Zbirka Priprema Sa Seminara AON Matematike

download Zbirka Priprema Sa Seminara AON Matematike

of 99

 • date post

  21-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  262
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Zbirka Priprema Sa Seminara AON Matematike

 • 7/24/2019 Zbirka Priprema Sa Seminara AON Matematike

  1/99

  Zbirka priprema iz

  matematike

  nastalih na seminaru

  Aktivno orijentisana nastava

  matematike

 • 7/24/2019 Zbirka Priprema Sa Seminara AON Matematike

  2/99

  "

  SADR!AJ

  Autorska prava###################################################################################################################################### $

  Uvod: Aktivno orijentisana nastava matematike############################################################################ %

  Osnovna "kola od prvog do devetog razreda################################################################################### &

  '()* (+,(-. ####################################################################################################################################### &

  /(01* (+,(-. ################################################################################################################################### 2"

  3(-4* (+,(-. #################################################################################################################################### 25

  6-7)(7* (+,(-. ################################################################################################################################# "%

  '-7* (+,(-. ##################################################################################################################################### %$8-97* (+,(-. #################################################################################################################################### %:

  ;-."

  6-7)(7* (+,(-. ################################################################################################################################# ?5

 • 7/24/2019 Zbirka Priprema Sa Seminara AON Matematike

  3/99

  $

  Autorska prava

  Svi materijali su u pdf formatu i podle#u Creative Commoncelicenci:Ovi dokumenti su autorska dela koje je dozvoljeno deliti umno#avati,

  distribuirati i javno saop"tavati pod slede$im uslovima:

  Autorstvo Morate da navedete ime izvornog autora na na%in kojije odre&en od strane izvornog autora ili davaoca licence (ali netako "to $ete sugerisati da vas podr#ava ili odobrava va"ekori"$enje dela).

  Nekomercijalno Ne mo#ete da koristite delo u komercijalne svrhe.

  Bez prerada Ne mo#ete da menjate, preoblikujete ili daupotrebite delo u svom delu, bez saglasnosti autora

 • 7/24/2019 Zbirka Priprema Sa Seminara AON Matematike

  4/99

  %

  Uvod: Aktivno orijentisana nastava matematike

  Smatramo da je matematika osnova svega, svakog procesa u prirodi i svake ideje. Nama je jasnoda se ona prote#e u svim oblastima, da je nemogu$e zamisliti sport i umetnost bez matematike, da jemuzika u stvari audiovizuelizacija brojeva ... da ne pri%amo o svim ostalim oblastima #ivota. Na #alost,na"i u%enici to ne shvataju u dovoljnoj meri. Iako va#i da je matematika dosta apstraktna nauka, mislimoda najvi"e logi%ara i prakti%ara ima ba"me&u matemati%arima.

  'esto slu"amo ili %itamo o aktivnoj nastavi, o na%inu rada sa u%enicima u kome su oni potpunoaktivni u%esnici a ne samo pasivni slu"aoci. Iako nam sve ovo lepo zvu%i i samo osmislimo neke %asovetako da u%enici preuzmu ulogu nastavnika ili neku drugu aktivnu ulogu, retko uspevamo da te %asovekonstantno realizujemo. Veliki problem je nezainteresovanost u%enika, rad u prethodnim razredima inavika u%enika da sede i slu"aju, gledaju i eventualno ne"to napi"u. Da bismo svoje %asove napraviliaktivnim potrebno je malo vi"e rada na pripremi %asa i dobra koordinacija toka %asa, jer u ovomslu%aju mi smo vi"e moderatori, samo usmeriva%i rada u%enika, dok oni sami dolaze do saznanja.

  U zbirci su date pripreme %asova za osnovne i srednje "kole:

  pisane po Berlinskom modelu, koje su, po mi"ljenju moderatora, vi"e aktivno orijentisane ka u%eniku od drugih priprema.

  Napomena: kod nekih priprema su korigovani ciljevi, zadaci, ishodi.

 • 7/24/2019 Zbirka Priprema Sa Seminara AON Matematike

  5/99

  &

  Osnovna !kola od prvog do devetog razreda

  !"#$ "&'"()

  Priprema za"as

  Vrsta !kole (osnovna, gimnazija, srednja stru"na):

  Osnovna "kola

  Nastavna tema:

  Prirodni brojevi do 100

  Nastavna jedinica:

  Zdru#ivanje sabiraka

  Razred i odeljenje:I2

  Analiza uslova:

  Odjeljenje I2 broji 21 u%enika. Ve$ina je zainteresovana za rad. Postoje 2 &aka koji ne posti#u dobrerezultate. Za njih je organizovana dopunska nastava. Postoje 3 &aka koji posti#u dobre rezultate. Za njihje organizovana dodatna nastava.

  Ciljevi "asa:

  Primjena ra%unskih zakonitosti (zdru#ivanje sabiraka).

  Zadaci "asa (materijalni, funkcionalni, vaspitni):

  Materijalni :Shvatanje i razumijevanje asocijativnosti kao jednog od osnovnih zakona u matematici. Usmjeravanjeu%eni%ke pa#nje na nepromjenljivost zbira pri razli%itom zdru#ivanju sabiraka.Funkcionalni :Uvje#bavanje zdru#ivanja sabiraka.Vaspitni :Motivisanje u%enika za rad.Razvijanje ljubavi u%enika prema matematici.

 • 7/24/2019 Zbirka Priprema Sa Seminara AON Matematike

  6/99

  5

  Plan toka %asa:

  Opis "asa:

  -Motivacija-slu"anje pjesme Matematika (Branko Kockica). Slijedi razgovor o slu"anoj pjesmi.

  -Postavka zadatka kako bi se u%enici zainteresovali za rad.-Zadatak : Iva, Mira i Aco treba da rije"e isti zadatak. 4+2+6=? Da bi rije"ili ovaj zadatak, oni su re&alidomine. Radili su to svako na svoj na%in.-Oni dolaze do tri na%ina rje"avanja zadatka :(4+2)+6=4+(2+6)=(4+6)+2=-Razgovaramo o postupcima izra%unavanja zbira i zaklju%ujemo da su zdru#ivanjem sabiraka dobili istizbir.-Dijele se u grupe koje imaju po tri %lana i to razbrajanjem : jedan, dva, tri. Dobijaju domine da re&aju

  na tri na%ina. Svaki u%enik za sebe pravi kombinaciju. Zatim upore&uju svoje rezultate i na%inezdru#ivanja kako ne bi do"lo do pojave dva ista na%ina zdru#ivanja sabiraka u okviru iste grupe.-Razmjena zadataka po grupama i utvr&ivanje rezultata rada grupa.-U%enici $e dobiti nastavni listi$sa zadacima (svaki u%enik radi individualno).-Rje"avanje zadataka. U%enik koji najbr#e do&e do ta%nog rje"enja bi$e progla"en za dijete dana.

  FAZA/OKVIRNO

  VREME

  AKTIVNOSTNASTAVNIKA

  AKTIVNOSTU#ENIKA

  METODE/OBLICI RADA

  MEDIJI IMATERIJAL

  ISHODIU"enik $e biti u

  stanju da:

  NAPOMENA

  Motivacija5 minuta

  Podsti%eu%enike dapjevaju pjesmu

  U%enici pjevajuuz muziku saCD-a

  Frontalni igrupni

  CD, pjesma Bude motivisanza dalji rad

  Zainteresovanost u%enika za rad

  Izradazadataka25 minuta

  -Postavljanjezadataka-Postavljanjepitanja-Dijeli u%enike ugrupe

  -Odgovara napostavljenapitanja

  -Pomo$udomina

  izra%unava trirazli%ita na%inazdru#ivanja

  -Frontalni

  -Grupni,individualni

  -Plakat

  -Nastavni listi$,domine i

  karton%i$i

  -Upore&ujesvoje prveodgovore sadrugimodgovorima

  -Komunicira saostalim%lanovima ugrupi

  -Prisje$a sezdru#ivanjasabiraka

  -Nau%iti ne"tonovo iz drugih

  grupa

  Zavr"ni dio%asa15 minuta

  Podjelanastavnih listi$a

  Rje"avanjezadataka

  Individualni Nastavni listi$i Samostalnozdru#uje sabirke

  Uputstvo zaizradu doma$egzadatka

 • 7/24/2019 Zbirka Priprema Sa Seminara AON Matematike

  7/99

  :

  Prilozi:

  Prilog 1:Zadatak : Iva, Mira i Aco treba da rije"e isti zadatak. 4+2+6=? Da bi rije"ili ovaj zadatak, oni su re&alidomine. Radili su to svako na svoj na%in.

  0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

  Iva je re&ala domine na sljede$i na%in :

  0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 (4+2)+6=6+6=12

  Mira je re&ala domine na sljede$i na%in :

  0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 4+(2+6)=4+8=12

  Aco je re&ao domine na sljede$i na%in :

  0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 (4+6)+2=10+2=12

  Prilog 2 :-Formiranje grupa i izrada zadataka

  -Nastavni karton%i$i za grupu

  -Zadaci za grupe0 0 0 0 0

  0 00 0 0 0 0

  0 0 0 0 00 0

  0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 00

  0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 00 0

  0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 00

 • 7/24/2019 Zbirka Priprema Sa Seminara AON Matematike

  8/99

  >

  0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 00

  0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 00

  0 0 0 0 0Prilog 3

  Zadatak 1.

  Izra%unaj:(7+4)+2=7+(4+2)=(7+2)+4=

  Autor pripreme i zadatka:

  Biljana Marseni!

 • 7/24/2019 Zbirka Priprema Sa Seminara AON Matematike

  9/99

  ?

  Priprema za "as

  Vrsta !kole (osnovna, gimnazija, srednja stru"na):

  Osnovna "kola

  Nastavna tema:

  Linije

  Nastavna jedinica:

  Prave i krive linije

  Razred i odeljenje:

  I-3

  Analiza uslova:

  *Odjeljenje broji 24 u%enika,11 dje%aka i 13 djevoj%ica* S obzirom da su "estogodi"njaci i da im je ter"ko zadr#ati pa#nju atmosfera je uglavnom radna* U odjeljenju ima nekoliko u%enika koji su #ivi,me&utim uspijevam da ih smirim dodatnimaktivnostima,nemirni su kad im je dosadno pa im ne dozvoljavam taj luksuz* U ovom uzrastu su veoma emotivni pa se i nastavnoj jedinici mora pristupiti polako* Imaju$i u vidu da su radili tijela i figure imaju predznanje o linijama uglavnom krivim

  Ciljevi "asa:

  Upoznavanje sa vrstama linija,prepoznavanje i razlikovanje prave i krive linije

  Zadaci "asa (materijalni, funkcionalni, vaspitni):

  *Materijalni cilj:-Sticanje novih i pro"irivanje postoje$ih znanja o vrstama linija-Upoznavanje prave i krive linije

  *Funkcionalni cilj:-Uo%avanje pravih i krivih linija u neposrednoj okolini-Uo%avanje razlika izme&u pravih i krivih linija-Crtanje pravih i krivih linija-Pravilna upotreba lenjira

  *Vaspitni cilj:-Razvijanje ta%nosti i preciznosti u ra