9 Koraka Do Uspesne SEO Kampanje

Click here to load reader

 • date post

  12-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  15
 • download

  1

Embed Size (px)

description

9 Koraka Do Uspesne SEO Kampanje

Transcript of 9 Koraka Do Uspesne SEO Kampanje

 • Dimitrije Ostoji

 • SadrajSadraj

  UvodPretraivai9 koraka ka uspenoj optimizacijiProvera optimizacije - PageRankZakljuak

 • UvodUvod

  SEO je skraenica iz engleskog naziva Search Engine Optimisation,to u prevodu znai prilagoavanje ili optimizacija sajta zapretraivae. Re je o procesu prilagoavanja sajta i njegovogsadraja ili web dizajna internet pretraivaima kao to su Google,Yahoo i MSN. Naravno naglasak se nalazi na prilagoavanju zaGoogle, poto ovaj pretraiva dominira u Srbiji i irom sveta.

  Uz pomo optimizacije sajta, internet prezentacija ima daleko veuansu da se plasira meu prvih deset za odreenu kljunu re, tj. dase na listingu rezultata nalazi na prvoj stranici pri procesupretraivanja.

  Glavni cilj optimizacije sajta je privui to vie kvalitetnih posetilacasa internet pretraivaa, tj. onih posetilaca, kojima je sajt inamenjen.

 • PretraivaiPretraivai

  Od 2000. pa do danas bilo je puno izmena na podruju razvoja imeusobnih odnosa pretraivaa koji su diktirali nain optimizacijesajtova (a samim tim i ranga i poloaja odreenih kljunih rei).

  Analizom moemo videti da Internetom vladaju dva osnovnapretaivaa Google i Yahoo i da su uglavnom svi ostali pretraivaipokriveni njihovim uslugama. Ovo znai da za efikasnu optimizacijusajta najvie panje trebamo pokloniti ba ovim pretraivaimapoto oni diktiraju uslove pretrage i naine kako treba da budupripremljeni sajtovi za njihovo uspeno pretraivanje.

  Promet na internetu je veinom voen na osnovu rezultatapretrage na komercijalnim pretraivaima, kao to su Google iliYahoo. Ako se kreiran sajt ne pojavljuje u ovim pretraivaima kadase u njih ukucaju kljune rei vezane za tematiku ove Internetprezentacije, sajt gubi neverovatan broj potencijalnih posetilaca.Bez obzira da li sajt obezbeuje informacije, proizvode, usluge,najvei deo posetilaca e koristiti pretraivae da bi pronali praveinformacije. Kod dobro optimizovanog sajta poseenost je preko80% posetilaca sa pretraivaa - to se moe lako i pratiti.

 • 9 koraka ka uspenoj optimizaciji9 koraka ka uspenoj optimizaciji

  Kao internet marketing strategija, SEO razmatra nainfunkcionisanja pretraivaa kao i pojam koji ljudi pretrauju.Optimizovanje web sajta prvenstveno ukljuuje menjanje sadraja iHTML kodiranje koje dovodi do poboljanja njegovog rangiranjavezano za specifine kljune rei i da ukloni prepreke prilikomindeksiranja sadraja web sajta od strane pretraivaa.

  Uspena SEO kampanja sastoji se od 9 koraka koj treba naprestanoponavljati u cilju usklaivanja sajta sa aktuelnim pravilima toppretraivaa:

  Ovo predstavlja sam poetak optimizacije. Najbolja jevarijanta pomou brainstorminga napraviti listu kljunihrei po kojima bi bilo najbolje da va sajt bude pronaen.Nakon toga se ove rei analiziraju i proveravaju rezultati

  pretrage za iste (tj. koji su to top 25sajtovi koji se pojavljuju pri pretrazi ovihrei).

 • Veoma je bitno znati koje su kljune rei najvanije naimdirektinim konkurentima. Na osnovu ovih informacijamoete korigovati ili uskladiti va izbor kljunih rei u ciljubojeg pozicioniranja. Da bi doli do ovih informacijamoemo koristiti odreene online alate za proveru kljunihrei i optimiziaciju konkuretnih sajtova. Jedan takav alatnalazi se na sajtu http://www.seotools.rs/ gde ste nakonregistracije u mogunosti proveriti razliite aspekteoptimizacije kako svog tako i nekog konkuretnog sajta.

  Nakon izbora kljnih rei po kojima elite da va sajt budepronaen treba izabrati one rei na koje emo sefokusirati. U ovom koraku treba voditi rauna da bi izborrei za metatagove trebao pratiti tekst stranice na koju ovekljune rei vode. Takoe treba voditi rauna da se meukljune rei ubace neke uobiajne fraze ili konkretnekonstrukcije za pretragu (npr: kljuna re tampa ima

  iroko znaenje, moe da seodnosi na tampugeneralno ili ne nekisegment ofset tampa,tampa na majcama,tampa plakata i slino).Nekad je bitnije odabratiprave konstrukcije reipoto one jasnije i strunijeprezentuju vau ponudu.

 • Vano je da se naslovna strana sajta sadri tekst koji u sebiima odabrane kljune rei (uglavnom manje od 12).Takoe je bitno ne ponavljati sadraj teksta poto se takvaakcija vidi kao prekraj i smanjuje efekat optimizacije.Kljune rei se dodaju preko metatagova . Treba voditirauna da se odabrane klune rei/izrazi nalaze u tekstustrane koji sam po sebi treba da predstavljaneprikosnovenu vrednost sajta.

  Kada su iste rei u naslovu, opis i meta-tagovima kao i udrugim tekstovima (naslovima i ALT atributima), a vi stezadovoljni sa svojim rezultatima, onda je vreme dapodnesete URL adresu za glavne pretraivae. Potrebno jedva dana do etiri nedelje za svako podnoenje URL adreseda pretraivai indeksiraju stranice.

 • Rezultati pretraivanja se takoe razlikuju na osnovuistorije pretraivanja tako da je potrebno kljune rei biratitako da da su bliski odreenim zajednicama koje su namkljune za pronalaenje naeg sajta. Ovo nalae da SEOkljunih procesa selekcije razmotri ponaanje i zajednicaistraivaa u ukupnom procesu selekcije kljunih rei. Dase prilagodi ponaanju zasnovanom na potrazi, SEO trebada koristi rei na sajtu koje su zajednike za svoju ciljnupubliku.

  to se tie namera (bitno npr kod online kupovina) kada jepotrebno stvoriti elju kod posetioca sajta da uini nekuakciju (u ovom sluaju kupovinu) bitno je lokacijskipovezati sajt sa geografskim podrujem. Poto su estosajtovi locirani da serverima daleko od svojih fizikihvlasnika (kojima je naravno cilj kapitalizacija sajta) bitno jekljune rei povezati sa geografskim lokacijama gde se ovakapitalizacija moe izvriti.

  Takoe je veoma bitno angaovanje na samom sajtuimplementacijom raznih koji poboljavaju kvalitet samogsajta. Jedan od zadataka optimizacije je i uklapanje raznih

  formi poput video fajlova, MP3zvunih fajlova, slika, bloga,vesti, knjiga i drugog u ciljubogaenja sajta, a samim tim iaktuelnosti i atraktivnosti webprezentacije.

 • Nekada je potrebno par nedelja nakon postavljanja sajta injegovog prijavljivanja na pretraivae da moemo videtinjegov trenutni rang. Potrebno je konstantno pratiti rangsajta i aktivno raditi na poboljanju pozicije.

  Nekad je za bolju poseenost sajta i njegovu atraktivnostdobro preuzeti podatke ili link sa nekog drugog sajta.Takoe je vano postaviti linkove ka vaem sajtu na srodnesajtove ili sajtove koji vam mogu dobiti bolje rangiranje,poseenost i pretragu.

  Optimizacija sajta nikad ne prestaje. Potrebno jekonstantno unapreivati svoj sajt i prilagoavati gaaktuelnim pravilima pretraivaa u cilju to bolje rangpozicije.

 • Provera optimizacije Provera optimizacije -- PageRankPageRank

  Kako bi vrili proveru optimizacije web sajta koristimo se PageRank-om. PageRank prikazuje rangiranje po znaaju koje se utvruje naosnovu nekoliko faktora, ukljuujui broj vanih stranica sa vezamado te web stranice. Pokazuje koliko je jedan web sajt bitan u oimaGoogle-a i jako je bitan faktor kod liste pogodaka.

  Ako se sa to vie i sa to vrednijih stranica pokazuje na naustranicu toliko e naa stranica biti vrednija i imae veu PageRankvrednost. Nije samo broj linkova bitan za dobar PageRank. Mnogoznai i kvalitet i vrednost linkova koji pokazuju na nas. U praksi biovo objasnili tako da ako na jednu stranicu koja se bavi odreenomtemom pokazuje mnogo ostalih relevantnih linkova koje se bave saistom temom u tom sluaju to znai da je naa stranica popularnaza njih. Google je reio nain merenja ovoga i zato je uveoPageRank da bi oni koji koriste Google za pretragu dobili to tanijerezultate. Ovo je jo jedan od razloga zato je Google postao tolikopopularan meu pretraivaima. Google je sa ovim napravio daodluku donosi na logian nain imajui u vidu postavljene sadraje ilinkove. Linkove koji pokazuju na na sajt zovemo backlinkovima.

 • Taan PageRank stranica ne moemo poznavati. Zato postojiexportirana vrednost PageRank-a koja se naspram originalnevrednosti oznaava sa celim brojevima od 0 do 10 koju dobijamopomou logaritamskih funkcija iz originalne vrednosti.

  to je via PageRank vrednost naih stranica toliko vie anseimamo da na listi pogodaka budemo na dobrom mestu. Moramoovde naznaiti da je PageRank jako vaan kod pogodaka ali nijejedina bitna stvar. Naa pozicija jako mnogo zavisi od unutranjeprohodne izgradnje sajta i od kvalitetnih linkova koji pokazuju nana sajt. Dobra PageRank vrednost ne donosi u svakom sluaju idobre pozicije.

  PageRank se u pozadini stalno osveava ali rezultati koje vidimo uGoogle Toolbaru osveavaju se na svakih 2-3 meseca (ovo se zovePageRank export). PageRank export ne utie na listu pogodakapoto se ta ista lista obnavlja svakodnevo pomou baze podataka upozadini. PageRank koji vidimo je samo informacija o tome kolikonam je sajt vredan i kakve smo uspehe postigli do sada.

 • ZakljuakZakljuak

  Razumljivo je da bi svi mi voleli da na web sajt bude to jai,vredniji i da ima visok PageRank. Za uspeh moramo postii da tovie kvalitetnih linkova pokazuje na nae stranice sa relevantnihsajtova (sajtovi koji imaju visok PageRank). Na naem sajtu moramoobratiti panju na to da ne preteramo sa linkovanjem na drugestranice. Ukoliko linkujemo pazimo na to da stranice na kojelinkujemo budu "dobre, kvalitetne stranice" i da nisu kanjavane.

  Ne postoje SEO tajne - samo pravilnom primenom metodologija zapoboljanje ranga i poloaja dolazimo u mogunost da pobedimosvoju konkurenciju u dobijemo visoki rang za eljene kljune rei.

 • O autoruO autoru

  Dimitrije Ostoji je diplomirao na Ekonomskom Fakultetu u Suboticina smeru Poslovni informacioni sistemi. Radom na svomdiplomskom radu Razvoj elemenata elektronskog marketingazainteresovao sa za ovu tematiku i od tada se profesionalno bavi e-marketingom i promocijom korienjem novih tehnologija.

  Osniva je i vlasnik DEFAULT designa gde kao senior projectmanager radi sa klijentima na web reenjima, promociji, brendingusa izrazito visokim rezultatima u