δημιουργική γραφή Comics αμαραντίδου

of 32 /32
Ιηα μένα αιιηώηηθε από ηηξ άιιεξ Φςημθόμηθ ημο Ομίιμο Γιώζζαξ ημο Πνόηοπμο Πεηναμαηηθμύ Δεμμηηθμύ πμιείμο Φιώνηκαξ

Embed Size (px)

Transcript of δημιουργική γραφή Comics αμαραντίδου

Page 1: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Ιηα μένα αιιηώηηθε από ηηξ άιιεξ

Φςημθόμηθ ημο Ομίιμο Γιώζζαξ ημο Πνόηοπμο Πεηναμαηηθμύ Δεμμηηθμύ πμιείμο Φιώνηκαξ

Page 2: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Ήηακ μηα ζοκεζηζμέκε μένα ζηεκ ηάλε… θεθηόμαζηακ ηη κα θάκμομε γηα ηεκ Εμένα Πενηβάιιμκημξ πμο πιεζίαδε…

Ιήπςξ κα θοηέρμομε ιμοιμύδηα;

Ανάπκε είκαη αοηό εθεί πάκς;

Page 3: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Ε ηδέα ημο ομεώκ θαίκεηαη

κα ανέζεη ζηα παηδηά, γηαηί

ηεκ άιιε θηόιαξ εμένα…

Σμ βνήθα! Κα θαζανίζμομε ηεκ πιαγηά ημο βμοκμύ εδώ

πίζς από ημ ζπμιείμ!

Δεκ πνόιαβα κα

πς ηεκ ηδέα μμο…

Page 4: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

…ανπίδμοκ μη πνμεημημαζίεξ!Ηαιά, ε Έιεκα ζα ημ

θάκεη ημ άζπνμ ημ

πακηειόκη…

Ιμο πάεη ημ γοαιί;

Page 5: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Θα, ια, ιαιαιαια, ζηνμομθμηναγμοδώώώώ…

Page 6: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Αμέζςξ ζηνώκμκηαη ζηε δμοιεηά!

Ηη όιμη ενγάδμκηαη με μεγάιε πνμζομία…

Δε ζ’ αθήζμομε μύηε ζθμοπηδάθη!

Page 7: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

ε πμιύ ιίγμ πνόκμ ε πιαγηά

είκαη πεκηαθάζανε!

Σα παηδηά έθακακ ελαηνεηηθή δμοιεηά!

Αααα! ιενώζεθε ημ αγαπεμέκμ μμο

πακηειόκη!

Ιάκηεξ είμαη;;;

Page 8: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Ηη εκώ εημημάδμκηαη γηα ηεκ επηζηνμθή ημοξ ζημ ζπμιείμ…

Ση θάνζα κα

ζθανώζς πάιη;;;

Page 9: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Υςνίξ κα πάζεη θαηνό,

μ Υανάιαμπμξ θνύβεηαη πίζς από έκακ ζάμκμ θαη ανπίδεη κα

μονιηάδεη…

Σμ βνήθα! Θα θνοθηώ ζημοξ ζάμκμοξ θαη

ζα ημοξ ηνμμάλς!

Page 10: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Σα παηδηά παγώκμοκ,

θαζώξ ε θναογή μμηάδεη

ζη’ αιήζεηα με μονιηαπηό ιύθμο!

ΑΟΤΟΤΟΤ!!ΑΟΤΟΤΟΤ!!!!

Page 11: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Ανπίδμοκ, ιμηπόκ, κα ηνέπμοκ πακηθόβιεηα δεληά-ανηζηενά…

Page 12: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

θανθαιώκμοκ ζηα πημ απίζακα μένε γηα κα θνοθημύκ!

Ιαμάάά!!! Δε ζέις κα γίκς ηνμθή γηα

ιύθμοξ!

Page 13: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Ε μθία θνύβεηαη θάης από έκα δέκηνμ θαη παναηενεί ζηε νίδα ημο έκα πανάλεκμ πανηί…

Page 14: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Σμ ακμίγεη θαη μέκεη με ημ ζηόμα ακμηπηό!

Ια αοηό μμηάδεη με

πάνηε ζεζαονμύ!!!

Παηδηά, ηνέληε! ΒΡΕΗΑ ΥΑΡΣΕ ΘΕΑΤΡΟΤ!!!

Page 15: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

ηεκ ανπή δεκ ηεκ πηζηεύμοκ,

αιιά μη επίμμκεξ θςκέξ ηεξ

ημοξ μδεγμύκ όιμοξ γύνς από

ημκ πάνηε.

Page 16: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Αθμιμοζμύκ ηηξ μδεγίεξ ημο πάνηε ενμεκεύμκηαξ ηα πανάλεκα ζύμβμιά ημο…

Από δς! Από δς!!!

Πνέπεη κα θαηεβάζμομε θάπμημκ

ζηε πανάδνα…

Page 17: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Ε Έιεκα πνμζομμπμηείηαη κα ακαιάβεη ημ ένγμ ηεξ θαηάβαζεξ θαη μ ηαύνμξ ακαιαμβάκεη κα ηεκ

ζογθναηήζεη.Υνεηάδμμαη βμήζεηα!

Ηναηήζηε θόκηνα!

Page 18: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Ηαη δεκ είκαη ε μμκαδηθή θμνά πμο πνεηάδεηαη

κα ζοκενγαζημύκ…

Page 19: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

ε πμιιέξ πενηπηώζεηξ «έηεηκακ πείνα βμεζείαξ» μ έκαξ ζημκ άιιμκ!

Page 20: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Ιπνάβμ, Δςή! Πόζμ ςναίμ

είκαη κα έπεηξ θίιμοξ πμο

μπμνείξ κα βαζίδεζαη ζε αοημύξ!

Έια, Ιανία! Θα ηα θαηαθένεηξ!

Page 21: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

…ιέεη μ Ηςκζηακηίκμξ

θαη δείπκεη ζημκ Υνήζημ πνμξ ηα

πμύ κα πνμπςνήζεη.

Κμμίδς όηη θηκμύμαζηε ζε

ιάζμξ θαηεύζοκζε…

Page 22: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Ηαη, πνάγμαηη, μ Υνήζημξ ακαθαιύπηεη έκα λύιηκμ ζεκημύθη!!!

Page 23: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Δεκ ανγμύκ κα ζογθεκηνςζμύκ

όιμη γύνς από ημ μοζηενηώδεξ ζεκημύθη…

ΣΟΚ ΒΡΕΗΑ! ΣΟΚ ΒΡΕΗΑ!

Ο ΘΕΑΤΡΟ!!!

Page 24: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Θα ζθάζμοκ από ηεκ αγςκία!!!

Page 25: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Ηη εδώ, θίιε ακαγκώζηε, είκαη ε

ζεηνά ζμο κα επηιέλεηξ ημ ηέιμξ ηεξ ηζημνίαξ

μαξ…

Page 26: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

ΣΓΘΟ 1μ

Page 27: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Έκαξ αμύζεημξ ζεζαονόξ από

θιμονηά είκαη ημ πενηεπόμεκμ ημο

ζεκημοθημύ!

Page 28: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου
Page 29: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

ΣΓΘΟ 2μ

Page 30: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Σα παηδηά ακμίγμοκ ημ ζεκημύθη θαη ηη κα δμοκ…!

Έκα ζεμείςμα… …ημ μπμίμ γνάθεη:

Page 31: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου

Σειηθά, ζεζαονόξ δεκ είκαη μόκμ ηα

πνήμαηα…Ο αιεζηκόξ

ζεζαονόξ είκαη ε ΦΖΘΖΑ!!!

Ηνίμα… μαθάνη κα

ήηακ πνοζάθη…

Ση είπαμε;;; Ημηόπμοιμ με παηάηεξ

έπμομε ζήμενα;

Page 32: δημιουργική γραφή Comics  αμαραντίδου