Download - Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Transcript
Page 1: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

8. Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu

sprawdzianu

Page 2: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do sprawdzianu określa

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

Page 3: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

O której rozpoczyna się sprawdzian ?

1. Uczeń zgłasza się na sprawdzian w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.Uczniowie przychodzą na sprawdzian nie później niż o 8.30

Page 4: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

O której i w jaki sposób wchodzę do sali ?

• O ustalonej godzinie czyli od 8.30 zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście ( która jest umieszczona na drzwiach sali w której uczeń pisze egzamin) i zajmują wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń (słuchacz) powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

Page 5: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Co powinienem wziąć ze sobą?

Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

Page 6: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Co muszę ze sobą zabrać na egzamin?

• 3. Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania:

• pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,

• ołówek przeznaczony jedynie dorysowania• gumkę, • linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

Page 7: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Czego nie mogę mieć na prawdzianie?

• Na sprawdzianie nie wolno korzystać z kalkulatora• Nie wolno także przynosić

i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Page 8: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

O której rozpoczyna się sprawdzian?

• Sprawdzian rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych punktualnie o godzinie 9.00

• Pamiętaj na sprawdzian przychodzisz wcześniej tj. o godz. 8.30

Page 9: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Jak długo trwa sprawdzian?

• Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.

• Sprawdzian trwa standartowo 60 minut

Page 10: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Jak przebiega sprawdzian?• Sprawdzian rozpoczyna się od rozdania

zestawów egzaminacyjnych punktualnie o godzinie ustalonej przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

czyli 1 kwietnia o godz. 9.00

Page 11: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Jak przebiega sprawdzian? Po otrzymaniu zestawu na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:

Słuchać poleceń jakie przekazuje mi prowadzący sprawdzian nauczyciel• a) zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu

egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego,

• b) sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego sprawdzian, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu sprawdzianu,

• c) zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego; w przypadku uczniów korzystających z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych oraz

• uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zestawy egzaminacyjne kodują członkowie zespołu nadzorującego.

Page 12: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Jak długo trwa sprawdzian?• Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań

liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.

• Czas pracy z arkuszem standardowym 60 min

Page 13: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

O czym ma pamiętać na sprawdzianie?• Zadania rozwiązuję zadania i zaznaczam lub

zapisuję odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).

• Zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi

Page 14: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Czego nie mogę na sprawdzianie?• W czasie trwania sprawdzianu zdający pracuje

samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności:

• a) nie opuszczam sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji mogę opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego)-komunikuję taką potrzebę podniesieniem ręki i czekam aż podejdzie do mnie nauczyciel

Page 15: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Czego nie mogę na sprawdzianie?

• b) nie opuszczam miejsca wyznaczonego mu w sali,

• c) w żadnej formie nie porozumiewam się z innymi zdającymi,

• d) nie wypowiadam uwag i komentarzy,• e) nie zadaję żadnych pytań dotyczących zadań

egzaminacyjnych,• f) nie korzysta z żadnych urządzeń

telekomunikacyjnych.

Page 16: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Kiedy można przerwać /unieważnić mi sprawdzian?

• W przypadku• stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań

egzaminacyjnych przez ucznia • wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia

telekomunikacyjnego albo• korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali

egzaminacyjnej,• zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w

sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

• przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian danego ucznia (słuchacza),• unieważnia mu sprawdzian i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole• przeprowadzenia sprawdzianu.

Page 17: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Konsekwencje przerwania sprawdzianu

• W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu

• wpisuje się „0”.

Page 18: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Kiedy można przerwać /unieważnić mi sprawdzian?

• przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian danego ucznia

• unieważnia mu sprawdzian i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia sprawdzianu.

Page 19: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Jak zachować się gdy skończę pracę z arkuszem?

• Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój zestaw egzaminacyjny.

• Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i kompletność materiałów i odbiera pracę oraz sprawdza czy zaznaczyłem odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca przeniesienie odpowiedzi na kartę.

Page 20: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Moje prawa• Jeżeli uczeń uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy

dotyczące jego przeprowadzania, on lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

• Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty

• ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. W razie

• stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń,

• o których mowa w pkt. 15, lub z urzędu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu

• z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany sprawdzian, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na jego wynik.

Page 21: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Wyniki sprawdzianu • 1. Wynik sprawdzianu ustala okręgowa

komisja egzaminacyjna.• 2. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach

sprawdzianu dla każdego zdającego właściwa okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje do danej szkoły. Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu za pośrednictwem szkoły.

• Z e sprawdzianu można uzyskać max 40 pkt.

Page 22: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Wyniki sprawdzianu • Wynik sprawdzianu ustalony przez okręgową komisję

egzaminacyjną jest ostateczny. Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

• Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo słuchacza sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) albo słuchaczowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Page 23: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Przypadki losowe• Zwolnienie na wniosek dyrektora szkoły • Zgodnie z § 49 ust 4. uczniowie, którzy z powodów

losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w terminie zasadniczym oraz w terminie dodatkowym ustalonych w harmonogramie przeprowadzenia sprawdzianu, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek dyrektora szkoły złożony w porozumieniu z rodzicami. Wniosek może być złożony i rozpatrzony po terminie dodatkowym sprawdzianu.

Page 24: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Przypadki losowe

• Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w ustalonym terminie w kwietniu, a także dla tych, którzy wtedy przystąpili, ale przerwali sprawdzian lub im go unieważniono, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin

Page 25: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Termin dodatkowy sprawdzianu

3 czerwca 2014 r. godz.9.00

W przypadku dodatkowego terminu miejsce przeprowadzenia sprawdzianu wskazuje dyrektor odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Page 26: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Czym jest sprawdzian?

• Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie - zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Sprawdzianu nie można nie zdać.

Page 27: Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

• Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.