Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

20
1 PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2018 ROKU

Transcript of Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

Page 1: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

1

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH

EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2018 ROKU

Page 2: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

2

Data Część egzaminuGodzina

rozpoczęcia

Czas trwania

regulaminowywydłużony dla uprawnionych

18 kwietnia (środa)

humanistyczna

Historia i wiedza

o społeczeństwie

9.00

60 min do 80 min

Język polski

11.0090 min do 135 min

19 kwietnia (czwartek)

matematyczno-

-przyrodnicza

Przedmioty

przyrodnicze

9.00

60 min do 80 min

Matematyka

11.0090 min do 135 min

20 kwietnia (piątek)

język obcy

nowożytny

Poziom

podstawowy

9.00

60 min do 80 min

Poziom

rozszerzony

11.00

60 min do 90 min

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2018 R.

Page 3: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2018 R.

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

dla uczniów, którzy z przyczyn losowych

nie mogli przystąpić do egzaminu w kwietniu:

• część humanistyczna – 4 czerwca 2018r.

• część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018r.

• język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018r.

3

Page 4: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA

Dokumenty:

1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na

niepełnosprawność

2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

3. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

4. zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka

5. opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z

dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

6. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów objętych w roku

szkolnym 2017/2018 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze

względu na:

• trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

• zaburzenie komunikacji językowej

• sytuację kryzysową lub traumatyczną

• ograniczoną znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego

tekstu 4

Page 5: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH NA EGZAMINIE ZEWNĘTRZNYM

stosowne zaświadczenia należy dostarczyć

do dyrektora szkoły do 15 października

przystąpienie do egzaminu w warunkach i formie

dostosowanych do indywidualnych potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych

5

Page 6: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓWO WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów

nie później niż do dnia 30 września

składają dyrektorowi szkoły pisemną

deklarację o przystąpieniu do trzeciej części

egzaminu z jednego z języków obcych

nowożytnych, którego uczyli się w szkole jako

przedmiotu obowiązkowego

oraz o woli przystąpienia do części egzaminu

z języka obcego nowożytnego na poziomie

rozszerzonym, jeżeli nie muszą przystępować do

niego obowiązkowo.

6

Page 7: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA

• część zdawana na poziomie podstawowym jest

obowiązkowa dla wszystkich zdających

• poziom rozszerzony jest obowiązkowy dla zdających,

którzy kontynuowali naukę języka obcego w gimnazjum

na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego

tzn. klas IV-VI szkoły podstawowej

• poziom rozszerzony mogą zdawać również uczniowie,

który rozpoczęli naukę języka obcego w gimnazjum po

złożeniu dodatkowego wniosku

7

Page 8: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓWO WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU

Poziom podstawowy i rozszerzony:

uczniowie kontynuujący naukę języka w gimnazjum

(III.1)

np. język angielski

obowiązkowo poziom podstawowy i rozszerzony

8

Page 9: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓWO WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU

Poziom podstawowy lub/i rozszerzony:

uczniowie rozpoczynający naukę języka w

gimnazjum (III.0)

np. język niemiecki

obowiązkowo na poziomie podstawowym (III.0)

dodatkowo na poziomie rozszerzonym (III.1)

do 18 stycznia 2018r. możliwe są zmiany w deklaracjach wyboru

języka nowożytnego

9

Page 10: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓWO WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU

UWAGA

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Języka Angielskiego

i Języka Niemieckiego

do 30 marca można dokonać zmian

w deklaracjach wyboru języka

załącznik 3c

10

Page 11: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGOZ ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

11

Zeszyt zadań

Karta odpowiedzi

do zadań zamkniętych

Page 12: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGOZ ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA

POZIOMIE ROZSZERZONYM

12

Karta rozwiązań zadań otwartych

(do wyrwania przez ucznia)

Karta odpowiedzi

do zadań zamkniętychZeszyt zadań

Page 13: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

KODOWANIE ARKUSZY STANDARDOWYCH

Z ZAKRESU HISTORII I WOS-U, PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I POZIOMU PODSTAWOWEGO JĘZYKA OBCEGO

Pola na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi, które należy wypełnić.

13

Przykładowa pierwsza strona zeszytu zadań

Przykładowa karta odpowiedzi

Page 14: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

KODOWANIE ARKUSZY STANDARDOWYCHZ ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I POZIOMU ROZSZERZONEGO JĘZYKA OBCEGO

Pola na zeszycie zadań, karcie rozwiązań zadań otwartych

i karcie odpowiedzi, które należy wypełnić.

14

w przypadku uczniów uprawnionych

do przenoszenia zaznaczeń do

zadań zamkniętych na kartę

odpowiedzi

Przykładowa pierwsza strona zeszytu zadań

Przykładowa pierwsza strona karty rozwiązań zadań otwartych

Przykładowa kartaodpowiedzi

Page 15: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

PRZYDZIAŁ MIEJSC W SALI EGZAMINACYJNEJ

Przed każdą częścią egzaminu

zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej

pojedynczo według kolejności na liście

i losują numery stolików,

przy których będą rozwiązywali zadania egzaminacyjne.

15

Od losowania można odstąpić w przypadku

uczniów rozwiązujących zestawy dostosowane,

korzystających z leków/ opieki medycznej

lub w innych uzasadnionych przypadkach.

Page 16: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZDAJĄCEGO

Zdający bez uprawnień do dostosowania warunków i/lub formy egzaminu

rozwiązujący zadania z arkusza standardowego

1. zapoznaje się z Informacją /Instrukcją z pierwszej strony arkusza

2. sprawdza liczbę stron arkusza i jakość wydruku

3. zgłasza braki i usterki w celu wymiany arkusza (w razie potrzeby)

4. wyrywa kartę rozwiązań zadań otwartych z arkusza do języka polskiego, matematyki, poziomu rozszerzonego języka obcego

5. sprawdza poprawność numeru PESEL na nalepkach z OKE

6. koduje arkusz

7. zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi

8. zapisuje rozwiązania zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań otwartych

• umieszczając w wyznaczonych miejscach arkusza

✓ trzyznakowy kod

✓ numer PESEL

✓ nalepkę z kodem kreskowym i numerem PESEL ucznia

16

Page 17: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

ZACHOWANIE ZDAJĄCYCH PO ZAKOŃCZENIUEGZAMINU Z ARKUSZEM STANDARDOWYM

17

• sprawdzają poprawność przeniesienia zaznaczeń odpowiedzi

do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi

• odkładają arkusze na brzeg ławki stolika

• oczekują na pozwolenie opuszczenia sali egzaminacyjnej

• czas przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia

odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi nie wlicza

się do czasu trwania egzaminu (5min.)

Uczniowie, którzy mają obowiązek przenosić zaznaczenia do zadań

zamkniętych na kartę odpowiedzi:

Page 18: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

Unieważnienie nastąpi w przypadku

• stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań

przez ucznia/słuchacza

• wniesienia przez ucznia/słuchacza do sali egzaminacyjnej

urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystanie z niego

podczas egzaminu

• zakłócania przez ucznia/słuchacza prawidłowego przebiegu

egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

18

!

Page 19: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

• Istnieje możliwość pobrania wyników ze strony internetowej OKE

Łomża – do 15 czerwca

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

!

19

• Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu

gimnazjalnego dyrektor szkoły przekazuje uczniom/słuchaczom lub ich

rodzicom/opiekunom prawnym wraz ze świadectwem ukończenia szkoły

Page 20: Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie ...

PRZYDATNE ADRESY WWW

• https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny

Centralna Komisja Egzaminacyjna

• http://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_c

ontent&view=article&id=613&Itemid=8

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

20