การออกแบบ design.pdf

download การออกแบบ design.pdf

of 82

Transcript of การออกแบบ design.pdf

 • 5/25/2018 design.pdf

  1/82

  1

  Design of machine elements

  --

 • 5/25/2018 design.pdf

  2/82

  2

  (Design of Machine Elements) --

  ().( )

 • 5/25/2018 design.pdf

  3/82

  3

  1. 4 2 14 3 25 4 (Static Strength) 32 5 37 6 47

 • 5/25/2018 design.pdf

  4/82

  4

  1

  1.1 1.1.1

  (Rigid)

  1.1.2

  1.1 1.

 • 5/25/2018 design.pdf

  5/82

  5

  1.1

  2.

  3.

  4. 3

 • 5/25/2018 design.pdf

  6/82

  6

  (Standard part) (Drawing) (Detail drawing) (Assembledrawing) ()

  5.

  1.1

  6.

  (report)

  1.2

  1. 2.

  3.

 • 5/25/2018 design.pdf

  7/82

  7

  4.

  5. ()()()()

  6. 7.

  8.

  1.3 1.3.1

  (cold working )

  (recrystallization temperature)

 • 5/25/2018 design.pdf

  8/82

  8

  (quenching )

  ( aging age hardening )

  ( decarburization )

  (hot rolled) (forging) (heat treatment)(elasticity)

  (malleability)

  (ductility)

  (toughness)

  (hardness)

  (stiffness)

  (free carbon)

  (temper carbon)(Killed steel)

  (hardening) (Transformation range)

  (austenite) (Machinability) (Tempering) (tempered)

  (normalizing) (Normalizing)

  38 C

 • 5/25/2018 design.pdf

  9/82

  9

  (Plasticity)

  (Rimmed steel)

  (Annealing)

  1.3.2

  (Wrought iron) (Slag) 1% 3%

  1.5% 3.5% 1.11.1,

  (()

  3.25%, N/mm2, N/mm2(200mm),%,%

  290 360

  180 240

  25 40

  40 55

  380 415

  380 345

  25 30

  35 45

  (Cast iron) 2.5 4 % (Compressive strength)

  (White cast iron) (Cementite)

  (Malleable cast iron)

  880 C

 • 5/25/2018 design.pdf

  10/82

  10

  (Gray cast iron)

  2.5% 4.0% 2%

  (Nodular) (cerium)

  (creep)

  1.3.3

  (Bush)

  1. 2.

  3.

  4.

 • 5/25/2018 design.pdf

  11/82

  11

  5. (martensitic)

  6. 7.

  8.

  9.

  10. ()

  11.

 • 5/25/2018 design.pdf

  12/82

  12

  3.5% 8.5%

  250 ASTM SAE

  2 (bronze)

  (20 % )

  (phosphor bronze) (silicon bronze) (aluminium bronze)(manganese bronze)

  ASTM A Z K M H E rare earth

  500 B 1112 100

 • 5/25/2018 design.pdf

  13/82

  13

  1105C

  (Saturated) (Unsaturated) 2 (Thermosetting) (Thermoplastic)

  (Filler) 2

 • 5/25/2018 design.pdf

  14/82

  14

  2

  2.1 (Stress ) (Strain )2.1.1

  (Stresses) (Strains)

  ()

  A

  F=

  2 (tensilestresses) 2.1(a) (compressive stresses) 2.1 (b)

  (+) (-) (Shear stresses) 2.1 (c)

  3 (Principal stresses) 2 () 0 90 2.1

  2.1

 • 5/25/2018 design.pdf

  15/82

  15

  Residual stresses residual stresses

  Bearing stresses () (projected area)A = LD ( L ) 2.2

  Bering stresses b=LD

  F

  A

  F=

  2.2 Bearing stresses

  Elastic deformation

  plasticdeformation

  Elastic Plastic Elastic PlasticYield point

  plastic deformationElastic Plastic

  Elastic Plastic Yield point

 • 5/25/2018 design.pdf

  16/82

  16

  Stress Strain diagram 2.3

  Stress Strain diagram Elastic Plastic Yield stress, YUltimate stress, uY

  u 2.3

  Stress Strain diagram

  Yield point Yield point 0.1 0.2% offset yield stressyield stress 2.3

  2.3 Stress Strain diagram

  (Mild steel)

  Brinell hardness number (BHN)

  400 Yield stress Ultimate stress

  y 0.6y u 0.6u

  Youngs modulus

  Youngs modulus Modulus of elasticity

  E =

  t

 • 5/25/2018 design.pdf

  17/82

  17

  t elastic ( t

 • 5/25/2018 design.pdf

  18/82

  18

  0.0127 (0.5) (Allowance) 0.0508 (2 )

  y

  (Variableload) (Fatigue)

  (Endurance limit) n y

  n u u

  (Safety factor Design factor) y

  2.2 2.2.1

  (Working stress) (Designstress) 700 MN/m

  2 420 MN/m2

  140 MN/m2

  5140700 ==uN

  3140

  420N y ==

  Nu= .

 • 5/25/2018 design.pdf

  19/82

  19

  Ny=

  1.

  2. 3. 4.

  5.

  2.1

  2.1 Ny Nu Nu

  1.5 2 3 - 4

  3 6

  4 8

  5 7 10 - 15

  5 6

  7 8

  10 12

  15 20

  (Repeated, one direction) (Repeated and reversed)(Dead load)

 • 5/25/2018 design.pdf

  20/82

  20

  2.2.2 2.4 AISI C 1020 30 kN h = 1.5 b

  ) ) )

  0 30 kN

  2.4

  AISI C1020

  2

  y

  2

  u

  331N/mm)(48)(6.89548ksi

  517N/mm)(75)(6.89575ksi

  ===

  ===

  ) 1.3 Ny = 1.5

  2

  td220.70N/mm

  1.5

  331==

  )5.1)(( bb

  F

  bh

  F

  A

  Ft ===

  2b5.1

  1000x3070.220 =

  b = 9.52 mm. h = (1.5)(9.52) = 14.28 mm.

 • 5/25/2018 design.pdf

  21/82

  21

  ) Nu = 3 2

  td mm/N30.1723

  517==

  2

  2tmm/N30.172

  b5.1

  F ==

  172.30 = 30x1000

  1.5b2

  b = 10.77 mm. h = (1.5)(10.77) = 16.16 mm.

  ) Ny = 3 331/3

  2b5.1

  1000x30

  3

  331 =

  b = 13.50 mm. h = (1.5)(13.50) = 20.20 mm.

  ) )

  ) b = 10 mm. h = 14 mm.

  ) (Fatigue)

  2.2.3 (torque)

  GJ

  TL=

  T L J (Polar area moment of inertia)

  J =4

  d32

 • 5/25/2018 design.pdf

  22/82

  22

  J = ( )idd32

  44

  d di

  J

  Tr=

  r

  nT2TWp ==

  pW WT Nm

  red/sn rev/s

  hp =63000

  Tn

  T in lbn rev/min

  (Thin walled tube) R 2.5

  2.5

 • 5/25/2018 design.pdf

  23/82

  23

  = GRt2 2TL3

  =2

  Rt2

  3T

  2.2.4

  1/10 2.6 () ()

  . . 2.6

  F = pLDi p Tangential stress , St

  St = A

  F

  = 2tL

  pLDi

  = 2t

  pDi

 • 5/25/2018 design.pdf

  24/82

  24

  F = pD 2i / 4 A = (D0+ Di) t / 2

  Transverse stress, Stv

  Stv

  =F

  A= p

  2

  iD

  4

  /

  2

  )tD(Di0

  + =

  )tD2(D

  D

  i0

  2

  i

  p

  Transverse Stress tangential stress

  =

  (Effective wall thickness) th N Np

  t =S2

  NpDi

  t =)SD(D2

  NpDi

  i

  0+

  S

 • 5/25/2018 design.pdf

  25/82

  25

  3

  3.1 3.1.1

  (Combined Stress) 3.1 F () () P

  Torque (T) (Torsional Sharing

  Stress )

  3.1

  2

  F P X x T xy

  X = b + t

  X = 3d

  32M

  +

  2d

  4F

  ,

  xy=

  3d

  16T

  X = -b + t

  X = - 3d32M

  +2

  d4F

  , xy= 3d

  16T

 • 5/25/2018 design.pdf

  26/82

  26

  3.2 () F Fa F

  X = b + t , xy= 0

  X = 3d

  32M

  +

  2d

  4F

  X = -b+ t , xy= 0

  X = 3d

  32M

  +

  2d

  4F

  () () 3.2

  3.2 () F Fa F

  X = -

  b - c ,

  xy= 0

  X = - 3d

  32M

  -

  2d

  4F

  X = b- c , xy= 0

  X = 3d

  32M

  -

  2d

  4F

 • 5/25/2018 design.pdf

  27/82

  27

  =

  yx

  xy

  2tan2 1

  3.1.2 (Differentiate) n

  (Principal Stress)

  2

  += + 2xy

  2

  22

  ,yxyx

  21

  1x x 45 - 145

  3.2 3.2.1 Stress Element

  35 P F Stress Element 3.5 3.6T PStress Element

  Stress Element Stress Element

  3.5 3.6

 • 5/25/2018 design.pdf

  28/82

  28

  3.2.2 3

  2 (Mohr s circle)

  1. ()

  2. (x,

  xy) (

  y, -

  xy) ,

  3. 2

  c

  3.74. 2 3.7

  xy

  .......... ...........

  3.7

  123

  max(1)

 • 5/25/2018 design.pdf

  29/82

  29

  2

  21 +

  max = 2

  1

  2

  2

  max =2

  minmax

  12 ()

  1

  2

  max =2

  21

  .......... ...........

  12 1 2

  max = 2 31

  =21

  3.8

  x y 0 3.8

 • 5/25/2018 design.pdf

  30/82

  30

  = + 22

  22, 21

  1

  2

  = + 22

  2max

  3.2.3 Stress Element Mohr s circle

  3.9

  x= 80 MPa

  xy= 50 MPa

  Stress Element

  () () 3.9

  3.9 ()

  1 0 1 = 104 MPa 2 0 2 = -24 MPa

 • 5/25/2018 design.pdf

  31/82

  31

  max 1 C E = 64 MPa ()

  2 C F = -64 MPa ()

  1x 251.8 1 25.9

  1 Mohr 2= 38.2 x = 19.1

  3.10 () ()

  .......... ...........

  () () 3.10 Stress Element

 • 5/25/2018 design.pdf

  32/82

  32

  4(Design for Static Strength)

  4.1 (Failure Theories)4.1.1 (The Maximum Normal Stress Theory )

  (Maximum absolute value)

  (3= 0) N

  1 = -

  N

  y

  21

  >

  2 = -

  N

  y

  12

  >

  x =y

  1 y =y

  2

  x = 1 , y = 2

  4.1 ()

  () () 4.1

 • 5/25/2018 design.pdf

  33/82

  33

  4.1.2 (The Maximum Shear-Stress Theory)

  (Trescas criterion)

  45

  max

  y/ 2

  2

  21 =

  2

  y

  2

  1 =

  2

  y

  2

  2 =

  2

  y

  21 = y

  1 = y

  2 =

  y

  x-y = 1 , x= 1 , y = 1

  x y

  max = y

  1

  =

  2/122

  +

  yy

  y= y/2

 • 5/25/2018 design.pdf

  34/82

  34

  4.1.3 (Octahedral ShearStress Theory) (distortion energy

  theory)

  (plasticity) von Mises

  (Octahedral plane)

  ABC 4.2 (directional cosine) 3/1 oc

  4.2

  oc = [ ] [ ] [ ][ ]2/12

  13

  2

  32

  2

  213

  1 ++ (4.1)

  2

  3

  1 = y (4.1) 2= 3= 0 1= y

  = y3

  2= 471.0 y (4.2)

  oc

  =

  2 y2 = [ ] [ ] [ ]213

  2

  32

  2

  21 ++ (4.3)

 • 5/25/2018 design.pdf

  35/82

  35

  3= 0

  N (4.3) 2

  y= 2

  2

  2112 + (4.4 )

  1 = 22 +

  2 3/2

  4.2

  4.2A B C D E F GH

  ()

  4.2

  y

  = [ ] 2/122 3 +

  1

  =

  2/122

  3

  +

  yy

 • 5/25/2018 design.pdf

  36/82

  36

  y =3

  y= 0.577 y

  2/122

  1

  +

  = yy

  (Maximumprincipal strain theory) (Maximum strain energy theory)

 • 5/25/2018 design.pdf

  37/82

  37

  5

  5.1 5.1.1

  (Fatigue)

  5.1.2 (Discontinuity)

  F

  F

  max (

  0 = F/A) (Stress concentration factor)

  K =0

  max

 • 5/25/2018 design.pdf

  38/82

  38

  5.1

  (Microscopic)

  5.2 5.2.1

  (Fatigue limit) (Reversed stress) 8 mm

  . .

  5.2 . .

  F

  F

 • 5/25/2018 design.pdf

  39/82

  39

  5.2.2 3

  (Reversed bending) 5.2 .

  5.3

  A 5.3 () 8 mm A 50% (Iinfinite life) 1

  5.2.3

  A

 • 5/25/2018 design.pdf

  40/82

  40

  (50%)

  n = 0.5u n = 690 N / mm2 n = 0.4 u n = 0.35 u

  (106 )

  n = 0.45 u n = 0.38 u 275N/mm

  2(5x108)

  n = 0.16 u 345N/mm

  2(5x108)

  5.3 5.3.1 (Surface factor) ka

  5.4

 • 5/25/2018 design.pdf

  41/82

  41

  5.4 (Surface factor) ka

  5.3.2 (Size factor) kb

  8 mm

  kb = 1.00 d < 8 mm

  kb = 0.85 8 < d < 50 mm

  kb

  = 0.75 d > 50 m

  (hb)0.808d= h

  b

  kb

  = (d/7.62)-0.1133

 • 5/25/2018 design.pdf

  42/82

  42

  5.3.3 (Load factor) kc

  kc

  = 1.00

  kc

  = 0.80

  kc = 0.60

  5.3.4 (Temperature factor) kd

  kd =1 {t350 c}

  kd =0.5 {350

 • 5/25/2018 design.pdf

  43/82

  43

  q = 0 Kf= 1

  q = 1 Kf= Kt

  Kf= Kt () K

  f= K

  t

  Kf

  4.5 q

  5.4 5.4.1

  (Soderbergs Criterion) ()

  () ()

 • 5/25/2018 design.pdf

  44/82

  44

  ()5.6

  (Sinusoidal) 5.6 () () 5.6 () 5.6 ()

  R =

  max

  min

  min max R = 0 5.6 ()R = -1 5.6 ()

  5.4.2 (Soderbergs Criterion)

  a =2

  min-max (Stress amplitude)

  m =2

  minmax + (Mean stress)

  am

  a = A

  aF

  IC

  aM

  AFa

  a = J

  ra

  T

 • 5/25/2018 design.pdf

  45/82

  45

  m=A

  mF

  I

  Cm

  M

  A

  mF

  m =J

  rm

  T

  Fa, M

  a, T

  a, F

  m, M

  mT

  m

  Fa =2

  Fmin-Fmax

  Ma =2

  Mmin-Mmax

  Ta =

  2

  Tmin-Tmax

  .......... ...........

  Fm =

  2

  FminFmax +

  Mm

  =2

  MminMmax +

  Tm =2

  TminTmax +

  AB

  am AB AB N GE

  4.7 GE DEF ABC

  AC

  DF=

  BC

  EF

 • 5/25/2018 design.pdf

  46/82

  46

  n

  a

  =

  y

  m-/N

  y

  N

  1=

  y

  m

  +

  n

  a

  (Proof stress) (Goodman) B 4.7

  N

  1=

  u

  m

  +

  n

  a

  Kf

  a

  m

  N1 =

  y

  m

  +

  n

  af

  K

  N

  1=

  u

  m

  +

  n

  afK

  (Gerber)

  N

  1=

  y

  m

  +

  n

  afsK

  Kfs

  1)-q(K1Ktsfs

  +=

 • 5/25/2018 design.pdf

  47/82

  47

  6

  6.1 6.1.1

  (Shaft) (Axle)

  (Spindle) (Head stock spindle)(Stub Shaft) (Head Shaft)

  (Line Shaft) (Power transmission shaft) (MainShaft)

  (Flexible Shaft) (Cable) (Wire rope)

  (Rigidity) (Deflection) (Criticalspeed) (Ball bearing)

  (Misalignment)

 • 5/25/2018 design.pdf

  48/82

  48

  6.1.2 (mild steel)

  AISI

  1347 3140 4150 4340 90 mm.

  (Nominal size) ISO/R 775-1969 6.1

  6.1 ISO/P 775-1969

  mm.6

  7

  8

  9

  10

  12

  14

  18

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  55

  60

  65

  70

  75

  80

  85

  90

  95

  100

  110

  120

  130

  140

  150

  160

  170

  180

  190

  200

  220

  240

  260

  280

  300

  320

  340

  360

  380

  6.1.3 ASME

  (Cam shaft )

  0.3 1 m.

  1 20

 • 5/25/2018 design.pdf

  49/82

  49

  0.5

  (Clearance) (Contact ratio)

  0.08 mm./m.

  (Spur gear) 0.125 mm. 0.286

  (Bevel gear)

  0.075 mm.

  (Double integration) (Moment area)

  ASME

  ..2497 (ASME) ASME (Static design method) 6.1

  di

  d

 • 5/25/2018 design.pdf

  50/82

  50

  6.1

  )(

  422

  i

  add

  F

  =

  )(

  3244

  i

  bdd

  Md

  I

  Mc

  ==

  )(16

  44

  i

  xydd

  TdJTr

  ==

  (buckling)

  )(

  422

  i

  add

  F

  =

  ASME (Fatigue factor)

  Cm = C

  t=

  6.2

  Cm Ct : :

  1.0

  1.5-2.0

  1.5

  1.5-2.0

  2.0-3.0

  1.0

  1.5-2.0

  1.0

  1.0-1.5

  1.5-3.0

 • 5/25/2018 design.pdf

  51/82

  51

  ba +=

  /ddK i= F

  K = di/d = 0

  ASME

  1= F

  ( ))/0044.011

  kL= 115

  k

  L 6.1

  ( )

  nE

  kLy

  2

  2/

  = 115>

  k

  L 6.2

  n = 1.00 SS

  n = 2.25 CC

  xy2

  2

  max2

  +

  =

  ( ) ( )

  22

  24

  3

  8

  1

  1

  16

  +

  ++= MC

  KFd(TC

  )K(d mt

  ( ) ( )224

  3

  1

  16MCTC

  )K(d mt +

  =

  ( ) ( )22316

  MCTC

  d mt +=

 • 5/25/2018 design.pdf

  52/82

  52

  n = 1.60 (partially restrained)L = 6.1 (Straight line formula)

  6.2 ASME

  d = 55 N/mm2

  d = 41 N/mm2

  7.3 d = 0.3y d = 0.18y 6.3

  75 % 6.3

  6.2 6.2.1

  (Pulley) (Friction Wheel) (Gear)

  6.2

  (y)

 • 5/25/2018 design.pdf

  53/82

  53

  EI

  FLy

  48

  3

  max= EI

  FLy

  3

  3

  max =

  y mm.

  E = 200 kN /mm2 I = 80 x103mm4 6.3

  6.3

  EI

  FLy

  48

  3

  max=

  )1080)(10200(48

  600)10(1033

  33

  maxxx

  xy =

  81.2max=y mm.

  6.2.2

  . .

  (Critical speed) nc

 • 5/25/2018 design.pdf

  54/82

  54

  6.4

  6.4 W1 W2 W3 y1y2 y3

  ++

  ++=

  2

  33

  2

  22

  2

  11

  332211945yWyWyW

  yWyWyWnc

  m

  =

  2

  945Wy

  Wync

  m W Ny mmn

  c rpm

  () 25 %

 • 5/25/2018 design.pdf

  55/82

  55

  6.2 6.2.1 6 6 1. 6.5 (A)2. 6.1 (B)3. 6.5 (C)4. (Bearing Crushing)6.5(D)5. 6.5 (E)6. 6.5 (F)

  6.5 6

  6

  6.2.2

  ()

  =

  6.4

 • 5/25/2018 design.pdf

  56/82

  56

  (t)

  t =

  td2

  pD

  6.5

  p D

  td

  6.3

  6.3

  50-60 60-75

  65-80 55-65 65-80 80-88 90-95

  6.2.3

  ASMEBoiler Code

  1. ASME Boiler Code 6.4

 • 5/25/2018 design.pdf

  57/82

  57

  6.4

  (D) (mm)

  (t) (mm)

  900925-1350

  1375-1800

  1800

  6.00

  7.90

  9.40

  12.50

  6.4 6.4

  6.4 t 6.4 BS DD5 ( mm)

  6 8 10 12 15 18 20 22 25 28

  30 32 35 38 40 45 50 55 60

  ut = 380 N/mm2

  uc = 655 N/mm2

  u = 300 N/mm2

  5

 • 5/25/2018 design.pdf

  58/82

  58

  6.5 (mm) (mm)

  600-1800

  900-2100

  1500-2700

  5-12

  8-25

  9-23

  d = 6.6 t 6.6

  t mm

  (Solid plate) 6.3

  () 6.5() 6.3() (6.5)

  6.4 () (6.6)()

  ()

 • 5/25/2018 design.pdf

  59/82

  59

  6.3

  6.3.1

  mm mm x

  16mm () M16

  20mm 2 mm M20x2

  M30-LH (LH = Left Hand )

  ISO/R 261-1969 (E)

  1. 1 2

  2.

 • 5/25/2018 design.pdf

  60/82

  60

  P

  () () (.) 1 2 1.00 0.25 0.838 0.693 0.729 0.456

  1.20 0.25 1.038 0.893 0.929 0.730

  1.60 0.35 1.373 1.170 1.221 1.270

  2.00 0.40 1.740 1.509 1.567 2.070

  2.50 0.45 2.208 1.948 2.013 3.390

  3.00 0.50 2.675 2.387 2.459 5.030

  3.50 0.60 3.110 2.764 2.850 6.780

  4.00 0.70 3.545 3.141 3.242 8.780

  4.50 0.75 4.013 3.580 3.688 11.300

  5.00 0.80 4.480 4.019 4.134 14.200

  6.00 1.00 5.350 4.773 4.917 20.1008.00 1.25 7.183 6.466 6.647 36.600

  (9) 1.25 8.188 7.466 7.647 48.100

  10.00 1.50 9.026 8.160 8.376 58.000

  (11) 1.50 10.026 9.160 9.376 72.300

  12.00 1.75 10.863 9.830 10.106 84.300

  14.00 2.00 12.701 11.546 11.835 115.000

  16.00 2.00 14.701 13.546 13.835 157.000

  18.00 2.50 16.376 14.933 15.294 192.000

  20.00 2.50 18.376 16.933 17.294 245.000

  22.00 2.50 20.376 18.933 19.294 303.000

  24.00 3.00 22.051 20.319 20.752 353.000

  27.00 3.00 25.051 23.319 23.752 459.000

  30.00 3.50 27.727 25.706 26.211 561.000

  33.00 3.50 30.727 28.706 29.211 694.000

  36.00 4.00 33.402 31.093 31.670 817.000

  39.00 4.00 36.402 34.093 34.670 976.000

  42.00 4.50 39.077 36.479 37.129 1120.000

  45.00 4.50 42.077 39.479 40.129 1300.000

  48.00 5.00 44.752 41.866 42.587 1470.000

  52.00 5.00 48.752 45.866 46.587 1760.000

  56.00 5.50 52.428 49.252 50.046 2030.000

  60.00 5.50 56.428 53.252 54.046 2360.000

  64.00 6.00 60.103 56.639 57.050 2680.000

  68.00 6.00 64.103 60.639 61.505 3060.000

  6.6

  6.3.2

  1. (Bolt and nut)2. (Cap Screw)

 • 5/25/2018 design.pdf

  61/82

  61

  3. (Stud bolt)4. (Machine screw)5. (Set Screw)

  1.

  . . .

  . . 6.6

  2. 6.6 ()

 • 5/25/2018 design.pdf

  62/82

  62

  3. 6.6 ()

  .

  .

  .

  4. 6.6 ()

  5. 6.6 () d D d = 0.125D + 8 mm

  6.3.3

  1. 2. 3. 4.

  5.

 • 5/25/2018 design.pdf

  63/82

  63

  6.4 6.4.1

  1.

  2.

  1.

  ISO/R 773 6.8 (hub) (Feather key)

  A B C

  6.8

  6.8

  2.

 • 5/25/2018 design.pdf

  64/82

  64

  2 ISO2491 1:10 ISO 2492

  3. (Saddle key) 6.9 () 6.9 ()

  . .4. (Woodruff key )

  6.10 (A)

  b ISO 3912 6.10 (B) h2 = 0.8 h1 75 mm.

  5. (Tangential key ) 6.11 ISO 3117 2 2 180

  6.9

  6.10

 • 5/25/2018 design.pdf

  65/82

  65

  6.11

  6. (spline) 6.12

  ISO /R 14

  6.12

  7. (Overload ) (shear pin)

  6.4.2

  2 1.

  2.

 • 5/25/2018 design.pdf

  66/82

  66

  (Torsional stiffness)

  6.13 ()

  . .

  6.13

  . .

  6.14

  6.14 F F F F

  242

  FdhdFT

  +=

 • 5/25/2018 design.pdf

  67/82

  67

  , 6.7

  T F d b l

  , 6.8

  h

  cd 6.7 6.8

  1/2 = 0.5y

  b = h

  22

  dblFdT

  ==

  ldb

  T

  A

  F

  ..

  2==

  lhd

  T

  A

  Fc

  ..

  4==

  42

  dhlFdT c

  ==

  42dhldbl c =

  162

  3 ddblT ==

  b

  dl

  8

  2=

 • 5/25/2018 design.pdf

  68/82

  68

  d/4

  1.57

  (6.1 ) (6.2)

  6.7 6.7 2180

  (6.1)(6.2)

  6.7

  (6.8) (6.1) (6.9)

  (Effective length) le

  6.9

  le

  ddl 57.12

  ==

  6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50 56 63 70 80 90 100

  110 125 140 160 180 200 220 250 280 320 360 400

  lhd

  Tcd

  ..

  4=

  cd

  ehd

  Tl

  ..

  4=

 • 5/25/2018 design.pdf

  69/82

  69

  cd

  (6.9) 25 %

  6.4.3

  75 %

  l dm = (D+d)/2h = (D-d)/2

  NyNy = 1.5 Ny = 2.5 Ny = 4.5

  600 N/mm2ISO

  600 N/mm2

  cd

  m

  czlhd

  T =

  75.0.

  2

  cdm zhd

  Tl

  75.0

  2

  y

  y

  cdN

  =

 • 5/25/2018 design.pdf

  70/82

  70

  38 mm 70 mm 600 N/mm2

  320 N/mm2

  900 Nm 38 mm ISO/R 774-A10 x 8

  3.5

  cd = 320/3.5 = 91.43 N/mm2

  2 70 mm ISO/R 774-A10x8x70 2

  6.4.5 (Pins)

  1.

  ISO 2338

  6.8

  6.15

  cd

  ehd

  Tl

  ..

  4=

  43.91838

  10009004

  xx

  xxle = 52.129= mm

 • 5/25/2018 design.pdf

  71/82

  71

  2. 1:506.16 ISO 2339 A B

  6.16

  6.8 ISO 2338

  d

  l

  d

  l

  0.6

  0.8

  1.0

  1.2

  1.5

  2.0

  2.5

  3.0

  4.0

  5.0

  2-6

  2-8

  4-10

  4-12

  4-16

  6-25

  6-25

  8-30

  8-45

  10-50

  6.0

  8.0

  10.0

  12.0

  16.0

  20.0

  25.0

  30.0

  40.0

  50.0

  12-60

  14-80

  20-100

  25-150

  30-180

  40506080100

  3. (Clevis) 6.17 (Split pin) ISO 2340

 • 5/25/2018 design.pdf

  72/82

  72

  6.17

  4. 6.18 ISO 2341

  6.18

  5. 6.19 6.8

  6.19

 • 5/25/2018 design.pdf

  73/82

  73

  I

  Mc3d

  M32

  A3

  V4=

  2d d3

  F8

  =

  A

  Fcd =

  6.2.2 (cotter) ( socket) 6.20

  6.20

  cd td = =

  CD

  V = F/2 A

  A A= dl

  A=2d

  s

  A

 • 5/25/2018 design.pdf

  74/82

  74

  s

  2

  1

  dd

  T4

  A

  F

  ==

  sdD

  T2

  +

  N

  y = 2.0

  Ny = 2.5 N

  y = 3.5

  6.21

  6.21 F

  1=T/d

  s

  25 %

  F 6.21

  F =

 • 5/25/2018 design.pdf

  75/82

  75

  F

  6.5 6.5.1

  (Outer ring) (Innerring ) (Rolling element ) (Case) Rolling friction 25-50 %

  2 1. Ball bearing

  2. Rolling bearing

  (Cylinder)

  1. (Cylindrical roller bearing)

  2. (Needle roller bearing)

  3. (Taper roller bearing)

  4. (Barrel roller bearing)

  5. (Spherical roller bearing)

  6. (Cylindrical roller thrust bearing)

  7. (Spherical roller thrust bearing)

 • 5/25/2018 design.pdf

  76/82

  76

  6.22

  6.5.2

  (Diameter series) 8 9 0 12 3 4 8 4

  (Width series ) 8 0 1 2 3 4 5 6 8 6 51309 5 13 d = 9 x 5 = 45 .

  NU308 NU 03 d = 8 x 5 = 45 .

  6.5.3

  ) 90 % B-10 (B-10 life) 3 50 %

  Plain ball bearing 90 % Survival rpm x 60 x 106 106 90 % Survival 106/(rpm x 60)

  ) Ball ) Cylinder ) Taper ) Needle ) Spherical ) Barrel

 • 5/25/2018 design.pdf

  77/82

  77

  1

  2

  2

  1

  H

  H

  n

  n=

  n rpmH

  1

  2

  2

  1

  B

  B

  F

  F

  k

  k

  =

  F B k 3 -4 (k=3 ball bearing ,k=3.3 roller bearing

  needle bearing )(B) (H)

  B = H x rpm x 60

  6.6

  -

  -

  -

  -

  6.6.1

  0.5%

 • 5/25/2018 design.pdf

  78/82

  78

  (helical spring) 12 mm

  (wound cold) (wound hot)

  (stress relieved) 260C 15 60

  6.6.2

  u x

  A

  d =

  n y

  B

  d =

  u N/mm2

  n N/mm2

  d mm

  y = 0.60u

  y = 0.47u

  6.6.3 F 6.23 ()

  Do Di D d

 • 5/25/2018 design.pdf

  79/82

  79

  6.23

  F T 6.23 ()

  Tr F

  J A= +

  2

  FDT=

  4( / 32)

  / 2

  J d

  r d

  =

  3

  16

  d=

  2

  4

  dA

  =

  3 2

  8 4FD F

  d d

  = +

  C = D/d (Spring index)

  3

  8s

  FDK

  d

  =

 • 5/25/2018 design.pdf

  80/82

  80

  KS = 1 +0.5

  C

  KS (Shear stress correction factor) F/A

  Tr/J (Curvature correction factor) KC

  K = KCK

  S

  4 1 0.615

  4 4

  C

  C C

  = +

  K (Wahls factor)

  =3

  8FDK

  d

  =2

  8FCK

  d

  6.7 6.7.1

  4(Flat belt) (Round belt) (V belt) (Timing belt)

  6.7.2 (Open belt) (Close belt)

  6.24 (a)

 • 5/25/2018 design.pdf

  81/82

  81

  6.24 (a) (b)

  6.24 (a)

  C2

  dDsin2 1d

  =

  C2

  dDsin2 1D

  +=

  D = d = C = =

  2

 • 5/25/2018 design.pdf

  82/82

  82

  [ ] )dD(2

  1)dD(C4L dD

  2/122 ++=

  6.24 (b) 2

  C2

  dDsin2 1

  +=

  [ ] +++= )dD(2

  1)dD(C4L

  2/122