საქართველო და ევროპის ენერგეტიკული...

download საქართველო და ევროპის ენერგეტიკული გერთიანება

of 57

description

კვლევის მიზანია წარმოაჩინოს ევროპის ენერგეტიკული ხელშეკრულებისა უპირატესობები და სარგებელი ევროინტეგრაციის პროცესში, რათა ფართო საზოგადოებისთვის უფრო ნათელი გახდეს, თუ რა მიზანს ემსახურება ევროპის ენერგეტიკულ თანამეგობრობაში გაწევრიანება. არსებული პრობლემების უკეთ წარმოსაჩენად, კვლევაში ასევე საკმაოდ დეტალურად არის წარმოდგენილი ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების საკანონმდებლო ბაზა, აღსრულების მექანიზმები, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისა და უკრაინის გამოცდილება.

Transcript of საქართველო და ევროპის ენერგეტიკული...

 • k

 • 1 ..................................................................................................................................... 3

  .......................................................................................................................... 3

  1. .................................................................................... 61.2 ........ 8

  ........................................................................... 9

  ................................................................................ 10

  .................................................................... 12

  - ..................................................................... 12

  2 . ........................................................................ 132.1 ........................................ 13

  2. 2 ....................... 14

  2.3 ............................ 15

  3. - ...................................................................................................................... 15

  ? ......................... 15

  ..................................................................................................... 17

  ..................................................................................... 17

  .................................................................................................................... 17

  4. ...................................................................................................................................... 19

  4.1 .......................... 20

  2008 22 2008/92/EC .................................................................................................................. 20

  ......................................................................................................... 22

  ........................................................................ 23

  ............................................... 24

  4.2 ............................................................................................ 24

  ........................................................................................................... 28

  4.3 ......................................................................................... 28

  ................................................................................................. 28

  2009/73/EC. .......................... 29

  # 715/2009 .... 31

  ................................................................................... 33

  94/22/EC - ....................................................................................................... 33

  2009/119/EC / ................................................................................................. 33

 • 24.4. ..................................................................................................... 34

  ............................................................................................................ 38

  4.5 ................ 39

  ................................................................................ 40

  ............................................................................. 41

  ....................................................................................... 42

  .................................................................................. 43

  ......................................................... 44

  .................................................................... 44

  ................................................................................................................. 45

  .......................................... 45

  1. ................................................................................................................. 46 2. ......................... 49

  ...................................................................................... 50

  ......................................................................................... 50

  ............................................................................................................... 51

  ................................................... 52

  ..................................................................................................................... 53

  : ..................................................................................... 54

 • 3 , , . , , , - . , , .

  , . - -, , .

  2014 , , 1, . , .

  2006 2. . 2007 . 2010 , . 3. , 2013 , , , , .

  2013 , . 2014 , , 2014 . ; 4 .

  , 2014 . - , . 2015 , 5.

  1 http://eeas.europa.eu/georgia/pdf/eu-ge_aa-dcfta_en.pdf2 http://dfwatch.net/the-trans-caspian-pipeline-a-strategic-opportunity-44400-286233 http://www.radiotavisupleba.ge/content/georgia-and-european-energy-community/24742516.html4 , , , , .5 http://www.energy.gov.ge/show%20news%20mediacenter.php?id=440&lang=geo

 • 4 , , , , .

  , , .

  , :

  , ( , , );

  ; ; ; , ,

  - ;

  , , , .

  , .

  , , , . ( , ), . , 6.

  - , . , . , , 7 / , .

  , . , , ( , ), 8.

  6 http://www.osgf.ge/ les/2015/Publication/Energetika_WEB.pdf7 , 2013, 2003-2012, 8 http://www.greenalt.org/webmill/data/ le/publications/memorandumebi_da_xelshekrulebebi_analizi.pdf

 • 5 , , .

  , 9, , , , .

  , . - , , . (. - ).

  , , , , , .

  - , , , , , , , .. , .

  , , , , , . , , , .

  , , , , , .

  , , . , , , . , - , , .

  9 Russian Investments in Georgias Electricity Sector: How Georgias Institutional Framework Encouraged High Levels of Russian Investment , Courtney Doggart, USAEE-IAEE WP 09-035, December 2009

 • 6 1. 10. ( )11 2004 ; 2014 12, , , , . , .

  , 13 2014-2016 . - , , 14. 2009 15.

  , 2013 , . 2014 , 2014 . . 16 .

  17 . , . 218 , , . , , 18.

  2014 . , , . 2015 ,

  10 N2026 , 28 , 2003.11 http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm12 http://www.eu-nato.gov.ge/en/eu/association-agreement13 http://eeas.europa.eu/georgia/pdf/eu-georgia_association_agenda.pdf14 http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm15 , , , , 16 , , , , .17 http://eeas.europa.eu/georgia/pdf/eu-ge_aa-dcfta_en.pdf18

 • 7 19.

  1.1.

  , . , -, , .

  , - , . , , . , , INOGATE. . - , , . - 20, 21 . .

  , , , , , 22 . , , 23, . , , , .

  ; . , . , , - 2004-2013 . , 2006 - , .

  2009 , - . , ,

  19 http://www.energy.gov.ge/show%20news%20mediacenter.php?id=440&lang=geo20 http://www.tap-ag.com/21 http://www.gueu-whitestream.com/main.php?id=122 http://www.eu-energy.com/fs-import- nal.pdf23 IBID

 • 8 , , .

  - , . 24 , . , .

  2009 , ( 3)25. 3, 2009-2011 2012-2013, , , .

  , .

  3 INOGATE26- , 27 . (Neigborhood Investment Facility (NIF)28, The Easter Partnership Energy E cien-cy and Environment Partnership (E5P)29 The Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EPTATF30)) , .

  , 2010 , 31.

  1.2

  2006 32. , . 2007 . 2010 , . 33. , 2013 , , , .

  24 , , , 7 , 200925 http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm26 INOGATE- 11 , . www.Inogate.org27 http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm28 https://ec.europa.eu/europeaid/regions/eu-neighbourhood-region-and-russia/interregional-cooperation/neighbourhood-investment_en29 http://www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/framework/E5P.htm30 http://www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/instruments/technical-assistance/index.htm31 Energy-community.org32 http://dfwatch.net/the-trans-caspian-pipeline-a-strategic-opportunity-44400-2862333 http://www.radiotavisupleba.ge/content/georgia-and-european-energy-community/24742516.html

 • 9 , , : 1) , ; 2) , , 34.

  , , , .

  , .

  . 2014 , , , . , 35.

  , . , .

  :

  , ( , , );

  ; ; ; , ,

  - ;

  , , , ;

  , .

  34 http://www.osgf.ge/ les/2015/Publication/Energetika_WEB.pdf35 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_en.pdf

 • 10

  , , , . ( , ), . , 36.

  - , .

  , 2004-2012 , .. , 37. , 2011 , , , , . : .. , , , 38. , , ... , , , . . , 39. 2010 40.

  , - , , , . 41.

  . , . , -42.

  . 43,

  36 http://www.osgf.ge/ les/2015/Publication/Energetika_WEB.pdf37 2011 , 183 , 64 , 2014 50, https://www.transparency.org/cpi2014/results38 http://www.easternpartneship.org/publication/2011%C2%AD06%C2%AD21/2011%C2%ADenp%C2%ADprogress%C2%ADreports39 http://carnegieendowment.org/ les/georgias_choices.pdf40 http://www.state.gov/j.drl/rls/hrrpt/2010/eur/154425.htm41 http://dfwatch.net/the-trans-caspian-pipeline-a-strategic-opportunity-44400-2862342 http://www.2tv.ge/ge/news/view/86432.html43 , : ; ; , , , , ,. , 2012. .

 • 11

  44. , , . , , 45 / , , ( , ). , 2004 , , 46.

  ; , 2008 - , .

  2006 , . - . , , 47. , - , - 15 70%.

  , . , , ( , ), 48. , , , , 49.

  , 50, . , , .

  , . - , , . (. - ).

  44 2013 -, , - , . - http://greenalt.org/wp-content/uploads/2013/11/Energy_project.pdf45 , 2013, 2003-2012, 46 http://greenalt.org/wp-content/uploads/2013/11/Energy_project.pdf47 48 http://www.greenalt.org/webmill/data/ le/publications/memorandumebi_da_xelshekrulebebi_analizi.pdf49 http://dfwatch.net/the-trans-caspian-pipeline-a-strategic-opportunity-44400-2862350 Russian Investments in Georgias Electricity Sector: How Georgias Institutional Framework Encouraged High Levels of Russian Investment , Courtney Doggart, USAEE-IAEE WP 09-035, December 2009

 • 12

  (DCFTA) - . , . , 2012 , 2014 1 .

  2014 , , . , .

  33- , , . 5 .

  , , , . , . , . , 2 . , , 51.

  - 2014 , - .. , - , . 21 . 67 , 300 . 52.

  , . , .

  , 53 .

  51 http://eugeorgia.info/ka/article/146/konkurenciis-saagento-bankebs-eleqtronuli-komunikaciebis-da-energetikis-sferoshi-moqmed-kompaniebs-ver-daajarimebs52 http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm53 http://www.euractiv.com/sections/energy/european-energy-community-energy-union-312451

 • 13

  2 .

  2.1 2007 , - . , 25 , , , , , , , .

  , :

  , ;

  ;

  .

  , , 54.

  (ECT) , -55, 56. 2006 57.

  , . 58 59.

  - , -, , , , , , . 2007 , 2013 .

  , -. , ECT- - , 60. 16 (, , , , , , , , , , , , , , , , , ).

  54 http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4dab152d-6fb4-4c25-979b-f2677642660455 IBID56 Regional Energy Initiatives: MedReg and the Energy Community, By Carlo Cambini, Alessandro Rubino, 201457 Energy-community.org58 http://www.institutdelors.eu/media/etud76-energy-en.pdf?pdf=ok59 , -, , , , , , , , 60 , , , 2007 2013 , , , .

 • 14

  - , . - , , .

  ECT , - . , 2009 , , , .61

  2010 , , , - , , , .

  2016 1 . , .

  2. 2

  EEC , . , , . . , , .

  . . , 2009/28/EC 2014 1 , 2020 .

  , , (. ).

  , / / . , 62.

  2011 , (acquis communautaire), , 63 2015 . 2012 .

  61 www.energy.community.org/portal/ENG_HOME/ENERGY_Community62 Energy-community.org63 , . 2009 3 . , , , .

 • 15

  2.3

  ECT . . .

  (PHLG), .

  . . 67- , .

  , ECRB, . , , , , , .

  , , , , . , , .

  3. -

  . EEC , EEC- .

  , . : , . , , , , 64.

  ? EEC , 65. , , , , .

  64 Energy Policy Making in the EU: Building the Agenda, J.S.Biesenbender,&K.Schuze, 2015, London, Springer65 IBID

 • 16

  , . , , . , 66.

  , 2011 . , 2004 , 2001 , , , . , EEC , , 67.

  , , , ., , , , 68.

  , . , . , .69 , , , .70

  , : , , 71. , 72.

  66 IBID67 http://eu.boell.org/en/2014/06/10/europe-after-eastern-enlargement-european-union-2004-201468 Secretariat, 2014 Annual Implementation Report of the Acquis under the Treaty Establishing the Energy Community, www.energy-community.org69 http://www.icis.com/resources/news/2015/02/19/9862489/energy-community-representatives-to-monitor-turkey-s-energy-markets/70 , , 2015 , , .71 http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-as-a-member-of-the-energy-community.aspx?pageID=449&nID=78744&NewsCatID=39672 : , , . , ,

 • 17

  - , 2006 . , , 73.

  , , .

  , (), (. , 10.5 . )74. , , , , . , 17 . , , 75.

  , , , .

  . , , / . , , , , , , .

  76.

  2011 : 1) ; 2) 77.

  73 Energy Policy Making in the EU: Building the Agenda, 2015edited by Jale Tosun, Sophie Biesenbender74 http://www.euractiv.com/sections/energy/coal-overshadows-eu-membership-prospects-western-balkans-31402875 IBID76 http://kops.uni-konstanz.de/bitstream/handle/123456789/3992/WorkingPaper2009_02.pdf?sequence=177 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL under Article 7 of Decision 2006/500/EC (Energy Community Treaty), 2011

 • 18

  , , , - , , ; , , , 2010 25 20112020 , .

  , , , , .

  , , , , ; , , , , , . , . , , , , , .

  , 2020 , , , , .

  , , .. .

  , 2016 . 2014 2015 . , .

  (HLRG) , , 78.

  , , ; EEC , , : ;

  78 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3178024/Energy_Community_HLGR_Report_FINAL_WEB.pdf

 • 19

  ; ; . . HLRG , , , , , 79.

  HLRG , , .

  2015 , , . , , , 80.

  , , 81.

  4.

  . , .

  , , . , .

  : - ( , ), , , (. - , ).

  79 2010/75/EU II IV

  ; 2008/50/EC ; 2004/35/EC ;, 2001/42/EC ; 98/70/EC ; 2003/87/EC ; ,

  .80 http://seechangenetwork.org/southeastern-europe-deserves-a-better-energy-future-and-now-is-the-time-to-ensure-it-happens/81 IBID

 • 20

  , . , , , , . , , , . .

  - , , , - .

  . 1.- .

  - ;

  - ;

  - ;-

  ;

  - .

  I 96/92/EC

  I . 98/30/EC

  - , ;

  - , -

  ;

  - . (ERGEG);

  - .

  II 2003/54/EC

  II . 2003/55/EC

  - ;

  - ;

  - ;

  - (ACER);

  - .

  III 2009/72/EC

  III . 2009/73/EC

  3

  . 1.

  , .

  4.1

  2008 22 2008/92/EC , .

  , .

 • 21

  .

  2008/92/EC 1990 29 90/377/EEC , .

  , , , , () :

  o () ;

  o ;o 82.

  , , . , I II , 83.

  ( ) , 6 . () (). , , . :

  ; - ; , - .

  I II . . , , , . , , .

  :

  ;

  , ;

  , ;

  82 83 2008/92/EC ANNEX I Gas prices (j),(n), ANNEX II Electricity prices (j),(o).

 • 22

  .

  , , . , , . , , .

  , , , .

  - , - , , - 84 (-) . 2008 18 20 , - , . , - - , 47- . , , , , , . , , . , 2008/92/EC 85 . , ()86, , , . , .

  37 , , 35% 87. 2007 25 69 , ( ) , . , - . , , , .

  84 - http://gnerc.org85 www.geostat.ge86 http://esco.ge/87 2014 . .74

 • 23

  , . 2008/92/EC , . , ( 43.1.) () , . .

  , , . ( , ), . ( ), , 2008/92/EC , .

  , ( 7 ) . 2006-2010 . . - , , .

  , . - , ( ) -, . 2006 29 114 , ( ) -2 , , . -4 , , , / , .

  , - 2009 9 12 ( 30). ( IV 26). , , .

 • 24

  2008/92/EC ( ) ( ) .

  () 2008/92/EC () -. . .

  2008/92/EC .

  , .

  , .

  4.2 , . [3].

  . . 1996 , 2003 , #2009/72/EC - 2007 19 2009 3 .

  2009/72/EC 2009 13 714/2009 , .

  .. , , , . , , , , . .

  :

  , .

 • 25

  6 . .

  , , . / . , , , . , 10 , , , 20% .

  , . . , . , , .

  : , ;

  - () . ( ,, ,,), .

  - . , - , .

  , , , . , . , . , , , -, .

  , , , . 100 000- / . . , .

 • 26

  . , . . , ,,- - ( 75%-) 1 , 9 2 . , .

  . . 3 , 2017 1 [4]. , . , . , , . .

  , .. . . . .. ,, . ( , , , ) .. ,, , . , .

  , . .. .. , , , .

  . / . .

  . . , .

 • 27

  , - , .

  . .

  . , , .

  , , -, -, - - 500 - ( ) . ,, . , .

  (ENTSO-E). , . , , . . , ENTSO-E- .

  , . ( ) .

  , :

  , , .

  , . , .

  . 45% , , .

  ( , , , / / )

 • 28

  . , , ..

  :

  , , . ( ), ( , , ), (, ). ;

  , ;

  / (, , .) ;

  , ;

  ;

  ;

  , , .

  , , . , , - 1.

  4.3

  (. ) , , , - , , , .

 • 29

  2009/73/EC. 882009/73/EC , , . - , , , , .

  -3 , , . (), , .

  - (unbundling) , , (. 9 11). , (, : , , ), .

  : - () (Ownership unbundling); (ISO) ; (ITO) , :

  () . , . , , , () .. / .

  ISO , , , , . - / . , , . ISO .

  ITO (Independent Transmission Operator) - , , . , , (CEO), .

  88 Directive 2009/73/EC 13/07-2009 of the European Parliament and of the Council concerning common rules for the internal market in natural gas)

 • 30

  , ( -), . () (IT) -, .

  , , , ( 3.6 41), ( 26.3), .

  (ACER Agency for the Cooperation of Energy Regulators) (ENTSO-G - European Network of Transmission System Operators (gas)), , .

  , , 89. , . , , .

  2009/73/EC , 100,000 , . : , . 24 , , .

  (. 1), .

  , . , , (), (), (SOCAR) , . , , () , , . , (SOCAR ), - , , : , ( ) ( 100 000- ).

  89

 • 31

  , , , , 75%- , . , , , , ( () SCP- ). (derogation) , ( , SOCAR-, , ).

  # 715/2009 90 , .

  , - , .

  91 , . , , , , , . , , , , , , , , , .

  . , , , , .

  Gazprom, , , . , , , , , , . , 2008 . ,

  90 Regulation (EC) # 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions of access to the natural gas transmission networks.91 . On Approximation of Georgian Legislation with the EU Energy Acquis, Report, 2013 by Irma Kavtaradze an d Marina Guledani

 • 32

  10% ( 90% 92 100% ). .

  SOCAR . SOCAR- , ( ) . SOCAR- , . , , , , - . .

  SCP . 2001-2003 . , , , . 700800 , 3540%. SOCAR- , , .

  , , SCP . , , - / , .

  , #715/2009 2020 - -2 , , .

  92 , ; ,

 • 33

  94/22/EC - - 93 -, . - , . , . (. ) , , .

  , , , , . , , , (. ). , 45 , 90- . , , , .

  , , , , , .

  , - , , , , . , , , .

  , , ( ) , .

  2009/119/EC / , , , / .

  / ,

  93 Directive 94/22/EC 30/06-1994 on the conditions for granting and using authorisation for the prospection, exploration and production of hydrocarbons

 • 34

  90-, 61- .

  ( , ), - / . , , .

  , . , , , . , . .

  4.4. (IEA) ; , . .

  , . , , . , , , .

  5 :

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. ;

  5. .

  , , , . , , , , .

  - . , , , ( ) , . ,

 • 35

  , , .

  , 2%- . , . 0.7 %- 64 . . , .

  . , . , . :

  2006 5 2006/32/EC ;

  2010 19 2010/31/EU ;

  2012 25 2012/27/EU .

  :

  2006/32/EC , , , , .

  , , . (NEEAP)94 , . . :

  ;

  ; .

  , , . , , . , , , , - , .

  94 National Energy E ciency Action Plan -

 • 36

  (2010/31/EU ). , , . , 34% , .

  , 40%-. , , 20%- 2020 .

  , . , : , , , , .. , 5 . . , , , , ..

  2020 31 . , 2018 31 . , , . / .

  - . , 1970 . 60%- . 1990 , . . 2030 30%-95. .

  2012 25 2012/27/EU . 2006/32/EC . , .

  , . , , , , , . , 2020 20%- - .

  95 , , , 2014 .

 • 37

  2020 .

  , . . , , , . . . 4 .

  , , , .

  , .

  , , - , . 2008 WEG- . . , , . 2014 - - - , - 2020- , , , , . , .

  . , 96, , 97 . CO2- , (SEAP). (, , , ) . .

  96 (2010), (2011), (2011), (2011), (2012), (2012), (2013) (2014) - www.eumayors.eu97 . , .

 • 38

  , , , . , .

  , , . . , . , .

  , . () 2015 : 8,9%; - 8,8%; 18 %;

  2006 - , . , , , . .

  , , . , . , , 108- 109- - .

  , - , .

  , , , , , . .

  - , .

  , , , , , . , . .

 • 39

  , , . , , , , , , .

  4.5

  ECT - , .

  98:

  85/337/EEC, 99

  1999/32/EC

  2001/80/EC

  4 (2) 79/409/EC - , 2010/75/EC

  , , ,

  1.

  2. 2010/75/EU ( .)

  3 , 2 . 8 , .

  , . , , , .

  , .

  , , , , .

  98 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Obligations/Environment99 2011/92/EU );

 • 40

  , , .

  , , .

  , . , .

  , , , . , - .

  () 1985 100, : 1997, 2003 2009 . , 2011 13 2011/92/EU , .

  () . , , , . , () 101:

  1. : - 102.

  2. : , . , , .

  3. : . :

  ; ;

  100 1985 1997, 2003 2009 . , , 2011 13 2011/92/EU - Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the e ects of certain public and private projects on the environment (codi cation). EUR-Lex- : http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm 101 , 2007;102 , - . - .

 • 41

  (., , , , , ); ;

  , ; ; ; ( ).

  4. : ; , .

  5. : () , 103.

  , . , , .

  , -, . , , , .

  , , , . , , , , , .

  , - , ; , - . , , - , , .

  . , , ; , , .

  , - . ,

  103 , 2007;

 • 42

  , - . , , .

  . .

  79/409/EEC 4 (2), , - , , .

  , , , . , . - .

  - , . 4 .

  , , , , , ; , .

  , , 4 (2) , , .

  , . 1500 3000 104.

  , . .2010 () . - ( ), 255 . . (. ) / 105.

  104 http://www.econatura.nl/wp-content/uploads/2014/08/S095927090100017Xa1.pdf105 http://greenalt.org/wp-content/uploads/2013/11/Paravani_geo.pdf

 • 43

  - , , , - , 106.

  , 1999/32/EC . , 2009 , .

  , 2008 1 10 1 .

  , , 30 . , .

  - 2014 26 107, 2015 2017 1 50 /-, 2017 1 10 /-. 2014 2016 200 /, 2016 150 /- .108

  , . , , / 109.

  , , , , 110. .

  , , , 5- .

  , ,

  106 http://www.ebrd.com/downloads/integrity/Paravani_CRR.pdf107 731, 2014 26 , . 2004 31 124 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2659605108 , 2005 28 238 , https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2659509109 http://www.palitratv.ge/akhali-ambebi/sazogadoeba/45350-45350-ra-satsvavi-iyideba-saqarthveloshi-ukontrolo-khariskhi-da-dabindzurebuli-haeri.html110 http://www.oilnews.ge/

 • 44

  , .

  , (50 ) , .

  50 MW- . 250 MW- . , 150-300 MW 111

  , 1999 , . - ( 3, 2). ( 60, , ), 1999 ) 2000 1 . ., , , 2007 . , . 112. , . , 1980- . , , .113

  (2001/42/EC)114 - EEC - , , EEC .

  () 2001 . , . , , ,

  111 www.gig.ge112 http://www.greenalt.org/webmill/data/ le/publications/REPORT_GEO_FEB2012.pdf113 IBID114 2001 27 2001/42/EC ;

 • 45

  . , , .

  , . , , . , .

  1994 1999 16 . , , EEC- . , , , , .

  , 1 , , . - 115.

  . , , .

  1996 2007 , . , 116.

  , , , , .

  (Integrated Pollution Prevention and Control, IPPC), .. . , (, ) . (Best Available Technology, BAT) , , , 117.

  , , . , . :

  115 2010 116 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaea394.pdf117 http://www.greenalt.org/webmill/data/ le/publications/REPORT_GEO_FEB2012.pdf

 • 46

  ; , ; ; ; ; . , .

  , , , . , .

  , - , - , () . , , . 35 36 , 118.

  1.

  . , , , / . . , . .

  . , , , . , , , , .

  , - , . . 4.99 . , , 100 , 835 . , .

  , ,

  118 IBID

 • 47

  , . , , , .

  . , 2012 2020 28.8 . 64% 2009 .

  , . , , , . , , .

  , , . , . .

  , , .

  HEP TLM INA-Mol . 2012 MOL 10 , MOL- .

  . HEP , TLM Aluminiji . Daimler , Aluminiji , 1.5 119.

  , , , . EPS , . , , , , , 120.

  , , , ,

  119 http://www.euractiv.com/sections/energy/unveiled-energy-corruption-balkans-303007120 http://bankwatch.org/sites/default/ les/SEE-IFI-energy.pdf

 • 48

  .

  , , . , 2012 , , 121.

  , , , . , , 1932 .

  , , . . , , 16,8% , 2020 20%.

  , , , , (RES) , . , 2020 , , 122. , , 32 , , 123.

  Invest in Haste, Repent at Leisure , 36%, 597.3 ; 310.1 , 18.5 , 1 ; , , , 17%, 288.8 .

  , , , , . , . 2020 2030 2050 .

  , 2015 , 2020 , 2015 600 , 3 . . 2015

  121 IBID122 http://www.irena.org/DocumentDownloads/events/2013/December/Background_Paper-A.pdf123 http://bankwatch.org/sites/default/ les/SEE-IFI-energy.pdf

 • 49

  , . , , . - , , . , .

  2.

  2010 , . , , , .

  , 2013 . , 124, . , , .

  , , .

  : , . , 125. , , .

  126, , . , .

  , , , :

  124 Yanukovych Mulls Ukraines Exit from Energy Community, Ekonomichna Pravda, 27.11.2013 http://www.epravda.com.ua/news/2013/11/27/405519/125 http://bankwatch.org/sites/default/ les/dusting-o -Ukraine-energy.pdf126 IBID

 • 50

  127 128, ;

  ;

  Sox Nox , 45-, 129;

  , , () ;130

  , .

  , , , . , , .

  - , . , , .

  , , - - . , .

  (9 % 2020 ), .

  . / , . 500 . , .

  , , .

  127 128 http://www.energy-community.org/pls/portal/docs/1216180.PDF129 IBID130 IBID

 • 51

  Zahidenergo-, DTEK131.

  . DTEK Power Trade- , EDF- CEZ- , , , .

  , , , (ENTSO-E), .

  , .

  , , , (LCPD)132. 2018 , 133, 2027 . , .

  , 2018 , LCPD .

  2013 134, , , 2027 (IED). , IED- LCPD- , IED- .

  2013 , IED- 2027 , (NERPs), IED-

  NERP , LCPD , .

  NERP , .

  , , EEC-, ,

  131 http://dtek.com/en/about-us132 133 134 energy-community.org

 • 52

  , , .

  opt-out, , NERP-, 20 000 2018 . , .. , 2023 .

  , NERP- , IED- 2027- 2033 , 40 000 opt-out 20000 2023 2030 .

  , IED- , LCPD-. , , , .

  , , , , 135.

  , . (TWh) 24.5 . , , - 225 17,676 , . , 136.

  , 10-12 , , , .

  , . . 2013 4,300 GWh , 500 24 . , 500 , 17 ( , - ). , 40 , , .

  135 http://bankwatch.org/sites/default/ les/dusting-o -Ukraine-energy.pdf136 , 1000 7500 8760 , 7.5 ,

 • 53

  137, 90%- . , , . . 40%- 138. , . , , , . , - , , . . . .

  137 Euracoal country pro les Ukraine, http://www.euracoal.org/pages/layout1sp.php?idpage=269 10 138 Economist Intelligence Unit, Energy Report Ukraine

 • 54

  :

  1. 2009/72/ECof the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity;

  2. Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity;

  3. . , . . . 2012;

  4. ;

  5. () ;

  6. #214, 21.08.2013, , , .

 • /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice