Download - Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

Transcript
Page 1: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

11

DIAGNOSTICUL IMAGISTIC ALDIAGNOSTICUL IMAGISTIC AL APARATULAPARATULUIUI RESPIRATOR RESPIRATOR

Page 2: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

22

METODE ŞI TEHNICI DE EXAMINARE METODE ŞI TEHNICI DE EXAMINARE IMAGISTICEIMAGISTICE

RadiografiaRadiografia((pulmonarăpulmonară)toraco-pleuro-mediastino-)toraco-pleuro-mediastino-pulmonarăpulmonară - permite examinarea unor detalii - permite examinarea unor detalii structurale de fineţe, oferind cea mai mare cantitate de structurale de fineţe, oferind cea mai mare cantitate de informaţii pe un plan de proiecţie. De aceea ea trebuie informaţii pe un plan de proiecţie. De aceea ea trebuie văzută ca principala procedură de investigaţie a văzută ca principala procedură de investigaţie a organelor intratoracice cu calitatea de document.organelor intratoracice cu calitatea de document.Radiografia digitalăRadiografia digitală – a contribuit la sporirea calităţii – a contribuit la sporirea calităţii informaţiei.informaţiei.Radiografia toracelui trebuie efectuată în cel puţin două Radiografia toracelui trebuie efectuată în cel puţin două planuri:planuri:- - de faţă –de faţă – incidenţa postero-anterioară, incidenţa postero-anterioară, - - de profilde profil,,- în unele situaţii sunt necesare şi - în unele situaţii sunt necesare şi proiecţii obliceproiecţii oblice - - pentru degajarea anumitor câmpuri pentru degajarea anumitor câmpuri

Page 3: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

33

Radiografia cu raze „ dureRadiografia cu raze „ dure „ (cu kilovoltaj „ (cu kilovoltaj ridicat )ridicat ) permite ştergerea unor structuri evidenţiind prin permite ştergerea unor structuri evidenţiind prin reducerea efectului de sumaţie, anumite formaţiuni reducerea efectului de sumaţie, anumite formaţiuni normale –bronhii, sau patologice – tumori, adenopatii; normale –bronhii, sau patologice – tumori, adenopatii; aceiaşi tehnică este utilizată pentru evidenţierea aceiaşi tehnică este utilizată pentru evidenţierea leziunilor costale.leziunilor costale.Radioscopia pulmonarăRadioscopia pulmonară - - permite examinare permite examinare dinamică şi prin modificarea poziţiei pacientului, se pot dinamică şi prin modificarea poziţiei pacientului, se pot face un număr nelimitat de incidenţe.face un număr nelimitat de incidenţe. Este iradiantă şi subiectivăEste iradiantă şi subiectivă. . Tomografia convenţionalăTomografia convenţională - - permite studiul unor permite studiul unor procese patologice inaparente pe imaginea standard şi procese patologice inaparente pe imaginea standard şi permite studiul proceselor intrabronşice. permite studiul proceselor intrabronşice. Radiofotografia medicală (MRF)Radiofotografia medicală (MRF) - - imagini pe filme imagini pe filme de dimensiui mici. Ea reduce iradierea, este imagine de dimensiui mici. Ea reduce iradierea, este imagine obiectivăobiectivă - este destinată examinării în masă pentru - este destinată examinării în masă pentru depistarea de boli profesionale (pneumoconiozele)depistarea de boli profesionale (pneumoconiozele),, boli boli cu largă incidenţăcu largă incidenţă -- TBC, tumori pulmonare.TBC, tumori pulmonare.

Page 4: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

44

ScintigrafiaScintigrafia – are în principal două – are în principal două obiective:obiective:- - studiul perfuzieistudiul perfuziei – – se folosesc trasori se folosesc trasori conţinând techneţiu 99conţinând techneţiu 99 m injectabil m injectabil intravenos se bazează pe intensitatea fixării intravenos se bazează pe intensitatea fixării în ţesutul parenchimatos,în ţesutul parenchimatos,- - studiul ventilaţieistudiul ventilaţiei – se administrează – se administrează inhalator pe mască de gaze radioactive inhalator pe mască de gaze radioactive (xenon, kripton)- se urmăreşte difuzarea în (xenon, kripton)- se urmăreşte difuzarea în ţesutul pulmonar.ţesutul pulmonar.

Page 5: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

55

Fig.1

Page 6: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

66

Tomografia computerizată şi I. R. MTomografia computerizată şi I. R. M – utilizate– utilizate în investigarea organelor în investigarea organelor intraparenchimatoase mai ales pentru intraparenchimatoase mai ales pentru studiul proceselor tumorale pleuro-studiul proceselor tumorale pleuro-pulmonare şi al unor afecţiuni pulmonare şi al unor afecţiuni mediastinalemediastinale -- inclusiv de natură inclusiv de natură vasculară. C.T a înlocuit tomografia vasculară. C.T a înlocuit tomografia plană şi îşi dispută întâietatea cu I.RM. plană şi îşi dispută întâietatea cu I.RM. În patologia pleuro-pulmonară, reuşeşte În patologia pleuro-pulmonară, reuşeşte să caracterizeze leziunile focale, să caracterizeze leziunile focale, multifocale şi difuze, I.R.M are în prezent multifocale şi difuze, I.R.M are în prezent aplicaţii destul de limitate.aplicaţii destul de limitate.- - Angio-C.T,Angio-C.T, reconstrucţia 3D C.T şi reconstrucţia 3D C.T şi angio-I.R.M,–angio-I.R.M,– completează investigaţiile. completează investigaţiile.

Page 7: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

77

Page 8: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

88

Page 9: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

99

Page 10: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1010

Bronhografia Bronhografia – este investigaţia cu substa– este investigaţia cu substannţă de contrast ţă de contrast iodată, de regulă un produs iodat liposolubil a lumenului iodată, de regulă un produs iodat liposolubil a lumenului bronşic.Tehnica pune în evidenţă dispoziţia şi ramificaţia arborelui bronşic.Tehnica pune în evidenţă dispoziţia şi ramificaţia arborelui bronşic, modificările de calibru sau întreruperilbronşic, modificările de calibru sau întreruperilee continuităţii continuităţii lumenului prin obstacole organicelumenului prin obstacole organice -- exemplu bronşiectazia, exemplu bronşiectazia, respectiv în tumorile bronhopulmonare.respectiv în tumorile bronhopulmonare.

Fig. 3

Page 11: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1111

Explorarea vasculară a mediastinuluiExplorarea vasculară a mediastinului – – aortografia, cavografia superioară, pot aortografia, cavografia superioară, pot elucida natura unor formaţiuni expansive de elucida natura unor formaţiuni expansive de origine vasculară (anevrisme) sau extensia origine vasculară (anevrisme) sau extensia unor tumori mediastinale.unor tumori mediastinale.Pasaj baritat esofagianPasaj baritat esofagian – util în elucidarea – util în elucidarea rapoartelor anatomice ale unor formaţiuni rapoartelor anatomice ale unor formaţiuni mediastinale. mediastinale. Pneumotorax exploratorPneumotorax explorator - cu caracter - cu caracter istoric - se introduce aer în cavitatea pleurală istoric - se introduce aer în cavitatea pleurală – permite diferenţierea apartenenţei leziunilor – permite diferenţierea apartenenţei leziunilor - pulmonar sau pleural.- pulmonar sau pleural. Ecografia transtoracicăEcografia transtoracică - pentru peretele - pentru peretele toracic, diafragme, extremităţie toracic, diafragme, extremităţie mediastinului, cord şi vasele mari şi mediastinului, cord şi vasele mari şi evidenţiază colecţiile pleurale minime,evidenţiază colecţiile pleurale minime, elucidează, rapid, neiradiant, structura elucidează, rapid, neiradiant, structura imaginilor (lichid, solid,imaginilor (lichid, solid, mixt) din mediastin, mixt) din mediastin, intrapleural.intrapleural.

Page 12: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1212

ANATOMIE RADIOLOGICĂANATOMIE RADIOLOGICĂImaginea normală postero- anterioarăImaginea normală postero- anterioară: - este formată din : - este formată din elemente toracice ale elemente toracice ale conţinătoruluiconţinătorului şi şi conţinutului toracicconţinutului toracic..

Conţinătorul toracic ;este reprezentat de;Conţinătorul toracic ;este reprezentat de;părţi moi toracicepărţi moi toracice, - musculatura toracelui în special din , - musculatura toracelui în special din muşchii pectorali, sternocleidomastoideni, sâni – acestea pot muşchii pectorali, sternocleidomastoideni, sâni – acestea pot parazita imaginea toracică.parazita imaginea toracică.scheletul ososscheletul osos,, - pe radiografie corect examinată se - pe radiografie corect examinată se evidenţiază primele vertebre dorsale; arcurile costale - evidenţiază primele vertebre dorsale; arcurile costale - anterioare şi posterioare; claviculele simetrice la egală distanţă anterioare şi posterioare; claviculele simetrice la egală distanţă de linia mediană; omoplaţii ce trebuie scoşi din câmpurile de linia mediană; omoplaţii ce trebuie scoşi din câmpurile pulmonare;pulmonare; arcurile costalearcurile costale pot prezenta malformaţii cu răsunet pot prezenta malformaţii cu răsunet clinic –coasta cervicală uni sau bilaterală datorită compresiunii clinic –coasta cervicală uni sau bilaterală datorită compresiunii neurovasculare sau descoperire întâmplătoare-hipoplazie, neurovasculare sau descoperire întâmplătoare-hipoplazie, hiperplazie, sinostoza, bifiditate, exostoze.hiperplazie, sinostoza, bifiditate, exostoze.diafragmdiafragm, - cu cele două cupole, drept cu 1,5- 2 cm situat , - cu cele două cupole, drept cu 1,5- 2 cm situat deasupra conturului stâng. Cu opacitatea mediastinală a deasupra conturului stâng. Cu opacitatea mediastinală a codului formează unghiurile cardio-frenice iar cu peretele codului formează unghiurile cardio-frenice iar cu peretele toracic unghiuriltoracic unghiurilee costo-diafagmatice care sunt simetrice şi costo-diafagmatice care sunt simetrice şi ascuţite.ascuţite.

Page 13: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1313

Page 14: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1414

Fig. 4

Page 15: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1515

MediastinulMediastinul-- este alcătuit din imaginea este alcătuit din imaginea cordului, vase mari, nervi grupuri cordului, vase mari, nervi grupuri ganglionare, esofag.ganglionare, esofag.Conturul dreptConturul drept în poţiunea superioară este în poţiunea superioară este dată de vena cavă superioară, inferior atriul dată de vena cavă superioară, inferior atriul drept. drept. Conturul stângConturul stâng este format din trei arcuri: este format din trei arcuri: superior – butonul aortic, convex spre stânga, superior – butonul aortic, convex spre stânga, mijlociu sau golf cardiac convex spre dreapta, mijlociu sau golf cardiac convex spre dreapta, inferior dat de ventricolul stâng.inferior dat de ventricolul stâng.Pe o radiografie cu raze dure prin opacitatea Pe o radiografie cu raze dure prin opacitatea mediastinală se poate vizualiza traheea, cu mediastinală se poate vizualiza traheea, cu bifurcarea ei în două bronhii principale,în bifurcarea ei în două bronhii principale,în unghi de 75°.unghi de 75°.Conţinutul toracicConţinutul toracic ; organele şi structurile ; organele şi structurile din cutia toracică: plămânii, pleura şi din cutia toracică: plămânii, pleura şi organele ce alcătuiesc mediastinul.organele ce alcătuiesc mediastinul.

Page 16: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1616

PlămâniiPlămânii – apar pe radigrafia de faţă ca două – apar pe radigrafia de faţă ca două imagini radio-transparente , de formă imagini radio-transparente , de formă aproximativ triunghiulară datorat conţinutului aproximativ triunghiulară datorat conţinutului bronho alveolar, delimitate lateral de arcurile bronho alveolar, delimitate lateral de arcurile costale, medial de opacitatea mediastinului, costale, medial de opacitatea mediastinului, iar distal de cupolele diafragmatice.iar distal de cupolele diafragmatice.Arbitral, fiecare plămân este împărţit în patru Arbitral, fiecare plămân este împărţit în patru regiuni fiecare: regiuni fiecare: --regiunea apicalăregiunea apicală sau vârful pulmonar, situată sau vârful pulmonar, situată deasupra claviculelor deasupra claviculelor --regiunea subclavicularăregiunea subclaviculară, situată sub clavicule , situată sub clavicule şi polul superior al hilului şi polul superior al hilului --regiunea mijlocieregiunea mijlocie, situată în vecinătatea , situată în vecinătatea hilului,subclavicularhilului,subclavicular--regiunea inferioarăregiunea inferioară, situată îintre polul , situată îintre polul inferior al hilului şi hemidiafragm. inferior al hilului şi hemidiafragm.

Page 17: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1717

În sens vertical sunt două arii; internă şi În sens vertical sunt două arii; internă şi externă.externă.Transparenţa pulmonară este străbătută de o Transparenţa pulmonară este străbătută de o reţea fină de opacităţi liniare şi curbilinii reţea fină de opacităţi liniare şi curbilinii datorate reţelei vasculare, arteriale în special datorate reţelei vasculare, arteriale în special (90%), venoase şi limfatice, - denumit „desen (90%), venoase şi limfatice, - denumit „desen pulmonar”, sau „tramă pulmonară”. Această pulmonar”, sau „tramă pulmonară”. Această reţea vasculară delimitează lobulii pulmonari.reţea vasculară delimitează lobulii pulmonari.Pe o imagine radiografică nu se pun în evidenţă Pe o imagine radiografică nu se pun în evidenţă elemente parenchimatoase mici - unitatea elemente parenchimatoase mici - unitatea terminală a parenchimului terminală a parenchimului alveola.alveola. Acestea, Acestea, tributare bronhiolei vor forma tributare bronhiolei vor forma acinulacinul,, care la care la rândul lor vor forma lobulul pulmonar, ca o rândul lor vor forma lobulul pulmonar, ca o unitate morfo-funcţională tributară unei unitate morfo-funcţională tributară unei bronhiole perilobare care este o ramificaţie a bronhiole perilobare care este o ramificaţie a unei bronhii de gradul IV. Acinul este vizibil unei bronhii de gradul IV. Acinul este vizibil doar în stări patologice . doar în stări patologice .

Page 18: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1818

Fig. 5

Page 19: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

1919

Hilurile pulmonareHilurile pulmonare - formate din ramificaţiile arterelor pulmonare, - formate din ramificaţiile arterelor pulmonare, vene, elemente bronşice, limfatice şi din ţesutul interstiţial. Apar ca vene, elemente bronşice, limfatice şi din ţesutul interstiţial. Apar ca imagini radioopace cu ramificaţii în câmpurile pulmonare. Opacitatea imagini radioopace cu ramificaţii în câmpurile pulmonare. Opacitatea hilului drept este situat între extremităţile anterioare ale coastelor II hilului drept este situat între extremităţile anterioare ale coastelor II şi IV, iar în stânga hilul este situat cu 1-1,5 cm mai sus fiind mai greu şi IV, iar în stânga hilul este situat cu 1-1,5 cm mai sus fiind mai greu vizibil datorită suprapunerii opacităţii mediastinale.vizibil datorită suprapunerii opacităţii mediastinale.

Arterele pulmonare reprezintă partea principală în formarea Arterele pulmonare reprezintă partea principală în formarea imaginii pulmonare, ele se vor dihotomiza subţiindu-se treptat imaginii pulmonare, ele se vor dihotomiza subţiindu-se treptat dispărând la ~1-2 cm de peretele toracic-dispărând la ~1-2 cm de peretele toracic- formând „ mantaua formând „ mantaua pulmonară”. Prinderea unui vas ortorontgenograd va da o imagine pulmonară”. Prinderea unui vas ortorontgenograd va da o imagine rotundă opacă iar când este prinsă şi o bronhie –transparentă rotundă opacă iar când este prinsă şi o bronhie –transparentă rotundă, va apărea o imagine „în ochelar spart”.rotundă, va apărea o imagine „în ochelar spart”.

Venele nu pot fi diferenţiate de artere acestea având traseu Venele nu pot fi diferenţiate de artere acestea având traseu comun şi cu cel al bronşiilor.comun şi cu cel al bronşiilor.Foiţele pleuraleFoiţele pleurale în condiţii normale nu se evidenţiază, se în condiţii normale nu se evidenţiază, se vizualizează în urma îngroşării sau când se vizualizează vizualizează în urma îngroşării sau când se vizualizează ortorntgenograd scizura orizontală ce apare ca opacitate liniară fină ortorntgenograd scizura orizontală ce apare ca opacitate liniară fină cu contur bine delimitatcu contur bine delimitat.. Poate să se vizualizeze imagini opace ce Poate să se vizualizeze imagini opace ce însoţesc arcurile costale I, II - se datorează domului pleural.Tot în 1/3 însoţesc arcurile costale I, II - se datorează domului pleural.Tot în 1/3 sup se poate vizualiza scizura venei azygos.sup se poate vizualiza scizura venei azygos.

Page 20: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2020

Page 21: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2121

Imaginea normală în incidenţa de profilImaginea normală în incidenţa de profil::Este incidenţa strict necesară pentru locarizarea imaginilor de Este incidenţa strict necesară pentru locarizarea imaginilor de faţă şi permite examinarea leziunilor mascate prin suprapunere faţă şi permite examinarea leziunilor mascate prin suprapunere de către opacitatea mediastinală şi a cupde către opacitatea mediastinală şi a cupoolelor diafragmatice.lelor diafragmatice.

Page 22: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2222

În această incidenţă apare bine evdenţiat În această incidenţă apare bine evdenţiat anterior sternul şi posterior coloana dorsală, anterior sternul şi posterior coloana dorsală, arcurile vertebrale se evidenţiază cu traiect arcurile vertebrale se evidenţiază cu traiect oblic descendent. Cupolele diafragmatice apar oblic descendent. Cupolele diafragmatice apar una sub alta se vizualizează anterior şi posterior una sub alta se vizualizează anterior şi posterior sinusurile costo-diafragmatice. Posterior de sinusurile costo-diafragmatice. Posterior de stern apare un spaţiu transparent, posterior de stern apare un spaţiu transparent, posterior de cord se delimitează spaţiul retrocardiac. În cord se delimitează spaţiul retrocardiac. În porţiunea mijlocie se evidenţiază cele două porţiunea mijlocie se evidenţiază cele două hiluri suprapuse.hiluri suprapuse.Topografia radiologică pulmonarăTopografia radiologică pulmonară – – segmentele segmentele plămânului – plămânului – importante pentru importante pentru chirurgie; În dreapta datorită schirurgie; În dreapta datorită sccizurii orizontale izurii orizontale sunt 3 lobi superior, mijlociu, inferior, în stânga sunt 3 lobi superior, mijlociu, inferior, în stânga doi lobi si uneori poate fi prezent şi lobul mediu doi lobi si uneori poate fi prezent şi lobul mediu –– lingula.lingula. Fiecare lob prezintă segmente.Fiecare lob prezintă segmente.

Page 23: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2323

SEGMENTATIA PULMONARA:SEGMENTATIA PULMONARA:

DREAPTA:DREAPTA: 3 LOBI = 10 SEGMENTE 3 LOBI = 10 SEGMENTE

STANGA:STANGA: 2 LOBI = 9 SEGMENTE 2 LOBI = 9 SEGMENTE

Page 24: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2424

DREAPTADREAPTA

1.1. LOB SUPERIOR (SEGMENTELE 1-3):LOB SUPERIOR (SEGMENTELE 1-3):- APICAL – 1- APICAL – 1- DORSAL – 2- DORSAL – 2- VENTRAL – 3- VENTRAL – 3

2.2. LOB MIJLOCIU (SEGMENTELE 4,5):LOB MIJLOCIU (SEGMENTELE 4,5):- LATERAL – 4- LATERAL – 4- MEDIAL – 5- MEDIAL – 5

3.3. LOB INFERIOR (SEGMENTELE 6-10:)LOB INFERIOR (SEGMENTELE 6-10:)- APICAL – 6- APICAL – 6- PARACARDIAC – 7- PARACARDIAC – 7- ANTEROBAZAL – 8- ANTEROBAZAL – 8- LATEROBAZAL – 9- LATEROBAZAL – 9- POSTEROBAZAL - 10- POSTEROBAZAL - 10

Page 25: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2525

STANGASTANGA

- LOB MIJLOCIU = LINGULA = SEGMENTELE 4-5 LOB MIJLOCIU = LINGULA = SEGMENTELE 4-5 ALE ALE LOBULUI SUPERIORLOBULUI SUPERIOR

- LOB INFERIOR = ABSENTA SEGMENTULUI LOB INFERIOR = ABSENTA SEGMENTULUI PARACARDIAC (7)PARACARDIAC (7)

Page 26: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2626

Page 27: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2727

Page 28: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2828

Page 29: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

2929

Page 30: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3030

Page 31: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3131

Page 32: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3232

Page 33: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3333

Page 34: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3434

Page 35: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3535

Page 36: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3636

Page 37: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3737

Page 38: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3838

Page 39: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

3939

Page 40: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4040

Page 41: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4141

Page 42: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4242

Semiologie radio-imagisticăSemiologie radio-imagistică

În urma agresiunii exo sau endogene În urma agresiunii exo sau endogene se produc modificări la nivelul spaţiilor se produc modificări la nivelul spaţiilor aeriene bronho-alveolare, în interstiţiu, la aeriene bronho-alveolare, în interstiţiu, la nivelul patului vascular sau cavitatea nivelul patului vascular sau cavitatea pleurală. În urma acestor modificări se pleurală. În urma acestor modificări se rupe echilibrul normal determinând rupe echilibrul normal determinând apariţia de apariţia de opacităţi, hipertransparenţe, opacităţi, hipertransparenţe, sau imagini mixte.sau imagini mixte.

Page 43: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4343

La descrierea imaginilor opace se are în vedere La descrierea imaginilor opace se are în vedere menţionarea:menţionarea:

numărnumăr –pot fi unice sau multiple –pot fi unice sau multiple formăformă - întinse (lobare,masive) sau circumscrise - întinse (lobare,masive) sau circumscrise liniare,în bandă; reticulate, liniare pleurale, inelare - liniare,în bandă; reticulate, liniare pleurale, inelare - cavităţi, nodulare, policiclice-adenopatii, stelate-cicatricicavităţi, nodulare, policiclice-adenopatii, stelate-cicatricidimensiunedimensiune - mici 1,5-10 mm; mari 1-5 cm - mici 1,5-10 mm; mari 1-5 cmcontur contur – – netnet; ; difuzdifuz- nu se delimitează net de ţesutul - nu se delimitează net de ţesutul sănătos ca în procese inflamatorii exudative, sănătos ca în procese inflamatorii exudative, invadant, invadant, infiltrativinfiltrativ constă în prelungiri în ţesutul sănătos - în constă în prelungiri în ţesutul sănătos - în ţesutul sănătos vecin - tumori maligneţesutul sănătos vecin - tumori malignestructurastructura – omogenă şi neomogenă – omogenă şi neomogenăintensitatea intensitatea – voalare, mică, medie, mare; în funcţie de – voalare, mică, medie, mare; în funcţie de opacitatea mediastinalăopacitatea mediastinalăsediul sediul – se apreciază pe radiografii P-A, completat cu – se apreciază pe radiografii P-A, completat cu radiografia de profilradiografia de profilraporturile cu organele din jurraporturile cu organele din jur – poate să modifice – poate să modifice sediul, forma, funcţionalitatea organelor; sediul, forma, funcţionalitatea organelor; prin tracţiuneprin tracţiune- - în adrenţe, în adrenţe, prin aspiraţieprin aspiraţie în cazul atelectaziei, prin în cazul atelectaziei, prin împingere –în procesele înlocuitoare de spaţiuîmpingere –în procesele înlocuitoare de spaţiu, , sau să nu sau să nu le modifice delocle modifice deloc..

Page 44: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4444

Imaginile radiotransparenteImaginile radiotransparente – – constau din creşterea transparenţei constau din creşterea transparenţei pulmonare. Aceste imagini pot fi circumscrise sau localizate, pulmonare. Aceste imagini pot fi circumscrise sau localizate, pot fipot fi congenitale congenitale (( chiste aeriene , chiste aeriene , bule de emfizem, plămân polichistic) ; bule de emfizem, plămân polichistic) ; în urmaîn urma unui proces unui proces inflamator sau tumoral necrozatinflamator sau tumoral necrozat ; sau ; sau în urma uneiîn urma unei hiperinflaţii alveolare datorită hiperinflaţii alveolare datorită unui ventil expiratorunui ventil expirator, ca în cazul bulelor de emfizem, dilataţii bro, ca în cazul bulelor de emfizem, dilataţii bronnşice.şice.

Emfizem pulmonar

Page 45: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4545

Ca si în cazul opacităţilor se caracterizeză caracterele Ca si în cazul opacităţilor se caracterizeză caracterele semiotice.semiotice.Imaginile mixteImaginile mixte – hidro-aerice - se datorează în special evoluţiei – hidro-aerice - se datorează în special evoluţiei spre necroză sau evacuare a unui proces patologic şi înlocuirea spre necroză sau evacuare a unui proces patologic şi înlocuirea cu aer. Se întâlnesc în pneumonii ce abcedează, TBC ulcero-cu aer. Se întâlnesc în pneumonii ce abcedează, TBC ulcero-cazeoasă, în tumorilecazeoasă, în tumorile pulmonare, înpulmonare, în infectarea chistelor aerice infectarea chistelor aerice

Sindroame radiologice pleuro- pulmonareSindroame radiologice pleuro- pulmonare

11.. sindromul de umplere alveolarăsindromul de umplere alveolară – dispariţia – dispariţia aerului din alveole şi înlocuirea cu lichid exudat de aerului din alveole şi înlocuirea cu lichid exudat de natură inflamatorie sau alergică sau proliferarea natură inflamatorie sau alergică sau proliferarea celulară de densitate hidrică.celulară de densitate hidrică. Confluarea rapidă se Confluarea rapidă se produce datorită difuziunii lichidului în alte zone produce datorită difuziunii lichidului în alte zone alveolare prin porii Kohn şi canalele Lambert. Se alveolare prin porii Kohn şi canalele Lambert. Se întâlneşte în : pneumonia alveolară, bronhopneumonie, întâlneşte în : pneumonia alveolară, bronhopneumonie, edem alveolar, infarctul pulmonar.edem alveolar, infarctul pulmonar.

Page 46: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4646

Page 47: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4747

- - 22..sindromul bronşicsindromul bronşic – se caracterizează prin – se caracterizează prin obstrucţii a lumenului bronşic, duce la resorbţia aerului obstrucţii a lumenului bronşic, duce la resorbţia aerului din teritoriul tributar bronşiei ce duce la apariţia unei din teritoriul tributar bronşiei ce duce la apariţia unei opacităti retractile, pot avea mecanisme diferite:opacităti retractile, pot avea mecanisme diferite:- - opacitate retractilă prin obstrucţie bronşicăopacitate retractilă prin obstrucţie bronşică cauzată de cauzată de mecanism mecanicmecanism mecanic (corp străin, cancer (corp străin, cancer bronhovascular, adnopatii) bronhovascular, adnopatii) reflexă reflexă (spasm) sau (spasm) sau prin prin hipoventilaţie alveolarăhipoventilaţie alveolară (intoxicaţii cu morfină, (intoxicaţii cu morfină, barbiturice, decubit dorsal prelungit). Datorită barbiturice, decubit dorsal prelungit). Datorită obstrucţiei teritoriul tributaor bronhiei nu va fi ventilat obstrucţiei teritoriul tributaor bronhiei nu va fi ventilat iar aerul va fi resorbit în sânge, alveolele se colabează iar aerul va fi resorbit în sânge, alveolele se colabează prin act reflex ce duce la contracţia fibrelor elastice şi prin act reflex ce duce la contracţia fibrelor elastice şi musculare din peretele bronşiolelor. musculare din peretele bronşiolelor. Semnele Semnele radiologiceradiologice tipice constau din: în funcţie de mărimea tipice constau din: în funcţie de mărimea bronşiei obturate constă din –bronşiei obturate constă din – deplasarea organelor deplasarea organelor mediastinale spre opacitatemediastinale spre opacitate - în radioscopie se observă - în radioscopie se observă pendularea inspiratorie mediastinului, ridicarea cupolei pendularea inspiratorie mediastinului, ridicarea cupolei hemidiafragmului micşorarea spaţiilor intervertebrale, hemidiafragmului micşorarea spaţiilor intervertebrale, hiperinflaţie de vecinătate.hiperinflaţie de vecinătate.

Page 48: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4848

O formă particulară este O formă particulară este atelectazia în bandăatelectazia în bandă –de obicei –de obicei orizontale sau oblice, cel mai frecvent supradiafragmatic, apar în orizontale sau oblice, cel mai frecvent supradiafragmatic, apar în procese pulmonare sau subdiafragmatice (peritonite, tumori procese pulmonare sau subdiafragmatice (peritonite, tumori abdominale), dispar odată cu afecţiunea de bază.abdominale), dispar odată cu afecţiunea de bază.

Page 49: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

4949

- colapsul de cauză pleurală- colapsul de cauză pleurală, atelectazie pasivă – se , atelectazie pasivă – se întâlneşte în pneumotorax, colecţii pleurale , toracoplastie.întâlneşte în pneumotorax, colecţii pleurale , toracoplastie.

Fig.10

Page 50: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5050

--colapsul prin compresiunecolapsul prin compresiune, , atelectazia compresivă – apare în jurul atelectazia compresivă – apare în jurul unei opacităţi (tumoră pulmonară sau unei opacităţi (tumoră pulmonară sau mediastinală), sau transparenţe (bula de mediastinală), sau transparenţe (bula de emfizem)emfizem)..--colapsul prin fibroză pulmonară colapsul prin fibroză pulmonară cicatricealăcicatriceală , atelectazie cicatriceală - , atelectazie cicatriceală - în cicatrici tuberculoase postsupurative.în cicatrici tuberculoase postsupurative.--colapsul prin creşterea tensiunii colapsul prin creşterea tensiunii superficiale la nivelul pereţilorsuperficiale la nivelul pereţilor alveolarialveolari - atelectazia adezivă ; boala - atelectazia adezivă ; boala membranelor hialine a nou-născutului membranelor hialine a nou-născutului prin lipsa surfactantului, sau prin lipsa surfactantului, sau pneumopatiile post-iradiere.pneumopatiile post-iradiere.

Page 51: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5151

33.. Sindromul interstiţialSindromul interstiţial - - îngroşarea ţesutului interstiţial pulmonar,ce îngroşarea ţesutului interstiţial pulmonar,ce poate fi produsă prin edem interstiţial de poate fi produsă prin edem interstiţial de diferite cauze, fie prin proliferarea anormală diferite cauze, fie prin proliferarea anormală celulară sau tisulară, în cadrul unor celulară sau tisulară, în cadrul unor granulomatoze interstiţiale, fibroze sau granulomatoze interstiţiale, fibroze sau afecţiuni interstiţiale maligne.Toate aceste boli afecţiuni interstiţiale maligne.Toate aceste boli dau aspect radiologic de „geam mat”, aspect dau aspect radiologic de „geam mat”, aspect reticular, nodular, reticulo-nodular şi de „fagure reticular, nodular, reticulo-nodular şi de „fagure de miere”.de miere”. Caracteristic: topografia difuză, fără Caracteristic: topografia difuză, fără sistematizare, conturarea netă, densitatea sistematizare, conturarea netă, densitatea slabă, lipsa tendinţei de confluare, evoluţia slabă, lipsa tendinţei de confluare, evoluţia lentă.lentă.

Page 52: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5252

Page 53: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5353

Page 54: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5454

44.. Sindromul Sindromul vascularvascular - modificări - modificări date de vasularizaţie ce apar în olgemie, date de vasularizaţie ce apar în olgemie, hiperemie, hipertensiune pulmonară.hiperemie, hipertensiune pulmonară.55. . Sindromul Sindromul pleuralpleural - - PleureziaPleurezia - apare în colecţiile lichidiene - apare în colecţiile lichidiene pleurale caracterizate prin: opacitate bazală, pleurale caracterizate prin: opacitate bazală, care urcă laterotoracic, descriind o curbă a cărei care urcă laterotoracic, descriind o curbă a cărei concavitate priveşte cranio-medial, cu delimitare concavitate priveşte cranio-medial, cu delimitare difuz.difuz. In funcţie de cantitatea de lichid apare şi In funcţie de cantitatea de lichid apare şi deplasarea mediastinului în partea opusă .deplasarea mediastinului în partea opusă .

Page 55: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5555

Page 56: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5656

Pleurezia închistată - Se poate produce în marea cavitate, interlobar, mediastinal, diafragmatic.

Page 57: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5757

Simfiza pleuralăSimfiza pleurală – rezultatul unui proces fibros sau – rezultatul unui proces fibros sau exudativ ce are ca rezultat lipirea foiţelor pleurale. Cele mai exudativ ce are ca rezultat lipirea foiţelor pleurale. Cele mai frecvente localizări sunt: pahipleurita vârfului, bazei, frecvente localizări sunt: pahipleurita vârfului, bazei, mediastinală, generalizată.mediastinală, generalizată.

Page 58: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5858

Calcificările pleuraleCalcificările pleurale : pot avea aspecte : pot avea aspecte diferite, se datoresc depunerilor de calciu pe diferite, se datoresc depunerilor de calciu pe pleură, urmare inflamaţiilor pleurale repetate.pleură, urmare inflamaţiilor pleurale repetate.Pneumotoracele Pneumotoracele - pătrunderea aerului în - pătrunderea aerului în marea cavitate pleurală. Radiologic se manifestă marea cavitate pleurală. Radiologic se manifestă ca o hipertransparenţă a hemitoracelui cu lipsa ca o hipertransparenţă a hemitoracelui cu lipsa desenului vascular şi colabarea plămânului la desenului vascular şi colabarea plămânului la hilul pulmonar. Poate fi total când nu este hilul pulmonar. Poate fi total când nu este aderenţă în pleură şi parţial când există aderenţă în pleură şi parţial când există aderenţe . aderenţe . HidropneumotoraceleHidropneumotoracele – apare când pe lângă – apare când pe lângă aer pătrunde şi lichid – aspectul radiologic aer pătrunde şi lichid – aspectul radiologic constă din imagine opacă bazală cu nivel constă din imagine opacă bazală cu nivel superior orizontal indiferent de poziţia superior orizontal indiferent de poziţia bolnavului, la care se adaugă hipertrensparenţă .bolnavului, la care se adaugă hipertrensparenţă .

Page 59: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

5959

Page 60: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6060

Fig.15

Page 61: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6161

Page 62: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6262

CALCIFICARI PLEURALE

Page 63: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6363

Dignosticul imagistic al bronhopatiilorDignosticul imagistic al bronhopatiilorBronhopneumopatia cronică obsBronhopneumopatia cronică obsttructivăructivă– – varietate de manifestări clinice, având ca varietate de manifestări clinice, având ca substrat procese spastice, inflamatorii şi substrat procese spastice, inflamatorii şi degenerative ale bronhiilor, în care se poate degenerative ale bronhiilor, în care se poate asocia şi emfizemul.asocia şi emfizemul. Aspectul radiologic este Aspectul radiologic este variat , important în evaluarea gravităţii stării variat , important în evaluarea gravităţii stării prezente este cu privire la circulaţia (perfuzia) şi prezente este cu privire la circulaţia (perfuzia) şi ventilaţia proprii cazului investigat.ventilaţia proprii cazului investigat. În acest sens În acest sens alături de testele funcţionale,alături de testele funcţionale, examenul examenul scintigrafic de perfuzie şi cel inhalator aduc scintigrafic de perfuzie şi cel inhalator aduc informaţii valoroase cu privire la gradul de informaţii valoroase cu privire la gradul de reducere a circulaţiei şi ventilaţiei şi reducere a circulaţiei şi ventilaţiei şi redistribuirea în diferite teritoriiredistribuirea în diferite teritorii pulmonare.pulmonare.

Page 64: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6464

– –

Page 65: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6565

BronşiectaziileBronşiectaziile

dilaţiile perelungite ale bronhiilor unele dintre dilaţiile perelungite ale bronhiilor unele dintre ele congenitale (malformaţii structurale) , altele ele congenitale (malformaţii structurale) , altele se datoresc proceselor inflamatorii (slăbesc se datoresc proceselor inflamatorii (slăbesc rezistenţa pereţilor).rezistenţa pereţilor). Radiologic modificările sunt Radiologic modificările sunt în regiunile bazale, ca în regiunile bazale, ca formaţiuni opace liniare formaţiuni opace liniare cu contururi neregulate, când bronhiile sunt cu contururi neregulate, când bronhiile sunt golite de conţinut apar zone de transparenţă golite de conţinut apar zone de transparenţă crescută, liniare şi inelare grosolane ; în fazele crescută, liniare şi inelare grosolane ; în fazele de supuraţie pot fi observate imagini de supuraţie pot fi observate imagini hidroaerice,hidroaerice, create de staza conţinutului create de staza conţinutului purulent din cavităţile dilatate.purulent din cavităţile dilatate. C.T-C.T- examen examen completa examinarea care tinde să ia locul completa examinarea care tinde să ia locul bronhografiei .bronhografiei .

Page 66: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6666Fig,19

Page 67: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6767

Corpii străini traheo-bronşiciCorpii străini traheo-bronşici – dau imagini – dau imagini radiologice produse de bronhostenoză, caracterizate de radiologice produse de bronhostenoză, caracterizate de modificări statice - poziţie înaltă a diafragmului, modificări statice - poziţie înaltă a diafragmului, deplasarea mediastinului de aceeaşi parte, scăderea deplasarea mediastinului de aceeaşi parte, scăderea transparenţei pulmonare, micşorarea cutiei toracice, şi transparenţei pulmonare, micşorarea cutiei toracice, şi modificări dinamice –radioscopic deplasarea modificări dinamice –radioscopic deplasarea mediastinului de partea bolnavă cu ascensionarea mediastinului de partea bolnavă cu ascensionarea diafragmului de partea respectivă.diafragmului de partea respectivă.

Page 68: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6868

Pneumonia acută bacteriană:Pneumonia acută bacteriană:

În funcţie de stadiul de evoluţie modificările În funcţie de stadiul de evoluţie modificările radiologice vor fi oglinda celor morfopatologice.radiologice vor fi oglinda celor morfopatologice.

Faza de congestie alveolarăFaza de congestie alveolară – pereţii – pereţii alveolari îngroşaţi – radiografic prezintă drept alveolari îngroşaţi – radiografic prezintă drept corespodent corespodent voalul difuzvoalul difuz..

Faza de hepatizaţie roşieFaza de hepatizaţie roşie – pe lângă – pe lângă pereţii alveolari îngroşaţi apare exudatul seros; pereţii alveolari îngroşaţi apare exudatul seros; care treptat ocupă alveolele ce au mai puţin aer care treptat ocupă alveolele ce au mai puţin aer – radiografic apare – radiografic apare opacitate de intensitate opacitate de intensitate medie medie ..

Diagnosticul imagistic al proceselor inflamatorii Diagnosticul imagistic al proceselor inflamatorii acute pulmonare.acute pulmonare.

Page 69: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

6969

Page 70: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

7070

Page 71: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

7171

Faza de hepatizaţie cenuşie – scade opacitatea în intesitate când alveolele conţin un rest fluid şi începe să reintre aerul- radiografic opacitate neomogenă – se trece la faza de resorbţie,

Faza de rezorbţie şi vindecare completă când dispare edemul alveolar şi restul fluid- radiografic se constată treptat transparenţa pulmonară normală

Page 72: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

7272

Page 73: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

7373

BronhopneumoniileBronhopneumoniile FenomeneleFenomenele inflamatorii sunt axate pe o inflamatorii sunt axate pe o bronhiolă bronhiolă care are lumenul obstruat, in jurul ei aflându-se care are lumenul obstruat, in jurul ei aflându-se concomitent toate stadiile procesului pneumonic. concomitent toate stadiile procesului pneumonic. Radiografic se constată:Radiografic se constată:- - prezenţă de noduli bronhopneumoniciprezenţă de noduli bronhopneumonici- - desen bronhovascular accentuat la nivel hilar dând desen bronhovascular accentuat la nivel hilar dând hilului un aspect difuz hilului un aspect difuz - - ganglionii hilari pot fi tumefiaţi realizând un hil mareganglionii hilari pot fi tumefiaţi realizând un hil mare

Entitate deosebită este Entitate deosebită este bronhopneumonia bronhopneumonia stafilococicăstafilococică ce afectează copii din primul an de viaţă. ce afectează copii din primul an de viaţă. RadiologicRadiologic apare nodulul stafilococic ce poate fi apare nodulul stafilococic ce poate fi opacitate miliară sau nodulară pe fond de opacitate miliară sau nodulară pe fond de hipertransparenţă pulmonară sau desen pulmonar hipertransparenţă pulmonară sau desen pulmonar accentuat. Din confluarea acestor noduli stafilococici accentuat. Din confluarea acestor noduli stafilococici rezultă rezultă microabcesul stafilococicmicroabcesul stafilococic urmat de apariţia urmat de apariţia imaginilor buloase ( prin ventil expirator şi a revărsatelor imaginilor buloase ( prin ventil expirator şi a revărsatelor lichidiene in 90 % din cazuri ).lichidiene in 90 % din cazuri ).

Page 74: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

7474

Page 75: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

7575

Page 76: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

7676

Supuraţiile pulmonareSupuraţiile pulmonare

SSunt incluse in această categorie abcesul unt incluse in această categorie abcesul pulmonar, gangrena pulmonară. pulmonar, gangrena pulmonară.

Abcesul pulmonar Abcesul pulmonar

Este caracterizat din punct de vedere al Este caracterizat din punct de vedere al evoluţiei prin doua etape distincte :evoluţiei prin doua etape distincte :

înainte de vomica purulentă când apare înainte de vomica purulentă când apare aspectul unei pneumonii segmentare aspectul unei pneumonii segmentare având o intensitate mare a opacităţii.având o intensitate mare a opacităţii.

după vomică realizând imaginea mixtă după vomică realizând imaginea mixtă hidroaerică .hidroaerică .

Page 77: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

7777

Page 78: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

7878

Page 79: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

7979

GangrenaGangrena pulmonarăpulmonarăAsemănător abcesului pulmonar după vomică, la Asemănător abcesului pulmonar după vomică, la care s-a supraadăugat o suprainfecţie cu germeni care s-a supraadăugat o suprainfecţie cu germeni anaerobi.anaerobi.

Pneumonia acută interstiţiarăPneumonia acută interstiţiară DeteDeterrminată de virusuriminată de virusuri (gripal, paragripal, hepatitei (gripal, paragripal, hepatitei epidemice, rujeolei, varicelei, parotidită epidemică, epidemice, rujeolei, varicelei, parotidită epidemică, adenovirusuri) ce interesează primordial interstiţiul . adenovirusuri) ce interesează primordial interstiţiul . Imaginea radiologicăImaginea radiologică se caracterizează prin se caracterizează prin variabilitate si polimorfism, consecinţe ale evoluţiei variabilitate si polimorfism, consecinţe ale evoluţiei simultane a modificărilor interstiţiare sudative-simultane a modificărilor interstiţiare sudative-alveolare si atelectatice. Modificările interstiţiare alveolare si atelectatice. Modificările interstiţiare duc la :duc la :

Page 80: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

8080

- - creşterea intensităţii şi dimenisunilor creşterea intensităţii şi dimenisunilor hiluluihilului, care prezintă contururi şterse, de , care prezintă contururi şterse, de la nivelul lui sunt opacităţi liniare sub la nivelul lui sunt opacităţi liniare sub forma de cordoane neregulate, vizibile forma de cordoane neregulate, vizibile pană la periferia câmpurilor pulmonare pană la periferia câmpurilor pulmonare mai ales posterioare. mai ales posterioare.

- - voaloare circumscrisă a unei zone voaloare circumscrisă a unei zone pulmonarepulmonare

- - desen pulmonar accentuat realizând desen pulmonar accentuat realizând aspect in reţea, reticulonodularaspect in reţea, reticulonodular

- - prezenţă de cordoane hilare teprezenţă de cordoane hilare terrminate minate in măciucăin măciucă ( prin atelectazie) ( prin atelectazie)

Page 81: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

8181

Fig

Page 82: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

8282

Page 83: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

8383

PARAZITOZELE PULMONAREPARAZITOZELE PULMONAREChistul hidatic pulmonarChistul hidatic pulmonar

Tumora pulmonară lichidianăTumora pulmonară lichidiană produsă de tenia produsă de tenia echinococus. Anatomopatologic este o formaţiune echinococus. Anatomopatologic este o formaţiune rotundă, încojurată de membrana proligenărotundă, încojurată de membrana proligenă (spre (spre interior), cuticulă şi adventice la exterior. El conţine interior), cuticulă şi adventice la exterior. El conţine lichid şi „nisip”- scolecşi.lichid şi „nisip”- scolecşi. RadiologicRadiologic chistul hidatic apare ca o opacitate chistul hidatic apare ca o opacitate rotundă în plin parenchim sănătos, net conturat, mobil rotundă în plin parenchim sănătos, net conturat, mobil cu respiraţia la radioscopie. Când se decolează cu respiraţia la radioscopie. Când se decolează membrana proligenă apare transparenţă între membrana proligenă apare transparenţă între membrana proligenă şi adventice. membrana proligenă şi adventice. Chistul hidatic rupt Chistul hidatic rupt are aspect hidro-aericare aspect hidro-aeric , , când se surainfectează trebuie când se surainfectează trebuie făcut dignosticul diferenţial cu supuraţiile pulmonare. făcut dignosticul diferenţial cu supuraţiile pulmonare. Diagnosticul diferenţal se face cu greutate cu : cancerul Diagnosticul diferenţal se face cu greutate cu : cancerul pulmonar, sarcom, metastază.pulmonar, sarcom, metastază.

Page 84: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

8484

Page 85: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

8585

Page 86: Diagnosticul Imagistic Al Aparatului Respirator

8686