การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

24
กกกกกกกกก กกก กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก กกกกก กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก(Design) กกกกกก กก กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Exterior design) กกกกกกกกกกกก

description

ข้อมูลการตัดสินใจของการตกแต่งร้านค้า

Transcript of การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

Page 1: การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

การออกแบบ และ ตกแต�งร านค้ า

            

        ในมุ�มุมุองของการออกแบบและ ตกแต�ง

ร านค้ า ที่��ดี� น��นจำ�า เป็�นต องมุ�ดี� ไซน!(Design)

ดี�ไซน! ในที่��น��หมุายถึ%ง ที่�กอย�างที่��ล&กค้ าร�บร& สั�มุผั�สั

ไดี ว่�าร านค้ าเป็�นอย�างไรที่��งจำากสัภาพภายนอกร าน

ค้ า (Exterior design) และสัภาพภายในร านค้ า

(Interior design)

สภาพภายนอกร้านค้า (Exterior design)

Page 2: การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

             สั�าหร�บสัภาพภายนอกร านค้ าน��น สั,�งที่��

ผั& ค้ าป็ล�กจำะต องให ค้ว่ามุสันใจำ ของร านค้ าป็ล�กก-

ค้.อ การที่��ผั& บร,โภค้จำะเข าร านใดีก-ตามุ ก-จำะพ,จำารณา

ถึ%งสัภาพภายนอกของร านค้ าป็ล�กเป็�นป็ระการ

แรกก�อน ผั& ค้ าป็ล�กจำ%งต องเข าใจำพฤต,กรรมุดี�ง

กล�าว่ของผั& บร,โภค้ เพ.�อจำะป็ร�บสัภาพภายนอกของ

ร านให เข าก�บค้ว่ามุต องการของผั& บร,โภค้ ซ%�งน��น

หมุายค้ว่ามุว่�าผั& ค้ าป็ล�กจำะสัามุารถึดี%งดี&ดีล&กค้ าไดี

มุาก สัภาพภายนอกของร านค้ าป็ล�กที่��ต อง

พ,จำารณาป็ระกอบดี ว่ย ป็2ายหน าร าน (signing)

ที่างเข าร าน (entrance) หน าต� าง โชว่!หร.อ

กระจำกหน าร าน (display window) และภาพ

Page 3: การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

รว่มุ ที่��งหมุดีของร าน (overall appearance)

           1. ป้�ายหนาร้าน สั�าหร�บป็2ายหน าร าน

ข อ ง ร า น ค้ า ป็ ล� ก แ ต� ล ะ แ ห� ง จำ ะ บ� ง บ อ ก ถึ� ง

เอกลั�กษณ์�ของร้านค้าป้ลั�ก น��นๆ โดียที่��ว่ไป็ป็2าย

หน าร านจำะป็ระกอบดี ว่ยช.�อร าน และเค้ร.�องหมุาย

สั�ญล�กษณ! (logo) ของร าน เช�น ร านแฮมุเบอเก

อร!แมุค้โดีน�ลดี! จำะมุ�สั�ญล�กษณ! ร&ป็โค้ งค้ล ายร� งสั�

ที่องและต�ว่การ!ต&นรอดีเจำอร!อย&�หน าร าน หร.อร าน

ค้ าไก�ที่อดีเค้นต�8กก�� ก-จำะมุ�ช.�อ KFC พร อมุ แถึบสั�

ขาว่-แดีง พร อมุดี ว่ยห��นร&ป็ผั& พ�นย.นอย&�หน าร าน

หร.อถึ าเห-นร านค้ าที่��มุ�แถึบสั�แดีง-เข�ยว่-สั มุ พร อมุ

ก�บช.�อ 7-ELEVEN ก-เป็�นที่��แน�ใจำไดี ว่�าร านค้.อ ร าน

Page 4: การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

เซเว่�นอ�เลฟเว่�น ป็2ายหน าร านจำ%งเป็�นสั,�งที่��สัะที่ อน

ถึ%งเอกล�กษณ!ของร านค้ าป็ล�กแต�ละร าน

            - การต��งช.�อร านค้ า ก-เป็�นสั,�งหน%�งที่��ผั& ค้ า

ป็ล�กไมุ�ค้ว่รจำะละเลย เพราะการต��งช.�อร านเป็�นอ�ก

ป็:จำจำ�ยหน%�งที่��จำะสะท้อนถึ�งตำ�าแหน!งของร้านค้า

(positioning) ล&กค้ ากล��มุเป็2าหมุายและป็ระเภที่

ของบร,การ หากจำะเป็;ดีร านเบเกอร��ที่��มุ�ค้�ณภาพ

รองร�บล&กค้ าระดี�บสั&งก-ไมุ�ค้ว่รต��งช.�ออาที่, สัมุ“

ค้ว่รเบเกอร�� ค้ว่รจำะ เป็�นช.�อที่��ที่�นสัมุ�ยและเป็�น”

ภาษาต�างป็ระเที่ศที่างย�โรป็จำะเหมุาะกว่�า หร.อหาก

เป็�นร านค้ าของเก�าโบราณก-ไมุ�ค้ว่รที่�าป็2ายช.�อร าน

และเค้ร.�องหมุาย สั�ญล�กษณ!หร.อโลโก ให ดี&ที่�นสัมุ�ย

Page 5: การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

แต�หากเป็�นร านขายเสั.�อผั าเดี-กก-ค้ว่รที่�าให ดี&สัดีใสั

ใช ช.�อที่��ดี&แล ว่จำ�=มุจำ,>มุน�าร�ก เป็�นต น การใช สัถึานที่��

หร.อช.�อถึนนมุาต��งเป็�นช.�อร านก-เป็�นสั,�งที่��ไมุ�ค้ว่รที่�า

เช�น ร านสั�ลมุสัโตร! เพราะหากร านค้ า มุ�ค้ว่ามุ

จำ�าเป็�นต องขยายสัาขาไป็ย�งที่��อ.� น ก-จำะที่�า ให เก,ดี

ค้ว่ามุสั�บสันแก�ล&กค้ าไดี เช�น ร านสั�ลมุ สัาขาป็;� น

เกล า

             2. ท้างเขาร้านค้า หน าร านมุ�กจำะเป็�น

หน าตาของร านและ เป็�นฝ่@ายขายของร าน ฉะน��น

จำ�าเป็�นอย�างย,�งที่��จำะต องให ค้ว่ามุสันใจำเก��ยว่ก�บหน า

ร านมุากเป็�นพ,เศษ เพราะการตกแต�งภายนอกก-จำะ

ดี%งดี&ดีใจำผั& พบเห-นโดียการแสัดีงออกถึ%งล�กษณะ

Page 6: การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

เฉพาะ ก,จำการ ล�กษณะของก,จำกรรมุภายในร าน

ดี ว่ย ป็ระต&ที่างเข าร านร านค้ าค้ว่รจำะกว่ างพอที่��ผั&

บร,โภค้จำะเดี,นผั�านไป็มุาไดี อย�าง สัะดีว่ก ป็ระดี&ที่าง

เข าร านถึ าเป็�นไป็ไดี สั�าหร�บร านค้ าขนาดีย�อมุค้ว่รมุ�

ที่างเดี�ยว่ ที่��งน��เพ.�อค้ว่ามุสัะดีว่กในการค้ว่บค้�มุการ

สั&ญหาย หากร านค้ าป็ล�กบางแห�งต��งอย&�ห�ว่มุ�มุ

ถึนน หร.อหน าป็ากซอยซ%�งสัามุารถึเป็;ดีป็ระต&เข าไดี

ที่��ง 2 ดี าน ให พ,จำารณาดี านที่��มุ�ผั& ค้นสั�ญจำรไป็มุา

มุ า ก ที่�� สั� ดี เ ป็� น ป็ ร ะ ต& ที่ า ง เ ข า ห ล� ก ( main

entrance ) การที่�� จำ ะ เป็;ดีป็ระต&ที่��งสัองดี าน

นอกจำากจำะค้ว่บค้�มุดี&แลยากแล ว่ ย�งที่�า ให เก,ดี

ค้ว่ามุล�าบากในการว่างผั�งร านเพ.�อให การสั�ญจำร

Page 7: การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

ภายในร านค้ า ( traffic pattern ) เป็�นไป็ตามุที่��

ต องการ ต�าแหน�งที่��ต� �งแค้ชเช�ยร!เพ.�อเก-บเง,นหร.อ

ค้,ดีเง,นล&กค้ า ค้ว่รต��งอย&�บร,เว่ณที่��สัามุารถึมุอง

ป็ระต&เข าออกไดี ช�ดีเจำน ไมุ�มุ�สั,�งใดีมุาบดีบงที่�ศน!

ว่,สั�ยของแค้ชเช�ยร! สั�าหร�บห างสัรรพสั,นค้ าขนาดี

ใหญ�หร.อซ�ป็เป็อร!มุาร!เก-ต สัามุารถึก�าหนดีที่างเข า

ออกหลายดี าน หร.อก�าหนดีที่างเข าดี านหน%�งออก

ดี านหน%�ง ที่��งน��เพราะห างขนาดีใหญ�สัามุารถึจำ าง

พน�กงานจำ�านว่นมุาช�ว่ยดี&แลไดี และช�ว่ยให การ

สั�ญจำรภายในร านค้ าแก�ผั& บร,โภค้สัะดีว่กข%�น

              3. หนาตำ!างโชว์� การใช หน าต�างเป็�นที่��

โชว่!สั,นค้ าเป็�นที่��น,ยมุก�นในย�ค้ป็:จำจำ�บ�น ซ%�งถึ.อว่�าเป็�น

Page 8: การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

ดีว่งตาของร านค้ า จำากการว่,จำ�ยพฤต,กรรมุผั&

บร,โภค้พบว่�าร อยละ 32 ของผั& หญ,งจำะให ค้ว่ามุ

สันใจำมุองหน าต�างร านค้ า สั�ว่นอ�กร อยละ 40 จำะ

เดี,นเข าไป็ดี&ใกล ๆ เลยที่�เดี�ยว่ ฉะน��นล�กษณะของ

การจำ�ดีแสัดีงสั,นค้ าและชน,ดีของสั,นค้ าที่��น�ามุา

แสัดีงจำะมุ�ผัลที่�าให ค้น เข าร านหร.อไมุ�เข าร านไดี

ร านค้ าแต�ละป็ระเภที่จำ%งมุ�การจำ�ดีหน าต�างโชว่!ใน

ล�กษณะต�างๆตามุค้ว่ามุเหมุาะสัมุ

การออกแบบ และ ตกแต�งร านค้ า (ตอนที่��2)

Page 9: การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

          

     ใ น ต อ น ที่�� แ ล ว่ พ& ดี ถึ% ง มุ� มุ มุ อ ง ข อ ง ก า ร

ออกแบบและ ตกแต�งร านค้ า จำากสัภาพภายนอก

ร านค้ า (Exterior design) ไป็แล ว่ เหล.ออ�กสั,�ง

ที่��เราต องค้�าน%งถึ%งเป็�นอย�างย,�ง น��นก-ค้.อ   สัภาพ

ภายในร านค้ า (Interior design)

 

Page 10: การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

           การ้ ตำกแตำ!งภายใน ( interior

design )

           ดี�งที่��กล�าว่ ก�นว่�า ค้ว่ามุป็ระที่�บใจำแรกพบ

เ ป็� น สั,� ง สั�า ค้� ญ ใ น ธุ� ร ก, จำ ค้ า ป็ ล� ก “ first

impression is very important in

retailing”  “การสัร างค้ว่ามุป็ระที่�บใจำแรกเห-น

เป็�นห�ว่ใจำสั�าค้�ญในการเช.� อเช,ญล&กค้ าเข าร าน”

หล�ง จำากที่��ไดี พ,จำารณาการตกแต�งภายนอกร าน

แล ว่ สัภาพภายในก-เป็�นสั,�งที่��เราไมุ�ค้ว่รละเลยเช�น

ก�น สัภาพภายใน ณ ที่��น�� เราจำะพ,จำารณาในเร.�อง

ของบรรยากาศภายในร าน อ�ณหภ&มุ, แสังสัว่�าง

และการว่างผั�งภายในร าน

           1. บ ร้ ร้ ย า ก า ศ ภ า ย ใ น ร้ า น

Page 11: การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

( atmosphere ) จำ�ดีไดี ว่�าเป็�นสั,�งสั�า ค้�ญที่��

สั�ดีที่��จำะดี%งดี&ดีล&กค้ าให สันใจำในสั,นค้ าภายในร าน

หล�งจำากที่��เดี,นผั�านเข าป็ระต&แล ว่ สั,นค้ าที่��ว่างถึ�ดี

จำากที่างเข าค้ว่รจำะต องเป็�นเดี,นผั�านเข าป็ระต&แล ว่

สั,นค้ าที่��ว่างถึ�ดีจำากที่างเข าค้ว่รจำะต องเป็�นสั,นค้ าที่��

สัะที่ อนถึ%งธุ�รก,จำที่��ดี�าเน,น อย&�โดียอาศ�ยสั.�อสั�มุผั�สั

ที่��ง 5 ค้.อการไดี ย,น การไดี เห-น การไดี ล,�มุรสั และ

การไดี สั�มุผั�สัเป็�นสั.�อกระต� นให สันใจำ ต�ว่อย�างเช�น

ร านสัรรพาหาร หร.อซ�ป็เป็อร!มุาร!เก-ต เรามุ�กจำะพบ

ว่�าสั,นค้ าที่��ว่างถึ�ดีจำากที่างเข าสั�ว่นใหญ�จำะเป็�นผั�ก

และผัลไมุ เพราะผั�กและผัลไมุ เป็�นสั�ญล�กษณ!ที่��

สัะที่ อนถึ%งค้ว่ามุเข�ยว่สัดีของสั,นค้ าซ%�งจำ�าหน�าย อย&�

Page 12: การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

ร านเบเกอร��หลายแห�งจำะอาศ�ยกล,�นหอมุจำากการ

ที่�าและป็ร�งแต�งเบเกอร��และขนมุป็:ง เพ.� อสัร าง

ค้ว่ามุป็ระที่�บใจำและกระต� นค้ว่ามุสันใจำของล&กค้ า

ร านขายเค้ร.�องเสั�ยงก-จำะอาศ�ยเสั�ยงเพลงที่��เป็;ดีดี�ง

กระห%�มุเป็�นสั,�งกระต� น ร านขายหน�งสั.อก-มุ�กจำะเอา

หน�งสั.อแมุกกาซ�นมุางว่างดี านนอกสั�ว่นหน%�งให

ล&กค้ ามุ� โอกาสัเป็;ดีสั�มุผั�สัดี& เหล�าน��เป็�นต น

            2. อ'ณ์หภ(มิ*ภายในร้าน ก-เป็�นอ�กสั,�งที่��

ต องค้�าน%งถึ%ง บรรยากาศภายในร านไมุ�ค้ว่รจำะร อน

เก,นไป็หร.อเย-นเก,นไป็ อ�ณหภ&มุ,ที่��พอเหมุาะก-เป็�น

อ�กป็:จำจำ�ยหน%�งซ%�งช�ว่ยเสัร,มุสัร างบรรยากาศในร าน

ให ดี�ข%�น

Page 13: การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

            3. แสง สว์!างภายในร้าน ก-เป็�นป็:จำจำ�ย

ต�อมุาที่��มุ�ผัลต�อบรรยากาศภายในร าน โดียที่��ว่ไป็

แล ว่เพดีานภายในร านไมุ�ค้ว่รจำะสั&งเก,น 3.00

เมุตร ซ%�งเป็�นค้ว่ามุสั&งที่��พอเหมุาะ สั�าหร�บป็ระเที่ศ

เรา ถึ าเพดีานสั&งเก,นไป็ในขณะที่��ร านมุ�ขนาดีไมุ�

ใหญ�น�ก ก-จำะที่�าให ล&กค้ าที่��เข าร านมุ�ค้ว่ามุร& สั%กว่�า

ร านโล�ง มุ�สั,นค้ าไมุ�มุาก ขณะเดี�ยว่ก�นก-ต องเป็ล.อง

ไฟเพ,�มุข%�น เพ.�อให ไดี แสังสัว่�างเที่�าเดี,มุ แต�ถึ าร าน

เต��ยจำะที่�าให ล&กค้ ามุ�ค้ว่ามุร& สั%กว่�าอ%ดีอ�ดี แสังสัว่�าง

ในร านค้ว่รให เหมุาะสัมุก�บธุ�รก,จำแต�ละป็ระเภที่ ถึ า

เป็�นร านขายโที่รที่�ศน! แสังสัว่�างในร านถึ ามุากไป็ก-

Page 14: การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

จำะไป็ลดีค้ว่ามุช�ดีเจำนของจำอภาพไดี ถึ าเป็�นร าน

ขายหน�งสั.อก-ค้ว่รให มุ�แสังมุากพอสั�าหร�บล&กค้ าที่��

จำะมุองเห-นหร.อไดี อ�านหน�งสั.อที่��สันใจำไดี

             4. ส�ท้�+ใชในร้าน ก-ค้ว่รให สัอดีค้ล อง

ก�บบ�ค้ล,กของร านค้ าป็ล�กแต�ละป็ระเภที่ สั�แดีงอาจำ

ให ค้ว่ามุร& สั%กถึ%งค้ว่ามุต.�นเต นและเร าใจำ ซ%�งอาจำจำะ

เหมุาะก�บภ�ตตาค้าร ไนที่!ค้ล�บหร.อดี,สัโก เธุค้ ถึ า

เป็-นร านเบเกอร��หร.อร านจำ�าหน�ายอาหาร สั�ขาว่เป็�น

สั�ที่��เหมุาะสัมุเพราะให ค้ว่ามุร& สั%กถึ%งค้ว่ามุสัะอาดี สั�

เหล.องสัดีจำะเหมุาะก�บร านขายของเดี-กเล�น หร.อ

ร านขายสั,นค้ าว่�ยร� �น เพราะสั�เหล.องเป็�นสั�ที่��สัดีใสั

หากเป็�นร านเสั.�อผั าแฟช��นสั�าหร�บล&กค้ าระดี�บสั&ง สั�

Page 15: การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

ฟ2า เข�ยว่ จำ%งเป็�นสั�ที่��เหมุาะสัมุเพราะ ดี&สับายตาไมุ�

หว่.อหว่า พ.�นที่��ร านจำะป็&กระเบ.�องหร.อป็&พรมุข%�นอย&�

ก�บธุ�รก,จำของร าน เช�นก�น ถึ าเป็�นธุ�รก,จำที่��เน นกล��มุ

ล&กค้ าระดี�บบน การป็&พรมุภายในร าน ก-เป็�นการ

สัร างภาพล�กษณ!ของร านค้ าให ดี&เหมุาะสัมุ แต�ถึ า

เป็�นร าค้ าป็ล�กที่��ว่ไป็ การใช กระเบ.�องเซรามุ,ค้ดี&จำะ

เหมุาะสัมุกว่�ากระเบ.�องยาง เพราะที่นที่านกว่�า แต�

ถึ า เป็�นห างสัรรพสั,นค้ าหร.อซ�ป็เป็อร!มุาเก-ต

กระ เบ.� องยางจำะสัามุารถึเป็ล�� ยนแป็ลงและ

ซ�อมุแซมุง�ายกว่�า อย�างไรก-ตามุ พ.�นที่��ร านอาจำจำะมุ�

โ อ ก า สั เ ป็ ล�� ย น ไ ดี น อ ย ค้ ร��ง แ ต� ผั น� ง แ ล ะ

เฟอร!น, เจำอร!ภายในค้ว่รมุ�ล�กษณะที่��ย.ดีหย��น

Page 16: การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

เป็ล��ยนแป็ลง เค้ล.�อนที่��ไดี ร านค้ าป็ล�กจำะต องมุ�การ

พ�ฒนาเป็ล��ยนแป็ลงแก ไขเพ.�อสัร างสัรรค้!สั,�งใหมุ�ๆ

แก�ล&กค้ าตลอดีเว่ลา ล&กค้ าที่��เข ามุาในร านจำะไดี มุ�

ค้ว่ามุร& สั%กสัดีใสัที่��เห-นสั,�งใหมุ�ๆ ไดี สัรรสัร างข%�น

ก า ร ที่�� ป็ ล� อ ย ใ ห สั ภ า พ ร า น เ ป็� น ไ ป็ อ ย� า ง ไ มุ�

เป็ล��ยนแป็ลงจำะที่�าให ล&กค้ าเบ.�อหน�ายจำ�า เจำต�อสั,�ง

เดี,มุๆ ดี�งน��นว่�สัดี�ต�างๆ ที่��ใช ในการตกแต�งภายใน

ค้ว่รมุ�ล�กษณะที่��เป็ล��ยนแป็ลงแก ไขไดี โดียไมุ�สั,�น

เป็ล.อง ค้�าใช จำ�ายมุากน�ก

                ป้,จจ�ยดี�ไซน� อ1+นๆ

            นอกเหน.อจำากป็:จำจำ�ยที่��กล�าว่ข างต น

แสังสัว่�าง, ฝ่2า, พ.�น, เพดีาน, ช��นว่างสั,นค้ า, การ

Page 17: การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

แสัดีงสั,นค้ า ( Display ) ก-เป็�นสั�ว่นป็ระกอบที่��

ที่�านละเลย ไมุ�ไดี ที่��งน��จำะต องสัอดีค้ล องก�บ

พฤต,กรรมุการซ.�อสั,นค้ าน��นๆ โดียหล�กการที่��ว่ไป็

แล ว่ ถึ าจำ�ดีว่างสั,นค้ าบนช��นว่างแบบ

Supermarket จำ�ดีว่ ายบน ระดี�บสัายตาจำะเป็�น

จำ�ดีเดี�นที่��สั�ดี เพราะพฤต,กรรมุของค้นสั�ว่นใหญ�

มุองจำากซ ายไป็ขว่า (จำากบนลงล�าง จำากหน าไป็

หล�ง และจำากเล-กไป็ใหญ�  ดี ว่ย เหต�ผัลดี�งกล�าว่

เว่ลาจำ�ดีเร�ยงเสั.�อในแนว่น��าตก จำะเห-นว่�า เสั.�อไซสั!

เล-กสั�ดีค้.อเบอร! S จำะอย&�หน าสั�ดี ไล�ไป็ตามุขนาดี

ต�อไป็ก-ค้.อ M, L และ XL ตามุล�าดี�บ เป็�นต น ดี�ง

น��น ที่�กสั,�งที่�กอย�างของธุ�รก,จำค้ าป็ล�ก จำ%งต อง

ศ%กษาในรายละเอ�ยดี ( Detail ) อย�างล%กซ%�ง

Page 18: การออกแบบ และ ตกแต่งร้านค้า

บที่กลอนสัอนค้นที่��ดี�