรสารสนเทศ ตามตวบงชใหขอละ 1 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 3 คะแนน ระดบ 2 ได 4 คะแนน ระดบ 3 ได 5 คะแนน สรปการประเมน ……….คะแนน

Page 35: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มาตรฐานท 17 วสดครภณฑ ตวบงช การแปลผล

ตวบงชท 17.1 หองสมดมครภณฑทเหมาะสมกบขนาดของหองและผใชบรการ ตวบงชท 17.2 หองสมดมครภณฑเพยงพอและจดวางไดเหมาะสมกบการปฏบตงานและใหบรการ ตวบงชท 17.3 หองสมดมครภณฑ เครองมอ วสดอปกรณทรองรบการใชเทคโนโลยสารสนเทศของหองสมด (คอมพวเตอรเพอการสบคน และคอมพวเตอรเพอการปฏบตงาน) ตวบงชท 17.4 หองสมดมเครองมอและวสดอปกรณทเหมาะสมกบการปฏบตงานของบรรณารกษและการใหบรการ ขอมลเชงประจกษ 1. ทะเบยนครภณฑ 2. สงเกต 3. สมภาษณผใชบรการ

แนวทางการใหคะแนน มลกษณะตามตวบงชใหขอละ 1 คะแนน แนวทางการประเมน ระดบ 1 ได 3 คะแนน ระดบ 2 ได 4 คะแนน ระดบ 3 ได 5 คะแนน สรปการประเมน ……….คะแนน

รวมคะแนนมาตรฐานดานอาคารสถานทและวสดครภณฑ...................................

Page 36: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

การสรปผลการประเมน 1. การสรปในแตมาตรฐานยอยก าหนดเกณฑการประเมน 3 ระดบ ระดบ 1 หมายถง พอใช ระดบ 2 หมายถง ด ระดบ 3 หมายถง ดเยยม 2. การสรปในภาพรวม

หมวดท 1 มาตรฐานดานผบรหาร คะแนนเตม 35 คะแนน

ปรบใหเปน 20 คะแนน โดยน าคะแนนทได คณดวย .5714 หมวดท 2 มาตรฐานดานคร มาตรฐานดานครหรอบคลากรท าหนาทบรรณารกษ

คะแนนเตม 33 คะแนน ปรบใหเปน 20 คะแนน โดยน าคะแนนทได คณดวย .6060

มาตรฐานดานครผสอน คะแนนเตม 33 คะแนน ปรบใหเปน 20 คะแนน โดยน าคะแนนทได คณดวย .6060

หมวดท 3 มาตรฐานดานนกเรยน คะแนนเตม 36 คะแนน

ปรบใหเปน 20 คะแนน โดยน าคะแนนทได คณดวย .5555 หมวดท 4 มาตรฐานดานทรพยากรสารสนเทศ รวมกบ หมวดท 5 มาตรฐานดานอาคาร

สถานทและวสดครภณฑ คะแนนเตม 27 คะแนน

ปรบใหเปน 20 คะแนน โดยน าคะแนนทได คณดวย .7407 น าคะแนนทไดทกหมวด รวมกนแลวเทยบกบเกณฑ ดงน

พอใช (ควรปรบปรง) มคะแนนนอยกวา 70 คะแนน ด มคะแนนระหวาง 70 - 84 คะแนน ดเยยม มคะแนนมากกวา 85 คะแนน

รวมคะแนนประเมนหองสมดโรงเรยน.....................................................................................

Page 37: ด่วนที่สุด - phitsanulok2.go.th · ที่ ศธ ÑÕÒÑÓ/วÓ×Ñ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หมวดท 1 มาตรฐานดานผบรหาร ไดคะแนน .......... × .5714 = ……………….

หมวดท 2 มาตรฐานดานคร ครบรรณารกษ ไดคะแนน .......... × .6060 = ……………….

ครผสอน ไดคะแนน .......... × .6060 = ……………….

หมวดท 3 มาตรฐานดานนกเรยน ไดคะแนน .......... × .5555 = ………………. หมวดท 4 มาตรฐานดานทรพยากรสารสนเทศ รวมกบ หมวดท 5 มาตรฐานดานอาคาร

สถานทและวสดครภณฑ ไดคะแนน .......... × .7407 = ………………. รวมคะแนนทงหมด ..............................................คะแนน แปลผลเทยบกบเกณฑ ..............................................