Download - HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Transcript
Page 1: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

ПРЕДАВАЊЕ 2

ВРСТЕ ПЛАНОВА

ПРОРАЧУН МРЕЖНОГ ПЛАНА

The picture can't be displayed.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

др Дејан Маринковић, дипл.грађ.инж.

Page 2: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Однос тока рада, активности и позицијерада

Различита структура предмера и предрачуна и дин. плана

Предмер и предрачун показује шта све треба да се уради и укојим количинама

Динамички план показује где и када треба да се ураде активностии са којим ресурсима

Планерски предмер и предрачун – даје везу између позиција иактивности, дефинише количине активности, као и потребнересурсе (детаљна анализа јединичних цена)

Једна активност може да садржи:

◦ више позиција рада (конструкција)

◦ једну позиција рада (малтерисање)

◦ део позиције рада (спуштени плафон)

ЦИЉ - УСПОСТАВИТИ ЈАСНУ ВЕЗУ ИЗМЕЂУ АКТИВНОСТИ И КОМПОНЕНТИ ТРОШКОВА (позиције, количине, ресурси и трошкови)

Page 3: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z
Page 4: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Ток рада: ЗИДАЊЕ ФАСАДНИХ И УНУТРАШЊИХ ЗИДОВА

12 ЗИДАЊЕ ЗИДОВА ОД БЛОКА д=29цмОзидати спољне и унутрашње зидове д=29 цм од гитер блокова29/19/19 у продужном цементном малтеру размере 1:2:6. Президања блокове поквасити водом. Зид извести потпуновертикално, само од целих блокова, правилног слога и саупуштеним и очишћеним спојницама, а у свему према пројекту иопштем опису. Обрачун по м3 озиданог зида.

приземље м3 33,38

спрат м3 44.25*3 м3 132,75

поткровље м3 43,10

Укупно: м3 209,23 5.520,00

типски спрат м3 44,25 5.520,00

14 ЗИДАЊЕ ЗИДОВА ОД БЛОКА д=19цм

Озидати спољне и унутрашње зидове д=19 цм од гитер блоковадимензија 29х19х19цм у продужном цементном малтеру размере1:2:6. Пре зидања блокове поквасити водом. Зид извести потпуновертикално, само од целих блокова, правилног слога и саупуштеним и очишћеним спојницама, а у свему према пројекту иопштем опису. Обрачун по м3 озиданог зида.

приземље м3 105,96

спрат м3 3*88.50 м3 265,50

поткровље м3 107,10

Укупно: 478,56 5.690,00

типски спрат м3 88,50 5.690,00

15 ЗИДАЊЕ ЗИДОВА ОД ОПЕКЕ д=12цм

Озидати унутрашње зидове од пуне опеке д=12цм у продужноммалтеру размере 1:2:6. Приликом зидања водити рачуна о везама, слогу и спојницама које морају бити упуштене и уједначенедебљине. После везивања малтера спојнице очистити.Свакичетврти ред опеке који додирује постојеће зидове упусти за по 1/2опеке у постојећи зид. Обрачун по м2 озиданог зида са одбијенимотворима и изведеним серклажима, са потребном арматуром иоплатом.

приземље м2 309,80спрат 3*512,00м2 м2 1.536,00поткровље м2 508,90

Укупно: м2 2.354,70 1.060,00типски спрат м2 512,00 1.060,00

ДЕФ

ИН

ИСА

ЊЕ

ОБИ

МА

ПО

СЛА

–Ра

злич

ите

једи

нице

мер

епо

пози

ција

ма

изје

дног

_ТО

КАРА

ДА

Пример везе активности ипозиције рада

Page 5: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

The picture can't be displayed.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Структура подака у Предмеру ипредрачуну радова

Пројекат

Објекат 1

Врстарада 1

Позицијарада 1

Позицијарада к1

Врстарада 2

Позицијарада 1

Позицијарада к1

Врстарада “м”

Позицијарада 1

Позицијарада к1

Објекат 2

Врстарада...

Предмер и предрачун има свој WBS.

Page 6: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

The picture can't be displayed.

Веза детаљног плана и предмераПројекат

Објекат 1

Вста рада 1

Ток рада 1

Активност1.1

деопозиције

рада 1

део позрада 2

Активност ...

Ток рада 2

Врста рада 2

Ток рада 3

Врста рада“м”

Ток рада “н”

Објекат 2

Врста рада...

Токови рада

• подела токова на локације• планерски предмер и предрачун

Врста рада

Активности

припадајуће позиције саколичинама

Позиције рада

Ресурси заактивност 1.1

Ресурси

Page 7: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Пример везе активности ипозиције рада

Page 8: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Ток рада: ЗИДАЊЕ ФАСАДНИХ И УНУТРАШЊИХ ЗИДОВА

12 ЗИДАЊЕ ЗИДОВА ОД БЛОКА д=29цмОзидати спољне и унутрашње зидове д=29 цм од гитер блокова29/19/19 у продужном цементном малтеру размере 1:2:6. Президања блокове поквасити водом. Зид извести потпуновертикално, само од целих блокова, правилног слога и саупуштеним и очишћеним спојницама, а у свему према пројекту иопштем опису. Обрачун по м3 озиданог зида.

приземље м3 33,38

спрат м3 44.25*3 м3 132,75

поткровље м3 43,10

Укупно: м3 209,23 5.520,00

типски спрат м3 44,25 5.520,00

14 ЗИДАЊЕ ЗИДОВА ОД БЛОКА д=19цм

Озидати спољне и унутрашње зидове д=19 цм од гитер блоковадимензија 29х19х19цм у продужном цементном малтеру размере1:2:6. Пре зидања блокове поквасити водом. Зид извести потпуновертикално, само од целих блокова, правилног слога и саупуштеним и очишћеним спојницама, а у свему према пројекту иопштем опису. Обрачун по м3 озиданог зида.

приземље м3 105,96

спрат м3 3*88.50 м3 265,50

поткровље м3 107,10

Укупно: 478,56 5.690,00

типски спрат м3 88,50 5.690,00

15 ЗИДАЊЕ ЗИДОВА ОД ОПЕКЕ д=12цм

Озидати унутрашње зидове од пуне опеке д=12цм у продужноммалтеру размере 1:2:6. Приликом зидања водити рачуна о везама, слогу и спојницама које морају бити упуштене и уједначенедебљине. После везивања малтера спојнице очистити.Свакичетврти ред опеке који додирује постојеће зидове упусти за по 1/2опеке у постојећи зид. Обрачун по м2 озиданог зида са одбијенимотворима и изведеним серклажима, са потребном арматуром иоплатом.

приземље м2 309,80спрат 3*512,00м2 м2 1.536,00поткровље м2 508,90

Укупно: м2 2.354,70 1.060,00типски спрат м2 512,00 1.060,00

ДЕФ

ИН

ИСА

ЊЕ

ОБИ

МА

ПО

СЛА

–Ра

злич

ите

једи

нице

мер

епо

пози

ција

ма

изје

дног

_ТО

КАРА

ДА

Пример везе активности ипозиције рада

Page 9: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

ПРОРАЧУН МРЕЖНОГ ПЛАНА

The picture can't be displayed.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Page 10: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z
Page 11: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z
Page 12: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

ВЕЗЕ МЕЂУ АКТИВНОСТИМА

ТИПОВИ ВЕЗА

Finish-to-Start (FS + tz)

12

без временског зазора са временским зазором tz

Почетак наредне активности зависи од завршетка предходне активности.

Page 13: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

ТИПОВИ ВЕЗА

Finish-to-Finish (FF+ tz)

13

Крај наредне активности зависи од завршетка предходне активности.

без временског зазора са временским зазором tz

Page 14: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

14

ТИПОВИ ВЕЗА

Start-to-Start (SS +tz)

14

без временског зазора са временским зазором tz

Почетак наредне активности условљен је почетком предходне активности.

Page 15: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

15

ТИПОВИ ВЕЗА

Start-to-Finish (SF+ tz)

15

без временског зазора са временским зазором tz

Крај наредне активности условљен је почетком предходне активности.

Page 16: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

МЕТОДЕ МРЕЖНОГ ПЛАНИРАЊА

Методе межног планирања предтављају инструмент за управљање и контролу тока реализације сложених међусобно повезаних активноти.

Методе мрежног планирања одвајају анализу структуре од анализе времена датог пројекта.

Метод мрежног планирања има две своје варијанте:◦ CPM метода –Critical PathMethod, Метода критичног пута, која

се користи за планирање оних пројеката код којих се трајање свих активности може нормирати и унапред прецизно одредити.

◦ PERT метода –Program Evaluation and Review Technique, Метода оцене и ревизије пројекта, користи се за планирање оних пројеката код којих се трајање активности не може прецизно одредити (примена вероватноће)

Page 17: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Методе мрежног планирања – историјски развој

CPM метода:

Крајем 1956. године, фирма E.I. du Pont de Nemours and co. започела је рад на развоју система планирања за радове на одржавању и генералном ремонту у хемијскојиндустрији (високо аутоматизовани погони).

Почетком 1957. израђен је предлог мрежног планирања времена под називом Crtical Path Method (CPM).

PERT метода:

Развијена крајем 50-их за потребе планирања и контроле великихразвојних пројеката стратешког оружја у Морнарици САД уз помоћфирме Booz Allen & Hamilton

1958 PERT метода је први пут употребљена за пројекат развоја ракетног система Polaris - процењено је да је тиме уштеђено 2 године уразвоју пројекта (у односу на оригиналну процену трајања)

1963 - 68 примењена на Apollo пројект (“освајање Месеца”)

Page 18: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

МЕТОДА КРИТИЧНОГ ПУТА-CPM

Овом методом се одређује:

◦ укупно време трајања радова на реализацији пројекта

◦ уочавање активности које одређују критични пут

◦ прорачун укупних и слободних временских резерви за активности ван критичног пута

Page 19: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

МЕТОДА КРИТИЧНОГ ПУТА-CPM

Усвојена је терминологија са енглеског говорног подручја

Di (duration) трајање активности (ti)

ES (early start) рани почетак активности (RP)

LS (late start) касни почетак активности (KP)

EF (early finish) рани завршетак aктивности RZ

LF (late finish) касни завршетак активности KZ

TF (total float) укупна временска резерва Тu

FF (free float) слободна временска резерва Ts

Page 20: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

АктивностRZi – рани завршетак активности iпредстаља време (мерено од почетка радова) за које се та активност може најраније завршити а да при том буду испоштоване све везе са другим активностима

RZi – касни завршетак активности iпредстаља време (мерено од почетка радова) за које се та активност може најкасније завршити а да при том не буде угрожен крајњи рок завршетка објекта.

Page 21: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

ПРОРАЧУН НАПРЕД-НАЗАД ПРВА ФАЗА ◦ Прорачун напред – прорачун раних завршетака

ДРУГА ФАЗА◦ Прорачун назад – прорачун касних завршетака

Особина прве активности◦ RP1 = t1; KZ1 = t1

Особина последње активности◦ RZn = KZnпредставља укупно време трајања пројекта

Page 22: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

ПРОРАЧУН НАПРЕД

1. ТИП ВЕЗЕFs + tzАктивност i+1 има само једну предходну активност

RZi+1 = RZi+ tz+ ti+1

Page 23: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

ПРОРАЧУН НАПРЕД

2. ТИП ВЕЗЕSS + tzАктивност i+1 има само једну предходну активност

RZi+1 = Rzi - ti+ tz+ ti+1

Page 24: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

ПРОРАЧУН НАПРЕД

3. ТИП ВЕЗЕFF + tzАктивност i+1 има само једну предходну активност

RZi+1 = Rzi+ tz

Page 25: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Ако је активност i повезана са више предходних активности, онда се за рани завршетак узима максимална вредност

где су:к – број претходних активностиRZј – рани завршетак који се добија по вези са

претходном активношћу

ПРОРАЧУН НАПРЕД

RZi= max { RZј }; ј=1,2,…к

Page 26: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

ПРИМЕР

GANTOGRAM

Kod Naziv aktivnosti ti RP RZ KP KZ Tu Radna snaga 0

1 aktivnost 1 20 0 20 0 20 0 radnik[5]

2 aktivnost 2 10 20 30 30 40 10 radnik[10] Tu=10

3 aktivnost 3 22 35 57 40 62 5 radnik[7] Tu=5

4 aktivnost 4 15 20 35 20 35 0 radnik[12]

5 aktivnost 5 10 35 45 40 50 5 radnik[7] Tu=5

6 aktivnost 6 24 50 74 50 74 0 radnik[10]

7 aktivnost 7 20 64 84 64 84 0 radnik[5]

10

20

20 30

20 35

45

20 30 40

50

35 57

50 60 70 80

35

74

64 84

57+20=77

84-20=64

Page 27: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

ПРОРАЧУН НАЗАД

1. ТИП ВЕЗЕFS + tzАктивност i има само једну наредну активност

KZi= KZi+1-tz-ti+1

Page 28: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

ПРОРАЧУН НАЗАД2. ТИП ВЕЗЕSS + tzАктивност i има само једну наредну активност

KZi= Kzi+1 + ti-tz- ti+1

Page 29: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

ПРОРАЧУН НАЗАД3. ТИП ВЕЗЕFF + tzАктивност i има само једну наредну активност

KZi= Kzi+1 - tz

Page 30: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Ако активност i има више наредних активности, онда се за касни завршетак узима минимална вредност

где су:к – број наредних активностиKZј – касни завршетак који се добија по вези са

наредном активношћу

ПРОРАЧУН НАЗАД

КZi= min { KZј }; ј=1,к

Page 31: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

ПРИМЕР

GANTOGRAM

Kod Naziv aktivnosti ti RP RZ KP KZ Tu Radna snaga 0

1 aktivnost 1 20 0 20 0 20 0 radnik[5]

2 aktivnost 2 10 20 30 30 40 10 radnik[10] Tu=10

3 aktivnost 3 22 35 57 40 62 5 radnik[7] Tu=5

4 aktivnost 4 15 20 35 20 35 0 radnik[12]

5 aktivnost 5 10 35 45 40 50 5 radnik[7] Tu=5

6 aktivnost 6 24 50 74 50 74 0 radnik[10]

7 aktivnost 7 20 64 84 64 84 0 radnik[5]

10

20

20 30

20 35

45

20 30 40

50

35 57

50 60 70 80

35

74

64 84

57+20=77

84-20=64

Page 32: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

ВРЕМЕНСКЕ РЕЗЕРВЕ

Page 33: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Укупна и слободна временска резерва

Укупна временска резерва Тu представља време за које се активност може продужити или одложити, а да при том не буде угрожен рок завршетка објекта.

Tui = KZi - RZi

Слободна временска резерва представља време за које се активност може продужити или одложити, а да при том не буду угрожене везе са наредним активностима.

Активности на критичном путу су оне, које немају укупну временску резерву (Tui=0), односно код којих је KZi=RZi

Увек је: Tu ≥ Ts

Page 34: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

ПРОРАЧУН Тs

Tsi = RPi+1–tz - RPi

1. ТИП ВЕЗЕFs + tzАктивност i има само једну наредну активност

Tsi = RPi+1 – tz - RZi

Tsi = RZi+1 – ti+1 – tz - RZi

Page 35: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

ПРОРАЧУН Тs

2. ТИП ВЕЗЕSS + tzАктивност i има само једну наредну активност

Tsi = RPi+1 – tz - RPi

Page 36: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

ПРОРАЧУН Тs

3. ТИП ВЕЗЕFF + tzАктивност i има само једну наредну активност

Tsi = RZi+1 – tz - RZi

Page 37: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

ПРОРАЧУН Тs Активност i има више наредних активности

Tsi = min Ts1+1, Tsi+2, Tsi+3…Tsm

Ts34=15 Ts36=5 Ts3= min {15, 5}

Ts3=5

25

Page 38: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

ПРИМЕР

GANTOGRAM

Kod Naziv aktivnosti ti RP RZ KP KZ Tu Radna snaga 0

1 aktivnost 1 20 0 20 0 20 0 radnik[5]

2 aktivnost 2 10 20 30 30 40 10 radnik[10] Tu=10

3 aktivnost 3 22 35 57 40 62 5 radnik[7] Tu=5

4 aktivnost 4 15 20 35 20 35 0 radnik[12]

5 aktivnost 5 10 35 45 40 50 5 radnik[7] Tu=5

6 aktivnost 6 24 50 74 50 74 0 radnik[10]

7 aktivnost 7 20 64 84 64 84 0 radnik[5]

10

20

20 30

20 35

45

20 30 40

50

35 57

50 60 70 80

35

74

64 84

57+20=77

84-20=64

Ts37=(84-20) – 57 =64 – 57 =7

Ts36=(74-24) – (57-22) -10

=50 – 35 - 10 =15 – 10 = 5

Ts3= min{7,5} = 5

Ts za Aktivnost 3

Page 39: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Врсте планова

Page 40: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Према класичној подели разликујемо :• статичке и• динамичке планове.

Статички планови представљају планове потреба урадној снази, материјалу и механизацији

⁻ одређују се на основу количина из предмера, норматива и стандарда рада у грађевинарству, усвојене технологије рада, практичних учинакамеханизације

⁻ за израду статичких планова потреба у ресурсима могу се применити програмски пакети настали у нашој земљи.

⁻ раде се на нивоу целог пројекта, појединих објеката, и врста рада; улаз су статички планови по позицијама рада

The picture can't be displayed.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Врсте планова – наша пракса

Page 41: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

STATIČKI PLANOVI DINAMIČKI PLANOVI

1. Ugovorni predmer i predračun radova

1. Strateški

2. Generalni

2. Definitivna procena 3. Okvirni (fazni)

4. Detaljni plan

Direktni troškovi 5. Dinamički planovi resursa - Specifikacija i troškovi radne snage - radna snaga - Specifikacija i troškovi materijala i opreme

- materijal

- Specifikacija i troškovi mehanizacije - mehanizacija 6. Planovi nabavki materijala i opreme

Indirektni troškovi7. S krive finansijskih sredstava

- finansijska realizacija na gradilištu

- komercijalni uslovi nabavki - troškovi nabavki - ukupni troškovi - troškovi podizvođača - dijagram naplate - zahtevi za dodatnim finans.

VRSTE PLANOVA

Lookahead planovi

Operativni planovi

Ključni resursi

Page 42: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Статичко планирање Статичко планирање обухвата:−процену врсте и количине реурса потребних за

извођење позиција и изградњу целокупног објекта, као и

−процену укупних трошкова по позицијама из предмера, по врстама радова и укупно за цео објекат

−основна јединица: позиција рада Статички планови трошкова:◦ предмер и предрачун, усвојена понуда, дефинитивна

процена, ТЕП◦ спецификација укупно потребних ресурса са

припадајућим трошковима итд.

Page 43: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

The picture can't be displayed.

Пример: Статички план потреба за механизацијом

Page 44: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

The picture can't be displayed.

Пример: Статички план потреба за материјалом

Обезбедити најповољније услове набавки за трошковно значајне ставке

Page 45: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

The picture can't be displayed.

Статички планови материјала – по врстама радова

Šifra resursa

Naziv resursa J.M. Količina Cena/J.M. Troškovna cenaKor. Fak.

Cena/J.M * K.F.

Zvanična cena

2 ZIDARSKI RADOVI

480034 BLOK E-1 KOM 267,55 9,00 2.407,97 1,1 9,90 2.648,76480036 BLOK F-1 KOM 267,55 9,00 2.407,97 1,1 9,90 2.648,76132660 ŽICA POCINKOVANA KG 85,54 90,00 7.698,63 1,1 99,00 8.468,4947305* SEJANI PRODUŽNI MALT. OD HIDRAT. KREČA M3 5,30 3.500,00 18.549,65 1,1 3.850,00 20.404,6247304* CEMENTNI NESEJANI MALTER OD PESKA M3 6,99 3.500,00 24.472,00 1,1 3.850,00 26.919,20480033 BLOK H-1 KOM 3.180,90 9,00 28.628,06 1,1 9,90 31.490,87480037 BLOK 36X36-DIMNJAK F160MM KOM 3.228,00 20,00 64.560,00 1,1 22,00 71.016,0047138* SEJANI CEM. MALTER ,BUBNJARA 50L M3 22,56 3.500,00 78.961,05 1,1 3.850,00 86.857,16480011 OPEKA FASADNA SUPLJA KOM 17.032,80 6,50 110.713,20 1,1 7,15 121.784,52480007 OPEKA-ŠUPLJA KOM 26.405,48 6,50 171.635,62 1,1 7,15 188.799,1847204* SITNOZRNI BETON -BUBNJAROM 50L-3 FRAK M3 73,65 3.000,00 220.952,40 1,1 3.300,00 243.047,64232430 RABIC - POCINKOVANI M2 2.891,60 150,00 433.740,00 1,1 165,00 477.114,00

480008 OPEKA-SILIKATNA KOM 117.089,28 8,00 936.714,24 1,1 8,80 1.030.385,6647137* PRODUŽNO CEMENTNI NESEJANI MALTER M3 284,81 3.500,00 996.845,50 1,1 3.850,00 1.096.530,05471353 MALTER PRODUZNI 1:2:6 M3 225,57 5.070,00 1.143.625,70 1,1 5.577,00 1.257.988,27521380 OPLATA SERKLAZA ZA PREGR.ZID. H=20CM M1 3.073,36 400,00 1.229.344,00 1,1 440,00 1.352.278,40480071 GITER BLOK 29/19/19 KOM 48.580,08 26,50 1.287.372,12 1,1 29,15 1.416.109,33130073 MREŽA Q188 KG 42.514,24 44,00 1.870.626,70 1,1 48,40 2.057.689,37473401 CEM.MALT. OD SEJANOG ŠLJUNKA(JEDINICE) M3 743,44 3.000,00 2.230.314,00 1,1 3.300,00 2.453.345,40480006 OPEKA-PUNA KOM 440.868,72 6,50 2.865.646,68 1,1 7,15 3.152.211,35471354 MALTER PRODUZNI 1:3:9 M3 571,56 5.070,00 2.897.819,34 1,1 5.577,00 3.187.601,27

TROŠKOVI: 16.623.034,83 BEZ POREZA: 18.285.338,3121,00

SREDNJA VRDNOST POZICIJA ZA GRUPU RADOVA: 870730,396

Page 46: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

The picture can't be displayed.

Избор трошковно значајних материјала у оквиру врсте рада – Парето принцип

Šifra resursa

Naziv resursa J.M. Količina Cena/J.M. Troškovna cenaKor. Fak.

Cena/J.M * K.F.

Zvanična cena

2 ZIDARSKI RADOVI

480034 BLOK E-1 KOM 267,55 9,00 2.407,97 1,1 9,90 2.648,76480036 BLOK F-1 KOM 267,55 9,00 2.407,97 1,1 9,90 2.648,76132660 ŽICA POCINKOVANA KG 85,54 90,00 7.698,63 1,1 99,00 8.468,4947305* SEJANI PRODUŽNI MALT. OD HIDRAT. KREČA M3 5,30 3.500,00 18.549,65 1,1 3.850,00 20.404,6247304* CEMENTNI NESEJANI MALTER OD PESKA M3 6,99 3.500,00 24.472,00 1,1 3.850,00 26.919,20480033 BLOK H-1 KOM 3.180,90 9,00 28.628,06 1,1 9,90 31.490,87480037 BLOK 36X36-DIMNJAK F160MM KOM 3.228,00 20,00 64.560,00 1,1 22,00 71.016,0047138* SEJANI CEM. MALTER ,BUBNJARA 50L M3 22,56 3.500,00 78.961,05 1,1 3.850,00 86.857,16480011 OPEKA FASADNA SUPLJA KOM 17.032,80 6,50 110.713,20 1,1 7,15 121.784,52480007 OPEKA-ŠUPLJA KOM 26.405,48 6,50 171.635,62 1,1 7,15 188.799,1847204* SITNOZRNI BETON -BUBNJAROM 50L-3 FRAK M3 73,65 3.000,00 220.952,40 1,1 3.300,00 243.047,64232430 RABIC - POCINKOVANI M2 2.891,60 150,00 433.740,00 1,1 165,00 477.114,00

480008 OPEKA-SILIKATNA KOM 117.089,28 8,00 936.714,24 1,1 8,80 1.030.385,6647137* PRODUŽNO CEMENTNI NESEJANI MALTER M3 284,81 3.500,00 996.845,50 1,1 3.850,00 1.096.530,05471353 MALTER PRODUZNI 1:2:6 M3 225,57 5.070,00 1.143.625,70 1,1 5.577,00 1.257.988,27521380 OPLATA SERKLAZA ZA PREGR.ZID. H=20CM M1 3.073,36 400,00 1.229.344,00 1,1 440,00 1.352.278,40480071 GITER BLOK 29/19/19 KOM 48.580,08 26,50 1.287.372,12 1,1 29,15 1.416.109,33130073 MREŽA Q188 KG 42.514,24 44,00 1.870.626,70 1,1 48,40 2.057.689,37473401 CEM.MALT. OD SEJANOG ŠLJUNKA(JEDINICE) M3 743,44 3.000,00 2.230.314,00 1,1 3.300,00 2.453.345,40480006 OPEKA-PUNA KOM 440.868,72 6,50 2.865.646,68 1,1 7,15 3.152.211,35471354 MALTER PRODUZNI 1:3:9 M3 571,56 5.070,00 2.897.819,34 1,1 5.577,00 3.187.601,27

TROŠKOVI: 16.623.034,83 BEZ POREZA: 18.285.338,3121,00

SREDNJA VRDNOST POZICIJA ZA GRUPU RADOVA: 870730,396

Page 47: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

The picture can't be displayed.

Преглед броја трошковно значајних материјала по врстама радова

Група радова

Од

но

с тр

ош

ков

но

б

итн

и /

уку

пан

бр

ој

Уку

пн

а в

ред

но

ст

тро

шко

вн

о б

итн

их

мат

ери

јал

а

Уку

пн

а в

ред

но

ст

мат

ери

јал

а за

гр

упу

рад

ов

а

пр

оц

енат

уч

ешћ

а тр

ош

ков

но

би

тни

х м

атер

ија

ла

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 1/4 200877,60 300196,69 66,92

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 9/21 17004139,11 18285338,31 92,99

3. БЕТОНСКИ И А.Б. РАДОВИ - ЛИВЕНИ 4/29 53363823,79 56850144,63 93,87

4. БЕТОНСКИ И А.Б. РАДОВИ - МОНТАЖНИ 5/13 2015640,00 2231020,00 90,35

5. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 2/6 33427070,75 35134288,75 95,14

6. ТЕСАРСКИ РАДОВИ 2/9 380948,04 443763,31 85,84

7. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 10/35 11948282,28 14630340,01 81,67

8. СТОЛАРСКИ РАДОВИ 6/34 22565400,00 26618002,62 84,77

10. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 2/19 1898427,36 2156978,05 88,01

12. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 4/8 19471406,86 21768909,99 89,45

13. ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ 2/8 5546779,44 6960547,54 79,69

14. ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ 2/13 529041,92 702412,92 75,32

15. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 4/20 5091127,21 6597015,27 77,17

16. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 2/6 3094452,28 3872687,09 79,90

17. СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ РАДОВИ 4/10 1331234,08 1738148,28 76,59

18. РАЗНИ РАДОВИ РАДОВИ 6/13 565400,00 657580,00 85,98

Page 48: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Постоје разни приступи подели планова према предметупланирања, детаљности и периоду за који се раде. Генерално са становишта извођача могу се издвојити следећеврсте планова:

• стратешки планови• генерални планови – мастер планови• оквирни планови – поређење са “сумарним

плановима”• детаљни планови• оперативни планови (месечни, недељни, дневни)

Са аспекта намене плана разликујемо:• динамичке планове уз понуду• уговорне динамичке планове и• динамичке планове намењени за извођење радова

(увођење резерви).

The picture can't be displayed.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Динамички планови - подела

Page 49: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Стратешки планови – су планови са јасно израженом визијом, циљевима, приоритетима и условимаограничења. Стратешки планови се могу радити:

• на нивоу фирме (минимум на годишњем нивоу) • на нивоу пројекта

Стартешки планови пројеката садрже конкретну стратегијурада за реализацију тог пројекта. Стратегија рада зависи од интерног окружења (снаге ислабости фирме), екстерног окружења (шансе и претње), промовисаних циљева (смањење трошкова пословања, повећање продуктивности и др.), услова ограничења и др. SWOT анализа.Стратегија рада на пројекту мора бити усклађена са стратегијом рада на осталим пројектима (на нивоу фирме)

The picture can't be displayed.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Стратешки и генерални планови

Page 50: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Генерални или Мастер планови – скуп значајних догађаја.

Оквирни планови – Активности су глобалног карактера иразложене су до нива фаза рада, односно токова рада. Садржеуговорне услове и стратегију извођача.Детаљни планови - представља разраду оквирних планова. Структура треба да буде прилагођена будућој контроли.

Активности су разложене до нивоа на којем се јасно могу уочити токови рада и просторна подела на пројекту. Саставни део детаљних динамичких планова су ресурсни ифинансијски планови. Ресурсни планови су основа за набавкуматеријала, ангажовање радних бригада и механизације и др.Превише детаљни планови нису ефикасни за контролуреализације пројекта.

The picture can't be displayed.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Генерални, оквирни и детаљни планови

Page 51: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Мастерплан

Оквирни (сумарни)

план

Детаљни план

Oперативни планови (недељни, месечни,...)

The picture can't be displayed.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Нивои детаљности планова

Page 52: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Мастерплан

• скуп кључних догађаја на пројекту

Оквирни(сумарни)

план

• динамички приказ главних фазарада

Детаљниплан

• детаљан приказ активности –веза са технологијом, простором(WBS и LBS)

Оперативни

планови

• разрада оперативних задатака на недељном, месечном и дневном нивоу

The picture can't be displayed.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Нивои планова – карактеристике

Page 53: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Мастер план – скуп кључних догађаја при реализацији пројекта;

Кључни догађаји могу бити обавезни по уговору или опциони (на основу искуствених информација)

The picture can't be displayed.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Мастер план - пример

Page 54: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

The picture can't be displayed.

Оквирни (сумарни) план - пример

Оквирни план представља динамички приказ главних фаза рада.

Page 55: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

The picture can't be displayed.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Детаљни план - пример

Page 56: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

The picture can't be displayed.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Недељни оперативни план - примерНедељни оперативни планови представљају детаљнуразраду Детаљних планова за период од једне недеље. Декомпозиција активности се врши до нивоа елеменатаобјекта, за које се приказују све технолошке операције.

Page 57: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Мрежни план (Network Diagram) МS Project-у

Слика – Извод из мрежног плана за пословни објекат

Page 58: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Network diagram - МS Project

Слика – Извод из мрежног плана за пословни објекат П= 14.500 m2

Page 59: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Планови треба да буду:• реални – усклађени са могућностима фирме• усклађени са постављеним циљевима и условима

ограничења,• оптимизовани (рок, трошкови, континуитет и

поузданост токова рада, усклађеност токова рада, максимална искоришћеност кључних ресурса и др.)

• да садрже одговор на могуће ризике, односно дапостоји реалан програм деловања у случају појавеодступања од плана

The picture can't be displayed.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Какви планови треба да буду?

Page 60: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Циљеви треба да буду:

специфични (карактеристични за конкретан пројекат) мерљиви могући релеванти, односно реални временски ограничени SMART метода:

S – specific,

M – measurable,

A – attainable,

R - relevant (realistic),

T – timely

The picture can't be displayed.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Циљеви при изради планова

Page 61: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Четири главне групе грађевинских ограничења су:1. Физичких ограничења - укључују технолошке

зависности, простор, безбедност и животну средину;2. Уговорна ограничења - укључују рокове, цене, квалитет

и посебне захтеве по уговору;3. Ограничења по питању ресурса - укључују

расположивост, континуитет, капацитет и квалитет ресурса (радна снага, материјал, механизација, стручни тим)

4. Ограничења у информацијама - укључује доступност и прецизност инфомација (нпр. тачност, јасноћа и релевантност)

The picture can't be displayed.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Ограничења при планирању и реализацији пројеката

Page 62: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

Због специфичности посла, на грађевински пројектима, могућа су и друга ограничења:

• временски услови за извођење радова – могући фондрадног времена,

• ограничења по “датуму”:

– ограничења у смислу “активност мора почетинајкасније до датума ____” или

– активност мора бити извршена најкасније додатума __”;

– ова ограничења најчешће су последица уговорнихобавеза, технологије рада, временских услова, услова набавке и испоруке и др.

The picture can't be displayed.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Ограничења при планирању и реализацији пројеката

Page 63: HG · 2020. 11. 4. · HG ... } u Z

• услови локације - могу се сврстати у групу просторнихограничења, али се због свог значаја посебно издвајају;

– пример: објекат у уском градском језгру (отежанприступ објекту, саобраћајни услови, скученпростор, близина суседних објеката, ограниченпростор за депонију материјала, минималнезалихе, чест транспорт, немогућност постављањамашина за вертикални транспорт и др.)

• фактори окружења предузећа - утицаји из спољногокружења, правни, царински и порески прописи земље укојој се изводе радови, стабилност региона, услови тржиштаи др.

The picture can't be displayed.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТУНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Ограничења при планирању и реализацији пројеката