3 · PDF fileნინო რევიშვილი სწავლება,...

Click here to load reader

 • date post

  05-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 3 · PDF fileნინო რევიშვილი სწავლება,...

 • 3# 2014 maswavlebeli

  maswavlebelTa profesiuli ganviTarebis erovnuli centri

  saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministro

  maswavlebelTa

  profesiuli

  ganviTarebis

  erovnuli

  centri

  სწავლება, სწავლა და პრაქტიკული ეთიკა

  მომავლის სკოლა და პროექტული სწავლება

  დამოუკიდებლად სწავლის უნარები

 • გრძელდება ხელმოწერა ჟურნალ „მასწავლებლის“ 2014 წლის ნომრებზე

  ჟურნალი იბეჭდება 2 თვეში ერთხელ, წლის განმავლობაში – 6 ნომერი. ერთეულის ღირებულებაა 2 ლარი.

  (ერთწლიანი გამოწერა – 12 ლარი, ექვსთვიანი – 6 ლარი).

  ჟურნალის გამოწერა შეუძლიათ, როგორც მასწავლებლებს, ასევე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. იმ შემთხვევაში, თუ არ ხართ მასწავლებელი, ჟურნალის მიღება შეგეძლებათ თქვენ მიერ მითითებულ

  საგანმანათლებლო რესურსცენტრში.

  ჟურნალის გამოწერის ინსტრუქცია: 1. გამოწერისას მიუთითეთ იმ რესურსცენტრის ან/და სკოლის დასახელება, სადაც გსურთ ჟურნალის მიღება.

  2. აუცილებლად მიუთითეთ გამოწერილი ჟურნალების რაოდენობა.

  ბანკის რეკვიზიტები: სს „ბაზისბანკი“, ანგარიშის ნომერი: GE76BS0000000000134983, SWIFT: CBASGE22

  მიმღები: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი საიდენტიფიკაციო კოდი: 202 374 251

  გადახდის დანიშნულება: ჟურნალ „მასწავლებლის“ ღირებულება. (თანხის ჩარიცხვა შესაძლებელია ზემოთ აღნიშნულ ანგარიშზე ნებისმიერი კომერციული ბანკიდან)

  გამოწერის მსურველებმა დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ თქვენი სკოლის ადმინისტრაციას ან დარეკეთ ტელეფონზე:

  551 08 13 08

 • 1maswavlebeli#3, 2014

  mTavari redaqtori: nato ingoroyva re daqtori: irakli kakabaZe

  redkolegia: gia mamulaSvili, irina abulaZe, Tea kvintraZe, naTia

  nacvliSvili, eka jelaZe stilisti: irma taveliZe dizaini: be sik

  danelia foto: gela bedianaSvili mxatvari: mamuka tyeSe laS vili

  koreqtori: qeTevan nikoleiSvili.

  ნომერზე მუშაობდნენ: ვიოლეტა კვირიკაშვილი, მარინე ჯაფარიძე, ქეთევან ოსიაშვილი, მაია ჯალიაშვილი, ირინე სამსონია, ნინო რევიშვილი, მანანა ბო- ჭორიშვილი, მაია ფირჩხაძე, მალინა საჯაია, ეკატერინე ყიფიანი, თეო ჭყოიძე, თეო ნეფარიძე, ბარბარე გეთია.

  profesiuli Jurnali `maswavlebeli~ gamodis or TveSi erTxel.

  maswavlebelTa profesiuli ganviTarebis erovnuli centris gamocema

  N3(34), 2014maswavlebeli

  JurnalSi gamoqveynebul publikaciebSi gamoTq mu li zogierTi

  mosazreba, SesaZloa, ar emTxve odes mas wavlebelTa profesiuli

  ganviTarebis erovnuli centrisa da `maswavleblis~ redkolegiis

  Sexedu le bebs. cal keul statiaSi dasaxelebuli faqte bis utyu­

  arobaze pasuxismgebelia statiis avto ri.

  ISSN 1987-6149 UDC 371.1 m­374

  Jurnali `maswavlebeli~ saqarTvelos yvela skolaSi ufasod

  rigdeba da xelmisawvdomia TiToeuli maswavleblisaTvis.

  sakontaqto informacia: maswavlebelTa profesiuli ganviTarebis erovnuli centri. misamarTi: Tbilisi, gmir kursantTa q. 1, el. fosta: info@tpdc.ge

  JurnalSi gamoyenebulia Srifti: FuturaBook Geo. avtori: koba kurtaniZe. yvela ufleba ekuTvnis avtors.

  www.tpdc.ge

  redaqtorisgan

  nato ingoroyva mTavari redaqtori

  ყოველთვის, როცა რედაქ- ტორის გვერდისთვის წერი- ლის დასაწერად ვემზადები, ბუნებრივია, მინდა, მთავარზე შევძლო ლაპარაკი.

  თემის შერჩევა ძნელია. ბევრი რამ გროვდება ჩვენს პროფე- სიაში მნიშვნელოვანი, რის შესახებაც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ და ვიმსჯელოთ.

  დღეს ორი კვლევის შედეგებს გაგაცნობთ, უფრო სწორად, მათ მცირე ნაწილს, დასკვნებს კი, იმედი მაქვს, თავად გამოიტანთ.

  სოციალური კვლევისა და ანა- ლიზის ინსტიტუტმა მასწავლე- ბელთა პროფესიული განვი- თარების ეროვნული ცენტრის დაკვეთით კვლევა ჩაატარა. მასწავლებლებს უნდა შეეფასე- ბინათ თავიანთი ზოგადი პრო- ფესიული უნარები. ეს უნარები დაყოფილი იყო კომპონენტე- ბად და პედაგოგებს თითოეულ მათგანში საკუთარი კომპეტენ- ციის შეფასებას სთხოვდნენ.

  აღმოჩნდა, რომ ჩამოთვლილი 24 კომპონენტიდან 21-ში მასწავლებლები საკუთარ კომ- პეტენციას უმაღლესი ქულებით აფასებენ.

  ალბათ, არ არის ურიგო, როცა თავს პროფესიაში რეალიზებუ- ლად მიიჩნევ, მაგრამ, დამეთანხ- მებით, თვითშეფასება შედეგებ- ზე უნდა აისახებოდეს, ამ მხრივ კი, ვაღიაროთ, არცთუ სახარბი- ელო მდგომარეობა გვაქვს.

  საილუსტრაციოდ მეორე კვლე- ვის შედეგებს მოვიშველიებ. „ინტერკულტურული განათლე- ბის ასპექტების კვლევა საქართ- ველოს სკოლების დაწყებით საფეხურზე“ - ასეთი სათაური აქვს დოკუმენტს, რომელშიც ინტერკულტურული განათლე- ბის მნიშვნელოვანი საკითხებია განხილული. კვლევამ ჩემთვის გასაოცარი რამ აჩვენა. კითხ- ვაზე, როგორია პედაგოგთა მგრძნობელობა უმცირესო- ბათა მიმართ, ასეთი სურათი გამოიკვეთა: გამოკითხულ

  პედაგოგთა 46,6% ღიზიანდე- ბა, როცა ადამიანები მისთვის გაუგებარ ენაზე საუბრობენ; 52,9% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რომელმაც არ იცის ქართული ენა, მოქალაქეობა უნდა ჩამოერთვას; 83,8%-ს მიაჩნია, რომ არატრადიციული რელიგიები საფრთხეს უქმნის ქართულ სახელმწიფოებ- რიობას, 47%-ის აზრით კი განსხვავ