22014 maswavlebeli - · PDF fileნინო რევიშვილი სწავლა...

Click here to load reader

 • date post

  12-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 22014 maswavlebeli - · PDF fileნინო რევიშვილი სწავლა...

 • 2# 2014 maswavlebeli

  maswavlebelTa profesiuli ganviTarebis erovnuli centri

  saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministro

  maswavlebelTa

  profesiuli

  ganviTarebis

  erovnuli

  centri

  პრეზენტაციის უნარების განვითარება

  რა იწვევს პედაგოგის აგრესიას

  სწავლა და სწავლება კლას-კომპლექტში

 • ჟურნალი „მასწავ ლებელი“

  და ინტერნეტგაზეთ ი „Mastsavlebeli.g

  e“

  წარმოგიდგენთ

  ძვირფასო მასწავ ლებლებო!

  „მასწავლებლის წ იგნს“.

 • 1maswavlebeli#2, 2014

  mTavari redaqtori: nato ingoroyva re daqtori: irakli kakabaZe

  redkolegia: gia mamulaSvili, irina abulaZe, Tea kvintraZe, naTia

  nacvliSvili, eka jelaZe stilisti: irma taveliZe dizaini: be sik

  danelia foto: gela bedianaSvili mxatvari: mamuka tyeSe laS vili

  koreqtori: qeTevan nikoleiSvili.

  ნომერზე მუშაობდნენ: ვიოლეტა კვირიკაშვილი, მარინე ჯაფარიძე, ქეთევან ოსიაშვილი, მაია ჯალიაშვილი, ირინე სამსონია, ნინო რევიშვილი, მანანა ბოჭორიშვილი, მაია ფირჩხაძე, გიორგი ნოზაძე, ნინო ყიფიანი, თეო ჭყოიძე, თეო ნეფარიძე.

  profesiuli Jurnali `maswavlebeli~ gamodis or TveSi erTxel.

  maswavlebelTa profesiuli ganviTarebis erovnuli centris gamocema

  N2(32), 2014maswavlebeli

  JurnalSi gamoqveynebul publikaciebSi gamoTq mu li zogierTi

  mosazreba, SesaZloa, ar emTxve odes mas wavlebelTa profesiuli

  ganviTarebis erovnuli centrisa da `maswavleblis~ redkolegiis

  Sexedu le bebs. cal keul statiaSi dasaxelebuli faqte bis utyu­

  arobaze pasuxismgebelia statiis avto ri.

  ISSN 1987-6149 UDC 371.1 m­374

  Jurnali `maswavlebeli~ saqarTvelos yvela skolaSi ufasod

  rigdeba da xelmisawvdomia TiToeuli maswavleblisaTvis.

  sakontaqto informacia: maswavlebelTa profesiuli ganviTarebis erovnuli centri. misamarTi: Tbilisi, gmir kursantTa q. 1, el. fosta: info@tpdc.ge

  JurnalSi gamoyenebulia Srifti: FuturaBook Geo. avtori: koba kurtaniZe. yvela ufleba ekuTvnis avtors.

  www.tpdc.ge

  redaqtorisgan

  nato ingoroyva mTavari redaqtori

  ვიფიქრე და გადავწყვიტე, რომ ეს ამბავი ყოფილიყო ამ ნომრის რედაქტორის წერილი.

  ირანელმა სკოლის მასწავლე- ბელმა თავის გადაპარსვის შთამაგონებელი ჟესტით სო- ლიდარობა გამოხატა ერთი დათრგუნული მოსწავლის მიმართ, როცა შენიშნა, რომ ამ უკანასკნელს თმა გასცვენოდა. მარივანის დაწყებითი სკოლის მასწავლებელმა 45 წლის ალი მოჰამადიანმა შეამჩნია, რომ მისი მოსწავლე მაჰან რაჰიმი, უჩვეულოდ დაღონებული დადიოდა სკოლაში. მისმა აკადე- მიურმა მოსწრებაც ნელ-ნელა იკლო; ის თავს თანაკლასე- ლებისგან იზოლირებულად გრძნობდა. არავინ იცოდა რა დაემართა მაჰანს. ერთადერთი, რაც ყველას თვალში მოხვდა, ეს მისი უთმო თავი იყო.

  მოსწავლის მდგომარეობით შეშ- ფოთებული მოჰამადიანი მისი დახმარების სურვილით აენთო, თუმცა არ იცოდა როგორ უნდა გაეკეთებინა ეს. მას თავში იდეა მოუვიდა, რომ თავადაც გადა- ეპარსა თავი. „ჩვენ (ირანელები)

  ძალიან განვიცდით უთმობას“, – წერდა ის ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე, რომელზეც მან ასევე ფოტოები გამოაქვეყნა, სადაც ამ მოსწავლესთან ერთად მო- კაშკაშე და ლაპლაპა თავით იყო გადაღებული.

  მეორე დღეს, როდესაც მასწავ- ლებელმა საკუთარი ფეისბუქ- პროფილი მოინახულა, ის შოკი- რებული იყო, რადგან მის სტა- ტუსს მთელი ირანის მასშტაბით უამრავი მოწონება და გაზიარე- ბა ჰქონდა. ირანის მედია დაინ- ტერესდა ამ შემთხვევით. მოჰა- მადიანის სკოლაში გადამღები ჯგუფები გააგზავნეს. შედეგად პოპულარულმა ირანულმა ელექტრონულმა გამოცემამ – Paysh-ის „კვირის გმირად“ გამოაცხადა. ალი მოჰამადიანი თეირანშიც მიიწვიეს, სადაც მან განათლებისა და პრემიერ მინის- ტრებისგან ოფიციალური მად- ლობა მიიღო. პრეზიდენტმა ჰა- სან როჰანიმ ის საჯაროდ შეაქო.

  მასწავლებლის საქციელით შთა- გონებულმა 23-მა მოსწავლემაც თავის გადაპარსვა გადაწყვიტა. მასწავლებელმა სთხოვა მოწა-

  ფეებს, რომ ასე არ მოქცეულიყვ- ნენ ზამთრის ცივი ამინდების დამთავრებამდე მაინც, მაგრამ როდესაც ის თეირანის ოფიცი- ალური შეხვედრების შემდეგ მშობლიურ რეგიონში დაბრუნ- და, მთელი კლასი თავგადაპარ- სული დახვდა. „მაჰანი და მე ყინვის მიმართ ალერგიულები ვართ“, – უთხრა მასწავლებელმა მოსწავლეებს, – „ამიტომაც გაგვცვივდა თმა“. მან დაარწმუნა ისინი, რომ გაზაფხულზე თმა ისევ გაეზრდე- ბოდათ. დეპრესიული თვეების შემდეგ მაჰანს პირზე ღიმილი დაუბრუნდა, როცა მასწავლებ- ლის გადაპარსული თავი დაინახა.

  მაჰანისთვის მოულოდნელი იყო ამ საქციელით გამოწვეული რეზონანსი. მან იგრძნო კლასე- ლების თანადგომა, დაუბრუნდა ხალისი. გარდა ამისა, ექიმებმა მისი იდუმალი სნეულების კვლევაც დაიწყეს. თეირანელმა ექიმებმა მის სნეულებად იმუ- ნური სისტემის შეფერხებული მუშაობა დაასახელეს. შემდგომი კვლევისთვის ანალიზები გერ- მანიაშიც კი გაიგზავნა. ირანის მთავრობამ განაცხადა, რომ ის დაფარავდა ყველა სამედიცინო ხარჯს.

  ირანელმა მასწავლებელმა, რო- მელმაც თავი გადაიპარსა და ამით ერთი მოსწავლე გადაარჩინა, ღირებული გაკვეთილი ჩაუტარა თავის კლასს და არა მხოლოდ მათ. ეს იყო